16
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ
(ማቶ 28፡1-8፤ ሉቃ 24፡1-12፤ ዮሃ 20፡1-10)
ሳምባታይ ኣꬊዳፔ ጉዬ ማግዳሌ ማራማ፥ ያቆቤ ኣዮ ማራሚራኔ ሳሎሚራ ኢሲፌ ቢዲ ዬሱሳ ኣሃ ቲያናስ ሺቶ ሻሚዳ። ሳሚንታፌ ኮይሮ ጋላስ ማላዶ ዎንታራ ቡሮ ኣዋ ኣርሼይ ኬዚዳ ማላ ዬሱሳ ዱፎኮ ቡሮ ቢሺን፥ “ዱፎዛ ዱናፔ ሹቻ ኑስ ኦኒ ጌንዴርሳኔ?” ጊዲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲዳ።
ኢስቲ ꬎቁ ጊ ፄሊሺን ዳሮ ጊታ ሹቻይ ዱፎዛ ዱናፔ ጌንዴሪዳይሳ ቤዪዳ። ጌዴ ዱፎዛ ጊዶ ጌሊዳ ማላ ኢሲ ቦꬃ ማይዖ ማይዒዳ ፓንꬂ ኡሻቻ ባጋራ ኡቲዳይሳ ቤዪዲ ዳጋሚዳ።
ኢዚ ቃስ ኢስታስ “ዳጋሞፍቴ! ኢንቴ ካቄቲዳ ናዚሬቴ ዬሱሳ ኮዬታ፤ ኢዚ ዴንዲዴስ ሃን ዴና፥ ኢስቲ ኢዛ ዎꬂዳሶ ሃይሳ ቤይቴ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቢዲ ኢዛ ካሊዛይታሲኔ ጴፅሮሳስ ካሴ ኢንቴስ ዮቲዳ ማላ ኢንቴፌ ካሴቲዲ ኢዚ ጋሊላ ባና። ኢንቴ ኢዛ ሄን ዴማና ጊዲ ኢስታስ ዮቲቴ” ጊዴስ። * ማቶ 26፡32፤ ማር 14፡28
ማጫሳቲካ ማላሌቲሼኔ ኮኮርሼ ዱፋፔ ኬዚ ባቃቲዳ። ባቢዳ ጊሽ ኦናስካ ኣይኮካ ቃቲቤቴና። * ኢሲ ኢሲ ቤኒ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ ኦስፑናፔ ጉዬ ዲዛ ቆፋይ ሃይሳፌ ካሊዲ ፃፌቲዴስ። ማጫሳቲ ጴፅሮሳኮኔ ባ ላጌታኮ ቢዲ ኪታንቻዚ ኢስታስ ዮቲዳይሳ ኡባ ኢስታስ ዮቲዳ። ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኣሺዛ ላሜቶንታ ጌሻ ሚሺራቾ ቃላ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛሶፔ ዉሊዛሶ ጋካናስ ባና ካሊዛ ታማሬታ ባጋራ ኪቲዴስ።
ሳሚንታፌ ኮይሮ ጋላስ ዎጋ ዎንታ ማላዶራ ኢዚ ሃይቆፔ ዴንዲዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ኢዚፔ ላፑን ዳይዳንꬂ ኬሲዳ ማግዳሌ ማራሚስ ኮይሮ ቤቲዴስ። ኢሲ ኢሲ ቢርሼꬃታኒኔ ኢሲ ኢሲ ሃራይታፔ ዱቄቲዳ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 9-20 ጋካናስ ዲዛ ቆፋይ ፃፌቲቤና። 10 ኢዛካ ባዳ ካሴ ኢዛራ ዲዛይቲ ካዮቲሼኔ ዬኪሼ ዲሺን ዴማዳ ዮታዱስ። 11 ኢስቲ ዬሱሲ ፓፃ ዲዛይሳኔ ኢዛ ታ ዬሱሳ ቤያዲስ ጊዳይሳ ሲይዲ ኣማንቤቴና።
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ናምዓታስ ቤቲዴስ
(ሉቃ 24፡13-35)
12 ሄሳፌ ጉዬ ኢዛ ካሊዛይታፔ ናምዓቲ ጌዴ ዴሬ ጋርስ ቢሺን ዬሱሲ ኢስታስ ሃራ ኣስ ሚሳቲ ቤቲዴስ። 13 ኢስቲካ ሲሚዲ ሄሳ ኢዛ ካሊዛይታፔ ኣቲዳይታስ ዮቲዳ። ጊዶ ኣቲን ኢዛ ካሊዛይቲ ሲይዲ ኣማንቤቴና።
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ታማኔ ኢሲኔታስ ቤቲዴስ
(ማቶ 28፡16-20፤ ሉቃ 24፡36-49፤ ዮሃ 20፡19-23፤ ሃዋ 1፡6-8)
14 ሄሳፌ ጉዬ ታማኔ ኢሲኔቲ ማዳ ቦላ ዲሺን ዬሱሲ ኢስታስ ቆንጪዴስ። ኢዚ ሃይቆፔ ዴንዲን ኢዛ ቤዪዳ ኣሳቲ ኢስታስ ዮቲን ሲይዲ ኣማኖንታ ኣጊዳ ጊሽ ኢስታስ ኣማኖይ ባይንዳይሳኔ ኢስታ ዎዝና ሙሜቴꬃ ጊሽ ኢስታ ቦሪዴስ። 15 ኢስታሲካ “ኣላሜ ኡባሶ ቢቴ፥ ሚሺራቾ ቃላ ሜꬌቴꬃ ኡባስ ሳባኪቴ። * ሃዋ 1፡8 16 ኣማንዳይኔ ፃማቄቲዳይ ኣታና። ኣማኖንታይ ጊዲኮ ፒርዴታና። 17 ታና ኣማኒዛይታ ሃይቲ ማላታቲ ካላና። ኢስቲ ታ ሱንꬃን ዳይዳንꬃታ ኬሳና፥ ኦራꬃ ቃላንካ ሃሳያና። 18 ኢስቲ ሾሻታ ባ ኩሼራ ኦይካና፤ ዎꬊዛ ማርዜ ኡዪኮካ ኢስታ ቆሄና። ባ ኩሼ ሃርጋንቻታ ቦላ ዎꬂ ዎሲኮ ሃርጋንቻቲ ፓፃና” ጊዴስ።
ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ
(ሉቃ 24፡50-53፤ ሃዋ 1፡9-11)
19 ጎዳ ዬሱሲ ሄሳ ዮቲዳፔ ጉዬ ፑዴ ሳሎ ዴንዲ ቢዲ ፆሳ ኡሻቻን ኡቲዴስ። 20 ኢዛ ካሊዛይቲ ሄሳፌ ኬዚዲ ኡባሶን ኣꬊ ኣꬊ ሳባኪዳ። ጎዳይካ ኢስታራ ኦꬂዴስ። ኢስታ ቲሚርቴዛ ኤኪዲ ኦꬂዛይታስ ባ ዮቲዳ ቃላካ ማላታ ኦꬂ ኦꬂ ሚንꬂዴስ።

*16:7 ማቶ 26፡32፤ ማር 14፡28

*16:8 ኢሲ ኢሲ ቤኒ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ ኦስፑናፔ ጉዬ ዲዛ ቆፋይ ሃይሳፌ ካሊዲ ፃፌቲዴስ። ማጫሳቲ ጴፅሮሳኮኔ ባ ላጌታኮ ቢዲ ኪታንቻዚ ኢስታስ ዮቲዳይሳ ኡባ ኢስታስ ዮቲዳ። ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኣሺዛ ላሜቶንታ ጌሻ ሚሺራቾ ቃላ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛሶፔ ዉሊዛሶ ጋካናስ ባና ካሊዛ ታማሬታ ባጋራ ኪቲዴስ።

16:9 ኢሲ ኢሲ ቢርሼꬃታኒኔ ኢሲ ኢሲ ሃራይታፔ ዱቄቲዳ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 9-20 ጋካናስ ዲዛ ቆፋይ ፃፌቲቤና።

*16:15 ሃዋ 1፡8