10
ማቾ ኣንጂ ዬዳናስ ቤሴና
(ማቶ 19፡1-12፤ ሉቃ 16፡18)
ዬሱሲ ሄፔ ዴንዲዲ ጌዴ ዩሁዳ ጌቴቲዛ ዴሬኔ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ፒንꬃን ዲዛ ዴሬ ቢዴስ። ዴሬይካ ቃሴ ኢዛ ዩዪ ኣꬊን ኢዚ ካሴ ባ ኦꬂዛ ማላ ኣሳ ታማርሲዴስ።
ኢሲ ኢሲ ፋርሳዌቲ ኢዛኮ ዪዲ “ኣሲ ባ ማቾ ኣንጂ ዬዳናስ ቤሲዜ?” ጊዲ ኢዛ ፓጬ ኦይሾ ኦይቺዳ።
ኢዚካ ኢስታስ “ሙሴይ ኢንቴና ኣይ ጊ ኣዛዚዴ?” ጊዲ ዛሪ ኦይቺዴስ።
ኢስቲካ ኢዛስ “ሙሴይ ታ ኢዞ ኣንጃ ዬዳዲስ ጊዛ ዋራቃታ ፃፊ ኢሚዲ ኣንጆ ጊዴስ” ጊዳ። * ዛሬ 24፡1-4፤ ማቶ 5፡31
ዬሱሲካ ዛሪዲ ኢስታ “ሙሴይ ሃይሳ ማላ ዎጋ ፃፊዳይሲ ኢንቴ ዎዝናይ ሚኒዳ ጊሻሳ። ጊዶ ኣቲን ኮይሮ ፆሲ ሜꬊሼ ማጫኔ ኣዴ ኦꬂ ሜꬊዴስ። * ሜꬌ 1፡27፤ 5፡2 ሄሳ ጊሽ ኣሲ ባ ኣዋኔ ባ ኣዮ ኣጊዲ ባ ማቺራ ዋፄቴስ። ናምዓይ ኢሲ ኣሾ ጊዴቴስ፤ ሄሳ ጊሽ ኢስቲ ናምዓይ ኢሲኖፔ ኣቲን ናምዑ ዴቴና። ሄሳ ጊሽ ፆሲ ጋꬂ ዋፂዳይታ ኣሲ ሻኮፎ።” ጊዴስ።
10 ቃሴካ ኢስቲ ሶ ጌሊን ኢዛ ካሊዛይቲ ሄ ዮዖዛ ጊሽ ዛሪ ኢዛ ኦይቺዳ። 11 ኢዚ ኢስታስ “ኦኒካ ባ ማቾ ኣንጂ ዬዲዲ ሃራ ማጫስ ኤኪኮ ሄ ማጫሳይ ቦላ ላይማ ኦꬄስ። 12 ማጫሳያካ ባ ኣዚና ኣጋዳ ሃራ ኣዴ ጌሊኮ ኢዛካ ላይማታዉስ” ጊዴስ። * ማቶ 5፡32፤ 1ቆሮ 7፡10-11
ዬሱሲ ጉꬃ ናይታ ኣንጂዴስ
(ማቶ 19፡13-15፤ ሉቃ 18፡15-17)
13 ዬሱሲ ባ ኩሼ ዎꬃና ማላ ኣሳይ ናይታ ኢዛኮ ኤሂዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲ ቃሴ ኤሂዳ ኣሳ ቦላ ሃንቄቲዳ። 14 ዬሱሲ ሄሳ ቤዪ ሃንቄቲዲ “ናይቲ ታኮ ዬቶ፤ ዲጎፍቴ፤ ፆሳ ካዎቴꬂ ሃይታንታ ማላሳ። 15 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬅ ሃይሳ ጉꬃ ናይታ ማላ ኤኮንታዴይ ኢዚን ሙሌካ ጌሌና” ጊዴስ። * ማቶ 18፡3 16 ናይታ ኢዲሚዲ ኢስታ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂዲ ኣንጂዴስ።
ኢሲ ዱሬ ኣዴ
(ማቶ 19፡16-30፤ ሉቃ 18፡18-30)
17 ሄፔ ቡሮ ኦጌ ኬዚሺን ኢሳዴይ ዎፂሼ ኢዛኮ ጋኪዲኔ ኢዛ ሲንꬃን ጉልባቲዲ “ኪያ ኣስታማሬንቶ! ታኒ ሜርና ዴዖ ዴማና ማላ ኣይ ኦꬃና ታስ ቤሲዜ?” ጊ ኦይቺዴስ።
18 ዬሱሲካ “ኣዛስ ታና ኪያ ጋይ? ኢሲ ፆሳፌ ኣቲን ኪያይ ባ” ጊዴስ። 19 “ኔኒ ኣዛዞታ ኤራይ? ‘ዎꬎፓ፤ ላይማቶፓ፤ ካይሶቶፓ፤ ዎርዶ ማርካቶፋ፤ ኣስ ባሌꬆፋ፤ ኔ ኣዋኔ ኔ ኣዮ ቦንቻ’ ጊዛይታ” ጊዴስ። * ኬሳ 20፡12-16፤ ዛሬ 5፡16-20
20 ኣዴዚካ ዛሪዲ “ኣስታማሬ! ታ ሃይታ ዉርሳ ናቴꬃፌ ኦይካዳ ናጋዲስ” ጊዴስ።
21 ዬሱሲ ኢዛ ፄሊዲኔ ዶሲዲ “ሂስቲኮ ሃዒ ኔስ ኢሲ ሚሺ ፓጬስ። ባዳኔ ኔስ ዲዛ ዉርሳ ባይዛ፥ ሚሻ ማንቆታስ ኢማ፤ ኔኒ ሳሎን ሺቂዳ ሚሽ ዴማንዳሳ፤ ሂስታዳኔ ሃያ ታና ካላ” ጊዴስ። 22 ኣዴዚካ ሄሳ ሲይዲ ዳሮ ዪሎቲዴስ። ኢዛስ ዳሮ ሃሮይ ዲዛ ጊሽ ሙዞቲሼ ቢዴስ።
23 ዬሱሲ ዩሺ ኣꬂ ፄሊዲ ባና ካሊዛይታ “ዱሬታስ ፆሳ ካዎቴꬅ ጌሎይ ኣይ ማላ ዴፆ!” ጊዴስ።
24 ኢዛ ካሊዛይቲካ ኢዛ ሃሳያን ማላሌቲዳ። ዬሱሲ ቃሴ ዛሪዲ “ናይቶ! ፆሳ ካዎቴꬅ ጌሎይ ኣይ ማላ ዴፆ ሚሼ! 25 ዱሬይ ፆሳ ካዎቴꬅ ጌላናይሳፌ ጋሜላይ ናርፔ ሉኮራ ኣꬋናይሲ ካዉያና!” ጊዴስ።
26 ኢዛ ካሊዛይቲካ ዳርሲ ማላሌቲዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳ “ሂስቲን ኦኒ ኣታና ዳንዳዪዜ?” ጊዳ።
27 ዬሱሲ ኢስታ ፄሊዲኔ “ሃይሲ ኣሳስ ዳንዳዬቴና፤ ፆሳ ማታን ጊዲኮ ሄሳ ማላ ጊዴና። ፆሳስ ዉሪካ ዳንዳዬቴስ” ጊዴስ።
28 ጴፅሮሲ ቃሴ “ሄኮ፤ ኑኒ ዉርሲካ ኣጊዲ ኔና ካሊዶስ” ጊዴስ።
29 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ታ ጊሺኔ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ጊዲ ባ ኬꬄ፥ ዎይኮ ባ ኢሻታ፥ ዎይኮ ባ ሚቼታ፥ ዎይኮ ባ ኣዮ፥ ዎይኮ ባ ኣዋ፥ ባ ናይታ፥ ዎይኮ ባ ጋዴ ኣጊዳ ኣስ ዉሪ፥ 30 ሃይሳ ሃ ዎዴዛን ሃዒ ጎዴቴꬃራ ኬꬃታ፥ ኢሻታ፥ ሚቼታ፥ ኣዬታ፥ ናይታኔ ጋዴካ ፄቱ ኩሼ ኣꬂ ኤኮንታይኔ ቡሮ ያና ኣላሜዛንካ ሜርና ዴዖ ላቶንታዴይ ዴና። 31 ጊዶ ኣቲን ሲንꬃቲዳ ዳሮቲ ጉዬታና፤ ጉዬቲዳይቲ ሲንꬃታና” ጊዴስ። * ማቶ 20፡16
ዬሱሲ ባ ሃይቂ ዴንዳናይሳ ሄꬓንꬆ ዮቲዴስ
32 ኢስቲ ዬሩሳላሜ ኤፊዛ ኦጌ ቦላ ዲሺን ዬሱሲ ኢስታፌ ሲንꬄ ሲንꬄ ቤስ። ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛ ቡሳን ማላሌቲዳ። ሃንኮ ኢዛ ጌዶን ዲዛ ኣሳይ ቃስ ኢዛስ ባቢዴስ። ቃሴካ ታማኔ ናምዓታ ዴሬዛፔ ዱማ ሻኪዲ ባ ቦላ ኣዚ ጋካናኮኔ ኢስታስ ሂዝጊ ዮቲዴስ፤ 33 “ኑኒ ዬሩሳላሜ ኬዛና፤ ኣሳ ናይ ቄሴታ ሃላቃታሲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይታስ ኣꬊ ኢሜታና፤ ኢስቲካ ኢዛ ቦላ ሃይቆ ፒርዳ ፒርዳናኔ ዴሬ ኣሳስ ኣꬂ ኢማና። 34 ኢዛ ቦላ ቂꬊ ካዓና፤ ኢዛ ቦላ ጩታና፤ ኢዛካ ጋራፋናኔ ዎꬋና ሺን ኢዚ ሄꬑ ጋላሳፌ ጉዬን ሃይቆፔ ዴንዳና።”
ያቆቤይኔ ዮሃኒሲ ዎሲዳ ዎሳ
(ማቶ 20፡20-28)
35 ቃሴ ዛቢዶሳ ናይቲ ያቆቤይኔ ዮሃኒሲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ኣስታማሬ! ኑኒ ኔና ዎሲዳይሳ ኔ ኑስ ዉርሳ ኦꬃና ማላ ኑ ኮዮስ” ጊዳ።
36 ኢዚካ ኢስታስ “ታ ኢንቴስ ኣይ ኦꬃና ማላ ኮዬቲ?” ጊዴስ። 37 ኢስቲካ “ኔኒ ኔ ካዎቴꬃ ቦንቾ ዎዴ ኑፔ ኢሳዴይ ኔ ኡሻቻን ኢሳዴይ ኔ ሃዲርሳን ኡታና ማላ ኑስ ኤሮ ጋርኪ?” ጊዳ።
38 ዬሱሲካ “ኢንቴ ኦይቺዛይሳ ኤሬኬታ። ታኒ ኡያና ኡሻ ኡያናሲኔ ታኒ ፃማቄቲዛ ፂንቃታ ፃማቄታናስ ዳንዳያንዴቲ?” ጊዴስ። * ሉቃ 12፡50 39 ኢስቲካ ዛሪዲ “ኤ፥ ዳንዳዮስ” ጊዳ። ዬሱሲካ “ታ ኡዪዛ ኡሻ ኢንቴ ኡያናኔ ታ ፃማቄቲዛ ፂንቃታ ኢንቴ ፃማቄታና። 40 ጊዶ ኣቲን ታ ኡሻቻራ ዎይኮ ታ ሃዲሪሳራ ኡቴꬂ ፆሲ ኢስታስ ጊጊሲዳይታስ ኣቲን ታ ኢማና ሚሽ ጊዴና” ጊዴስ።
41 ታማቲ ሄሳ ሲይዲ ያቆቤኔ ዮሃኒሳ ቦላ ሃንቄቲዳ። 42 ዬሱሲካ ኢሲ ቦላ ሺሺዲ “ዴሬ ሃላቃ ጌቴቲዛይቲ ዴሬ ሃሪዛይሳ ማላ ኢስታ ሹሜቲ ኢስታ ቦላ ባ ጎዳቴꬅ ቤሲዛይሳ ኢንቴ ኤሬታ። 43 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ጊዶን ጊታ ጊዳና ኮዪዛ ኡባይ ኣሽካራ ጊዶ። * ሉቃ 22፡25-26 44 ሲንꬄ ኣꬋና ኮዪዛይ ዉሪካ ኡባስ ኣይሌ ጊዶ። 45 ኣሳ ናይ ጊዲኮ ኣሳስ ኦꬃናሲኔ ባ ሼምፖ ዳሮታ ጊሽ ኣꬂ ኢማናስ ዪዴስ ኣቲን ኣሴ ኦሲሳናስ ዪቤና።” ጊዴስ።
ዬሱሲ ቆቄ ባርፄሞሳ ኣይፌ ፓꬂዴስ
(ማቶ 20፡29-34፤ ሉቃ 18፡35-43)
46 ሄፔ ጌዴ ያርኮ ቢዳ። ዬሱሲኔ ኢዛ ካሊዛይቲ ሃራ ዳሮ ኣሳታራ ኢያርኮፌ ኬዚሺን ፂሞሳ ና ባርፄሞሳ ጌቴቲዛ ኣይፌ ቆቄይ ኦጌ ቦላ ኡቲዲ ዎሴስ። 47 ኢዚካ ዪዛይ ናዚሬቴ ዬሱሳ ጊዲዳይሳ ሲይዲ “ዳዉቴ ና ዬሱሳ ታና ማራ” ጊዲ ኬሂ ዋሲዴስ።
48 ዳሮቲ ኢዚ ጮዑ ጋና ማላ ሃንቂዳ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ “ዳዉቴኖ! ታና ማራ” ጊዲ ኬሂ ዋሲዴስ።
49 ዬሱሲካ ኤቂዲ “ኢዛ ሃ ፄይጊቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ቆቄዛ “ኣይኮይ ባ ዴንዳ ኔና ፄይጌስ” ጊዳ። 50 ኢዚካ ባ ማይዖ ቃሪ ዬጊዲ ፑሱኩ ጊ ዴንዲ ኤቂዲ ዬሱሳኮ ዪዴስ።
51 ዬሱሲካ “ታ ኔስ ኣይ ኦꬃና ማላ ኮያይ?” ጊዴስ። ቆቄዚካ “ኣስታማሬንቶ! ታ ፄላናዉ ኮያይስ” ጊዴስ።
52 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ባ ኔና ኔ ኣማኖይ ፓꬂዴስ” ጊዴስ። ሄራካ ኢዛ ኣይፌይ ፄሊዴስ። ኢዚካ ዬሱሳ ካሊ ቢዴስ።

*10:4 ዛሬ 24፡1-4፤ ማቶ 5፡31

*10:6 ሜꬌ 1፡27፤ 5፡2

*10:12 ማቶ 5፡32፤ 1ቆሮ 7፡10-11

*10:15 ማቶ 18፡3

*10:19 ኬሳ 20፡12-16፤ ዛሬ 5፡16-20

*10:31 ማቶ 20፡16

*10:38 ሉቃ 12፡50

*10:43 ሉቃ 22፡25-26