15
ዬሱሳ ጲላፆሳኮ ኤፊዳ
(ማቶ 27፡1-2፥11-14፤ ሉቃ 23፡1-5፤ ዮሃ 18፡28-38)
ማላዶ ዎንታራ ቄሴታ ሃላቃቲ፥ ዴሬ ጪማቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ኩሜꬃ ሻንጎ ኣላፌታራ ኢሲፌ ዞሬቲዲ ዬሱሳ ቃቺ ኤኪ ኤፊዲ ጲላፆሳስ ኣꬂ ኢሚዳ።
ጲላፆሲካ ዬሱሳ “ኔ ኣይሁዳታ ካዎ?” ጊ ኦይቺዴስ። ዬሱሲካ “ኤ፥ ኔ ጊዳ ማላ” ጊዲ ኢዛስ ዛሪዴስ።
ቄሴታ ሃላቃቲካ ዳሮ ዮዖ ኢዛ ቦላ ሺሺ ሞቲዳ። ጲላፆሲ ቃስ “ኔ ኣዛስ ኦይሻ ዛሪኪ? ሄኮ ኔና ዳሮ ዮዖን ሞቴቴስ” ጊዲ ቃሴካ ኦይቺዴስ።
ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ሃዒካ ኢዛስ ኣይኮካ ዛሮ ኢሞንታ ጊሽ ጲላፆሲካ ማላሌቲዴስ።
ፓዚጋ ባዓሌ ጋላስ ጲላፆሲ ዴሬይ ቢርሻና ማላ ኦይቺዳዴ ቢርሺ ዬዲዛ ዎጋይ ካሴ ዴስ። ኢታ ኦሶን ዴሬ ቦላ ዴንዲዲ ሼምፖ ዎꬊዳ ኣሳታራ ኢሲፌ ቃሼቲዳ ባርባኔ ጌቴቲዛ ኢሳዴይ ዴስ። ዴሬይካ ዪዲ ካሴ ሎሴ ጊዲዳይሳ ኢዚ ኦꬃና ማላ ጲላፆሳ ዎሲዴስ።
ጲላፆሲካ ኢስታስ “ታ ኢንቴስ ኣይሁዳ ካዎ ቢርሻና ማላ ኮዬቲ?” ጊ ኦይቺዴስ። 10 ጲላፆሲ ሄሳꬆ ኦይቺዳይ ካሴ ቄሴታ ሃላቃቲ ዬሱሳ ቃናቴን ኣꬂ ኢሚዳይሳ ኤሪዛ ጊሻሳ።
11 ቄሴታ ሃላቃቲ ቃስ “ኢዛ ኤፃ ባርባኔይ ቢርሼቶ!” ጊ ኦይቻና ማላ ዴሬዛ ዴንꬄꬂዳ። 12 ጲላፆሲ “ሂስቲኮ ኢንቴ ኣይሁዳ ካዎ ጊዛ ኣዴዛ ዎስታና ማላ ኮዬቲ” ጊዴስ።
13 ኢስቲ ቃሴካ “ካቃ! ካቃ!” ጊ ዋሲዳ።
14 ጲላፆሲካ “ኣይ ኢታ ኦꬂዴ?” ጊ ኢስታ ኦይቺዴስ። ኢስቲ ቃስ “ካቃ! ካቃ!” ጊዲ ካሴፔ ኣꬂ ዋሲዳ።
15 ጲላፆሲካ ዴሬዛ ኡፋይሳና ጊዲ ባርባኔ ኢስታስ ቢርሺዴስ። ዬሱሳ ጋራፊዲ ካቃናስ ኣꬂ ኢሚዴስ።
ዎታዳራቲ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጪዳ
(ማቶ 27፡27-30፤ ዮሃ 19፡2-3)
16 ዎታዳራቲ ዬሱሳ ዴሬ ሃሪዛይሳ ጊቤ ኤኪ ቢዲ ኣቲዳ ዎታዳራታ ዉርሲ ሺሺዳ። 17 ዬሱሳ ዞዖ ማይዖ ማይዚዳ፤ ኣጉንꬃ ኣክሊሌ ፃፂዲ ኢዛ ሁዔን ዎꬂዳ። 18 ሄሳፌካ “ኣይሁዳ ካዎ ሳሮይ ኔስ ጊዶ!” ጊሼ ኢዛ ሳሮꬂዳ። 19 ኢዛ ሁዔ ጉፌራ ሾጪዳ፤ ኢዛ ቦላካ ጩቲዳ ጉልባቲዲ ኢዛስ ጎይኒዳ። 20 ኢዛ ቦላ ቂꬊ ካዒዳፔ ጉዬ ካሴ ማይዚዳ ዞዖ ማይዖዛ ቃሪ ኤኪዲ ካሴ ኢዛ ማይዖዛ ዛሪ ማይዚዲ ካቃናሶ ኤኪ ቢዳ።
ዬሱሳ ካቄቴꬅ
(ማቶ 27፡31-44፤ ሉቃ 23፡27-43፤ ዮሃ 19፡17-27)
21 ኣላኪሳንድሮሳኔ ሩፎሳ ኣዋ ሲሞና ጌቴቲዛ ኢሲ ቃሬና ዴሬ ኣሲ ዴሬፔ ካታማ ዪዛይሳ ዬሱሳ ማስቃሌ ዎልቃራ ኦይኪ ቶሲዳ። * ኦሮ 16፡13 22 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሳ ጎልጎታ ጌቴቲዛሶ ኤፊዳ፤ ኢዛስ ቢርሼꬃይ “ኣሳ ሁዔ ጉጌ” ጉሳ። 23 ካርቤ ጌቴቲዛ ጫሞራ ዋላኬቲዳ ዎይኔ ጫጄ ኡያና ማላ ኢዛስ ኢሚን ኢዚ ኤኮንታ ኢፂዴስ። 24 ሄሳፌ ጉዬ ኢዛ ካቂዳ፥ ኢዛ ማይዖ ኢሳዴ ኢሳዴ ኣዋይሲ ጋካናኮኔ ጊዲ ሳማ ዬጊዲ ጊሼቲዳ።
25 ኢስቲ ኢዛ ካቂሺን ዎንታፌ ሄꬑ ሳቴ ጊዲዴስ። 26 ኢስቲ ማስቃሌ ቦላ ፃፊ ሺሺዳ ሞቶ ቃላይ “ኣይሁዳ ካዎ” ጊዛ ቃላ። 27 ኢዛራ ኢሲፌ ናምዑ ፓንጋታ ኢሳ ኢዛፔ ኡሻቻራ ኢሳ ሃዲርሳራ ካቂዳ። 28 ሄሳንካ ካሴ ማፃፋይ “ኢታታራ ኢሲፌ ታይቤቲዴስ” ጊዳ ቲንቢቴ ቃላይ ፖሌቲዴስ። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 28 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቃላይካ ሉቃሳን 22፡37 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ። * ኢሳ 53፡12
29 ኦጌራ ኣꬊ ቢዛይቲካ ባ ሁዔ ቃꬂሼ “ኦይ! ኦይ! ፆሳ ኬꬃ ላላዳ ሄꬑ ጋላሳን ኬፃናይ ኔኔ?” ጊዲ ኢታ ጫሼ ጫዪሼ፤ * ማዛ 22፡7፤ 109፡25፤ ማር 14፡58፤ ዮሃ 2፡19 30 “ኣኔ ሃዒ ማስቃሌ ቦላፌ ዎꬋዳ ኔና ኣሻ” ጊዳ።
31 ሄሳꬆካ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳስ “ሃራታ ኣሺዴስ ሺን ባና ኣሻና ዳንዳይቤና” ጊዲ ኢዛ ቂꬊዳ። 32 “ኑ ኢዛ ቤዪዲ ኣማናና ማላ ኣኔ ሃይሲ ኪርስቶሲ ኢስራዔሌታ ካዎይ ሃዒ ማስቃሌፔ ዎꬎ” ጊዳ። ኢዛራ ካቄቲዳይቲካ ኢዛ ቦላ ጫሼ ኮሪዳ።
ዬሱሳ ሃይቆ
(ማቶ 27፡45-56፤ ሉቃ 23፡44-49፤ ዮሃ 19፡28-30)
33 ኡሱፑን ሳቴፔ ኦይኪዲ ኡዱፉን ሳቴ ጋካናስ ቢታይ ዉሪ ꬉሚዴስ። 34 ኡዱፉን ሳቴ ቦላ ዬሱሲ “ኤሎሄ! ኤሎሄ! ላማ ሳባቂታኔ” ጊዲ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ዋሲዴስ። ሄሳስ ቢርሼꬃይ “ታ ፆሶ! ታ ፆሶ! ኔ ታና ኣዛስ ኣጋዲ?” ጉሳ። * ማዛ 22፡1
35 ሄን ጋዳን ኤቂዳ ኣሳፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሄሳ ሲይዲ “ኤላሳ ፄይጌስኮ” ጊዳ። 36 ሄሳፌ ኢሲ ኣሲ ኤሌሊ ቢዲ ጫሊዳ ዎይኔ ጫጄ ኢስፖንጄ ማላ ሚሻን ጌልꬂ ኬሲዲ ሚꬃ ፄራን ኦይꬂዲ ኡያና ማላ ዬሱሳስ ሺሺዴስ። ሄሳፌ ቃሴ “ኣኔ ኣጋጊቴ፤ ኤላሲ ዪዲ ኢዛ ካቆፔ ዎꬂሺን ኑ ቤያና” ጊዴስ። ጫሊዳ ዎይኔ ጫጄ ካቄቲዳ ኣሲ ባ ዋዬ ባላና ማላ ኡሼቴስ።
37 ሄሳፌ ዬሱሲ ቃላ ꬎቁ ሂስቲ ዋሲዲ ሼምፖ ኬዚዴስ።
38 ፆሳ ኬꬄ ማጋላሻይ ሁዔራ ዱጌ ናምዑ ኬዚ ዳኬቲዴስ። * ኬሳ 26፡31-33 39 ዬሱሳ ጊናራ ኤቂዳ ኢሲ ማቶ ሃላቃይ ዬሱሲ ሄሳꬆ ጊታ ቃላራ ዋሲዲ ሼምፖ ኬዚሺን ቤዪዲ “ሃይሳዴይ ቱሙ ፆሳ ናኮሺን” ጊዴስ። 40 ሄሳ ዎዴ ማጫሳቲ ሃኒዛይሳ ሃሆን ዲዲ ፄሊዳ። ኢስታ ጊዶፌ ማግዳሌፔ ዪዳ ማራማኔ ካሎቲዛ ያቆቤኔ ዮሳ ኣዮ ማራሚራ ቃሴካ ሳሎሚራ ኢሲፌ ዴቴስ። 41 ሄይቲ ማጫሳቲ ጋሊላን ዬሱሳ ካሊሼኔ ኢዛስ ኦꬂሼ ጋምዒዳይታ። ኢስታራካ ኢሲፌ ሃራ ዳሮ ማጫሳቲ ዬሩሳላሜ ቢዳ። * ሉቃ 8፡2-3
42 ጋዴይ ቃሚ ቃሚ ቢሺን ሳምባታስ ጊጌቲዛ ጋላሲ ጋኪዴስ። 43 ዴሬ ጪማታ ጊዶን ቦንቼቲዳ ኢሲ ኣርማቲያሳ ዴሬ ኣስ ዮሴፌ ጌቴቲዛይሲ ፆሳ ካዎቴꬅ ናጊሼ ዲዛዴይ ባቦንታ ጲላፆሳኮ ቢዲ ዬሱሳ ኣሃ ዎሲዴስ። 44 ጲላፆሲካ ኢዚ ሂኒ ዎዴ ኤሌራ ሃይቂዳይሳ ሲይዲ ማላሌቲዴስ። ማቶ ሃላቃ ፄይጊስዲ “ኢዚ ሃይቂ ጋምዒዴ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። 45 ኢዚ ሃይቂዳይሳ ማቶ ሃላቃይ ጌሺ ኤሪዳፔ ጉዬ ዬሱሳ ኣሃ ዮሴፌስ ኢሚዴስ። 46 ዮሴፌካ ሞጎ ማይዖ ሻሚዲ ኣሃ ማስቃሌፔ ዎꬂዲ ሞጎ ማይዖን ፃፂዲ ሹቻፌ ዎጬቲዳ ዱፎን ሞጊዴስ። ዱፋ ዱና ሹቻራ ጎርዲዴስ። 47 ማግዳሌፔ ዪዳ ማራሚራኔ ዮሴፌ ኣዮ ማራሚራ ዬሱሳ ኣሃ ኣዋን ሞጊዳኮኔ ቤዪዳ።

*15:21 ኦሮ 16፡13

*15:28 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 28 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቃላይካ ሉቃሳን 22፡37 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ።

*15:28 ኢሳ 53፡12

*15:29 ማዛ 22፡7፤ 109፡25፤ ማር 14፡58፤ ዮሃ 2፡19

*15:34 ማዛ 22፡1

15:36 ጫሊዳ ዎይኔ ጫጄ ካቄቲዳ ኣሲ ባ ዋዬ ባላና ማላ ኡሼቴስ።

*15:38 ኬሳ 26፡31-33

*15:41 ሉቃ 8፡2-3