7
ካሴ ኣይሁዳ ኣዋታ ዎጋ
(ማቶ 15፡1-9)
ሄሳፌ ጉዬ ፋርሳዌቲኔ ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ፃፌቲ ዬሱሳ ላንቄን ዩዪ ኣꬊዳ። ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ባጋይቲ ሜጬቶንታ ቂታ ኩሼራ ካꬅ ሚሺን ቤዪዳ።
ፋርሳዌቲኔ ካሴ ጪማ ኣይሁዳ ኣሳቲ ካሴ ዴሬ ዎጋ ናጋናስ ኩሼ ሎዔꬂ ሜጬቶንታ ካꬅ ሚ ኤሬቴና። ጊያ ቢ ሲሚኮካ ቦላ ሜጬቲ ጌዮንታ ዲሼ ካꬅ ሚ ኤሬቴና። ሄሳꬆካ ዋንጫካ፥ ኦቶካ፥ ኬሬካ፥ ኢቺዛ ሂꬄካ ሜቻ ማላታ ሃራ ዎጋታካ ናጌቴስ።
ፋርሳዌቲኔ ፃፌቲ ዬሱሳ “ኔና ካሊዛይቲ ካሴ ኣዋታ ዎጋ ማላ ዱስ ኣጊዲ ኣዛስ ኩሼ ሜጬቶንታ ካꬅ ሚዞ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
ኢዚካ ኢስታስ “ኢሳያሲ ቆꬌፔ ቆሞን ሃኒዛ ኢንቴ ጊሽ
‘ሃይሲ ዴሬይ ባ ሜቴርሻን ፃላላ ታና ቦንቼስ፤
ዎዝናይ ጊዲኮ ታፔ ሃኪዴስ።
ታስ ሜላ ሃዳ ጎይኔቴስ፤
ኢስታ ቲሚርቴይካ ኣሲ ዎꬂዳ ዎጋ ፃላ’
ጊዲ ዮቲዳይስ ቱማ” ጊዴስ።
ፆሳ ዎጋ ኣጊዲ ኣሲ ዎꬂዳ ዎጋ ናጌቴስ። ቃሴካ “ኢንቴ ዎጋስ ጊዲ ፆሳ ዎጋ ኢንቴ ኣጋጊዛ ጪንጫቴꬃ ኦጌይ ኢንቴስ ዴስ። 10 ኣይስ ጊኮ ሙሴይ ‘ኔ ኣዮኔ ኔ ኣዋ ቦንቻ፤ ባ ኣዮኔ ባ ኣዋ ጫዪዛዴይ ሙሌካ ሃይቆ’ ጊዴስ። * ኬሳ 20፡12፤ 21፡17፤ ዛሬ 5፡16፤ ሌዌ 20፡9 11 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቃሴ ‘ኢሲ ኣሲ ባ ኣዋ ዎይኮ ባ ኣዮ ኢንቴ ታፔ ዴማናስ ኮሺዛ ማዶ ታ ፆሳስ ኢማዲስ’ ጊኮ፤ 12 ኢንቴ ቃሴ ሃይሳዴይ ባ ኣዋስካ ባ ኣዬይሲ ሃራ ኣይኮካ ኦꬃና ማላ ኮዬኬታ። 13 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዎጋ ናጋና ጊዲ ፆሳ ቃላ ላሜታ። ሄይታንታ ሚሳቲዛ ዳሮታ ኦꬄታ።” ጊዴስ።
14 ቃሴካ ዬሱሲ ኣሳ ባኮ ፄይጊዲ “ዉሪካ ታ ጊዛ ሲዪቴኔ ዎዝናን ዎꬂቴ። 15 ካሬፔ ኡሎ ጊዶ ጌሊዲ ኣስ ቱኒሲዛ ኢሲ ሚሺካ ዴና። ሃራፔካ ኣሴ ቱኒሲዛይ ኬꬃ ኣዋፔ ጌዴ ካሬ ኬዚዛ ሚሻ። 16 ሲዪዛ ሃይꬂ ዲዛይ ሲዮ!” ጊዴስ። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 16 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ።
17 ኢዚ ኣሳ ካሬን ኣጊዲ ኬꬄ ጌሊን ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዚ ዮቲዳ ሌሚሶዛ ቢርሼꬅ ዬሱሳ ኦይቺዳ። 18 ኢዚካ ኢስታ “ኢንቴስካ ዮዖይ ጌሌኔ? ካሬፔ ጌሊዲ ኣሴ ቱኒሲዛ ሚሺ ኣዚካ ዴና። 19 ካሬፔ ጌሊዛይ ጌዴ ዎዝናን ጊዶንታ፤ ዱጌ ቃንꬃ ጊዶ ጌሌስ ቃሴ ሄፔ ኢዛዴ ኣሳቴꬃፌ ጌዴ ካሬ ኬዜስ።” ዬሱሲ ሄሳ ጊዳይ ኣሲ ሚዛ ካꬂ ዉሪካ ጌሽ ጊዲዳይሳ ቆንጪሳናሳ።
20 ካሌꬂዲካ “ኣሳፔ ኬዚዛዚ ኣሴ ቱኒሴስ። 21 ኣሳ ዎዝና ጊዶፌ ኬዚዛይ ኢታ ቆፋታ፥ ላይማ ኣሞኔ ካይሶቴꬅ፥ ኣሴ ዎꬎ፥ ላይማቴꬅ፥ 22 ዪቄቴꬅ፥ ኢታቴꬅ፥ ባሌꬆ፥ ላይማ ካስ፥ ቃናቴቴꬅ፥ ኣሳ ሱንꬅ ሞሮ፥ ኦቶሬቴꬂኔ ኣዛላ። 23 ሃይቲ ኢታ ሃኖቲ ዉሪ ኣሳፔ ኬዜቴሲኔ ኣሴ ቱኒሴቴስ” ጊዴስ።
ኢሲ ማጫሳይ ኣማኖ
(ማቶ 15፡21-28)
24 ዬሱሲ ሄፔ ኬዚዲ ፂሮሴ ጌቴቲዛ ዴሬ ቢዴስ። ሄን ኢሳዴ ኬꬄ ጌሊዲ ኢዚ ሄን ዲዛይሳ ኣሲ ኤሮንታ ማላ ኮዪዴስ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ሄን ኢዛ ዱሳይ ቆቴታናስ ዳንዳዬቲቤና።
25 ሄራካ ኢሲ ቱና ኣያናይ ኦይኪዳ ጉꬃ ና ዲዛሪ ኣያ ዬሱሲ ሄን ዲዛይሳ ሲያዳ ኢዛኮ ያዳ ኢዛ ቶሆ ቦላ ኩንዳዱስ። 26 ማጫሳያ ኣይሁዳ ጊዶንታ ጊሪኬ ቃላ ሃሳዪዛ ማጫሳሺን ኢዛ ዬሌቲዳሶይ ሲሮፊንቄ ጌቴቴስ። ኢዛካ ዬሱሲ ናይፔ ቱና ኣያና ኬሳና ማላ ዎሳዱስ። 27 ዬሱሲ ዛሪዲ ኢዚስ “ናይታ ቁማ ኤኪ ካናስ ዬጋናስ ቤሶንታ ጊሽ ኮይሮ ናይቲ ሚ ካሌቶ” ጊዴስ።
28 ኢዛካ ዛራዳ “ኤ ጎዶ! ካናቲካ ማዳ ማታን ዴዒዲ ናይታ ኩሼፔ ጋዴን ዎꬊዳይሳ ሜቴሲኮ” ጋዱስ።
29 ኢዚካ “ሂስቲኮ ኔኒ ሄሳ ጊዳ ጊሽ ባ! ዳይዳንꬃይ ኔ ናይፔ ኬዚዴስ” ጊዴስ። 30 ኢዛ ሲማዳ ሶ ቢሺን ናያ ዳይዳንꬃይ ዬዲን ፓፃዳ ሂፃን ኢቺዳሮ ዴማዱስ።
ዬሱሲ ኢሲ ዱና ዱዴኔ ሃይꬃ ቱሌ ኣስ ፓꬂዴስ
31 ሄሳፌ ዬሱሲ ፂሮሴ ቢታፌ ዴንዲዲ ሲዶና ጊዛሶራ ኣꬊ ታሙ ካታማ ጊዛሶራ ካንꬂዲ ጌዴ ጋሊላ ኣባኮ ጋኪዴስ። 32 ኣሳይ ኢሲ ሃይꬃ ቱሌኔ ኣይፌ ቆቄ ኣሲ ኢዛኮ ሄ ኤኪ ዪዲ ዬሱሲ ኢዛ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬃና ማላ ዎሲዳ።
33 ዬሱሲካ ኢዛ ኣሳፔ ሻኪ ኤኪ ቢዲ ባ ኩሼ ቢራꬌታ ኣዴዛ ሃይꬃን ጌልꬂዴስ፤ ቃሴካ ጩች ጩቲዲ ኣዴዛ ኢንፃርሳ ቦቺዴስ። 34 ፑዴ ሳሎ ፄሊዲኔ ቶኪ ሼምፒዲ “ኤፊታ” ጊዴስ። ሄሲካ “ፖጌታ” ጉሳ። 35 ሄራካ ኣዴዛ ሃይꬃቲ ፖጌቲዳ፤ ኢንፃርሳይካ ቢርሼቲን ጌሺ ሃሳዪዴስ።
36 ዬሱሲ ሃይሳ ቤዪዳይቲ ኦናስካ ዮቶንታ ማላ ኣዛዚዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኣሳይ ኢዚ ኣዛዚዛዳይሳፌ ቦላራ ኬሂ ጉጂዲ ዮቲዳ። 37 ዴሬዚካ ዎጋፔ ኣꬂ ማላሌቲዲ “ኢዚ ኦꬂዳይሲ ዉሪ ሎዖ፤ ቱሌቲ ሲያና ማላ፥ ዱና ዱዴቲ ሃሳያና ማላ ኦꬂዴስ” ጊዳ።

*7:10 ኬሳ 20፡12፤ 21፡17፤ ዛሬ 5፡16፤ ሌዌ 20፡9

*7:16 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 16 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ።