2
ዬሱሲ ዬሌቲዴስ
(ማቶ 1፡18-25)
ሄ ዎዴ ቢታ ቦላን ዲዛ ኣሲ ዉሪካ ታዪቤቲዲ ፃፌታና ማላ ኦሮሜ ካዎ ኣዉጊስፆሳፔ ኣዋጃይ ኬዚዴስ። ሄሲካ ቄሬኔዎሳ ጌቴቲዛይሲ ሶሪያ ጌቴቲዛ ዴሬ ሃሪዛ ዎዴ ሃኒዳ ኮይሮ ዴሬ ታይቦ። ሄሳ ጊሽ ኣሲ ዉሪ ፃፌታናስ ባ ዴሬ ዴሬ ቢዴስ።
ዮሴፌይካ ኣሾ ዳቦቴꬃን ዳዉቴ ባጋፌ ጊዲዳ ጊሽ ጋሊላ ኣዉራጃ ጊዶን ዲዛ ናዚሬቴ ካታማፔ ዩሁዳ ኣዉራጃ ቤቴሌሜ ጌቴቲዛ ዳዉቴ ካታማፔ ዪዴስ። ኢዚ ፃፌታና ቢሺን ኢዛስ ጊጌታ ዳሼ ዬላና ማቲዳ ማራሚራ ቢዴስ። ኢስቲካ ሄን ዲሺን ኢዚስ ዬሎ ዎዴይ ጋኪዴስ። ኢዛካ ኮይሮ ኣቱማ ና ዬሊዳይሳፌ ጉዬ ኢማꬂ ኣቂዛ ኬꬃን ኣቂዛሶይ ባይንዳ ጊሽ ናዛ ጫርቃራ ፃፃዳ ሚዛ ሲንꬃን ኢሺሳዱስ።
ሜሄ ሄሚዛይታኔ ኪታንቻታ
ቤታሌሜ ኣቻን ዶርሳ ሄሚዛ ኣሳቲ ዶርሳ ናጊሼ ቃማራ ካሬን ኣቂዛይቲ ዴቴስ። ጎዳ ኪታንቻይካ ኢስታኮ ዪዴስ፤ ጎዳ ቦንቾ ፖዖይካ ኢስታ ላንቄን ዩዪ ኣꬋናስ ፖዒዴስ። ኢስቲካ ኬሂ ዳጋሚዳ ጊሽ፥ 10 ኪታንቻይ ኢስታ “ባቦፍቴ! ታኒ ኣሳ ኡባስ ጊዲዛ ጊታ ኡፋይሳ ሚሺራቾ ኤካ ያዲስ። 11 ሃች ካዎ ዳዉቴ ካታማ ቤታሌሜን ሼምፖ ꬋሌይ ዬሌቲዴስ። ኢዚካ ጎዳ ኪርስቶሳ ጌቴቴስ። 12 ጫርቃራ ፃፄቲ ኢቺዳ ጋጪኖ ና ዴማንዴታ ሄሲካ ኢንቴስ ማላታ ጊዶ” ጊዴስ።
13 ኢዛራካ ሃራ ዳሮ ሳሎ ኪታንቻቲ ቤቲዳ። ፆሳ ጋላቲሼ፥
14 “ቦላ ሳሎን ፆሳስ ቦንቾይ ጊዶ ሳሮቴꬂካ ቢታ ቦላን ኢዚ ዶሲዛ ኣሳ ኡባስ ጊዶ” ጊዳ።
15 ኪታንቻቲ ኢስታፌ ሻኬቲዲ ሳሎ ሲሚን ዶርሴ ሄሚዛይቲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳ “ኣኔ ሃ ዪቴ ጎዳይ ኑስ ቆንጪሲዳይሳኔ ሃኒዳይሳ ቤቴሌሜ ካታማ ቢዲ ቤዮስ” ጊዳ።
16 ኢስቲካ ኤሌሊ ቢዲ ማራሚራ፥ ዮሴፌራኔ ሚዛ ሲንꬃን ኢቺዳ ናዛ ዴሚዳ። 17 ቤይዳይሳፌ ጉዬን ጎዳ ኪታንቻይ ናዛ ጊሽ ኢስታስ ዮቲዳይሳ ዉርሲ ዛሪ ዮቲዳ። 18 ሄሚዛይቲ ዮቲዳይሳ ሲዪዳ ኣሳይ ዉሪ ኬሂ ማላሌቲዴስ። 19 ጊዶ ኣቲን ማራማ ዮዖዛ ዉርሳ ባ ዎዝናን ዎꬃ ዴንꬃ ቆፓሼ ጋምዓዱስ። 20 ሄሚዛይቲካ ሃንዳይስ ዉሪካ ኪታንቻይ ኢስታስ ዮቲዳ ማላ ጊዲዲ ቤቲዳ ጊሽ ሲይዳይሳሲኔ ቤዪዳይሳስ ኡባስ ፆሳ ጋላቲሼኔ ቦንቺሼ ሲሚዳ።
ጋጪኖ ና ዬሱሳ ፆሳ ኬꬄ ኤፊዳ
21 ናዚ ዬሌቲን ኦስፑንꬃ ጋላሳን ቃፃሬቲዛ ዎዴይ ጋኪን ኣዬያ ኢዛ ቃንꬃታናፔ ካሴ ኪታንቻይ ጊዳ ማላ ዬሱሳ ጌቴቲዲ ሱሚዴስ። * ሌዌ 12፡3፤ ሉቃ 1፡31
22-23 ሙሴ ዎጋ ማላ ኢስቲ ጌዪዛ ዎዴይ ዉሪን ዮሴፌይኔ ማራማ ጉꬃ ና ዬሱሳ ጎዳ ፆሳ ሲንꬄ ሺሻናስ ኤኪዲ ዬሩሳላሜ ኬዚዳ። ሄሲካ ጎዳ ዎጋን ኮይሮ ዬሌቲዛ ኣቱማ ናይ ዉሪ ጎዳስ ዱማ ጊዳና ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሳ ፖላናሲኔ * ኬሳ 13፡2፥12 24 ቃሴካ ጎዳ ዎጋን ናምዑ ሃራጴ ካፎታኔ ዎይኮ ናምዑ ሃራጴ ካፎ ጪዬታ ጌቴቲዳይሳ ማላ ያርሾ ሺሻናሳ። * ሌዌ 12፡6-8
25 ሄ ዎዴ ዬሩሳላሜ ካታማን ፂሎኔ ፆሳ ባቢዛ ኢሲ ሲሞና ጌቴቲዛ ኣሲ ዴስ፤ ኢዚካ ኢስራዔሌ ናይታ ኣቶቴꬃ ናጊዛ ኣሳኔ ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ቦላ ሼምፒዳ ኣሳ። 26 ቃሴካ ኪርስቶሳ ቤዮንታ ዲሼ ሃይቆንታ ማላ ፂሎ ኣያናይ ኢዛስ ቆንጪዴስ። 27 ኢዚካ ሄ ዎዴ ፂሎ ኣያናይ ካሌꬂን ፆሳ ኬꬄ ላሻ ጋꬅ ጌሊዴስ። ናዛ ኣዬዪራኔ ኣዋራ ሙሴ ዎጋን ቤሲዛይሳ ፖላናስ ጉꬃ ና ዬሱሳ ኤኪዲ ጌሊዳ ዎዴ፥ 28 ሲሞኒ ናዛ ኤኪ ኢዲሚዲ ፆሳ ጋላቲሼ፥
29-31 “ጎዶ! ኔ ጫቂዳ ቃላ ማላ ሃዒ ታኒ ኔ
ኣይሌይ ኔ ኣሺዛይሳ ታ ኣይፌራ ቤዪዳ ጊሽ ሂዓ ታና ሳሮን ኤካ፤
ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ኔ ጊጊሲዳ ኣቶቴꬃ
ሃዒ ታኒ ታ ኣይፌራ ቤያዲስ።
32 ሃይሲካ ኡባ ዴሬስ ጌሜቲዳይሳ ቆንጪሲዛ ፖዖ፥ ኔ ዴሬ ኢስራዔሌሲካ ቦንቾ” ጊዴስ።
33 ኢዛ ኣዋይኔ ኣያ ኢዛ ጊሽ ሃሳዬቲዳ ዮዖዛን ማላሌቲዳ። 34 ሲሞኒካ ኢስታ ኣንጂዴስ፤ ማራሞካ “ዳሮ ኣሳ ዎዝና ቆፋይ ቆንጫና ማላ ሃይሲ ኢስራዔሌን ዲዛ ዳሮታስ ꬋዮሲኔ ኣቶቴꬃሳ፤ ኢዛ ኢፂዛይታስ ቃሴ ማላታ ጊዳና ማላ ዶሬቲዴስ። 35 ቃሴካ ዳሮታ ዎዝና ቆፋይ ቆንጫና ማላ ናዛ ሚሻይ ቃራ ማሻ ማላ ኔ ዎዝና ጳልቃና” ጊዴስ።
36 ቃሴካ ኣሴሬ ባጋፌ ፋኑዔሌ ና ሃና ጌቴቲዛ ጪሚዳ ናቤይ ዳዉስ፤ ኢዛካ ባ ኮይሮ ኣዚናራ ላፑን ላይꬅ ኩሜꬅ ዴዓዱስ። 37 ላይꬃይ ኢዚስ ኦሱፑን ታማኔ ኦይዱ ላይꬅ ጊዳና ጋካናስ ቃማኔ ጋላስ ፆማሼኔ ዎሳሼ ፆሳ ኬꬃፌ ሻኬቶንታ ኣምዔቴꬃን ጋምዓዱስ። 38 ሄ ዎዴካ ሺቃዳ ፆሳ ጋላታዱስ። ዬሩሳላሜ ዎዜቴꬅ ናጊሼ ዲዛይታስ ኡባስ ጉꬃ ናዛ ጊሽ ዮታዱስ።
ናዚሬቴ ሲሚዳ
39 ዮሴፌራኔ ማራሚራ ጎዳ ዎጋን ኣዛዜቲዳይሳ ፖሊዲ ጋሊላ ኣዉራጃን ዲዛ ባሶ ናዚሬቴ ካታማ ሲሚዳ። * ማቶ 2፡23 40 ጉꬃ ናዚካ ዲጪዲ ሚኒ ሚኒ ቢዴስ፤ ኣꬎ ኤራቴꬃን ኩሚዴስ፤ ፆሳ ኣꬎ ኪያቴꬃይካ ኢዛ ቦላ ዴስ።
41 ኢዛ ኣዋይኔ ኣያ ላይꬃን ላይꬃን ፓዚጋ ቦንቻናስ ዬሩሳላሜ ቤቴስ። * ኬሳ 12፡1-27፤ ዛሬ 16፡1-8 42 ናዛስ ላይꬃይ ታማኔ ናምዑ ላይꬅ ኩሚዳ ዎዴ ካሴ ሎሴ ጊዲዳይሳ ማላ ፓዚጋ ቦንቻና ኬዚዳ። 43 ፓዚጋ ባዓሌዛ ቦንቺዲ ባሶ ሲሚሺን ዬሱሲ ዬሩሳላሜን ኣቲዴስ። ዬሊዳይቲካ ኢዚ ኣቲዳይሳ ኤሪቤይቴና። 44 ባናራ ኢሲፌ ቢዛ ኦጌ ኣሳራ ዴስ ጊሼ ኢሲ ጋላሳ ኦጌ ቢዳ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኢስታራ ባይንዳይሳ ኤሪዲ ባ ዳቦታ ኣቻኒኔ ላጌታ ኣቻን ዲዛኮኔ ጊዲ ኮይዳ።
45 ኮዪ ኮይዲ ቤቶንታ ኢፂን ዬሩሳላሜ ሲሚዳ።
46 ሄꬑ ጋላሳፌ ጉዬ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲዛይታ ጊዶን ኡቲዲ ሲዪሼ፥ ኣሳታ ኦይቺሼኔ ኢስታ ኦይሻ ዛሪሼ ፆሳ ኬꬃን ዲሺን ዴሚዳ። 47 ሲዪዳይቲ ዉሪ ዬሱሳ ኣኬካኒኔ ኢዛ ዛሮዛን ዳሮ ማላሌቲዳ።
48 ዮሴፌይኔ ማራማ ኢዛ ቤዪዳ ዎዴ ማላሌቲዳ። ማራማካ “ታ ናዞ ኣይስ ሃይሳ ማላ ኦꬃዲ? ኔ ኣዋይኔ ታኒኔ ኔና ኮዪሼ ኬሂ ሜቶቴቲዶስ” ጋዱስ።
49 ኢዚካ ዛሪዲ “ታና ኣይስ ኮዪዴቲ? ታኒ ታ ኣዋ ኬꬃን ዳናስ ቤሲዛይሳ ኤሪቤኬቲ ጊዴስ።” 50 ጊዶ ኣቲን ኢስታስ ኢዚ ዮቲዳይሲ ጌሊቤና።
51 ሄፔ ሲሚን ኢስታራ ኢሲፌ ናዚሬቴ ዎꬊዲ ኢስታስ ኣዛዜቲሼ ዴዒዴስ። ኢዛ ኣያ ማራማካ ሄ ሃኒዳ ሚሻ ዉርሳ ባ ዎዝናን ናጋሼ ጋምዓዱስ። 52 ዬሱሲ ኣꬎ ኤራቴꬃን፥ ጌሳኒኔ ሳባን ፆሳ ሲንꬃኒኔ ኣሳ ሲንꬃን ዲጪዴስ። * 1ሳሜ 2፡26፤ ሌም 3፡4

*2:21 ሌዌ 12፡3፤ ሉቃ 1፡31

*2:22-23 ኬሳ 13፡2፥12

*2:24 ሌዌ 12፡6-8

*2:39 ማቶ 2፡23

*2:41 ኬሳ 12፡1-27፤ ዛሬ 16፡1-8

*2:52 1ሳሜ 2፡26፤ ሌም 3፡4