8
ዬሱሲ ኦይዱ ሺ ኣስ ሚዚዴስ
(ማቶ 15፡32-39)
ሄ ዎዴ ቃሴ ዳሮ ኣሲ ሺቂዴስ። ሺቂዳ ኣሳስ ሚዛ ካꬂ ባይንዳ ጊሽ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ ፄይጊዲ፥ “ሃይቲ ኣሳቲ ታናራ ሄꬑ ጋላስ ጋካናስ ጋምዒዳ ጊሺኔ ቃሴካ ኢስታስ ሚዛ ካꬂ ባይንዳ ጊሽ ታና ሚቼቴስ። ኢስታፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሃሆፔ ዪዳ ጊሽ ሃይሳ ጋፋራ ታ ኢስታ ሶ ዬዲኮ ዳቡሪዲ ኦጌ ቦላ ኩንዳና” ጊዴስ።
ኢዛ ካሊዛይቲካ ዛሪዲ “ሃይሳ ባዞን ሃይሳ ማላ ዴሬ ሚዛና ቁማ ኣዋፔ ዴማኔ?” ጊዳ።
ኢዚካ ኢስታ “ኢንቴኮን ኣፑን ኡኬꬂ ዲዜ?” ጊ ኦይቺዴስ። ኢስቲካ “ላፑን ኡኬꬂ ዴስ” ጊዳ።
ኢዚካ ኣሳይ ጋዴን ኡታና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ላፑን ኡኬꬃ ባ ኩሼን ኦይኪ ጋላቲዲኔ ሜንꬂዲ ኣሳስ ጊሼቻና ማላ ባና ካሊዛይታስ ኢሚን ኢስቲካ ዴሬዛስ ጊሺዳ። ቃሴካ ሄን ዲዛ ቄሪ ጉꬃ ሞሌታ ጊሽ ፆሳ ጋላቲዲ ጉꬃ ሞሌታ ኣሳስ ጊሼቻና ማላ ባና ካሊዛይታ ኣዛዚዴስ። ዴሬይካ ሚዲ ካሊዴስ። ሄሳፌካ ኢዛ ካሊዛይቲ ማዳፌ ፓላሂዳ ካꬅ ላፑን ፒꬃ ኩሜꬅ ዴንꬂዳ። 9-10 ሄሳ ሚዳ ኣሳይ ኦይዱ ሺ ጊዳና። ሄ ኣሳ ሞይዚዲ ባና ካሊዛይታራ ዎጎሎን ጌሊዲ ጌዴ ዳልማኑታ ጌቴቲዛሶ ቢዴስ።
11 ፋርሳዌቲ ዪዲ ዬሱሳራ ፓላሜቴꬅ ኦይኪዳ። ኢዛ ፓጫናስ ኮዪዲ ባና ሳሎፔ ማላታ ቤሳና ማላ ኦይቺዳ። * ማቶ 12፡38፤ ሉቃ 11፡16 12 ኢዚካ ቶኪ ሼምፒዲ “ሃይሲ ዬሌታዚ ኣዛስ ማላታ ኮዪዜ? ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ፤ ሃይሳ ዬሌታስ ኢሲ ማላታይካ ኢሜቴና” ጊዴስ። * ማቶ 12፡39፤ ሉቃ 11፡29 13 ኢስታ ሄን ኣጊዲኔ ዎጎሎን ጌሊዲ ሄ ፒንꬅ ፒኒዴስ።
ፋርሳዌታ ኢርሾኔ ሄርዶሳ ኢርሾ
(ማቶ 16፡5-12)
14 ኢዛ ካሊዛይቲ ካꬅ ኦይኮንታ ባሌቲዳ ጊሽ ኢሲ ኡኬꬅ ኣቲን ዎጎሎ ጊዶን ሃራ ኣይ ካꬂካ ዴና። 15 ዬሱሲ ኢስታ “ፋርሳዌታ ኢርሾፌኔ ሄርዶሳ ኢርሾፌ ናጌቲቴ” ጊዲ ኣዛዚዴስ። * ሉቃ 12፡1
16 ኢስቲ ቃሴ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ኢዚ ኑና ሃይሳ ጊዛይ ኑስ ካꬅ ባይንዳ ጊሻሳ” ጊ ዮቴቲዳ።
17 ቃሴ ዬሱሲ ኢስታ ቆፋ ኤሪዲ “ኑስ ካꬂ ባይንዳ ጊሽ ጋሳ ጊዲ ኢንቴ ጊዶን ኣዛስ ሃሳዬቴቲ? ሃዒካ ዩሺ ቆፔኬቲ? ዎዝናንካ ዎꬄኬቲ? ዎይኮ ኢንቴ ዎዝናይ ሹቻቲዴ? 18 ኢንቴስ ኣይፌይ ዴስ ሺን ፄሌኬቲ? ሃይꬂ ዴስ ሺን ሲዬኬቲ? ኣኬኬኬቲ? * ኤር 5፡21፤ ሂዚ 12፡2፤ ማር 4፡12 19 ኢቻሹ ኡኬꬃ ኢቻሹ ሺ ኣሳስ ታ ሜንꬃ ኢሚን ኣፑን ፒꬃ ኩሜꬃ ካꬅ ዴንꬂዴቲ?” ጊዴስ።
ኢስቲካ ዛሪዲ “ታማኔ ናምዑ” ጊዳ። 20 ኢዚካ “ላፑን ኡኬꬃ ኦይዱ ሺ ኣሳስ ታ ሜንꬃ ኢሚን ኣፑን ፒꬃ ኩሜꬃ ካꬅ ዴንꬂዴቲ?” ጊ ኦይቺን ኢስቲካ “ላፑን” ጊዳ።
21 ኢዚካ ኢስታ “ሂስቲን ሃዒ ጋካናስ ዩሺ ቆፒቤኬታካ!” ጊዴስ።
ዬሱሲ ቤቴሳይዳን ኢሲ ቆቄ ኣሲ ፓꬂዴስ
22 ሄሳፌ ጌዴ ቤቴሳይዳ ጌቴቲዛሶ ቢዳ። ጉꬃ ኣሳቲካ ኢሲ ኣይፌ ቆቄ ኣሲ ዬሱሳኮ ኤሂዲ ዬሱሲ ኢዛ ቦቻና ማላ ዎሲዳ። 23 ኢዚካ ሄ ቆቄዛ ኩሼ ኦይኪ ጎቺዲ ኣሲ ዲዛሶፔ ጌዴ ካሬ ኬሲ ኣዴዛ ኣይፌን ጩቲዲኔ ባ ኩሼ ኢዛ ቦላ ዎꬂዲ “ሃዒ ኔስ ኣዚ ቤቲዜ?” ጊ ኦይቺዴስ።
24 ኢዚካ ꬎቁ ጊ ፄሊዲ “ኣሳይ ሚꬅ ሚሳቲዲ ቃፄቲሼ ቤቴስ” ጊዴስ።
25 ቃሴካ ዬሱሲ ባ ኩሼታ ኢዛ ኣይፌታ ቦላ ዎꬂዴስ፤ ሄራካ ኢዛ ኣይፌቲ ፄሊዳ፤ ፖዖይካ ኢዛስ ሲሚን ዉርሲካ ጌሺ ፄሊዴስ። 26 ቃሴ “ሃ ጉታታ ጊዶ ጌሎፓኔ ኦናስካ ዮቶፓ” ጊዲ ኢዛ ጌዴ ኢዛሶ ዬዲዴስ። * ጊዒዜ ጫቆ ኦራꬃ ማፃፋዚ 1947 ማሮቴꬃ ላይꬃን ፃፌቲዳ ኣማራꬆ ጌሻ ማፃፋዚኔ ኢሲ ኢሲ ቤኒ ጊሪኬ ቃላን ፃፌቲዳ ጌሻ ማፃፋቲ ሃይሳፌ ካሊዛ ቆፋይ ጉጄቲዴስ። ሂስቲኮ ሃይሳ ኦናስካ ዮቶፓ።
ዬሱሲ ፆሳፔ ኪቴቲዳዴ ጊዲዳይሳ ጴፅሮሲ ማርካቲዴስ
(ማቶ 16፡13-20፤ ሉቃ 9፡18-21)
27 ዬሱሲ ባና ካሊዛይታራ ቂሳሪያ ፒሊጲሲዮሴ ጌቴቲዛ ዴሬ ኣቻን ዲዛ ጉታታ ቢዴስ፤ ኢስቲ ኦጌ ቦላ ዲሺን ባና ካሊዛይታ “ታና ኣሳይ ኦና ጊዜ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
28 ኢስቲካ ዛሪዲ ኔና “ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ጊዛይቲካ ዴቴስ፥ ባጋቲ ቃሴ ኤላሳ ጌቴስ፥ ሃራቲ ቃስ ናቤታፔ ኢሳዴ ጌቴስ” ጊዲ ዮቲዳ። * ማር 6፡14-15፤ ሉቃ 9፡7-8
29 ካሌꬂዲካ ኢንቴች ታና ኦና ጌቲ? ጊዲ ኦይቺዴስ። ጴፅሮሲ “ኔኒ ኪርስቶሳ” ጊዴስ።
30 ዬሱሲካ ባ ጊሽ ኦናስካ ኢስቲ ዮቶንታ ማላ ሚንꬂ ዮቲዴስ።
ዬሱሲ ባ ሃይቃናይሳ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
(ማቶ 16፡21-28፤ ሉቃ 9፡22-27)
31 ሄሳፌ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ፥ “ኣሳ ናይ ዳሮ ዋዬ ቤያናይሳኔ ዴሬ ጪማታን፥ ቄሴታ ሃላቃኒኔ ፃፌታን ካꬌታናይሳ ኣሳ ኩሼን ሃይቃናይሳ፥ ሃይቆፔ ሄꬓንꬆ ጋላስ ዴንዳናስ ቤሴስ” ጊዲ ታማርሶ ኦይኪዴስ። 32 ኢዚካ ሄሳ ኢስታስ ቆንጪሲ ዮቲዴስ፥ ጴፅሮሲካ ኢዛ ዱማ ሻኪ ኤፊዲ “ሄሳꬆ ጎፓ!” ጊዲ ሃንቂዴስ።
33 ዬሱሲ ቃሴ ባና ካሊዛይታ ዩሺ ፄሊሼ ጴፅሮሳ “ሃይሶ ፃላዔ ኔ ታፔ ጌዴ ጉዬ ባ! ኔኒ ኣሳዛፔ ኣቲን ፆሳዝ ቆፓካ!” ጊዲ ሃንቂዴስ።
34 ሄሳፌ ጉዬ ኣሳ ባና ካሊዛይታራ ኢሲፌ ባኮ ፄይጊዲ “ታና ካላናስ ዶሲዛዴይ ዲኮ ባና ካዶ፤ ባ ማስቃሌ ቶኪዲ ታና ካሎ። * ማቶ 10፡38፤ ሉቃ 14፡27 35 ባ ሼምፖ ኣሻና ዶሲዛዴይ ꬋይሳና ሺን ታ ጊሺኔ ታ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ባ ሼምፖ ꬋይሲዛዴይ ዉሪካ ኣሻና። * ማቶ 10፡39፤ ሉቃ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25 36 ኣሲ ኣላሜ ኩሜꬅ ሃሪኮኔ ባ ሼምፖፌ ꬋይሲኮ ኢዛ ኣይ ጎዓኔ? 37 ዎይኮ ኣሲ ባ ሼምፖ ጊሽ ላሜ ኤካናይ ኣዚ ዲዜ?
38 “ሃይሳ ላይማኔ ናጋራንቻ ዬሌታ ጊዶን ዲሼ ታናኒኔ ታ ቃላን ዬላቲዛ ኣሲ ዉሪ ታ ኣሳ ናይ ታ ኣዋ ቦንቾራኔ ጌሻ ኪታንቻታራ ዪዛ ዎዴ ኢዛን ዬላታና” ጊዴስ።
 

*8:11 ማቶ 12፡38፤ ሉቃ 11፡16

*8:12 ማቶ 12፡39፤ ሉቃ 11፡29

*8:15 ሉቃ 12፡1

*8:18 ኤር 5፡21፤ ሂዚ 12፡2፤ ማር 4፡12

*8:26 ጊዒዜ ጫቆ ኦራꬃ ማፃፋዚ 1947 ማሮቴꬃ ላይꬃን ፃፌቲዳ ኣማራꬆ ጌሻ ማፃፋዚኔ ኢሲ ኢሲ ቤኒ ጊሪኬ ቃላን ፃፌቲዳ ጌሻ ማፃፋቲ ሃይሳፌ ካሊዛ ቆፋይ ጉጄቲዴስ። ሂስቲኮ ሃይሳ ኦናስካ ዮቶፓ።

*8:28 ማር 6፡14-15፤ ሉቃ 9፡7-8

*8:34 ማቶ 10፡38፤ ሉቃ 14፡27

*8:35 ማቶ 10፡39፤ ሉቃ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25