4
ዬሱሲ ፓጬቲዴስ
(ማቶ 4፡1-11፤ ማር 1፡12-13)
ዬሱሲ ፂሎ ኣያናን ኩሚዲ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሲሚዳ ማላ ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ካሌꬂዲ ባዞ ቢታ ኤፊዴስ። ሄንካ ፃላዔን ኦይዱ ታሙ ጋላስ ፓጬቲዴስ። ሄ ፓጬቲዛ ጋላሳታን ኣይኮካ ሞንታ ጊሽ ዉርሴꬃን ጋፊዴስ።
ፃላዔይካ ዬሱሳ “ኔ ፆሳ ና ጊዲኮ ኣኔ ሃይሳ ሹቻ ካꬅ ጊዳና ማላ ኣዛዛ” ጊዴስ።
ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኣሲ ካꬃን ፃላ ዴና ጌቴቲዲ ፃፌቲዴስ” ጊዲ ፃላዔስ ዛሪዴስ። * ዛሬ 8፡3
ሄሳፌ ካሊዲ ፃላዔይ ዬሱሳ ኢሲ ꬎቃ ዙማ ቦላ ኬሲዲ ሳሎ ጉፋንꬆን ዲዛ ካዎቴꬃ ቂጲዳ ኣይፌይ ፄላናስ ቤሲዲኔ፥ “ሃይሲ ኔ ቤዪዛ ቢታ ካዎታ ጎዳቴꬃይኔ ቦንቾይ ዉሪካ ታስ ኢሜቲዴስ፤ ታካ ታ ዶሲዛዴስ ኢማናስ ዳንዳዪዛ ጊሽ ኔስካ ኢማና።
“ሄሳ ጊሽ ኔኒ ኩንዳዳ ታስ ጎይኒኮ ሃይሲ ዉሪካ ኔስ ጊዳና” ጊዴስ።
ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኔ ጎዳ ፆሳስ ኩንዳዳ ኢዛስ ፃላ ጎይና ጌቴቲዲ ፃፌቲዴስ” ጊዴስ። * ዛሬ 6፡13
9-11 ሄሳፌካ ዬሱሳ ዬሩሳላሜን ፆሳ ኬꬃ ፄራ ኬሲ ኤሲዲ ፆሳ ማፃፋን “ኔና ናጋና ማላ ፆሲ ኔ ጊሽ ባ ኪታንቻ ኣዛዛና፤ ‘ኔ ቶሆይ ሹቻን ꬉጴቶንታ ማላ ኪታንቻቲ ባ ኩሼራ ኔና ꬎቁ ሂስቲ ኦይካና’ ጌቴቲዲ ፃፌቲዳ ጊሽ ኣኔ ኔ ፆሳ ና ጊዲኮ ሃይሳፌ ዱጌ ኩንዳ” ጊዴስ። * ማዛ 91፡11-12
12 ዬሱሲካ “ኔ ጎዳ ፆሳ ፓጮፋ” ጌቴቲዴስ ጊዲ ዛሪዴስ። * ዛሬ 6፡16
13 ፃላዔይካ ባ ፓጫናይሳ ዉርሲዳፔ ጉዬን ሃራ ባስ ኢንጄ ዎዴይ ቤታናሼ ዬሱሳፔ ሻኬቲዴስ።
ዬሱሲ ጋሊላን ታማርሶ ኦይኪዴስ
(ማቶ 4፡12-17፤ ማር 1፡14-15)
14 ዬሱሲካ ፂሎ ኣያና ዎልቃን ጋሊላ ሲሚዴስ። ኢዛ ጎባቴꬃይ ጋሊላ ኣቻን ዲዛ ዴሬታን ሲዬቲዴስ። 15 ኢዚካ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ታማርሲሺን ኢዛ ቲሚርቴይ ሎዒን ኣሳይ ዉሪካ ኢዛ ጋላቲዴስ።
ናዚሬቴን ዬሱሳ ኢፂዳ
(ማቶ 13፡53-58፤ ማር 6፡1-6)
16 ሄፔ ባ ዬሌቲዳ ካታማ ናዚሬቴ ዪዲ ካሴ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዛ ማላ ጌሊዲ ፆሳ ማፃፋ ናባባናስ ዴንዲ ኤቂዴስ። 17 ናቤ ኢሳያሳ ማፃፋይ ኢዛስ ኢሜቲን ማፃፋ ዶዪዳ ማላ።
18-19 “ጎዳ ኣያናይ ታ ቦላ ዴስ፤
ማንቆታስ ሚሺራቾ ቃላ ዮታና ማላ ታና ቲዪዴስ፤
ቃሼቲዳይታስ ቢርሼቴꬅ፥
ቆቄቲ ፄላና ኦጌ ታ ኣዋጃና ማላ፥
ሜቶቴቲዳይታ ኣሻና ማላ፥
ዶሴቲዳ ጎዳ ላይꬃ ኣዋጃ ታ ዮታና ማላ ታና ኪቲዴስ”
ጊዛ ሶ ዴሚ ናባቢዲኔ።
20 ማፃፋካ ጎርዲዲ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ናጊዛይሳስ ዛሪ ኢሚዲ ኡቲዴስ። ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ዲዛይቲ ዉሪካ ኢዛ ቲሺ ኦꬂ ፄሊዳ። 21 ኢዚካ ኢስታስ “ሃይሲ ኢንቴ ኢንቴ ሃይꬃራ ሲዪዳ ማፃፋ ቃላይ ሃቺ ፖሌቲዴስ” ጊዴስ።
22 ኣሳይ ዉሪካ ኢዛ ጊሽ ሎዖ ፃላላ ሃሳዬቴስ። ቃሴካ ኢዛ ዱናፔ ኬዚዛ ሎዖ ቃላፔ ዴንዲዳይሳን ማላሌቲዲ “ሃይሲ ዮሴፌ ና ጊዴኔ?” ጊዳ።
23 ኢዚካ “ꬋሌ ጎዶ ኔርካ ኔና ፓꬃ። ቂፊርናሆሜን ኔኒ ኦꬂሺን ኑ ሲዪዳይሳ ሃይሳን ኔ ካታማንካ ኦꬃ ጊዛ ሌሚሶ ኢንቴ ታ ቦላ ማላታናይሳስ ሲꬌይ ባዋ” ጊዲ ኢስታስ ዮቲዴስ። 24 ቃሴካ “ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ ናቤይ ባ ዬሌቲዳ ዴሬን ቦንቼቲ ኤሬና። * ዮሃ 4፡44
25-26 “ጊዶ ኣቲን ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ ሄꬑ ላይꬂኔ ባጋ ጋካናስ ሳሎይ ጎርዴቲን ዎልቃማ ኮሻይ ቢታ ቦላ ሃኒዳ ኤላሳ ዎዴ ሄ ላይꬃታን ኣዚናይ ባይንዳ ዳሮ ማጫሳቲ ኢስራዔሌ ቢታን ዴቴስ ሺን ኤላሳይ ኢስታፌ ኢሲኔይኮካ ኪቴቲቤና። ጊዶ ኣቲን ሲዶና ጌቴቲዛ ቢታን ሴራጲታ ጌቴቲዛ ካታማን ዲዛ ኢሲ ኣዚናይ ባይንዳ ማጫሴይኮ ኪቴቲዴስ። * 1ካዎ 17፡1፥8-16 27 ናቤ ኤሊሳዔ ዎዴ ኢስራዔሌ ዴሬን ዳሮ ኢንቺራቻ ሃርጊዛይቲ ዴቴስ ሺን ሶሪያ ቢታ ኣሳ ጊዲዳ ኒዒማኔፔ ኣቲን ሄ ዳሮታፔ ኦኒካ ኢንቺራቻ ሃርጌፌ ፓፂቤና” ጊዴስ። * 2ካዎ 5፡1-14
28 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ዲዛይቲ ዉሪካ ሄሳ ሲይዲ ዳሮ ሃንቄቲዳ። 29 ባ ኡቲዳሶፔ ዴንዲ ኤቂዲ ዬሱሳ ካታማፔ ካሬ ኬሲዲ ዱጌ ዛሪ ዬዳናስ ኢስታ ካታማያ ኦሴቲዳ ዙማ ቦላ ኣፎቲዛሶን ኦሴቲዳሶ ኤኪ ኤፊዳ። 30 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኢስታ ጊዶራ ሻኪ ዬጊዲ ኣꬊ ቢዴስ።
ዬሱሲ ቱና ኣያና ኬሲዴስ * ማር 1፡21-28
31 ሄፔካ ጋሊላ ኣዉራጃን ዲዛ ቂፊርናሆሜ ጌቴቲዛ ካታማ ዎꬊዴስ። ሄንካ ሳምባታ ጋላስ ዳሮ ኣሳ ታማርሶ ኦይኪዴስ። 32 ኢዚ ጎዳቴꬃራ ሃሳዪዛ ጊሽ ኢዛ ቲሚርቴዛን ማላሌቲዳ። * ማቶ 7፡28-29
33 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ቱና ኣያናይ ኦይኪዳ ኣዴይ ዴስ። ኢዚካ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ 34 “ናዚሬቴ ዬሱሳ ሃዒ ታ ዋኖ? ኔናራ ታና ኣዚ ጋꬂዴ? ኔ ዪዳይ ኑና ꬋይሳናሴ? ኔ ኦናኮኔ ታ ኤራይስ ኔ ፆሳ ፂሎ ጊዲኪ?” ጊዲ ዋሲዴስ።
35 ዬሱሲካ ቱና ኣያናዛ ሃ ኣዴዛፔ “ጮዑ ጋዳ ኬዛ” ጊዲ ሴሪዴስ። ቱና ኣያናይካ ዳሮ ኣሳ ሲንꬃን ኣዴዛ ቦላፌ ዬጊዲ ኢሲ ቆሆካ ጋꬆንታ ዬዲዲ ኬዚዴስ።
36 ኣሳይ ዉሪካ ማላሌቲዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ኣሶ ሃይሲ ኣይ ጊዛ ቲሚርቴ? ጎዳቴꬃራኔ ዎልቃራ ኢታ ኣያናን ኣዛዜስ፤ ኢስቲካ ኬዜቴስ” ጊዲ ሃሳዬቲዴስ። 37 ዬሱሳ ጎባቴꬃይካ ኡባስ ጋኪዴስ።
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቻታ ፓꬂዴስ
(ማቶ 8፡14-17፤ ማር 1፡29-34)
38 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዚዲ ሲሞና ኬꬄ ጌሊዴስ። ሲሞና ቦሎቴያ ዎልቃማ ሚሾ ሃርጌይ ኦይኪን ሳኬታዳ ዲሺን ዬሱሳ ኢዞ ፓꬃርኪ” ጊዲ ዎሲዳ። 39 ዬሱሲካ ኢዚኮ ሺቂዲ ሚሾ ሃርጌዛ ሴሪዴስ። ሚሻ ሃርጌይካ ዬዲን ሄራካ ዴንዳ ኤቃዳ ኢማꬃታ ሞካዱስ።
40 ኣዋ ኣርሼይ ዉላና ጊሺን ዱማ ዱማ ሃርጌይ ኦይኪዳ ኣሳ ዉርሲ ኢዛኮ ኤኪ ዪዳ። ኢዚካ ሃርጊዛ ኣሳታ ኡባ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂዲ ፓꬂዴስ። 41 ቱና ኣያናንቲ ቃሴካ ዬሱሳ “ኔኒ ፆሳ ና” ጊሼኔ ዋሲሼ ዳሮ ኣሳታፔ ኬዚዳ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኢስታ ሴሪዴስ፤ ቱና ኣያናንቲ ኢዚ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኤሪዛ ጊሽ ኢስቲ ኢሲኖካ ሃሳያና ማላ ኮይቤና።
ዬሱሲ ቃሴካ ጋሊላን ታማርሲዴስ
42 ጋዴይ ዎኒቲሺን ዬሱሲ ኢሲ ኣሲ ባይንዳሶ ቢዴስ። ዳሮ ኣሳይካ ኢዛ ኮዪሼ ኢዚ ዲዛ ሶ ጋኪዴስ። ኢዚ ኢስታፌ ሻካቲዲ ቦንታ ማላ ዲጋናስ ኮይዳ። 43 ጊዶ ኣቲን ኢስታስ “ጌዴ ሃራ ካታማ ባዳ ፆሳ ካዎቴꬃ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ታስ ቤሴስ፤ ታኒ ኪቴቲዳ ጊታ ቆፋይ ሄሳኮ” ጊዴስ።
44 ኢዚካ ዩሁዳን ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃን ቃላ ጉጂ ዮቲዴስ።

*4:4 ዛሬ 8፡3

*4:8 ዛሬ 6፡13

*4:9-11 ማዛ 91፡11-12

*4:12 ዛሬ 6፡16

*4:24 ዮሃ 4፡44

*4:25-26 1ካዎ 17፡1፥8-16

*4:27 2ካዎ 5፡1-14

*4:30 ማር 1፡21-28

*4:32 ማቶ 7፡28-29