ሉቃሲ ፃፊዳ
ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ
ጊዶ ቆፋ
ሉቃሳ ሚሺራቾ ቃላይ ዬሱሲ ዳሮ ዎዴፔ ካሴ ያናይሳኮ ጌቴቲ ናቤታን ኢስራዔሌ ኣሳስ ዮቴቲ ኡቲን ኢስራዔሌ ኣሳይ ናጊ ኡቲዳ ኪርስቶሲ “ኣስ ዉርሲ ኣሺዛዴ” ጊዲዳይሳ ቆንጪናሳ። ሉቃሲ ዬሱሳ “ማንቆታስ ሚሺራቾ ቃላ ሳባካናስ” ባ ኣዋፔ ኪቴቲዳዴ ጊዲዳይሳኔ ሚሺራቾ ቃላዚካ ኣሳስ ዲዛ ዱማ ዱማ ሜቶስ ኦጌ ቤሲዛይሳ ዮቴስ። ሉቃሳ ሚሺራቾ ቃላዛ ጊዶን ሃራፔካ ዬሱሳ ሂዶታ ጊሽ ዮቲዛ ኮይሮ ሼምፖቲኔ ዉርሴꬃ ሼምፖታን ሎዔꬅ ዮቲዳይ ሂዶታ ጊሻሳ። ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ቢዳፔ ጉዬ ኣማኖይ ዋኒ ናምዓንꬆ ዲጪዳኮኔ ሃዋሬታ ማፃፋን ሃይሳ ፃፊዳይ ሄ ማፃፋዛን ዮቲዴስ።
ኪታንቻቲ ዬፂዳ ዬꬃ ጊሽ ዬሱሲ ዬሌቲን ሜሄ ሄሚዛይቲ ኢዛ ቤዪዳይሳ፥ ዬሱሲ ቡሮ ጉꬃን ዲሺን ፆሳ ኬꬄ ቢዳይሳ ኣሳስ ሚሻ ጊዲዳ ሄ ሳማሪያ ኣዴዛ ኦሶን ꬋዪዲ ቤቲዲ ናዛ ታሪኬይ ሄይቲ ዉሪካ ሉቃሳ ሚሺራቾ ማፃፋን ፃላላ ቤቴቴስ። ኢዛ ሚሺራቾ ቃላዛን ጋፃፔ ጋፃ ጋካናስ ኣዴፌ ዮቲዳይ ዎሳ ጊሽ፥ ፂሎ ኣያና ጊሽ፥ ማጫሳታስ ዬሱሳ ኦሶ ጊዶን ኢስታስ ኢሜቲዳ ጊሻኔ ፆሲ ናጋራ ኣቶ ጊዳይሳ ዮቴስ ጉስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-4
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ዬሌቴꬂኔ ዬሱሳ ዬሌቴꬅ 1፡5-2፡52
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ኦሶ 3፡1-20
ዬሱሳ ፃማቄቴꬂኔ ፓጬቴꬅ 3፡21-4፡13
ዬሱሲ ባ ኦꬆ ኮይሮ ጋሊላን ዶሚዴስ 4፡14-9፡50
ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ቡስ 9፡51-19፡27
ዬሩሳላሜኒኔ ሄ ሄራን ዉርሴꬃ ሳሚንታን ዬሱሳ ጋኪዳ ሜቶ 19፡28-23፡56
ጎዳ ዴንዶ ቆንጬꬂኔ ፑዴ ሳሎ ቡስ 24፡1-53
1
ቦንቾ ቶፊሎሳ ኑ ኣቻን ሃኒዳ ዮዖታ ጊሽ ዳሮ ኣሳቲ ባሲ ሃኒዳ ማላ ፃፊዳ። ሄ ታሪኬዚካ ኮይሮፔ ዴንꬂዲ ባ ኣይፌራ ቤዪዳ ማርካቲኔ ፆሳ ቃላ ዮቲዳይቲ ኑስ ኣꬂዳይሳ። ታካ ታ ባጋራ ፃጶፔ ዴንꬃዳ ኬሃ ናጌታዳኔ ፓጫ ፄላዳ ታሪኬዛ ዉርሳ ሲንꬄ ፃፌታናስ ቤሲዛይሳ ሲንꬃሳዳ ካሊዲ ፃፌታናስ ቤሲዛይሳ ካሌꬃዳ ናጌታዳ ኔስ ፃፋና ማላ ታስ ሎዖ ጊዲ ቤቲዴስ። ሃይሳ ዉርሲሳ ታ ኦꬂዛይ ኔ ታማሪዳይሲ ቱማ ጊዲዳይሳ ኔና ኤሮ ጉሳሳ።
ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ዬሌታናይሳ ኪታንቻ ጋብሬሌይ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
5-6 ሄርዶሲ ዩሁዳ ቢታን ካዎቲዳ ዎዴ ኣቢያ ጌቴቲዛ ቄሴታ ሃላቃ ባጋፌ ቄሴቴꬃ ኦሶ ታራይ ኢዛ ጋኪዳ ዛካራሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ቄሴይ ዴስ። ኢዛ ማቼያካ ኤሊሳቤፆ ጌቴታዉስ፥ ኢዛካ ኣሮኔ ባጋ ኣሳ። ናምዓቲካ ጎዳ ኣዛዞኔ ኢዛ ዎጋ ዎሶይ ባይንዳ ናጊዲ ዲዛይታኔ ፆሳ ሲንꬃን ፂሎ ኣሳ። * 1ታር 24፡10
ጊዶ ኣቲን ኤሊሳቤፃ ና ዬሎንታ ማካራ ጊዲዳ ጊሽ ኢስታስ ናይ ባዋ፤ ናምዓቲካ ዎዴይ ሱጌቲዳ ኣሳ።
ዛካራሲ ፆሳ ሲንꬃን ቄሴቴꬃ ኦሶ ታራይ ኢዛ ጋኪን ኢዚ ኦꬂሺን ቄሴታስ ዲዛ ዎጋ ማላ ፆሳ ኬꬃን ጌሊዲ ኤፃኔ ጩዋሳና ማላ ኤፃይ ኢዛ ጋኪዴስ። 10 ኤፃኔይ ጩዋቲሺን ኣሳይ ዉሪካ ካሬን ዲዲ ዎሴስ።
11 ጎዳ ኪታንቻይ ኤፃኔይ ጩዋቲዛ ሶፔ ኡሻቻ ባጋራ ኤቂዲ ዛካራሳስ ቤቲዴስ። 12 ዛካራሲካ ኢዛ ቤዪዲ ኬሂ ዳጋሚዲ ባቢዴስ። 13 ኪታንቻይ ዛካራሳስ “ባቦፋ! ኔ ዎሳይ ሴቴቲዴስ፥ ኔ ማቼያ ኤሊሳቤፃ ኔስ ኣቱማ ና ዬላና ኢዛ ሱንꬃካ ኔ ዮሃኒሳ ጋዳ ሱንꬃና። 14 ኢዛ ዬሌታን ኔኒ ዳሮ ኡፋዬታና፤ ዳሮ ኣሳይካ ኡፋዬታና። 15 ጎዳ ሲንꬃን ኢዚ ጊታ ጊዳና። ዎይኔፔ ኦሴቲዳ ጫጄ ጊዲንካ ሃራ ማꬆሲዛ ኡሻ ጊዲንካ ኢዚ ኡዬና፤ ኢዚ ቡሮ ባ ኣዬይ ቃንꬃን ዲሼ ፂሎ ኣያናን ኩማና። * ታይ 6፡3 16 ኢስራዔሌ ኣሳፔ ዳሮታ ኢስታ ፆሳኮ ዛራና። 17 ኣዋታ ዎዝና ኢስታ ናይታኮ፥ ኣዛዜቶንታይቲካ ጌዴ ፂሎታ ጪንጫቴꬃኮ ዛራና ማላኔ ጎዳስ ቤሲዛ ዴሬ ጊጊሳና ማላ ኤላሳ ኣያናኔ ኢዛ ዎልቃን ጎዳፔ ሲንꬃራ ኢዚ ባና” ጊዴስ። * ሚል 4፡5-6
18 ዛካራሲ ኪታንቻስ፥ “ታኒ ጪማ፤ ታ ማቼያካ ጪማዱስ፤ ታኒ ሃይሳ ኣዛን ኤራኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
19 ኪታንቻይካ ዛሪዲ “ታኒ ፆሳ ሲንꬃን ኤቂዛ ጋብሬሌ። ታኒካ ሃ ሚሺራቾዛ ኔስ ጋꬃናስ ኪቴታዳ ያዲስ። * ዳኔ 8፡16፤ 9፡21 20 ሄኮ ኔኒ ባ ዎዴን ፖሌታና ታ ቃላ ኣማኖንታ ኢፂዳ ጊሽ ኔ ዱናይ ዱዳና፥ ኔኒካ ሃሳያና ዳንዳያካ” ጊዴስ።
21 ሄ ዎዴ ዴሬይ ዛካራሲ “ፆሳ ኬꬃፌ ኬዞንታ ኣዛስ ጋምዒዳኮ” ጊዲ ሞꬌቲሼ ናጊዴስ። 22 ኢዚ ፆሳ ኬꬃፌ ኬዚዲ ኣሳ ሃሳዪሳናስ ዳንዳይቤና። ማላቲ ማላቲ ቤሶፔ ኣቲን ሃሳያናስ ዳንዳዮንታ ኣጊን ኣሳይ ኢዚ ፆሳ ኬꬃን ፆሳፌ ኦራꬃ ሚሽ ቤዪዳይሳ ኤሪዴስ።
23 ዛካራሲካ ባ ኦሶ ታራይ ፖሌቲዳፔ ጉዬን ባሶ ሲሚዴስ። 24 ሄሳፌ ካሊን ኢዛ ማቼያ ኤሊሳቤፃ ና ቃንꬃታዱስ፥ ኢቻሻንꬆ ኣጊናይ ጋካናስ ኣሲ ባና ቤዮንታ ማላ ቆቴታዱስ። 25 ኢዛካ ጎዳይ ባ ማሮታን ታ ሌቄቲዳይሳ ኣሳ ጊዶፌ ዲጋናስ ሃ ዎዴዛን ሃይሳ ታስ ኦꬂዴስ ጋዱስ።
ዬሱሲ ዬሌታናይሳ ጋብሬሌይ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
26 ኤልሳቤፃ ቃንꬃቲዳ ኡሱፑንꬃ ኣጊናን፥ ፆሲ ባ ኪታንቻ ጋብሬሌ፥ ጋሊላ ቢታን ዲዛ፥ ናዚሬቴ ጊዛ ካታማ ዬዲዴስ። 27 ኢዚካ ካዎ ዳዉቴ ዜሬꬅ ጊዲዳ ዮሴፌ ጌቴቲዛ ኣሳስ ጊጋ ኡቲዳ ማራሞ ጌቴቲዛ ጌላዖይኮ ኪቴቲዴስ። * ማቶ 1፡18 28 ዪዲኔ ኢዛ ዲዛሶ ጌሊዲ “ሃኔ ፆሲ ኔና ኣንጂዳሬ ሳሮ ፆሲ ጎዳይ ኔናራ ዴስ ኔንካ ኣንጄቲዳሮ” ጊዴስ።
29 ማራማ ኪታንቻ ሃሳያን ኬሃ ዳጋማዳ፥ “ሃይሲ ኣይ ጊዛ ሳሮታ?” ጋዳ ዮዖዛ ኬሃ ቆፓዱስ። 30 ኪታንቻይካ ማራሞ “ፆሲ ኔናን ኡፋዬቲዛ ጊሽ ባቦፋ! 31 ኔኒ ቃንꬃታና፤ ኣቱማ ናካ ዬላና፥ ሱንꬃካ ዬሱሳ ጋዳ ሱንꬃና፤ * ማቶ 1፡21 32 ኢዚካ ጊታ ጊዳና፤ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ና ጌቴታና፥ ጎዳ ፆሲ ኢዛ ኣዋ ዳዉቴ ካዎቴꬃ ኢዛስ ኢማና። 33 ኢዚ ኢስራዔሌ ናይታ ቦላን ሜርናስ ካዎታና፤ ኢዛ ካዎቴꬃሲካ ዉርሴꬂ ዴና” ጊዴስ።
34 ማራማካ ኪታንቻስ “ታኒ ኣዴ ጌላቤኬ፥ ሺን ሃይሲ ዋኒ ሃናኔ?” ጋዳ ኦይቻዱስ።
35 ኪታንቻይካ ማራሚሲ “ፂሎ ኣያናይ ኔ ቦላ ዎꬋና ዉርሶፌ ቦላ ፆሳ ዎልቃይ ኔ ቦላ ኩዋሳና፤ ሄሳ ጊሽ ዬሌታና ናዚ ጌሻ ፆሳ ና ጌቴታና። 36 ኣሲ ዬሉኩ ኢዛ ማካራ ጊዲ ሃሳዪዛ ኔ ዳቦያ ኤሊሳቤፃ ጪማቴꬃን ኣቱማ ና ቃንꬃታዳ ዬላናስ ኡሱፑንꬆ ኣጊና ኦይካዱስ። 37 ፆሳሲ ሃኖንታ ሚሺ ባዋ” * ሜꬌ 18፡14
38 ማራማካ ዛራዳ “ሄኮ ታኒ ፆሳ ኣይሌ ዲኪና፤ ኔ ጊዳ ማላ ታስ ሃኖ” ጊን ኪታንቻይ ኢዚፔ ሻካቲዲ ቢዴስ። ማራማ ኤሊሳቤፆ ቤያና ባዱስ።
39 ማራማካ ሄ ዎዴ ማታራ ኤሶታ ዴንዳዳ ፑዴ ጌዜ ዴሬን ዲዛ ኢሲ ዩሁዳ ካታማ ባዱስ። 40 ዛካራሳ ኬꬄ ጌላዳ ኤሊሳቤፆ ሳሮታዱስ። 41 ኤሊሳቤፃ ማራሚ ሳሮꬃ ሲዪዳ ማላ ቃንꬃን ዲዛ ናዚ ኢዚ ቃንꬃን ጉፒዴስ፥ ኤሊሳቤፂንካ ፂሎ ኣያናይ ኩሚዴስ። 42 ኢዛካ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬃዳ “ማጫሳ ኡባፌ ኔ ኣንጄቲዳሮ፤ ኔ ቃንꬃን ዲዛ ናዚካ ኣንጄቲዳይሳ። 43 ታ ጎዳ ኣያ ታኮ ያዳ ታና ኦይቻናስ ታኒ ኦኔ? 44 ኔ ሳሮካ ቃላ ታ ሲዪዳ ማላ ታ ኡሎ ጊዶን ዲዛ ናይ ኡፋይሳ ጉፒዴስ። 45 ፖሌታና ጊዲ ጎዳይ ኢዚስ ዮቲዳይሳ ኣማኒዳራ ኢዛ ኣንጄቲዳሮ” ጋዱስ
ማራሚ ጋላታ ዎሳ
46-49 ማራማካ
“ኢዚ ባ ኣይሌ ካዉሻቴꬃ ፄሊዳ ጊሽ
ታ ሼምፒያ ጎዳ ꬎቁ ኦꬃዳ ቦንቻዉስ። * 1ሳሜ 2፡1-10
ታ ኣያናይካ ታና ኣሺዛ ታ ፆሳን ኡፋዬታዉስ።
ዎልቃማ ጎዳይ ታስ ጊታ ሚሼ ኦꬂዳ ጊሽ
ሃቺፌ ሲንꬃን ኣሲ ዉሪ ታና ኣንጄቲዳሮ ጋና።
ኢዛ ሱንꬃይካ ጌሻ። * 1ሳሜ 1፡11
50 ኢዛ ማሮይ ኢዛስ ባቢዛይታስ
ና ና ጋካናስ ዳና።
51 ባ ዎልቃን ዳሮ ሚኖ ኦሶ ኦꬂዴስ፤
ባ ዎዝና ቆፋን ኦቶሬቲዛይታ ላሊዴስ።
52 ካዎታ ካዎቴꬃፌ ዎꬂዴስ፥
ኣሽኬታ ቃሴ ꬎቁ ꬎቁ ሂስቲዴስ። * ኢዮ 5፡11፤ 12፡19
53 ጋፊዳይታ ሎዖ ሚሻን ካልꬂዴስ፤
ዱሬታ ጊዲኮ ሜላ ኩሼ ዬዲዴስ።
54-55 ካሴ ኑ ኣዋታስ ኣብራሃሜሲኔ ኢዛ
ቆሞታስ ጊዳ ቃላ ናጋናስ
ባ ማሬቴꬃ ዩሺ ቆፒዲ
ባ ኣይሌ ኢስራዔሌ ማዲዴስ” ጋዱስ። * ሜꬌ 17፡7
56 ማራማካ ኤሊሳቤፂ ኣቻን ሄꬑ ኣጊና ሲሬ ጋምዓዳ ባሶ ሲማዱስ።
ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ዬሌቲዴስ
57 ኤሊሳቤፂስ ዬሎ ጋላሳይ ጋኪን ኣቱማ ና ዬላዱስ። 58 ኢዚ ጉታቲኔ ዳቦቲካ ጎዳይ ኢዚስ ጊታ ማሬቴꬃ ኦꬂዳይሳ ሲይዲ ኢዚራ ኢሲፌ ኡፋዬቲዳ።
59 ዬሌቲዳ ኦስፑንꬃ ጋላስ ቃፃራስ ዪዳ። ኢዛ ኣዋ ሱንꬃን ዛካራሳ ጊዲ ሱንꬃና ኮይዳ። * ሌዌ 12፡3 60 ጊዶ ኣቲን ኣያ “ሃኔና፥ ኢዛ ሱንꬂ ዮሃኒሳ ጌቴቶ” ጋዱስ።
61 ኢስቲካ ኢዚስ “ኔ ዳቦታፔ ዮሃኒሳ ጌቴቲዲ ፄይጌቲዳ ኣሲ ኦኒካ ባዋ” ጊዳ። 62 ኣዋይ ዛካራሲ “ናዛ ኦና ጊዲ ሱንꬃና ኮዪዳኮኔ” ማላታን ኦይቺዳ።
63 ዛካራስካ ፃፊዛ ሚሼ ኢዛስ ኢማና ማላ ኦይቺ ኤኪዲ ሱንꬃይ “ዮሃኒሳ” ጊዲ ፃፊን ኣሳይ ዉሪካ ማላሌቲዴስ። 64 ሄራካ ዛካራሳ ዱናይ ፖጌቲዲ ኢንፃርሲ ቢርሼቲን ፆሳ ጋላታ ኦይኪዴስ።
65 ኢዛ ጉታቲ ዉሪ ዳሮ ባቢዳ። ሃይሲ ዉሪካ ꬎቃ ጌዜ ቢታን ዩሁዳ ዴሬን፥ ኡባሶን ሃሳዬቲዴስ። 66 ሃይሳካ ሲዪዳ ኣሲ ዉሪካ “ሃ ጉꬃ ናይ ኣይ ሃናኔሻ?” ጊዲ ሃኖዛ ዉርሲካ ባ ዎዝናን ኦይኪዴስ። ጎዳ ኩሼይ ቱማፔ ኢዛራ ኢሲፌ ዴስ።
ዛካራሲ ቲንቢቴ ዮቲዴስ
67 ናዛ ኣዋይ፥ ዛካራሲ ፂሎ ኣያናን ኩሚዲ ቲንቢቴ ሃሳዪሼ
68 “ዪዲ ባ ኣሳ ኣሺዳ ጊሽ
ኢስራዔሌ ፆሲ ጋላቴቶ።
69-70 ቤኒ ዎዴ ባ ጌሻ ናቤታ
ዱናን ሃሳዬቲዳይሳ ማላ
ባ ኣይሌ ዳዉቴ ኬꬃን
ኣሺዛ ዎልቃ ኑስ ዴንꬂዴስ።
71 ኢዚ ኑና ኑ ሞርኬታፔኔ፥
ኑና ኢፂዛይታ ኩሼፔ ኣሼስ።
72 ሃይሳ ኢዚ ኦꬂዳይ ኑ ኣዋታስ ባ ማሬቴꬃ ቤሳናሳ፥
ባ ጌሻ ጫቆዛ ዩሺ ቆፓናሳ።
73-75 ካሴ ኑ ኣዋ ኣብራሃሜስ ጫቂዳይሳ ቆፓና ማላኔ
ኑ ሞርኬታ ኩሼፔ ኢዚ ኑና ኬሲን ኑኒ ኢዛስ ባቦይ ባይንዳ ኦꬃናሲኔ
ኑ ዲዛ ዎዴ ኡባን ባ ሲንꬃን ኑና ጌሻቴꬃኔ ፂሎቴꬃን ኤሳናሳ።
76 ጎዳ ኦጌ
ጊጊሳናስ ኔ ኢዛፔ ሲንꬃራ ቢዛ ጊሽ ታ ናዞ
ኔኒ ዎጋ ፆሳ
ናቤ ጌቴታና። * ሚል 3፡1
77 ኣሳይ ባ ናጋራፔ ማሬቲዳ ጊሽ ዴሬስ
ኣቶቴꬃ ኤራቴꬅ ኔ ኢማና ማላ
78 ኑ ፆሳ ሎዖ ማሬቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን
ሳሎፔ ኑስ ኣዋይ ኬዚዴስ።
79 ሄሲካ ꬉማን ዲዛይታሲኔ
ሃይቆ ኩዋ ጊዶን
ዲዛይታሲካ ፖዒሳና ማላኔ ኑ ቶሆታካ ሳሮቴꬃ ኦጌ ካሌꬃናሳ” ጊዴስ።
80 ጉꬃ ናዚካ ዲጪዴስ፤ ኣያናኒካ ሚኒዴስ። ኢስራዔሌ ኣሳስ ቆንጬን ቤታና ጋካናስ ባዞ ቢታን ዴዒዴስ።

*1:5-6 1ታር 24፡10

*1:15 ታይ 6፡3

*1:17 ሚል 4፡5-6

*1:19 ዳኔ 8፡16፤ 9፡21

*1:27 ማቶ 1፡18

*1:31 ማቶ 1፡21

*1:37 ሜꬌ 18፡14

*1:46-49 1ሳሜ 2፡1-10

*1:46-49 1ሳሜ 1፡11

*1:52 ኢዮ 5፡11፤ 12፡19

*1:54-55 ሜꬌ 17፡7

*1:59 ሌዌ 12፡3

*1:76 ሚል 3፡1