12
ዎይኔ ሚꬂ ቶኪዛ ጎሻ ኣሳታ ሌሚሶ
(ማቶ 21፡33-46፤ ሉቃ 20፡9-19)
ቃሴ ኢስታስ ሌሚሶራ ዮቲሼ “ኢሳዴይ ባ ዎይኔ ሚꬅ ቶኪዴስ። ኬላ ዩሺ ኣꬂ ኬሊዴስ፤ ዎይኔ ሚꬃ ኣይፌ ጉምዓና ኦላ ቦኪዴስ። ናጌ ኬꬄካ ኬፂዴስ። ሄሳፌ ጎሻንቻታስ ኪራ ኢሚዲ ሃራ ዴሬ ቢዴስ። ሚꬃይ ኣይፊዛ ዎዴ ዎይኔ ሚꬃ ኣይፌ ኤካዳ ያ ጊዲ ኣሽካራታፔ ኢሳዴ ጎሻንቻታኮ ዬዲዴስ። ጎሻንቻቲ ኣሽካራዛ ኦይኪ ሾጪዲ ጮ ሜላ ኩሼ ዬዲዳ። ናምዓንꬆካ ሃራ ኣሽካራ ዬዲዴስ። ጎሻንቻቲ ሃዒካ ኣሽካራ ኦይኪዲ ኢዛስ ሁዔታራ ቆዒዲኔ ካዉሺዲ ዛሪ ዬዲዳ። ሃዒካ ዛሪዲ ሃራ ኣሽካራ ዬዲዴስ። ሄ ዬዶይሳካ ዎꬊዳ፤ ሃራ ዳሮታ ጊዶፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ቆፂዳ፤ ባጋይታ ዎꬊዳ።
“ሃዒካ ኪቶንታ ኣቲዛ ሃራይ ዴስ፤ ኢዚካ ኣዋይ ዶሲዛ ኢዛ ናዛ። ‘ታ ናዛ ኢስቲ ቦሳና’ ጊ ቆፒዲ ዉርሴꬃን ባ ናዛ ዬዲዴስ። ጎሻንቻቲ ቃስ ባ ጊዶን ‘ሃይሲ ዋና ኢዛ ላታና ናዛ፤ ሃ ዪቴ ኑ ኢዛ ዎꬊኮ ቢታይ ኑስ ጊዳና’ ጊዳ። ሄሳ ጊሽ ሄን ኦይኪ ዎꬊዲ ዎይኔ ሚꬃያ ዲዛሶፔ ሃራሶ ኬሲ ዬጊዳ።
“ሂስቲን ዎይኔ ሚꬃ ጎዳይ ኢንቴስ ኣይ ኦꬃና ሚሳቲዜ? ኢዚ ያና፤ ጎሻንቻታካ ዎꬋና፤ ዎይኔ ሚꬃ ሃራታስ ኢማና። 10-11 ጌሻ ማፃፋን
‘ሹቻ ኬꬄ ኬፂዛይቲ ሃኔና ጊዲ ዎራ ዬጊዳ ሹቻይ
ኬꬃ ማዛኔስ ቦላ ሁዔ ጊዲዴስ፤
ሄሳካ ጎዳይ ኦꬂዴስ።
ሄሲካ ኑ ኣይፌስ ማላሊሲዛዝ ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሳ ናቤቢቤኬቲ?’ ” ጊዴስ። * ማዒዜኔ ሹቻይ፥ ቱሲ ኬꬄ ናጊዛይሳ ማላ ሹቻ ኬꬂ ኩንዶንታ ማላ ናጊዛይሳ። * ማዛ 118፡22-23
12 ኢዚ ኢስታስ ሌሚሶዛ ዮቲዳይ ኢስታ ጊሽ ጊዲዳይሳ ኣይሁዳ ሃላቃቲ ኤሪዳ ጊሽ ኢዛ ኦይካናስ ኮይዳ። ጊዶ ኣቲን ኣሳስ ባቢዳ ጊሽ ኣጊ ቢዳ።
ጊራ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
(ማቶ 22፡15-22፤ ሉቃ 20፡20-26)
13 ዬሱሳ ዮዖን ቃፃና ማላ ፋርሳዌታፔኔ ሄርዶሳ ባጋታፔ ጉꬃ ኣሳታ ዶሪዲ ኢዛኮ ዬዲዳ። 14 ኢስቲካ ኢዛኮ ዪዲ “ኣስታማሬ! ኔኒ ሞሮይ ባይንዳ ኣስ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ፤ ኔ ኦናስካ ባባዳ ዎርዶ ማዳካ፤ ፆሳ ኦጌ ፃላላ ቱሙ ታማርሳሳ። ኦሮሜ ካዎ ቄሳሬስ ጊራ ቃንፃናስ ቤሲዜዬ? ቤሴኔ? ኑ ቃንፂኖዬ? ቃንፆፊኖ?”
15 ዬሱሲ ኢስታ ኦይሾይ ቆꬌፔ ቆሞ ጊዲዳይሳ ኤሪዲ “ኣዛስ ታና ቃፃና ኮዬቲ? ኣኔ ኢሲ ዲናሬ ሃሚቴ ታ ቤያይስ” ጊዴስ።
16 ኢስቲካ ሚሻ ኤሂን “ሃይሲ ኢዛ ቦላ ዲዛ ሚሲሌዚ ኦና ሚሲሌ? ኢዛ ቦላ ፃፌቲዳይሲ ኦና ጊዜ?” ጊዴስ። ኢስቲካ “ቄሳሬይሳኮ” ጊዳ። 17 ዬሱሲካ “ቄሳሬይሳ ቄሳሬስ፥ ፆሳይሳ ፆሳስ ኢሚቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ኢዛ ዛሮን ማላሌቲዳ።
ሃይቆፔ ዴንꬃ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
(ማቶ 22፡23-33፤ ሉቃ 20፡27-40)
18 ሄሳፌ ጉዬ ሃይቂዳይታስ ሃይቆፔ ዴንꬂ ባዋ ጊዛ ሳዱቃዌቲ ኢዛኮ ዪዲ ኢዛ ሂዝጊ ኦይቺዳ። * ሃዋ 23፡8 19 “ኣስታማሬ! ኢሲ ኣሲ ማቾ ኤኪዲ ና ዬሎንታ ሃይቂኮ ሃይቂዳይሳ ኢሻይ ኢዛ ማቼዮ ኤኪዲ ኢዛስ ላታ ና ዬላና ማላ ካሴ ሙሴይ ኑስ ፃፊዴስ። * ዛሬ 25፡5 20 ጊዶ ኣቲን ላፑን ኢሻንቲ ዴቴስ፤ ኢስታፌ ባይራይ ማቾ ኤኪዲ ና ዬሎንታ ሃይቂዴስ። 21 ካሎዚ ሄ ማጫሳዮ ኤኪዲ ሃዒካ ና ዬሎንታ ሃይቂዴስ፤ ሄꬓንꬆይካ ዬሎንታ ሃይቂዴስ። 22 ላፑናቲካ ሄ ማጫሳዮ ኤኪዲ ላታ ዬሊቤቴና ዉርሴꬃን ማጫሳያካ ሃይቃዱስ። 23 ሂስቲን ላፑናቲካ ኢዞ ኤኪዳሺን ሃይቆፔ ዴንዶይ ዲዛ ጊዲኮ ሃ ማጫሳያ ኢስታፌ ኦና ማቾ ጊዳኔ?” ጊዳ።
24 ዬሱሲካ ኢስታስ “ኢንቴ ባሌቲዛይ ጌሻ ማፃፋታኔ ፆሳ ዎልቃ ኤሮንታ ጊሻሳ። 25 ሃይቂዳይቲ ዴንዲዛ ዎዴ ሳሎ ኪታንቻታ ማላ ጊዳና ኣቲን ኤኬቴቴናኔ ጌሌቴቴና። 26 ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ጊሻስ ጊዲኮ ሙሴ ማፃፋን ሄሲካ ቄሪ ዎራ ጊዶን ኤፂዛ ታማ ጊዶፌ ፆሲ ‘ታኒ ኣብራሃሜ ፆሳ፤ ዪሳቃ ፆሳ፤ ያቆቤ ፆሳ’ ጊዛይሳ ናባቢቤኬቲ? * ኬሳ 3፡6 27 ፆሲ ፓፃታ ፆሳ ኣቲን ሃይቄꬃታ ፆሲ ጊዴና። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዳሮ ባሌቲዴታ” ጊዴስ።
28 ኢስቲ ፓላማን ዲሺን ፃፌታፔ ኢሳዴይ ኢስታ ፓላማ ሲይዲኔ ዬሱሲ ኦይሼቲዳይሳስ ሎዔꬅ ዛሪዳይሳ ኣኬኪዲ “ኤሮ! ኣዛዞታፔ ኡባፌ ኣꬊዛይ ኣዋይሴ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
29 ዬሱሲ ኢዛስ ሂዝጊዴስ “ኡባፌ ኣꬊዛይ ሃይሳ ‘ኢስራዔሌ ሲያ! ጎዳ ፆሲ ኢሲ ጎዳ፥ 30 ኔካ ጎዳ ኔ ፆሳ ኔ ኩሜꬃ ዎዝናፔ፥ ኔ ኩሜꬃ ሼምፖፌ፥ ኔ ኩሜꬃ ቆፋፔ፥ ኔ ኩሜꬃ ዎልቃፌ ዶሳ።’ 31 ናምዓንꬆይካ ‘ኔ ላጌ ኔ ሁዔ ማላ ዶሳ’ ሃ ናምዓታፔ ኣꬊዛ ኣዛዞይ ባዋ።” * ሌዌ 19፡18 32 ፃፌዚካ “ኣስታማሬ፥ ሎዖ ጋዳሳ፥ ‘ፆሲ ኢሲኖ ጊዲዳይሳኔ ኢዛፔ ሃራይ ባይንዳይሳ’ ኔ ዮቲዳይሲ ሊኬ። * ዛሬ 4፡35 33 ኢዛ ኔ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ኔ ኩሜꬃ ቆፋፔ ኔ ኩሜꬃ ዎልቃፌ ዶሶይ ቃሴካ ኔ ላጌ ኔ ሁዔ ማላ ዶሶይ ፁጌቲዛ ያርሾፌኔ ሃራ ያርሾ ኡባፌ ኣꬌስ” ጊዴስ። * ሆሴ 6፡6 34 ዬሱሲካ ኣዴዚ ዩሺ ቆፒዲ ዛሪዳይሳ ቤዪዲ “ኔኒ ፆሳ ካዎቴꬃፌ ሃሆን ዳካ” ጊዴስ። ሄሳፌ ጉዬ ኢዛ ኦይቻናስ ፃሊዳዴይ ቤቲቤና። * ሉቃ 10፡25-28
35 ዬሱሲ ፆሳ ኬꬄ ጋꬃን ታማርሲሼ “ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ኣዛስ ‘ኪርስቶሳ ዳዉቴ ና’ ጊዞ? 36 ዳዉቴይ ፂሎ ኣያናን ሃሳዪሼ ‘ጎዳይ ታ ጎዳ ኔ ሞርኬታ ታ ኔ ቶሆ ጋርስ ኣꬃና ጋካናስ ታ ኡሻቻን ኡታ ጊዴስ’ ጌስ። * ማዛ 110፡1 37 ሂስቲን ዳዉቴይ ባ ዱናራ ኢዛ ‘ጎዳ’ ጊኮ ዋኒዲ ሲሚ ኢዛስ ና ጊዳኔ?” ጊዴስ። ዳሮ ዴሬይካ ኢዚ ጊዛይሳ ኡፋይሳራ ሲዪዴስ።
38 ኢዚ ታማርሲሼ “ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይታፔ ናጌቲቴ፥ ጋዴራ ጎሼቲዛ ኣዱሳ ማይዖ ማይዒዲ ዩሽ ዩያና ዶሴቴስ፤ ኣዋንካ ኣꬊ ኣꬊ ኣሲ ኢስታስ ቦንቾ ሳሮታ ኢማና ማላ ኮዬቴስ። 39 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ꬎቃሶ፥ ጊቢራሶካ ቦንቾሶ ኮዬቴስ። 40 ኢስቲ ኣዚናይ ባይንዳ ማጫሳ ኬꬃ ካሎሴቴስ፤ ቃሴካ ባና ቤሳናስ ኣዱሳ ዎሳ ዎሴቴስ። ሃይታንቲ ኢታ ፒርዳ ፒርዴታና” ጊዴስ።
ኣምዔይ ሙፁዋታ
(ሉቃ 21፡1-4)
41 ዬሱሲካ ኣሳይ ሙፁዋታ ዬጊዛሶን ኡቲዲ ዳሮ ኣሳቲ ኢሚዛይሳ ፆሳ ኬꬃ ሚሻ ሺሺዛ ሳፂኔን ዬጊዛይሳ ፄሊዴስ። ዳሮ ዱሬቲ ዳሮ ሚሽ ዬጊዳ። 42 ኢሲ ኣዚናይ ባይንዳ ኣምዔ ዲዛራ ኢሲ ሲኪናፌ ዳሮንታ ፃርቂማላ ቢራታፔ ኦሴቲዳ ናምዑ ሚሽ ዬጋዱስ። 43 ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ ፄይጊዲ “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሳፂኔዛን ዬጊዳ ኡባፌ ሃና ማንቆ ኣምዔያ ኣꬌꬅ ዬጋዱስ። 44 ሃይቲ ዉሪ ባስ ዲዛ ቲርፓ ሚሻፌ ዬጊዳሺን ሃና ቃሴ ባ ማንቆቴꬃፌ ባስ ዲዛይሳ ሲንꬃፌ ኢዞ ኮሺዛይሳራ ዉርሳ ኢማዱስ” ጊዴስ።

*12:10-11 ማዒዜኔ ሹቻይ፥ ቱሲ ኬꬄ ናጊዛይሳ ማላ ሹቻ ኬꬂ ኩንዶንታ ማላ ናጊዛይሳ።

*12:10-11 ማዛ 118፡22-23

*12:18 ሃዋ 23፡8

*12:19 ዛሬ 25፡5

*12:26 ኬሳ 3፡6

*12:31 ሌዌ 19፡18

*12:32 ዛሬ 4፡35

*12:33 ሆሴ 6፡6

*12:34 ሉቃ 10፡25-28

*12:36 ማዛ 110፡1