13
ፆሳ ኬꬂ ላሌታናይሳ ዬሱሲ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
(ማቶ 24፡1-2፤ ሉቃ 21፡5-6)
ኢዚ ፆሳ ኬꬃፌ ኬዚሺን ኢዛ ካሊዛይታፔ ኢሶይ “ኣስታማሬ! ሃይሲ ኬꬃይኔ ኬꬃይ ኬፄቲዳ ሹቻይ ኣይ ማላ ሎዒዛኮኔ ሃይሳ ቤያይ?” ጊዴስ። ዬሱሲካ ዛሪዲ “ሃይታ ጊታ ኬꬃታ ፄላይ? ሹቻቲ ኢሶይ ኢሳ ቦላ ዲዛ ማላ ዴቴና፤ ዉሪካ ላሌታና” ጊዴስ።
ዎዴ ዉርሴꬃ ማላታታ
(ማቶ 24፡3-14፤ ሉቃ 21፡7-19)
ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃ ጊናራ ዳብራዛይቴ ዙማ ቦላ ኡቲዲሺን ጴፅሮሲ፥ ያቆቢ፥ ዮሃኒሲኔ ኢንዲራሲ ፃላ ኢዛኮ ሺቂዲ፥ “ሃይሲ ኣይዴ ሃናናኮኔ ኑስ ዮታ። ሃይሲ ዉርሴꬃን ፖሌታናስ ማላታይ ኣዜ?” ጊ ኦይቺዳ።
ዬሱሲካ ኢስታስ “ኦኒካ ኢንቴና ባሌꬆንታ ማላ ናጌቲቴ። ቡሮ ዳሮቲ ‘ታ ኪርስቶሳ’ ጊሼ ታ ሱንꬃን ያና፤ ዳሮታካ ባሌꬃና። ኢንቴ ኦላኔ ኦላ ዎሬ ሲዪዛ ዎዴ ዳጋሞፍቴ። ሄሲ ሃናናይሲ ኣቴና። ዉርሴꬂ ጊዲኮ ቡሮና። ዴሬይ ዴሬ ቦላ ካዎይ ካዎ ቦላ ዴንዳና፥ ዳሮሶን ቢታ ቃꬂኔ ኮሻይ ሃናና፤ ሄይቲ ዉሪ ሚፃስ ሌሶ ማላ።
“ኢንቴ ኢንቴስ ናጌቲቴ። ቡሮ ኢንቴና ዴሬ ዱላታን ኣꬂ ኢማና። ኢስቲ ኢንቴና ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ጋራፋና። ኢንቴ ታ ማርካታ ጊዳና ማላ ታ ጊሽ ዴሬ ዳናታ ሲንꬃኒኔ ካዎታ ሲንꬃን ኤቃና። 10 ኮይሮቲዲ ሚሺራቾ ቃላይ ዴሬ ኡባስ ሳባኬታና ቤሴስ። 11 ኢንቴ ኦይኬቲዲ ፒርዳስ ሺቂዛ ዎዴ ሂኖ ሄ ሳቴዪን ኢንቴስ ኢሜቲዛሮ ሃሳዪቴ ኣቲን ቢዲ ኑ ኣይ ጊኖ? ጊዲ ካሴቲ ሂርጎፍቴ። ሃሳያናይ ፂሎ ኣያናፔ ኣቲን ኢንቴና ጊዴኬታ። * ማቶ 10፡17-20
12 “ኢሻይ ኢሻ፥ ኣዋይ ባ ና ሃይቆስ ኣꬂ ኢማና፤ ናይቲ ባና ዬሊዳይታ ቦላ ማካላናኔ ዎꬋና። 13 ታ ጌዶን ኢንቴ ኣሳ ኡባን ኢፄቲዳይታ ጊዳና። ዉርሴꬅ ጋካናስ ሚኒ ኤቂዳዴይ ጊዲኮ ኣታና። * ማቶ 10፡22
ዬሩሳላሜ ቦላ ጋካና ጊታ ሜቶ
(ማቶ 24፡15-21፤ ሉቃ 21፡20-24)
14 “ኢንቴ ሃራሲዛ ቱናቴꬂ ኢዛስ ቤሶንታሶን ኤቂዳሼ ቤይኮ ናባቢዛዴይ ዎዝናን ዎꬆ፤ ዩሁዳን ዲዛይቲ ፑዴ ዙማ ቦላ ባቃቴቶ። * ዳኔ 9፡27፤ 11፡31፤ 12፡11 15 ኬꬃ ካሬን ዲዛዴይ ሶ ጌሎፖ፤ ባ ሚሽ ኬሳና ጊዲ ኬꬄ ጌሎፖ። 16 ጎሻሶን ዲዛዴይ ባ ማይዖ ኤካናስ ጉዬ ሲሞፎ። * ሉቃ 17፡31 17 ሄ ጋላሳታን ሻራ ማጫሳታሲኔ ና ꬋንꬂዛይታስ ኣዬ-ኣና! 18 ሄሲካ ባልጎን ጊዶንታ ማላ ፆሴ ዎሲቴ። 19 ኮይሮ ፆሲ ሜꬌቴꬃ ዉርሲ ሜꬎሶፔ ሃዒ ጋካናስ ዎይኮ ሃይሳፌ ጉዬ ኢዛ ሚሳቲዛይ ባይንዳ ጊታ ሜቶይ ሃናና። * ዳኔ 12፡1፤ ኣጁ 7፡14 20 ጎዳይ ሄ ጋላሳታ ቃንꬆንታኮ ኦኒካ ኣቴና ሺን ባሲ ዶሬቲዳይታ ጊሽ ሄ ጋላሳታ ቃንꬂዴስ።
21 “ሄ ዎዴ ኦኒካ ሄኮ ኪርስቶሲ ሃይሳን ዴስ፤ ጊኮ ዎይኮ ሄኮ ሄን ዴስ ጊኮ ኣማኖፒቴ። 22 ዎርዶ ኪርስቶሳቲኔ ዎርዶ ናቤቲ ቡሮ ዴንዲዲ ማላታታኔ ካሴ ሃኒ ኤሮንታ ፓላ ሚሽ ኦꬃና። ኢስታስ ዳንዳዬቲኮ ሃራይ ኣቶ ሺን ዶሬቲዳይታካ ባሌꬃና። 23 ሄሳ ጊሽ ናጌቲቴ፤ ሄ ዎዴይ ጋኮንታ ዲሺን ሃራ ሃይሳ ዉርሳ ታ ኢንቴስ ዮታዲስ።
ኪርስቶሳ ናምዓንꬆ ዩስ
(ማቶ 24፡29-31፤ ሉቃ 21፡25-28)
24 “ሄ ዎዴ ሄ ሜቶዛፔ ካሊዲ ኣዋ ኣርሼይ ꬉማና፤
ኣጊናይካ ፖዑሱኩ።
25 ፆሊንቴቲ ሳሎፔ ቆቆፌታና፥
ሳሎን ዲዛ ዎልቃማቲ ቃፃና። * ኢሳ 34፡4፤ ኣጁ 6፡13፤ ኢዩ 2፡10
26 ሄ ዎዴ ኣሳ ናይ ጊታ ዎልቃራኔ ቦንቾራ ሳሎ ሻራራ ዪሺን ኣሳይ ኢዛ ቤያና። * ዳኔ 7፡13፤ ኣጁ 1፡7 27 ኢዚካ ኪታንቻታ ዬዲዲ ኦይዱ ባጋፌ ቢታ ጋፃፔ ጋፃ ጋካናስ ዲዛ ባስ ዶሬቲዳይታ ሺሻና።
ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
(ማቶ 24፡32-35፤ ሉቃ 21፡29-33)
28 “ሌሚሶዛ ባላሴ ሚꬃፌ ታማሪቴ። ኡንቁሎይ ጪሊሊዛ ዎዴ ሃይꬂ ኬሲሺን ቦኔይ ማቲዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ። * ሃይሲ ሃ ቆፋይ ቤሲዛይሲ ኢስታ ዴሬን ዲዛ ሚꬃቲ ኣጪዛይኔ ሃይꬃቲ ጪሊሊዛይ ቦኔ ጊዲዳይሳ ቤሳናሳ። 29 ሄሳꬆካ ሃይቲ ታ ጊዳይቲ ፖሌቲሺን ኢንቴ ቤይኮ ዎዴይ ማቲ ዪዲ ፔንጌ ጋኪዳይሳ ኤሪቴ። 30 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃ ዮዖቲ ፖሌታና ጋካናስ ሃይሲ ሃ ዬሌታይ ኣꬌና። 31 ሳሎይኔ ሳዓይ ኣꬋና ሺን ታ ቃላይ ጊዲኮ ኣꬌና።
ጎዳይ ያና ጋላሳዮኔ ሳቴዮ ኦኒካ ኤሬና
(ማቶ 24፡36-44)
32 “ቃሴ ሄ ጋላሳይ ጊሽ ዎይኮ ሄ ሳቴይ ጊሽ ታ ኣዋፔ ኣቲን ሳሎ ኪታንቻታ ጊዲንካ ናዛ ጊዲንካ ኦኒካ ኤሬና። 33 ሄሳ ጊሽ ዎዴይ ኣይዴኮኔ ኢንቴ ኤሮንታ ጊሽ ናጌቲቴ፥ ሚኒቴኔ ዎሲቴ። 34 ሄሲካ ባ ኬꬄ ኣሽካራታስ ኣጊዲ ኣሽካራታ ኢሳ ኢሳ ኦሶ ኦይꬂዲ ፔንጌ ናጊዛይሲ ቤጊዲ ናጋና ማላ ኣዛዚዲ ቢዳ ኣሳ ሚሳቴስ። * ሉቃ 12፡36-38
35 “ሂስቲኮ ኬꬃ ኣዋይ ኣይዴ ያናኮኔ ዎይኮ ቃማ ሌላ ጊዶꬅ ያናኮኔ ዎይኮ ኮይሮ ኩቶይ ባቂሺን ያናኮኔ ዎይኮ ዎንታ ቦላ ባዞይ ዞዒሺን ያናኮ ኢንቴ ኤሮንታ ጊሽ ቤጊዲ ናጊቴ። 36 ኢንቴ ቆፖንታ ዲሺን ኢዚ ዪዲ ኢንቴ ꬊስኪዲሺን ኢንቴና ዴሞፎ።
37 “ታ ኢንቴስ ዮቲዛይሳ ኣሳ ኡባስ ዮታይስ፤ ሚኒዲ ናጊቴ! ጋይስ” ጊዴስ።

*13:11 ማቶ 10፡17-20

*13:13 ማቶ 10፡22

*13:14 ዳኔ 9፡27፤ 11፡31፤ 12፡11

*13:16 ሉቃ 17፡31

*13:19 ዳኔ 12፡1፤ ኣጁ 7፡14

*13:25 ኢሳ 34፡4፤ ኣጁ 6፡13፤ ኢዩ 2፡10

*13:26 ዳኔ 7፡13፤ ኣጁ 1፡7

*13:28 ሃይሲ ሃ ቆፋይ ቤሲዛይሲ ኢስታ ዴሬን ዲዛ ሚꬃቲ ኣጪዛይኔ ሃይꬃቲ ጪሊሊዛይ ቦኔ ጊዲዳይሳ ቤሳናሳ።

*13:34 ሉቃ 12፡36-38