14
ኣሳይ ዬሱሳ ዎꬋናስ ማቄቲዴስ
(ማቶ 26፡1-5፤ ሉቃ 22፡1-2፤ ዮሃ 11፡45-53)
ፓዚጋኔ ኡኬꬃ ሙሳ ባዓሌ ጋላሳይ ቦንቼታናስ ናምዑ ጋላሲ ኣቲሺን ቄሴታ ሃላቃቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ዬሱሳ ባሌꬂ ኦይኪዲ ዎꬋና ኦጌ ኮይዳ። * ኬሳ 12፡1-27 ጊዶ ኣቲን “ኣሳይ ሜቶ ሜꬎንታ ማላ ባዓሌ ጋላሳታን ጊዶፖ” ጊዳ።
ኢዚ ቢታኒያ ጌቴቲዛ ሶን ኢሲ ኢንቺራቻ ሃርጋንቻ ጊዲዳ ሲሞና ሶን ቁማ ቦላ ዲሺን ዋጋይ ዳሮ ኣልዖ ጊዲዳ ናርዶሴ ጌቴቲዛ ሺቶይ ኩሚ ኡቲዳ ኣልባስፂሮሴ ቢልቃፄ ኦይኪዳ ኢሲ ማጫሳያ ቢልቃፄዛ ሜንꬃዳ ሺቶዛ ዬሱሳ ሁዔ ቦላ ጉሳዱስ። * ሉቃ 7፡37-38
ሄን ጋዳን ዲዛ ኣሳታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሃይሲ ሺቶዚ ኣዛስ ዎጋይ ባይንዳ ጉኪዜ?” ጊዲ ባ ጊዶን ሃንቄቲዳ። “ሺቶዚ ባይዞ ባይዚዳኮ ሄꬑ ፄቱ ዲናሬፔ ቦላራ ባይዜቲዲ ማንቆታስ ኢሜቴኔሺን” ጊዲ ማጫሳዮካ ካꬊዳ። * 300 ዲናሬይ ጉሲ ቤኒ ዎዴ ኣሳስ ላይꬃ ዳሞዛ።
ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢስታስ “ኣጊቴ! ሃኖ ማጫሳዮ ኣዛስ ዋይሴቲ? ኢዛ ታስ ሎዖ ሚሽ ኦꬃዱስ። ማንቆቲ ኣይ ዎዴካ ኢንቴናራ ዴቴስ። ኢንቴ ኮይዳ ዎዴ ኣይዴካ ኢስታ ማዳናስ ዳንዳዬታ ሺን ታ ጊዲኮ ኡባ ዎዴ ኢንቴናራ ዲኬ። * ዛሬ 15፡11 ሃና ባ ኦꬃናስ ዳንዳዪዛሪ ኬና ኦꬃዱስ። ታስ ሞጎስ ጊዳና ማላ ታ ኣሾ ካሴታ ቲያዱስ። ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃይሲ ሚሺራቾ ቃላይ ኣላሜ ኩሜꬃን ሳባኬቲዛሶን ኣዋንካ ኢዛ ኦꬂዳይሲ ኢዞ ሃሳዒሲዛዝ ጊዲዲ ሃሳዬታና” ጊዴስ።
ዩሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናስ ጊጊዴስ
(ማቶ 26፡14-16፤ ሉቃ 22፡3-6)
10 ሄሳፌ ጉዬ ታማኔ ናምዓታፔ ኢሶይ ኣስቆሮንቶ ዩሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናስ ቄሴታ ሃላቃታኮ ቢዴስ። 11 ኢስቲካ ሄሳ ሲይዲ ኡፋዬቲዳ፤ ኢዛስ ሚሼ ኢማናስ ኢዛራ ጊጊዳ። ሄሳ ጊሽ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናስ ኢንጄ ዎዴ ናጊሼ ጋምዒዴስ።
12 ፓዚጋ ዶርሲ ሹኬቲዛ ኡኬꬃ ሙሳ ቦንቺዛ ኮይሮ ጋላስ ዬሱሳ ካሊዛይቲ ዬሱሳኮ ሺቂዲ “ፓዚጋ ካዎ ማናሶ ኣዋን ጊጊሳና ማላ ኮያይ?” ጊ ኦይቺዳ።
13 ኢዚካ ባና ካሊዛይታፔ ናምዓታ “ጌዴ ካታማ ቢቴ፤ ኢንቴ ቢሺን ሃꬄ ኦቶራ ቶኪዳ ኢሳዴይ ኢንቴናራ ጋጋና። 14 ኢዚ ቢዲ ጌሊዛሶ ጋካናስ ኢዛ ካሊቴ። ኬꬃዴዛስ ‘ኣስታማሬይ ኔና ታና ካሊዛይታራ ፓዚጋ ካዎ ማናስ ታስ ጊዲዛ ኢማꬃ ሼምፖሶይ ኣዋይሴ? ጊዴስ’ ጊቴ። 15 ኢዚካ ቦላ ፖቄ ቦላ ዲዛ ጊጊ ኡቲዳ ኣሆ ሶ ኢንቴና ቤሳና፤ ሄን ኢዛን ጊጊሲቴ” ጊ ኪቲዴስ።
16 ኢዛ ካሊዛይቲካ ኬዚዲ ጌዴ ካታማ ቢዳ። ዉሪካ ዬሱሲ ጊዳ ማላ ሃኒ ቤቲዴስ፤ ፓዚጋካ ሄን ጊጊሲዳ።
17 ጋዴይ ቃሚሺን ዬሱሲ ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታራ ጋኪዴስ። 18 ኢስቲ ማዳን ዲሺን “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢንቴ ጊዶፌ ኢሶይ ኢዚካ ታናራ ኢሲፌ ሚዛይሲ ታና ኣꬂ ኢማና” ጊዴስ። * ማዛ 41፡9
19 ኢስቲካ ሙዞቲዲ “ታኔሻ? ታኔሻ?” ጊዲ ኢሶይ ኢሶይ ዬሱሳ ኦይቺዳ።
20 ኢዚካ ኢስታስ “ታማኔ ናምዓታፔ ኢሶይ ታናራ ባ ኩሼ ኬሬን ዬዲዛዴ። 21 ካሴ ፃፌቲዳ ማላ ኣሳ ናይ ኢዛ ጊሽ ሃይቃና ሺን ኣሳ ና ኣꬂ ኢሚዛዴስ ኣዬ-ኣና! ሄሳዴይ ካሴ ዬሌቶንታ ኣጊዳኮ ኢዛስ ሎዖኮሺን!” ጊዴስ።
ጎዳ ካዎ ኤኮ ዎጋ
(ማቶ 26፡26-30፤ ሉቃ 22፡14-23፤ 1ቆሮ 11፡23-25)
22 ኢስቲ ሚሺን ኡኬꬃ ኤኪ ኣንጂዲኔ ሜንꬂዲ ባና ካሊዛይታስ “ሃይሳ ታ ኣሾ ሄይቴ” ጊ ኢሚዴስ።
23 ኡሻካ ዴንꬂ ጋላቲዲ ኢስታስ ኢሚን ኢስቲ ዉሪካ ኡዪዳ። 24 ቃሴ ዬሱሲ “ሃይሲ ዳሮታ ጊሽ ጉካና ታ ኦራꬃ ጫቆ ሱꬃ። * ኬሳ 24፡8፤ ኤር 31፡31-34 25 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኦራꬃ ዎይኔፔ ጊጊዳ ኡሻ ፆሳ ካዎቴꬃን ታ ኡያና ዎዴ ጋካናስ ናምዓንꬆ ሃይሳ ኡዪኬ” ጊዴስ።
26 ሄሳፌ ጉዬ ማዛሙሬ ኢሲፌ ዬፂዲ ፑዴ ዳብራዛይቴ ዙማ ቦላ ኬዚዳ።
27 ዬሱሲ “ ‘ታ ሄሚዛይሳ ሾጫና ሄ ዎዴ ኢዛ ዶርሳቲ ላሌታና’ ጌቴቲ ፃፌቲዳይሳ ማላ ኢንቴ ዉሪካ ታናን ዱጴታና። * ዛካ 13፡7 28 ታ ዴንዲዳይሳፌ ጉዬ ጊዲኮ ታ ኢንቴፌ ካሴታዳ ጋሊላ ባና” ጊዴስ። * ማቶ 28፡16
29 ጴፅሮሲካ “ኣሳይ ዉሪ ꬉጴቲኮካ ታኒ ꬉጴቲኬ!” ጊዴስ።
30 ዬሱሲካ “ታ ኔስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃቺ ቃማ ኩቶይ ናምዑቶ ዋሳና ጋካናስ ኔኒ ታና ሄꬑቶ ካዳና” ጊዴስ።
31 ጴፅሮሲ ቃስ “ታ ኔናራ ሃይቂዛኮካ ሙሌካ ኔና ካዲኬ” ጊዲ ኬሂ ሚንꬂ ዮቲዴስ። ሃንኮይቲካ ዉሪ ኢዛይሳꬆ ጊዳ።
ዬሱሲ ጌቴሴማኔን ዎሲዴስ
(ማቶ 26፡36-46፤ ሉቃ 22፡39-46)
32 ሄሳፌ ጉዬ ጌቴሴማኔ ጌቴቲዛሶ ቢዳ ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታ “ታኒ ዎሲሺን ኢንቴ ሃይሳን ጋምዒሺቴ” ጊዴስ። 33 ጴፅሮሳ፥ ያቆቤኔ ዮሃኒሳ ባናራ ኤኪ ቢዴስ። ኬሂ ቆፒዴሲኔ ሜቶቲዴስ። 34 ቃሴካ ኢስታስ “ታ ሼምፖያ ዳሮ ሜቶታዱስ ኢንቴ ሃን ዲሺቴ። ꬊስኮንታ ናጊቴ” ጊዴስ።
35 ኢስታ ኣቻፌ ጉꬅ ጌዴ ፖቂዲ ቢታ ቦላ ጉፋኒዲ ሃንኮ ሄ ሳቴያ ኢዛፔ ኣꬋና ማላ ዎሲዴስ። 36 “ታ ኣዋዉ! ኔስ ዉሪ ዳንዳዬቴስ፤ ሃይሳ ዋዬ ፁዓ ታፔ ሃሳ። ጊዲኮካ ኔ ሼኔፔ ኣቲን ታ ሼኔይ ሃኖፖ” ጊዴስ።
37 ኢዚ ሄፔ ሲሚ ዪሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ꬊሲኪዳይታ ቤዪዴስ። ጴፅሮሳካ “ሲሞና ꬊስካዲ? ሃራይ ኣቶ ሺን ኢሲ ሳቴካ ሚናዳ ናጎይ ኔና ፆኒዴ? 38 ኢንቴ ፓጬን ጌሎንታ ማላ ቤጊዲ ዎሲቴኔ ሚኒቴ። ኣያናይ ጊጌቲ ኡቲዴስ ሺን ኣሾይ ጊዲኮ ዳቡራንቻ” ጊዴስ።
39 ቃሴካ ቢዲ ኮይሮይሳꬆ ዎሲዴስ። 40 ኢዚ ናምዓንꬆ ሲሚ ዪሺን ኢስታ ኣይፌን ꬊስኮይ ዴፂን ꬊስኪዳይታ ዴሚዴስ ሺን ኢስቲ ኢዛስ ኣይ ዛራናኮኔ ኤሪቤቴና።
41 ሄꬓንꬆ ዪዲ “ሃዒካ ኢንቴ ኢቺዲ ሼምፔቲ? ሃዒ ጊዳና፥ ሳቴያካ ጋካዱስ፤ ሄኮ ኣሳ ናይ ናጋራንቻታ ኩሼን ኣꬊ ኢሜታና። 42 ኣኔ ኤቂቴ ቦስ፤ ታና ኣꬂ ኢማናዴይ ዪዴስ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ኦይኬቲዴሲኔ ኣꬊ ኢሜቲዴስ
(ማቶ 26፡47-56፤ ሉቃ 22፡47-53፤ ዮሃ 18፡3-12)
43 ዬሱሲ ቡሮ ሃሳያን ዲሺን ታማኔ ናምዓታፔ ኢሶይ ዩሁዳይ ዪዴስ። ኢዛራ ኢሲፌ ቄሴ ሃላቃታፔኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይታፔ ኪቴቲዳ ዳሮ ኣሳይ ጊꬃ ማሻኔ ዱርቃ ኦይኪዲ ዪዴስ። 44 ኢዛ ኣꬂ ኢማና ዩሁዳይ ኢስታስ “ኣሳ ጊዶፌ ታ ዬሪዛዴይ ኢዛ ጊዲዳ ጊሻስ ኦይኪዲ ሎዔꬂ ናጊ ኤፊቴ” ጊዲ ካሴቲ ማላታ ኢሚ ዎꬂዴስ።
45 ጋኪዳ ማላ ዩሁዳይ ዬሱሳኮ ሺቂዲ “ኣስታማሬ!” ጊዲ ዬሪዴስ። 46 ኣሳቲካ ዬሱሳ ኦይኪዳ። 47 ኢዛ ኣቻን ኤቂዳ ኢሶይ ማሻ ኮሆፔ ሾዲ ቄሴታ ሃላቃ ኣሽካራ ሃይꬅ ቃንፂዴስ። 48 ዬሱሲካ ኢስታስ “ፓንጋ ማላ ታና ኦይካና ማሻኔ ዱርቃ ኦይኪዲ ዬቲ? 49 ዎንቲን ዎንቲን ፆሳ ኬꬃን ታማርሳሼ ታ ኢንቴናራ ዲሺን ኦይኪቤኬታ ሺን ካሴ ፃፌቲዳይሲ ፖሌታና ማላ ሃይሲ ሃኒዴስ” ጊዴስ። * ሉቃ 19፡47፤ 21፡37
50 ሄሳ ዎዴ ኢዛ ካሊዛይቲ ዉሪ ኢዛ ዬጊ ኣጊ ቢዳ። 51 ባ ካሎቴꬅ ቄሪ ናፃላን ካሚዳ ኢሲ ናይ ዬሱሳ ካሊሺን ኣሳይ ኢዛ ኦይኪን፥ 52 ናዚ ናፃላ ዬጊዲ ካሎ ኪቺዴስ።
ዬሱሳ ፒርዳ ዱላታኮ ሺሺዳ
(ማቶ 26፡57-68፤ ሉቃ 22፡54-55፥63-71፤ ዮሃ 18፡13-14፥19-24)
53 ዬሱሳካ ጌዴ ቄሴታ ሃላቃኮ ኤፊዳ። ቄሴታ ሃላቃቲ፥ ዴሬ ጪማቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ሄን ኢሲፌ ዉሪ ሺቂዳ። 54 ጴፅሮሲካ ዬሱሳ ሃሆራ ካሊሼ ቄሴታ ሃላቃ ጊቤ ጋካናስ ቢዴስ። ኢዚ ሄን ኡቲዲ ሃራ ኣሳታራ ታማ ሆዒሺን፥ 55 ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዴሬ ጪማቲ ዉሪ ዬሱሳ ዎꬋናስ ማርካታና ኣስ ኮይዳ ሺን ዴማናስ ዳንዳዪቤቴና። 56 ዳሮቲ ኢዛ ቦላ ዎርዶራ ማርካቲኮካ ማርካታ ቃላይ ኦይኬቲቤና።
57 ኢሲ ኢሲ ማርካቲ ዴንዲዲ ዎርዶራ፥ 58 “ሃይሲ ኣዴዚ ‘ታ ኣሳ ኩሼን ኬፄቲዳ ፆሳ ኬꬃ ላላዳ ኣሳ ኩሼይ ቦቾንታዝ ሃራ ፆሳ ኬꬃ ሄꬑ ጋላሳራ ታ ኬፃና’ ጊሺን ኑ ሲዪዶስ” ጊ ማርካቲዳ። * ዮሃ 2፡19 59 ጊዶ ኣቲን ኢስታ ማርካቴꬂ ኢሲ ቦላ ዎꬊቤና።
60 ቄሴታ ሃላቃይካ ኢስታ ሲንꬃን ኤቂዲ “ሃይቲ ኔ ቦላ ማርካቲዛይሲ ኣዜ? ኔ ኣዛስ ዱና ዛሪኪ?” ጊዲ ዬሱሳ ኦይቺዴስ።
61 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢስታስ ኣይኮካ ዛሮንታ ጮዑ ጊዴስ። ቄሴታ ሃላቃይ ቃሴካ “ኣንጄቲዳ ፆሳ ናይ ኪርስቶሲ ኔኔ?” ጊ ኦይቺዴስ።
62 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኤ፤ ታናኮ! ኣሳ ናይ ዎልቃማ ፆሳ ኡሻቻን ኡቲሺኒኔ ሳሎ ሻራራ ዪሺን ኢንቴ ኢዛ ቤያና” ጊዴስ። * ዳኔ 7፡13
63 ቄሴታ ሃላቃይ ባ ማይዖ ዳኪዲ “ኑስ ሃራ ኣዛ ማርካ ኮሺዜ? 64 ኢዚ ጫሻ ቃላ ፆሳ ቦላ ሃሳይሺን ኢንቴ ሲዪዴታ፤ ሃዒች ኢንቴስ ኣይ ሚሳቲዜ?” ጊዴስ። ኢስቲካ “ኢዛስ ሃይቆይ ቤሴስ” ጊዲ ዉሪካ ኢሲ ቃላን ፒርዲዳ። * ሌዌ 24፡16
65 ሄሳ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዛ ቦላ ጩች ጩቲዳ፤ ኢዛ ኣይፌ ጎዚ ኦይኪዲ ኢጪሼ “ኣኔ ቲንቢቴ ዮታ” ጊዳ። ባጋይቲ ቃሴ ሻጋላን ባቂሼ ኤፊዳ።
ጴፅሮሲ ዬሱሳ ካዲዴስ
(ማቶ 26፡69-75፤ ሉቃ 22፡56-62፤ ዮሃ 18፡15-18፥25-27)
66 ጴፅሮሲ ዱጌ ባጋራ ሄን ጊቤ ጊዶን ዲሺን ቄሴታ ሃላቃ ጋራዴታፔ ኢሲኒያ ያዱስ። 67 ጴፅሮሲ ታማ ሆዒሺን ቲሺ ሂስታ ፄላዳ “ኔኒ ናዚሬቴ ዬሱሳራ ዳሳ ጊዲኪ?” ጋዱስ።
68 ኢዚ ቃስ “ኔ ጊዛይሳዴ ታ ኤሪኬ፤ ኔ ጊዝይሲ ታስ ጌሌና” ጊዲ ካዲዴስ። ሄሳፌ ጌዴ ፔንጌ ፖቂ ኤቂ ዲሺን ሄራካ ኩቶይ ዋሲዴስ።
69 ሄ ጋራዴያ ኢዛ ቤዪዳ ማላ ሄን ኤቂዳ ኣሳታስ “ሃይሲ ኣዴዚ ኢዛራ ዲዛ ኣሳታፔ ኢሳዴኮ!” ጋዳ ቃሴካ ሃሳያዱስ። 70 ኢዚ ቃሴካ ካዲዴስ። ጉꬃ ዎዴ ጋምዒሺን ሄን ኤቂዳ ኣሳቲ ጴፅሮሳ “ኔኒ ጋሊላ ኣሳ፥ ሄሳ ጊሽ ቱማፔ ኔ ኢስታፌ ኢሳዴ” ጊዳ።
71 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ቃስ “ኢንቴ ጊዛዴ ታ ኤሪኬ!” ጊሼ ጫቆኔ ባና ቃንጌꬅ ኦይኪዴስ።
72 ሄራካ ኩቶይ ናምዓንꬆ ዋሲዴስ። ጴፅሮሲካ “ኩቶይ ናምዓ ዋሳናስ ኔ ታና ሄꬓ ካዳና” ጊዳ ዬሱሳ ቃላይ ኢዛስ ቆፌቲን ሂቂሚዲ ዬኪዴስ።

*14:1 ኬሳ 12፡1-27

*14:3 ሉቃ 7፡37-38

*14:5 300 ዲናሬይ ጉሲ ቤኒ ዎዴ ኣሳስ ላይꬃ ዳሞዛ።

*14:7 ዛሬ 15፡11

*14:18 ማዛ 41፡9

*14:24 ኬሳ 24፡8፤ ኤር 31፡31-34

*14:27 ዛካ 13፡7

*14:28 ማቶ 28፡16

*14:49 ሉቃ 19፡47፤ 21፡37

*14:58 ዮሃ 2፡19

*14:62 ዳኔ 7፡13

*14:64 ሌዌ 24፡16