3
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ቲሚርቴ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ዮሃ 1፡19-28)
ፂቢራዶሴ ጌቴቲዛይስ ቄሳሬይ ካዎቲዳ ታማኔ ኢቻሻንꬆ ላይꬃን ጳንፆሳ ጲላፆሳ ጊዛይሲ ዩሁዳ ቢታ ሃሪዛ ዎዴ፥ ሄርዶሲ ጋሊላ ቢታ ሃሪዛ ዎዴ፥ ኢዛ ኢሻይ ፒሊጶሲ፥ ኢፁሪያሳኔ ፂራኮንዶሴ ቢታ ሃሪዛ ዎዴ፥ ሊሳኖሲካ ኣብሎኔ ቢታ ሃሪዛ ዎዴ፥
ሃናይኔ ቃያፋይ ቄሴታ ሃላቃ ጊዲዳ ዎዴ ፆሳ ቃላይ ባዞ ቢታን ዲዛ ዛካራሳ ና ዮሃኒሳኮ ዪዴስ።
ዮሃኒሲ ዮርዳኖሴ ሻፋ ኣቻን ዲዛ ዴሬታ “ኢንቴ ናጋራ ኣቶ ጋናስ ናጋራፔ ሲሚዲ ፃማቄቲቴ” ጊዲ ዮቲዴስ ሄሲካ ቃሴ ናቤ ኢሳያሲ
“ባዞን ሂዝጊዲ ዋሲዛ ኣሳ ኮሺንቺ
‘ጎዳስ ኦጌ ጊጊሲቴ ባሲዲካ ሎዔꬂቴ።
ሾባ ቢታይ ዉሪ ኩማና፤
ዙማቲኔ ዙምቡላቲ ዉሪ ዚቂ ጋና፤
ጌላ ኦጌይ ሲቲ ጋና፤
ሞሬቲዳ ኦጌይ ሎዖ ጊዳና።
ኣሳ ዜሬꬅ ኡባ ኣሺዛ ፆሳ ዎልቃ ቤያና’
ጊዲ ባዞን ዋሲዛ ኣሳ ቃላ ጊሪስ”
ጊዲ ባ ማፃፋን ፃፊዳ ማላ።
ዮሃኒሲካ ኢዛ ኩሼን ፃማቄታና ዪዛ ኣሳስ “ኢንቴኖ ሃ ሾሻ ናይቶ! ያና ዲዛ ፆሳ ሃንቆፌ ሃካና ማላ ኦኒ ኢንቴና ዞሪዴ? * ማቶ 12፡34፤ 23፡33 ኢንቴ ናጋራ ኦሶፔ ሲሚዳይሳ ኤሪሲዛ ኦሶ ኦꬂቴ ‘ኑ ኣዋይ ኣብራሃሜይ ኑስ ዴስ’ ጉስ ኣጊቴ ጊዴስ። ‘ፆሲ ባስ ጊኮ ሃ ሹቻታፔ ኣብራሃሜስ ና ኦꬂ ዴንꬃናስ ዳንዳዒዛይሳ ኤሪቴ’ * ዮሃ 8፡33 ካልታይ ሚꬅ ቃንፃናስ ሚꬃ ፃጶን ዴስ። ሎዖ ኣይፌ ኣይፎንታ ኢታ ሚꬂ ዉሪ ቃንፄቲዲ ታማን ዬጌታና” ጊዴስ። * ማቶ 7፡19
10 ኣሳይካ “ሂስቲን ኣይ ኦꬆኒ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
11 ዮሃኒሲካ ኣሳስ “ናምዑ ማይዖይ ዲዛይ ኢሲ ማይዖይ ባይንዳ ኣሳስ ኢሞ፤ ቃሴካ ቁማይ ዲዛይካ ባይንዳዴስ ሻኪዲ ኢሞ” ጊዴስ።
12 ቃራፃ ሺሺዛይቲካ ፃማቄታናስ ዪዲ “ኣስታማሬ! ኑ ኣይ ኦꬂኖ?” ጊዳ። * ሉቃ 7፡29
13 ኢዚካ “ኢንቴ ኣዛዜቲዳይሳፌ ቦላራ ቃራፃ ሺሾፒቴ” ጊዴስ።
14 ዎታዳራቲካ “ኑኒ ቃሴ ኣይ ኦꬂኖ?” ጊዲ ኦይቺዳ። ኢዚካ “ኦና ሚሼካ ጊዲን ዎልቃን ኤኮፍቴ፤ ቃሴካ ኦናኔ ዎርዶን ሞቶፒቴ፤ ኢንቴ ዳሞዛይ ኢንቴስ ጊዳና” ጊዴስ።
15 ኣሳይ ዮሃኒሳ ቤዪዲ “ሃይሲ ኪርስቶሴ?” ጊዲ ባ ዎዝናን ሲꬊዴስ። 16 ዮሃኒሲካ ኡባስ “ታኒ ኢንቴና ሃꬃን ፃማቃይስ፤ ጊዶ ኣቲን ታ ኢዛ ጫማ ቢርሻናስ ቤሶንታ ታፔ ኣꬊዛዴይ ያና። ኢዚ ኢንቴና ፂሎ ኣያናኒኔ ታማን ፃማቃና። 17 ባሌዛን ዲዛ ካꬃ ጋፌዛፔ ጌሻስ ካꬅ ሱራጊዛ ፒꬃይ ኢዛ ኩሼን ዴስ። ባሌዛ ኩሜꬃ ጌሻና፤ ጊስቴዛ ቃሴ ዲዔን ቆላና፤ ጋፌዛካ ቶዖንታ ታማን ፁጋና” ጊዴስ።
18 ዮሃኒሲ ኣሳ ሃራ ዱማ ዱማ ዞሬ ቃላራ ሚኒꬄꬂ ዞሪሼ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዴስ። 19 ጊዶ ኣቲን ጋሊላ ቢታ ሃሪዛ ሄርዶሲ ባ ኢሻ ማቾ ሄሮዲያዶ ኤኪዳ ጊሺኔ ሃራ ዳሮ ኢታ ኦꬂዳ ጊሽ ዮሃኒሲ ኢዛ ሃንቂዳ ጊሽ፥ 20 ካሴ ሞሮ ቦላ ሃራ ጉጂዲ ሄርዶሲ ዮሃኒሳ ቃሾ ኬꬃን ዬጊዴስ።
ዬሱሲ ፃማቄቲዴስ
(ማቶ 3፡13-17፤ ማር 1፡9-11)
21 ኣሳይ ፃማቄቲዳፔ ጉዬ ዬሱሲካ ፃማቄቲዴስ፤ ኢዚ ዎሲሺን ሳሎይ ዶዬቲዴስ። 22 ፂሎ ኣያናይካ ሃራጴ ሚሳቲዲ ኢዛ ቦላ ዎꬊዴስ። “ሳሎፔ ታ ዶሲዛ ናይ ኔና፤ ኔናን ታኒ ኡፋዬታይስ” ጊዛ ቃላይ ዪዴስ። * ሜꬌ 22፡2፤ ማዛ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 9፡35
ዬሱሳ ዜሬꬃ ዛርኬ
(ማቶ 1፡1-17)
23 ዬሱሲ ፆሳ ኦሶ ኦይኪሺን ላይꬃይ ኢዛስ ሄꬑ ታሙ ላይꬃ ማላ ጊዳና። ኣሳይካ ኢዚ ዮሴፌ ና፥ ኤሌ ና፥ 24 ማቴ ና፥ ሌዌ ና፥ ሚልካ ና፥ ዩሁዳ ና፥ ዮሴፌ ና፥ 25 ማቶቲዮ ና፥ ኣሞፄ ና፥ ናሆሜ ና፥ ኢሲሊሜ ና፥ ናጌ ና፥ 26 ማቴ ና፥ ማቶቲዮ ና፥ ሴሜዬ ና፥ ዮሴፌ ና፥ ዩሁዳ ና፥ 27 ዮናኔ ና፥ ሬሴ ና፥ ዜሩባቤሌ ና፥ ሴላቲያሌ ና፥ ኔሬ ና፥ 28 ሚልካ ና፥ ሃዴ ና፥ ዮሳ ና፥ ቆሳሜ ና፥ ኤሊሞዳሜ ና፥ ኤራ ና፥ 29 ኢያሶ ና፥ ኤሊዓዛሬ ና፥ ዮራሜ ና፥ ማቴ ና፥ ኤሌ ና፥ 30 ሲሞና ና፥ ዩሁዳ ና፥ ዮሴፌ ና፥ ዮና ና፥ ኤሊያቄሜ ና፥ 31 ሜሊያ ና፥ ማይናኔ ና፥ ማፃቴ ና፥ ናታኔ ና፥ ዳዉቴ ና፥ 32 ኢሴዬ ና፥ ኢዮቤዴ ና፥ ቦዔዜ ና፥ ሶሎሞኔ ና፥ ናሶኔ ና፥ 33 ኣምናዳቤ ና፥ ኣራሜ ና፥ ኣሮኔ ና፥ ኤስሮሜ ና፥ ፋሬሴ ና፥ ዩሁዳ ና፥ 34 ያቆቤ ና፥ ዪሳቃ ና፥ ኣብራሃሜ ና፥ ታራ ና፥ ናኮሬ ና፥ 35 ሴሮሄ ና፥ ራጉዌ ና፥ ፋሌቄ ና፥ ኣቤሬ ና፥ ሳላ ና፥ 36 ቃዪኔሜ ና፥ ኣርፋኪሲዴ ና፥ ሴሜ ና፥ ኖሄ ና፥ ላሜሄ ና፥ 37 ማቱሳላ ና፥ ሄኖኬ ና፥ ያሬዴ ና፥ ማላሊዔሌ ና፥ ቃዪናሜ ና፥ 38 ሄኖሴ ና ሴቴ ና ኣዳሜ ና፥ ፆሳ ና፥ ሚሳቲዴስ።

*3:7 ማቶ 12፡34፤ 23፡33

*3:8 ዮሃ 8፡33

*3:9 ማቶ 7፡19

*3:12 ሉቃ 7፡29

*3:22 ሜꬌ 22፡2፤ ማዛ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 9፡35