11
ዬሱሲ ጊታ ቦንቾራ ዬሩሳላሜ ጌሊዴስ
(ማቶ 21፡1-11፤ ሉቃ 19፡28-40፤ ዮሃ 12፡12-19)
ኢስቲ ጌዴ ዬሩሳላሜን ዳብራዛይቴ ጌቴቲዛ ዙማ ኣቻን ዲዛ ቤቴፋጌኔ ቢታኒያ ጌቴቲዛሶ ማቲዳ ዎዴ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታፔ ናምዓታ ሂዝጊ ኪቲዴስ፥ “ጌዴ ኢንቴ ሲንꬃን ዲዛ ጉታዮ ቢቴ። ኢንቴ ሄ ጌሊዳ ማላ ሄን ኣሲ ቶጊ ኤሮንታ ቃሾን ዲዛ ሃሬ ጉቴ ኢንቴ ዴማና፤ ቢርሺዲ ኢዛ ሃ ኤኪ ዪቴ። ኦኒካ ኢንቴና ‘ሃይሳ ኣይስ ኦꬄቲ?’ ጊኮ ጎዳስ ኮሼስ ጊዲ ዮቲቴ፤ ኢዚካ ኢንቴስ ኤሶን ዛሪ ዬዳና” ጊዴስ።
ኢስቲካ ቢዲ ኢሲ ኬꬃ ካሬን ኦጌ ቦላ ቃሼቲ ዲዛ ሃሬ ጉቴ ዴሚዲ ቢርሺዳ። ሄን ኤቂዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሃሬ ጉቴዛ ኣዛስ ቢርሼቲ?” ጊ ኦይቺዳ።
ዬሱሳ ካሊዛይቲ ዬሱሲ ኢስታስ ጊዳ ማላ ኣሳታስ ዮቲን ኤሮ ኤኪ ቢቴ ጊዳ። ጉቴዛካ ዬሱሳኮ ኤሂዲ ባ ማይዖ ኢዛ ዞኮ ቦላ ዬጊን ዬሱሲ ኢዛ ቶጊዴስ። ዳሮ ኣሳይ ባ ማይዖ ኬሲ ኬሲ ኦጌ ቦላ ሚጪዴስ። ባጋ ኣሳይ ጪሊላ ሚꬃ ሃይꬅ ቃንፂ ቃንፂዲ ኦጌ ቦላ ላሊዴስ። ዬሱሳፔ ሲንꬃራኔ ጉዬራ ዲዛ ኣሳይ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ
“ሆሳና፤
ጎዳ ሱንꬃን ዪዛዴይ ኣንጄቲዳዴ።
10 ሃና ዪዛራ ኑ ኣዋ
ዳዉቴ ካዎቴꬃያ ኣንጄቲዳሮ፤
ሆሳና!
ቦላ ሳሎን ፆሲ ቦንቼቶ”
ጊሼ ዋሲዴስ።
11 ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ጋኪዲ ሄሳፌካ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዴስ። ሄ ሄራን ዲዛይሳ ዉርሲ ፄሊዲ ጋዴይ ቃሚዳ ጊሽ ታማኔ ናምዓታራ ጌዴ ቢታኒያ ኬዚዴስ።
ዬሱሲ ቃንጊዳ ባላሴ ሚꬃዮ
(ማቶ 21፡18-19)
12 ዎንቴꬃ ጋላስ ኢስቲ ቢታኒያፔ ኬዚ ቢሺን ዬሱሲ ጋፊዴስ። 13 ኢዚ ኢሲ ሃይꬂ ጪሊሊዳ ባላሴ ጌቴቲዛ ሚꬂ ሃሆን ቤዪዲ ኣይፌይ ዳናኮኔ ጊዲ ኢዚኮ ዪዴስ። ጊዶ ኣቲን ባላሴ ሚꬂ ኣይፎንታ ዎዴ ጊዲዳ ጊሽ ሃይꬃፌ ኣቲን ኢሲ ኣይፌካ ኢዚፔ ዴሚቤና። 14 ሄሳ ጊሽ ሚꬃዮ “ሃኒፌ ጉዬ ሜርናስ ኦኒካ ኔፔ ኣይፌ ሞፖ!” ጊዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ኢዚ ጊዛይሳ ሲዪዳ።
15 ጌዴ ዬሩሳላሜ ቢዳ፤ ሄፔካ ጌዴ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዲ ሄን ባይዚዛይታኔ ሻሚዛይታ ኬሲ ጎዶ ኦይኪዴስ። ሚሼ ላሚዛይታ ፃራጴዛኔ ሃራጴ ባይዚዛይታ ኦይዴ ጉፋንꬂ ጉፋንꬂ ዬጊዴስ። 16 ኦኒካ ኣይ ሚሽ ቶኪዲ ፆሳ ኬꬄ ጊቤ ጊዶራ ኣꬎንታ ማላ ዲጊዴስ። 17 ኢስታካ ታማርሲሼ “ታ ኬꬂ ዴሬ ኡባስ ዎሳ ኬꬄ ጊዳና ጌቴቲ ፃፌቲቤኔ? ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቃሴ ካይሶታ ጎንጎሎ ኬሲዴታ” ጊዴስ። * ኢሳ 56፡7፤ ኤር 7፡11
18 ቄሴታ ሃላቃቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ሄሳ ሲይዲ ኢዛ ዎስቲ ꬋይሳናኮኔ ኦጌ ኮሽ ኦይኪዳ። ጊዶ ኣቲን ዴሬይካ ኢዛ ቲሚርቴዛን ማላሌቲዳ ጊሽ ኢዛስ ባቢዳ።
19 ኢስቲካ ጋዴይ ቃሚን ካታማይፔ ኬዚ ቢዳ።
20 ዎንቴꬃ ጋላስ ማላዶ ኢስቲ ኦጌራ ኣꬊ ቢሺን ባላሴ ሚꬃያ ፃጶፔ ሜሊዳሮ ቤዪዳ። 21 ዮዖዚ ኢዛ ዎዝናን ኣኬኬቲን ጴፅሮሲ ዬሱሳ “ኣስታማሬ! ሄኮ፥ ሃና ኔ ቃንጊዳ ባላሴያ ሜላዱስ” ጊዴስ።
22 ኢዚካ ዛሪዲ “ፆሳ ኣማንቴ። 23 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ‘ኦኒካ ሃይሳ ዙማዛ ኔ ꬎቃሌታዳ ጌዴ ኣባን ጌላ’ ጊዛኮኔ ሄሳካ ዎዝናን ሲꬎንታ ኣማኒዳኮ ኢዛዴስ ሃናና። * ማቶ 17፡20፤ 1ቆሮ 13፡2 24 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዎሳን ኦይቺዳዝ ዉርሲ ኤኪዳ ማላ ኣማኒኮ ኢንቴስ ሃናና። 25 ሄሳꬆካ ኢንቴ ዎሳስ ኤቂዛ ዎዴ ኢንቴ ሳሎ ኣዋይ ኢንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና ማላ ኢንቴካ ኢንቴና ቆሂዳይታ ናጋራ ዉርሲ ኣቶ ጊቴ። 26 ኢንቴ ኣቶ ጎንታ ኢፂኮ ኢንቴ ሳሎ ኣዋይካ ኢንቴ ናጋራ ኣቶ ጌና።” ጊዴስ። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 26 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ። * ማቶ 6፡14-15
27 ቃሴካ ዬሩሳላሜ ዪዳ። ዬሱሲ ፆሳ ኬꬄ ካሬ ጊዶን ጌዴኔ ሃኔ ዩዬቲሺን ቄሴታ ሃላቃቲ፥ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲኔ ዴሬ ጪማቲ ኢዛኮ ሺቂዲ፥ 28 “ሃይሳ ኔ ኦꬂዛይ ኣይ ጎዳቴꬃራ? ሃይታ ኔ ኦꬃና ማላ ሃይሳ ማላ ጎዳቴꬅ ኔስ ኦኒ ኢሚዴ?” ጊዳ።
29 ዬሱሲካ ኢስታስ ዛሪዲ “ኣኔ ታካ ኢንቴና ኢሲ ኦይሾ ኦይቻይስ ኢንቴካ ታስ ዛሪኮ ታካ ሃ ዮዖታ ኣይ ጎዳቴꬃራ ኦꬂዛኮኔ ኢንቴስ ዮታና። 30 ዮሃኒሳ ፂንቃቴይ ፆሳፌዬ? ኣሳፔ? ኣኔ ታስ ዛሪቴ” ጊዴስ።
31 ኢስቲካ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ኑ ሳሎፔ ጊኮ ኢዚ ኑና ‘ሂስቲን ኣዛስ ኢዛ ኣማኒቤይኬቲ?’ ጋና፤ 32 ‘ኑ ኣሳፔ’ ጊኮ” ዮሃኒሲ ቱሙ ናቤ ጊዲዳይሳ ዴሬይ ዉሪ ኣማኒዛ ጊሽ ሄሳꬆ ጋና ባቢዳ።
33 ሄሳ ጊሽ “ኑ ኤሮኮ” ጊዲ ዬሱሳስ ዛሪዳ። ዬሱሲካ “ሂስቲኮ ታ ሃይታ ኣዛ ጎዳቴꬃራ ኦꬂዛኮኔ ታካ ኢንቴስ ዮቲኬ” ጊዴስ።

*11:17 ኢሳ 56፡7፤ ኤር 7፡11

*11:23 ማቶ 17፡20፤ 1ቆሮ 13፡2

*11:26 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 26 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ።

*11:26 ማቶ 6፡14-15