6
ናዚሬቴ ኣሳይ ዬሱሳ ኤኪቤቴና
(ማቶ 13፡53-58፤ ሉቃ 4፡16-30)
ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ሄፔ ዴንዲዲ ጌዴ ባ ዴሬ ቢዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ኢዛራ ቢዳ። ኣይሁዳታ ሳምባታይ ጋኪን ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ታማርሲሺን ሲዪዳ ኣሳይ “ሃይሲ ኣዴዚ ሃይሳ ዉርሲ ኣዋፔ ኤኪዴ? ሃይሲ ኢዛስ ኢሜቲዳ ኤራቴꬃይ ኣዜ? ቃሴ ሃይቲ ኢዚ ኦꬂዛ ማላታቲ ዋኒ ኢዛ ኩሼን ሃኒዞ?” ጊሼ ማላሌቲዳ። “ሃይሲ ኣናፄዛ ጊዴኔ? ማራሚ ና ያቆቤንታ ዮሳንታ፥ ዩሁዳንታኔ ሲሞናንታ ኢሻ ጊዴኔ? ኢዛ ሚቼቲ ኑናራ ሃን ኑ ማታን ዲዛይታ ዴቴኔ?” ጊዲ ሄሳፌ ዴንዲዳይሳኒ ኢዛን ኡፋዬቲቤቴና።
ዬሱሲካ ኢስታስ “ናቤይ ቦንቼቶንታይ ባ ዴሬን ባ ዳቦታ ጊዶኒኔ ባሶ ኣሳ ኣቻን ፃላ” ጊዴስ። * ዮሃ 4፡44
ሄን ጉꬃ ሃርጋንቻታ ቦላ ኩሼ ዎꬂ ፓꬆሪፔ ኣቲን ሃራ ኣይኮ ማላታካ ኦꬃናስ ዳንዳይቤና። ኢስታስ ኣማኖይ ባይንዳይሳ ቤዪዲ ማላሌቲዴስ። ሄሳፌካ ዬሱሲ ጉታን ጉታን ዩዪ ዩዪ ታማርሲዴስ።
ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታ ዬሱሲ ኪቲዴስ
(ማቶ 10፡5-15፤ ሉቃ 9፡1-6)
ታማኔ ናምዓታ ባኮ ፄይጊዲ ናምዑ ናምዑ ሂስቲ ኪቲሼ ቱና ኣያናታ ቦላ ኢስታስ ጎዳቴꬂ ኢሚዴስ። ኢዚ “ኦጌስ ጊዲዛ ጉፌ ኣቲን ኦጌ ሺንቄ ዎይኮ ኮሮጆ ዎይኮ ሚሼ ኦይኮፍቴ። * ሉቃ 10፡4-11 ጫማ ኣꬂቴ ጊዶ ኣቲን ላማና ማይዖ ኦይኮፍቴ። 10 ኢሲ ኬꬄ ኢንቴ ጌሊኮ ሄ ካታማፔ ኢንቴ ኬዛና ጋካናስ ሄ ኬꬃን ዲቴ። 11 ኣዋንካ ኦኒካ ኢንቴና ሞኪ ኤኮንታ ኢፂኮ ሄፔ ኬዚሼ ሄ ዴሬታ ቦላ ማርካ ጊዳና ማላ ኢንቴ ቶሆ ቦላ ዲዛ ጉዱላ ቆቆፍቴ” ጊዲ ኣዛዚዴስ። * ጊዒዜ ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋዪኔ 1947 ማሮቴꬃ ላይꬃን ፃፌቲዳ ኣማራꬆ ጌሻ ማፃፋይ ሃይሳፌ ካሊዲ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ “ኢንቴስ ቱማ ጋይስ፤ ሄ ካታማይፔ ሶዶሜሲኔ ጋሞራስ ፒርዳ ጋላስ ሎዓና” ሃይሳ ሃ ቆፋይ ጊሪኬ ቃላን ቢርሼቲዳ ማፃፋታን ዴና። * ሃዋ 13፡51
12 ኢስቲካ ሄፔ ኬዚዲ ዴሬይ ማሮቴꬃን ጌላና ማላ ሳባኪዳ። 13 ዳሮ ዳይዳንꬃታ ኬሲዳ፤ ዳሮ ሃርጋንቻታ ዛይቴ ቲዪ ቲዪዲ ፓꬂዳ። * ያቆ 5፡14
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ሃይቆ
(ማቶ 14፡1-12፤ ሉቃ 9፡7-9)
14 ዬሱሳ ሱንꬂ ካሴፔ ኤሬቲ ኤሬቲ ቢሺን ካዎ ሄርዶሲ ሄሳ ሲዪዴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሃይሳ ማላ ማላታታ ኦꬂዛ ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ሃይቆፔ ዴንዲኒኮ” ጊዳ።
15 ባጋይቲ “ኤላሳ” ጌቴስ፤ ባጋ ኣሳይ ቃሴ “ካሴ ናቤታፔ ኢሳ ሚሳቴስ” ጌቴስ።
16 ሄርዶሲ ዮዖዛ ሲይዲ “ታ ኢዛ ቆꬌ ቃንፂሲዳ ዮሃኒሲ ሃይቆፔ ፓፂ ዴንዲዴስ” ጊዴስ። 17 ሄርዶሲ ባ ኢሻ ፒሊጶሳ ማቾ ሄሮዲያዶ ኤኪዳ ጌዶን ኦይኬቲዲ ቃሼታና ማላ ኣዛዚዲ ዮሃኒሳ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬂዴስ። 18 ዮሃኒሲ ሄርዶሳ “ኔ ኢሻ ማቾ ኔ ኤኮንታ ማላ ዎጋይ ኔና ዲጌስ” ጊዳ ጊሽ ቃቺዴስ። * ሉቃ 3፡19-20
19 ሄሮዲያዳ ሄሳ ጊሽ ሆሎታዳ ኢዛ ዎꬊሳናስ ኮያዱስ ሺን ዳንዳያቤኩ። 20 ጋሶይካ ዮሃኒሲ ፂሎኔ ጌሻ ኣስ ጊዲዳይሳ ሄርዶሲ ኤሪዛ ጊሽ ዮሃኒሳስ ባቤሲኔ ኢዛ ናጌስ። ዮሃኒሲ ዮቲዛይሳ ሄርዶሲ ሲይዲ ሂርጊዛ ጊዲኮካ ኢዚ ዮቲዛይሳ ዎዝናፔ ሲዬስ።
21 ሄርዶሳ ዬሌታ ጋላስ ቦንቻናስ ꬎቃ ሹሜታስ፤ ኦላ ዎታዳራታ ኣዛዚዛ ዋናታሲኔ ጋሊላ ቢታን ኬሂ ኤሬቲዛ ጊታ ኣሳታስ ጊቢራ ኬሲዴስ፤ ሄሲካ ሄሮዲያዲስ ጊጋ ጋላስ ጊዲዴስ። 22 ሄሮዲያዲ ማጫ ናያ ጌላዳ ኣሳ ሲንꬃን ዬꬅ ዬፂን ሄርዶሳኔ ኢዚ ፄይጊዳ ኣሳ ኢዚ ዬꬃይ ኡፋይሲዴስ። ካዎይካ ናዮ “ኔ ኮዪዛ ሚሽ ዉርሳ ታና ኦይቻ ታ ኔስ ኢማና” ጊዴስ። 23 ቃሴካ ታ ካዎቴꬃ ባጋ ጊዲዳኮካ ኔ ኦይቺኮ ዉርሳ ታ ኔስ ኢማና ጊዲ ኢዚስ ጫቂዴስ።
24 ናያካ ኤሌላ ኬዛዳ ባ ኣዬዮ “ካዎ ኣይ ኦይቾ?” ጋዱስ። ኣዪያካ “ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ሁዔ ቃንፃዳ ኢማ ጋ” ጋዱስ።
25 ናያካ ኤሌላ ኬዛዳ ካዎዛኮ ጌላዳ “ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ሁዔ ኬሬን ዎꬃዳ ኔ ታስ ኢማና ማላ ኮያይስ” ጋ ኦይቻዱስ።
26 ካዎይ ሄ ዮዖዛን ዳሮ ሞꬌቲዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ፄይጌቲዳ ኢማꬃ ጊሺኔ ጫቂዳ ቃላ ጊሽ ኢዚስ ኣካይ ጋናስ ኮይቤና። 27 ሄሳ ጊሽ ዎታዳራታፔ ኢሳ ኤሶን ኪቲዲ ዮሃኒሳ ቆꬌ ቃንፂዲ ኢዛ ሁዔ ኤኪ ያና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ኢዚካ ቢዲ ቃሾ ኬꬃ ጊዶን ዮሃኒሳ ቆꬌ ቃንፂዴስ። 28 ሁዔዛ ኬሬራ ኤሂዲ ናይስ ኢሚዴስ፤ ናያካ ባ ኣዬይሲ ኢማዱስ። 29 ዮሃኒሳ ካሊዛይቲካ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ዪዲ ዮሃኒሳ ኣሃ ኤኪ ኤፊዲ ሞጊዳ።
ዬሱሲ ኢቻሹ ሺ ዴሬ ሚዚዴስ
(ማቶ 14፡13-21፤ ሉቃ 9፡10-17፤ ዮሃ 6፡1-14)
30 ሄሳፌ ጉዬ ሃዋሬቲ ሲሚዲ ዬሱሳ ኣቻን ዩዪ ኣꬊ ባ ኦꬂዳይሳኔ ባ ታማርሲዳይሳ ዉርሲ ኢዛስ ዮቲዳ። 31 ዳሮ ኣሳይ ዪሼኔ ቢሼ ጊዛ ጊሽ ቁማ ሚዛ ዎዴይካ ቤቲቤና፤ “ኣኔ ኢንቴ ፃላ ታናራ ኣሲ ባይንዳሶ ቢዲ ኣኔ ጉꬅ ሼምፒ ኤኪቴ” ጊዴስ። 32 ሄሳ ጊሽ ኢስቲ ባርካ ዎጎሎን ጌሊዲ ኢሲ ኣሲ ባይንዳሶ ቢዳ።
33 ኢስቲ ቢሺን ዳሮቲ ቤዪዲ ቶሆራ ዎꬃን ኢስታፌ ሲንꬄ ኣꬊዳ። 34 ዬሱሲ ዎጎሎዛፔ ዎꬊዛ ዎዴ ዳሮ ዴሬይ ሺቂ ኡቲዳይሳ ቤዪዴስ። ሄሚዛዴይ ባይንዳ ሜሄ ማላ ጊዲዳ ጊሽ ኣሳስ ቃꬌቲዴስ። ዳሮ ዮዖካ ታማርሶ ኦይኪዴስ። * ታይ 27፡17፤ 1ካዎ 22፡17፤ 2ታር 18፡16፤ ሂዚ 34፡5፤ ማቶ 9፡36
35 ሄ ዎዴ ጋዴይ ቃሚ ቃሚ ቢዛ ጊሽ ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ሃይሲ ኑ ዲዛሶይ ባዞኮ፥ ጋዴይካ ቃሚዴስ። 36 ሃይሳ ሄራን ኣሲ ዲዛሶ ቢዲ ኣሳይ ባስ ሚዛ ካꬅ ሻሚ ማና ማላ ኣሳ ዬዳ” ጊዳ።
37 ኢዚ ኢስታስ ዛሪዲ “ኣሳስ ሚዛ ሚሽ ኢንቴ ኢሚቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ማላሌቲዲ “ኑኒ ቢዲ ናምዑ ፄቱ ዲናሬራ ካꬅ ሻሚዲ ሃይሳ ኣሳስ ኢሚዛኮ ጊዳንዴ?” ጊዳ። ሄ ዎዴ 200 ዲናሬ ዴማናስ ኢሲ ኣሲ 200 ጋላስ ኦꬃናስ ኮሼስ።
38 ኢዚካ ኢስታስ “ኢንቴስ ኣይ ላጌ ኡኬꬂ ዲዛኮኔ ኣኔ ቢዲ ፄሊቴ” ጊን ኢስቲ ቢ ፄሊዲ “ኢቻሹ ኡኬꬂኔ ናምዑ ሞሌይ ዴስ” ጊዳ።
39 ሄሳፌ ካሊዲ ኣሳ ጪሊላ ማታ ቦላ ኦይዳን ኦይዳን ኡቲሳና ማላ ኣዛዚዴስ። 40 ኣሳይካ ፄቱ ፄቱኔ ኢቻሹ ታሙ ኢቻሹ ታሙ ጊዲዲ ኦይዳን ኡቲዴስ። 41 ኢዚካ ኢቻሹ ኡኬꬃኔ ናምዑ ሞሌታ ባ ኩሼን ኦይኪዲ ፑዴ ሳሎ ፄሊዲ ኣንጂዲኔ ኡኬꬃ ሜንꬂ ሜንꬂ ኣሳስ ጊሻና ማላ ባና ካሊዛይታስ ኢሚዴስ፤ ናምዑ ሞሌታካ ኡባ ኣሳስ ሻኬሬꬂዴስ። 42 ኣሳይ ዉሪካ ሚዲ ካሊዴስ። 43 ዬሱሳ ካሊዛይቲ ኣሳይ ካሊ ሚን ኣቲዳይሳ ታማኔ ናምዑ ፒꬃ ኩሜꬅ ሺሺዳ። 44 ካꬅ ሚዳ ኣሳፔ ኣቱማሳይ ፃላ ኢቻሹ ሺ።
ዬሱሲ ኣባ ቦላራ ሃሙቲዴስ
(ማቶ 14፡22-33፤ ዮሃ 6፡15-21)
45 ሄራካ ኢዚ ኣሳ ሞይዚሼ ኢዛ ካሊዛይቲ ሲንꬃቲዲ ጌዴ ፒንꬅ ቤቴሳይዳ ጌቴቲዝሶ ፒናና ማላ ኣዛዚዴስ። 46 ሄፔካ ኢስታ ኣጋጊዲ ዎሳናስ ፑዴ ዙማ ቦላ ኬዚዴስ።
47 ጋዴይ ቃሚን ዎጎሎይ ኣባ ጊዶን ዲሺን ኢዚ ባርካ ቢታ ቦላ ዴስ። 48 ኣባ ቦላ ጫርኮይ ኬሂ ሜቲዳ ጊሽ ኢዛ ካሊዛይቲ ኣባ ሺሪ ሺሪ ዎጎሎ ላጊዛ ሚሻራ ባፄቲሺን ዬሱሲ ቤዪዴስ። ዎንታ ቦላ ኢስታኮ ዪዴስ፤ ዪዲኔ ኢስታ ኣቻራ ኣꬊ ባናꬆ ሃኒዴስ። 49 ጊዶ ኣቲን ኣꬊ ባና ሃኒሺን ኢዛ ቤዪዳ ማላ ሞይቲሌ ቤዪዳ ሚሳቲን ዉሪካ ዋሲዳ። 50 ዉሪካ ኢዛ ቤዪዲ ዳጋሚዳ፤ ኢዚካ ሄራካ ኢስታ ዮቺዲኔ “ኣይኮይ ባ፤ ታናኮ ዳጋሞፍቴ!” ጊዴስ። 51 ኢዚካ ዎጎሎን ኢስታኮ ጌሊን ጫርኮይ ጮዑ ጊዴስ፥ ኢስቲካ ዳሮ ማላሌቲዳ። 52 ካሴ ኢዚ ኡኬꬃን ኦꬂዳ ማላታ ቢርሼꬅ ኢስቲ ኤሮንታ ጊሽ ኢስታ ዎዝናይ ዶጪዴስ።
53 ኣባ ፒኒዲ ጌንሴሬፄ ጌቴቲዛሶ ጋኪዳ፤ ዎጎላፔ ዎꬊዲ ዎጎሎዛ ሄን ቃቺዲ ኣጊ ቢዳ። 54 ኢስቲ ዎጎሎፔ ዎꬊዳ ማላ ኣሳይ ዬሱሳ ኤሪዴስ። 55 ዉሪካ ባ ዲዛሶ ዲዛሶ ዎፄሬቲዲ ሃርጋንቻታ ሃላን ቶኪ ቶኪ ኤኪዲ ዬሱሲ ዲዛሶ ኤሂዳ። 56 ኢዚ ጋኪዳ ጉታን ዎይኮ ካታማ ጊዶን ዎይኮ ዴሬ ጊዶን ጊዲን ሃርጋንቻቲ ኢዚ ኣꬊሺን ኢዛ ዎሲዲኔ ኢዛ ማይዖ ቦቺዲ ፓፃና ማላ ሺሺ ሺሺ ዱቡሻይ ዲዛሶን ዎꬂዳ። ኢዚ ኣꬊ ቢሺን ኢዛ ማይዖ ቦቺዳይቲ ዉሪ ፓፂዳ።

*6:4 ዮሃ 4፡44

*6:8 ሉቃ 10፡4-11

*6:11 ጊዒዜ ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋዪኔ 1947 ማሮቴꬃ ላይꬃን ፃፌቲዳ ኣማራꬆ ጌሻ ማፃፋይ ሃይሳፌ ካሊዲ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ “ኢንቴስ ቱማ ጋይስ፤ ሄ ካታማይፔ ሶዶሜሲኔ ጋሞራስ ፒርዳ ጋላስ ሎዓና” ሃይሳ ሃ ቆፋይ ጊሪኬ ቃላን ቢርሼቲዳ ማፃፋታን ዴና።

*6:11 ሃዋ 13፡51

*6:13 ያቆ 5፡14

*6:18 ሉቃ 3፡19-20

*6:34 ታይ 27፡17፤ 1ካዎ 22፡17፤ 2ታር 18፡16፤ ሂዚ 34፡5፤ ማቶ 9፡36

6:37 ሄ ዎዴ 200 ዲናሬ ዴማናስ ኢሲ ኣሲ 200 ጋላስ ኦꬃናስ ኮሼስ።