9
ካሌꬂዲካ ዬሱሲ “ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ፤ ሃይሳን ኤቂዳ ኣሳፔ ፆሳ ካዎቴꬂ ዎልቃራ ዪሺን ቤያና ጋካናስ ሃይቆንታ ጋምዓና ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዴቴስ” ጊዴስ።
ዬሱሳ ሜꬋይ ላሜቲዴስ
ኡሱፑን ጋላሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ጴፅሮሳ ያቆቤኔ ዮሃኒሳ ባናራ ካሌꬂ ኤኪዲ ኢሲ ጊታ ዙማ ቦላ ኬዚዴስ። ኢስቲ ባርካ ዲሺን ኢስታ ሲንꬃን ኢዛ ሜꬋይ ላሜቲ ዎꬊዴስ። * 2ጴፅ 1፡17-18 ኢዚ ማይዒዳ ማይዖይ ቢታ ቦላ ኦኒካ ማይዖ ሜጪዲ ሄሳ ማላ ቦꬃናስ ዳንዳዮንታ ቦꬅ ቦቲዴስ። ሄ ዎዴ ኤላሲኔ ሙሴይ ዬሱሳራ ሃሳዬቲሼ ኢስታስ ቤቲዳ።
ጴፅሮሲ ዬሱሳ “ኣስታማሬ! ኑኒ ሃን ሃይሳን ዲዛኮ ኑስ ሎዖ፤ ኔስ ኢሲ ዳሴ፥ ሙሴስ ኢሲ ዳሴ፥ ቃሴ ኤላሳስ ኢሲ ዳሴ፥ ሄꬑ ዳሴታ ኑ ኦꬂኮቺ?” ጊዴስ። ዳሮ ባቢዳ ጊሽ ጴፅሮሲ ባ ጊዛይሳ ኤሪዲ ጊቤና።
ሄራካ ሻራይ ኢስታ ካሚን ሻራ ጊዶራ “ሃይሲ ታ ዶሲዛ ታ ናዛኮ! ኢዚ ጊዛ ሲዪቴ” ጊዛ ቃላ ጊሪሲ ዪዴስ። * ማቶ 3፡17፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22
ሄራካ ኢስቲ ዩሺ ፄሊን ዬሱሳፔ ኣቲን ኦኒካ ሃራ ኣስ ኢስታራ ዴና።
ኢስቲ ዙማ ቦላፌ ዱጌ ዎꬊሺን ኣሳ ናይ ሃይቆፔ ዴንዳና ጋካናስ ሃይሳ ኢስቲ ቤዪዳይሳ ኦናስካ ዮቶንታ ማላ ኣዛዚዴስ። 10 ኢስቲካ ባስ ዮቲዳ ቃላ ባ ዎዝናን ኦይኪዳ ሺን “ሃይቆፔ ዴንዶ ጉሲ ኣይ ጉሳኮኔ” ጊዲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲዳ
11 ቃሴ ኢስቲ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ “ካሴቲዲ ኤላሲ ያና ኮሼስ ኣዛስ ጊዞ?” ጊዲ ኢዛ ኦይቺዳ። * ሚል 4፡5፤ ማቶ 11፡14
12 ዬሱሲ ኢስታስ “ቱሙካ ኤላሲ ካሴቲ ዪዲ ዉርሲካ ጊጊሳና። ሂስቲንካ ኣሳ ናይ ዳሮ ዋዬ ኤካናሲኔ ካꬌታናስ ቤሴስ ጌቴቲ ፃፌቲዳይሲ ኢንቴስ ኣይ ሚሳቲዜ? 13 ጊዶ ኣቲን ታ ኢንቴስ ጊዛይ ኤላሲ ጊዲኮ ዪዴስ ሺን ኣሳይካ ኢዛ ጊሽ ፃፌቲዳ ማላ ባና ኮሺዳ ማላ ኢዛ ቦላ ኦꬂዴስ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይኪዳ ኢሲ ና ፓꬂዴስ
(ማቶ 17፡14-20፤ ሉቃ 9፡37-43)
14 ዱጌ ጊዶን ኣቲዳ ዬሱሳ ካሊዛይታኮ ኢስቲ ሲሚ ዪሺን ዳሮ ኣሳይ ኢስታ ጊዶꬂን ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ኢስታራ ፓላሜቲዛይሳ ቤዪዳ። 15 ዴሬይ ኢዛ ዴሚዳ ማላ ማላሌቲዲ ሳሮካናስ ኢዛኮ ዎፂዴስ።
16 ኢዚካ ኢስታ “ኢንቴ ኢስታራ ኣዛ ጊሽ ፓላሜቴቲ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
17 ኣሳ ጊዶፌ ኢሳዴይ “ኣስታማሬ! ቱና ኣያናይ ኢዛን ጌሊን ዱና ዱዲዳ ታ ና ዳይሳ ታ ኔኮ ኤካ ያዲስ። 18 ኣያናዚ ዴንዲዛ ዎዴ ቦላፌ ዬጌስ፤ ዱናራ ጎፖንቶ ኬሲ ኬሲ ዬጌስ፤ ኣቻካ ጋርጬስ፤ ኣሳቴꬃካ ዞዲሴስ። ቱና ኣያና ኬሴቶ ጋዳ ኔና ካሊዛይታ ታ ኦይቺን ኢስቲካ ዳንዳዪቤቴና” ጊዴስ።
19 ዬሱሲካ ኢስታስ ዛሪዲ “ኢንቴኖ ኣማኖንታ ዬሌታቶ፥ ኣይዴ ጋካናስ ታ ኢንቴናራ ዳኔ? ቃሴ ኣይዴ ጋካናስ ታ ኢንቴና ዳንዳያኔ? ኣኔ ናዛ ሃ ኤሂቴ” ጊዴስ። 20 ኣሳይካ ናዛ ኢዛኮ ኤሂዴስ፥ ቱና ኣያናይ ዬሱሳ ቤዪዳ ማላ ናዛ ሄራካ ጋዴን ጌንዴርሲዲ ኮኮርሲዲኔ ዱናራ ጎፖንቶ ጮፑ ሂስቲዴስ።
21 ዬሱሲ ናዛ ኣዋ “ሃይሲ ሃርጌይ ኢዛ ኣዪዴሳፔ ኦይኪዴ?” ጊዴስ። ናዛ ኣዋይካ “ናቴꬃፌ ዶሚዲ” ጊዴስ። 22 “ኢዛ ዎꬋናስ ኮይዲ ዳሮ ዎዴ ታማንካ ሃꬃንካ ዬጌስ። ኔስ ዳንዳዬቲኮ ኑስ ሚሼታኔ ኑና ማዳ” ጊዴስ።
23 ዬሱሲ ቃሴ “ ‘ኔስ ዳንዳዬቲኮ’ ጋይ? ኣማኒዛዴስ ዉሪካ ዳንዳዬቴስ” ጊዴስ።
24 ናዛ ኣዋይ ሄራካ “ታ ኣማናይስ ሺን ታ ኣማኖይ ላፋ፥ ታና ማዳሪኪ?” ጊዲ ዋሲዴስ።
25 ኣሳይ ዎጫሚሼ ቡሬቲ ኤኪዲ ኢዛኮ ዪዛይሳ ዬሱሲ ቤዪዲ “ሃይሶ ቱሌኔ ዱዴ ኣያናዞ! ሃይሳ ናዛፔ ኬዛ፥ ኔ ቃሴ ሲማዳ ጌሎንታ ማላ ታ ኔና ኣዛዛይስ” ጊዲ ቱና ኣያና ሴሪዴስ።
26 ቱና ኣያናዚካ ኬሂ ዋሲዴስ፤ ናዚካ ኬሂ ቃኬቲዳፔ ጉዬ ናዛፔ ኬዚዴስ። ዳሮቲ ሃይቂዴስ ጋና ጋካናስ ናዚ ኣሃ ሚሳቲዴስ። 27 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ናዛ ኩሼ ኦይኪ ዴንꬂዴስ። ናዚካ ዴንዲ ኤቂዴስ።
28 ዬሱሲ ሶ ጌሊዳፔ ጉዬ ኢዛ ካሊዛይቲ “ኑ ኢዛፔ ቱና ኣያና ኬሳናስ ኣዛስ ዳንዳዪቤይኮኒ?” ጊዲ ኢዛ ኦይቺዳ።
29 ኢዚካ ኢስታስ “ሃይሳ ማላይ ኬዛና ዳንዳዪዛይ ዎሳኒኔ ፆማን ፃላ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሺኔ ባ ዴንዶ ጊሽ ቃሴካ ዮቲዴስ
(ማቶ 17፡22-23፤ ሉቃ 9፡43-45)
30 ሄፔ ዴንዲ ጋሊላ ባጋራ ኣꬊ ቢዳ። ዬሱሲ ባ ዲዛሶ ኦኒካ ኤራና ማላ ኮይቤና። 31 ጋሶይካ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ “ኣሳ ናይ ኣሳ ኩሼን ኣꬊ ኢሜታና ኢስቲካ ኢዛ ዎꬋና፥ ሄꬓንꬆ ጋላሳፌ ጉዬ ኢዚ ዴንዳና” ጊዲ ኢስታ ታማርሲዛ ጊሻሳ። 32 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ጊዛይሲ ኢስታስ ጌሊቤና፤ ኢዛ ኦይቻናስካ ባቢዳ።
ኡባፌ ኣꬊዛይ ኦኔ?
(ማቶ 18፡1-5፤ ሉቃ 9፡46-48)
33 ሄሳፌ ጉዬ ቂፊርናሆሜ ቢዳ። ኢዚ ኬꬄ ጌሊዲ “ኢንቴ ዪሼ ኦጌ ቦላ ኣዛ ጊሽ ፓላሜቲዴቲ?” ጊ ኦይቺዴስ።
34 ኢስቲ ቃስ ኦጌ ቦላ “ኑ ጊዶን ኑፔ ኡባፌ ኣꬊዛይ ኦኔ?” ጊዲ ፓላሜቲዳ ጊሽ ዉሪካ ጮዑ ጊዳ። * ሉቃ 22፡24
35 ኢዚ ኡቲዳፔ ጉዬ ታማኔ ናምዓታ ፄይጊዲ “ኮይሮ ጊዳና ኮዪዛዴይ ኡባፌ ዉርሴꬂኔ ኡባታስ ኣሽካራ ጊዶ” ጊዴስ። * ማቶ 20፡26-27፤ 23፡11፤ ማር 10፡43-44፤ ሉቃ 22፡26
36 ቂ ጉꬃ ና ኤሂዲ ኢስታ ጊዶን ኤሲዴስ። ኢዲሚዲኔ 37 “ሃይታ ጉꬃ ናይታፔ ኢሳዴ ታ ሱንꬃን ሞኪ ኤኪዛዴይ ታናካ ሞኪ ኤኬስ። ታና ሞኪ ኤኪዛዴይ ዉሪ ታና ፃላላ ጊዶንታ ታና ኪቲዳይሳካ ሞኪ ኤኬስ” ጊዴስ። * ማቶ 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20
ኑና ኢፆንታይ ዉሪ ኑ ባጋ
(ሉቃ 9፡49-50)
38 ዮሃኒሲካ “ኣስታማሬ! ኢሳዴይ ኔ ሱንꬃን ዳይዳንꬂ ኬሲሺን ኑ ቤይዶስ። ኢዚ ኑና ካሎንታ ጊሽ ኬሶንታ ማላ ዲጊዶስ” ጊዴስ።
39 ዬሱሲ ቃሴ “ዲጎፍቴ፤ ኦኒካ ታ ሱንꬃን ማላታ ኦꬂዲ ኤሶቲዲ ታ ቦላ ኢታ ሃሳያናስ ዳንዳዬና። 40 ኑናራ ኤቄቶንታይ ዉሪ ኑናራ ዴስ። * ማቶ 12፡30፤ ሉቃ 11፡23 41 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢንቴ ቲዬቲዳ ኪርስቶሳስ ጊዲዳ ጊሽ ታ ሱንꬃን ኢሲ ዋንጫ ሃꬅ ኢንቴና ኡሺዳዴይ ዉሪ ባ ኦሶይስ ዋጋ ꬋዬና። * ማቶ 10፡42
ኣሳስ ꬉጴ ጊዳናፔ ናጌቴꬅ
(ማቶ 18፡6-9፤ ሉቃ 17፡1-2)
42 “ሃይታ ታና ኣማኒዛ ሃ ጉꬃታፔ ኢሳዴስ ꬉጴ ጊዲዛይ ዉሪ ዴፆ ዎፃ ሹቺ ኢዛ ቆꬌን ቃሼቲን ዱጌ ኣባ ጊዶ ኦሌቲዳኮ ኢዛስ ሎዖ ጊዳና። 43 ሄሳ ጊሽ ኔ ኩሼይ ኔና ባሌꬂኮ ኔፔ ቃንፃ ዬጋ፤ ናምዑ ኩሼራ ዳዳ ጌዴ ጋናሜ ታማን ኔ ባናይሳፌ ኩሼ ዱፃ ጊዳዳ ጌዴ ዴዖን ጌሎይ ኔስ ሎዖ ጊዳና። * ማቶ 5፡30 44 ጋናሜን ጉፁኔይ ሃይቄና፥ ታማይኔ ቶዔና። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 44 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ፓይዶ 48 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ። 45 ኔና ኔ ቶሆይ ባሌꬂኮ ኔፔ ቃንፃ ዲጋ፤ ናምዑ ቶሆራ ዳዳ ጌዴ ጋናሜ ታማን ዬጌታናፔ ኔ ዎቤ ጊዳዳ ጌዴ ዴዖሶ ጌሎይ ኔስ ሎዖ። 46 ጋናሜን ጉፁኔይ ሃይቄና፥ ታማይኔ ቶዔና። ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 46 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋይካ ፓይዶ 48 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ። 47 ኔና ኔ ኣይፌይ ባሌꬂኮ ዎጫ ኬሳዳ ኔፔ ዲጋ፤ ናምዑ ኣይፌራ ዳዳ ጌዴ ጋናሜን ዬጌታናፔ ኢሲ ኣይፌራ ፆሳ ካዎቴꬅ ጌሎይ ኔስ ሎዖ። * ማቶ 5፡29 48 ጋናሜን ጉፁኔይ ሃይቄና ታማይኔ ቶዔና። * ኢሳ 66፡24
49 “ቡሮ ኣሲ ዉሪ ታማን ፓጬታና።
50 “ማፂኔይ ሎዖ፤ ጊዶ ኣቲን ማፂኔይ ባ ማፂኔቴꬃ ዬዲኮ ኢንቴ ዎስቲ ኢዛ ማልዖ ኤራኔ? ኢንቴ ኣሳቴꬃን ማፂኔይ ዴዖ። ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ዶሴቲቴ” ጊዴስ። * ማቶ 5፡13፤ ሉቃ 14፡34-35

*9:2 2ጴፅ 1፡17-18

*9:7 ማቶ 3፡17፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22

*9:11 ሚል 4፡5፤ ማቶ 11፡14

*9:34 ሉቃ 22፡24

*9:35 ማቶ 20፡26-27፤ 23፡11፤ ማር 10፡43-44፤ ሉቃ 22፡26

*9:37 ማቶ 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20

*9:40 ማቶ 12፡30፤ ሉቃ 11፡23

*9:41 ማቶ 10፡42

*9:43 ማቶ 5፡30

*9:44 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 44 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ፓይዶ 48 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ።

9:46 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 46 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋይካ ፓይዶ 48 ቦላ ዲዛይሳ ሚሳቴስ።

*9:47 ማቶ 5፡29

*9:48 ኢሳ 66፡24

*9:50 ማቶ 5፡13፤ ሉቃ 14፡34-35