5
ዬሱሲ ኢሲ ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴ ፓꬂዴስ
(ማቶ 8፡28-34፤ ሉቃ 8፡26-39)
ኣባ ፒኒዲ ጌዴ ጌርጌሴኖኔ ጌቴቲዛሶ ቢዳ። ዬሱሲ ዎጎሎዪፔ ዎꬊዳ ማላ ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴይ ዱፎፔ ኬዚዲ ዬሱሳራ ጋጋና ኢዛኮ ዪዴስ። ሃይሲ ኣዴዚ ዱፎሶን ዲዛዴኔ ሃራይ ኣቶሺን ኦኒካ ኢዛ ሳንሳላታንካ ቃቻናስ ዳንዳይቤና። ዳሮ ዎዴ ቶሆ ቢራታራኔ ሳንሳላታራ ቃሼቴስ። ጊዶ ኣቲን ኩሼ ሳንሳላታ ዱꬄꬂ ዬጌስ፤ ቶሆ ቢራታካ ሜንꬄሬꬂ ዬጌስ፤ ኦኒካ ኢዛ ኦይኪዲ ቴቃናስ ዳንዳይቤና። ጋላሲኔ ቃማ ዱፎታ ጊዶኒኔ ዙማታ ቦላ ዩዪ ዩዪ ዋሲሼ ባ ቦላ ሹቻራ ቃንፄሬꬂዲ ማዱንꬄስ።
ኢዚካ ዬሱሳ ሃሆን ቤዪዳ ማላ ዎꬃን ኢዛኮ ዪዲ ኢዛ ሲንꬃን ጉልባቲዲ ጎይኒዴስ። ኬሂ ዋሲዲ “ሃይሶ ዎጋ ፆሳ ና ዬሱሳ፥ ኔስ ታናራ ኣዚ ዲዜ? ፆሳ ሱንꬃን ታ ኔና ዎሳይስ ታና ዋይሶፓ” ጊዴስ። ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ዬሱሲ ካሴ “ኔኒ ቱና ኣያናይ ሃይሳፌ ኬዛ” ጊዳ ጊሻሳ።
ሄሳፌ ቃሴ ዬሱሲ ኢዛ “ኔ ሱንꬂ ኦኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ኢዚካ “ኑኒ ዳሮታ ጊዲዳ ጊሽ ታ ሱንꬂ ሌጎኔ ጌቴቴስ” ጊዴስ። * ሌጎኔ ጉሲ ዳሮ ዎታዳራታ ቡቴ [ጪፊራ] ጉሳ።
10 ሄ ዴሬፔ ኬሲ ዬዶንታ ማላ ዬሱሳ ኬሂ ዎሲዴስ።
11 ሄን ማታን ዙማ ቦላ ዳሮ ጉዱንꬂ ሄሜቴስ። 12 ቱና ኣያናቲ “ኑ ጉዱንꬃታን ጌላና ማላ ኑስ ኤሮ ጋርኪ?” ጊዲ ዬሱሳ ዎሲዳ። 13 ኢዚካ ኢስታስ “ኤሮ” ጊዴስ። ቱና ኣያናቲካ ኣዴዛፔ ኬዚዲ ጉዱንꬃታን ጌሊዳ። ናምዑ ሺ ጊዲዳ ጉዱንꬃይ ዉሪ ኣፎዛራ ዱጌꬃ ጌንዴሬቲ ዎꬊዲ ኣባን ሚቴቲዳ።
14 ጉዱንꬃ ሄሚዛይቲ ባቃቲዲ ሃኒዳይሳ ካታማኒኔ ዴሬ ጊዶን ዮቲዳ። ዴሬይካ ሃኒዳይሳ ቤያናስ ባ ዲዛሶፔ ዲዛሶፔ ኬዚዴስ። 15 ዬሱሳኮ ዪዲ ዳሮ ዳይዳንꬂ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኣዴዛ ዎዝናይ ኢዛስ ሲሚን ማይዖ ማይዒዲኔ ዎጋራ ኡቲዳይሳ ዪዳ ኣሳይ ቤዪዲ ባቢዴስ። 16 ሃይሳ ቤዪዳ ኣሳይ ዳይዳንꬂ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኣዴዛ ጊሺኔ ጉዱንꬃቲ ሃኖይሳ ዴሬዛስ ዮቲዳ።
17 ሄሳፌ ጉዬ ሄ ዴሬ ኣሳይ ዬሱሲ ኢስታ ዴሬ ዬዲዲ ባና ማላ ዎሲዴስ።
18 ዬሱሲ ዎጎሎን ጌሊሺን ዳይዳንꬃቲ ኢዛፔ ኬዚዳ ኣዴዚ ዬሱሳራ ዳናስ ዎሲዴስ።
19 ዬሱሲ ቃሴ ኢዚ ኦይቺዳይሳ ኣካይ ጊዲኔ “ኔኒ ጌዴ ኔ ሶ ባ፥ ጎዳይ ኔስ ኣይ ማላ ጊታ ሚሽ ኦꬂዳኮኔ ኢዚ ኔስ ኦꬂዳ ማሮቴꬃ ኔ ሶ ኣሳስ ዮታ” ጊዴስ።
20 ኣዴዚካ ባሶ ቢዲ ዬሱሲ ኢዛስ ኦꬂዳ ጊታ ሚሽ ዉርሲ ታሙ ካታማ ጌቴቲዛ ዴሬን ዮቲን ሲዪዳይ ዉሪካ ማላሌቲዴስ።
21 ቃሴካ ዬሱሲ ዎጎሎን ጌሊዲ ጌዴ ፒንꬅ ፒኒዲ ኣባ ኣቻን ዲሺን ዳሮ ኣሳይ ኢዛ ኣቺ ሺቂዲኔ ኢዛ ጊዶꬂዴስ። 22 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃታፔ ኢሶይ ኢያዒሮሳ ጌቴቲዛይሲ ኢዚ ዲዛሶ ቢዲ ዬሱሳ ዴሚዳ ማላ ኢዛ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ 23 “ታስ ጉꬃ ና ዲዛራ ሃይቃና ጋዉስ። ኢዛ ሃይቆንታ ፓፃ ዳና ማላ ኔ ሃ ያዳ ኔ ኩሼ ኢዚ ቦላ ዎꬃርኪ?” ጊዲ ኬሂ ዎሲዴስ።
24 ዬሱሲካ ኢዛራ ኢሲፌ ቢዴስ። ዳሮ ኣሳይ ኢዛ ኡንዔꬃና ጋካናስ ካሊዴስ።
25 ታማኔ ናምዑ ላይꬅ ኩሜꬅ ሱꬂ ኢዚ ቦላፌ ጉኪዛ ማጫስ ዲዛራ ሄን ኣሳራ ዳዉስ።
26 ኢዛ ባሲ ዲዛ ሚሽ ዉርሳ ኦንጋና ጋካናስ ኣኪሜፔ ኣኪሜ ላሞን ዳሮ ዳቡራዱስ። ጊዶ ኣቲን ሳኮይ ኢዚስ ጌዴ ዳሪዴስ ኣቲን ኣይኮካ ሎዒቤና። 27 ኢዛ ዬሱሳ ጊሽ ሲዪዳ ማላ ኣሳ ጊዶራ ዬሱሳ ጉዬራ ካላዳ ኢዛ ማይዖ ቦቻዱስ። 28 ጋሶይካ “ታ ኣይ ሃናዳካ ኢዛ ማይዖ ኩሼራ ቦቾ ቦቺዳኮካ ታ ፓፃና” ጋዳ ቆፒዳ ጊሻሳ።
29 ጉኪዛ ሱꬃይ ሄራካ ኤቂ ኣጊዴስ፤ ኢዛካ ፓፂዳይሳ ባ ኣሳቴꬃን ኤራዱስ። 30 ባፔ ዎልቃይ ኬዚዳይሳ ዬሱሲ ኤሪዲ ጌዴ ኣሳኮ ሲሚዲ “ታ ማይዖ ኦኔ ቦቺዳይ?” ጊዴስ።
31 ኢዛ ካሊዛይቲ ቃሴ “ሃይሲ ዴሬይ ኡንዔቲዲ ሱጌቲሺን ቤያሼ ዋናዳ ‘ታና ቦቺዳይ ኦኔ?’ ጋይ” ጊዳ።
32 ዬሱሲ ሄሳ ኦꬂዳይ ኦናኮኔ ቤያናስ ዩሺ ፄሊዴስ። 33 ማጫሳያካ ባስ ኣዚ ዋኒዳኮኔ ኤራዳ ባባሼኔ ኮኮራሼ ያዳ ዬሱሳ ሲንꬃን ጉፋናዳ ሃኒዳ ቱማ ዉርሳ ኢዛስ ዮታዱስ። 34 ኢዚካ “ታ ናዬ! ኔ ኣማኖይ ኔና ኣሺዴስ። ሳሮን ባ! ኔ ዋዬፔ ፓፃ!” ጊዴስ።
35 ዬሱሲ ቡሮ ሃሳያን ዲሺን ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ሃላቃ ኢያዒሮሳ ሶፔ ዪዲ ኢያዒሮሳስ “ኔ ናያ ሃይቃዱስ፥ ጎዳ ሜላ ኣዛስ ዳቡሪሳይ?” ጊዳ።
36 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢስታ ሃሳያ ሌፒ ሂስቲዲ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃዛ “ኔ ኣማኖ ፃላ ኣማና ኣቲን ባቦፋ!” ጊዴስ። 37 ጴፅሮሳ ያቆቤራኔ ያቆቤ ኢሻ ዮሃኒሳፔ ኣቲን ሃራይ ኦኒካ ኢዛ ካላና ማላ ኮይቤና። 38 ጌዴ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃ ሶ ጋኪዳ ማላ ኣሳይ ዋሲሼ ጫሞ ዬሆ ዬኪዛይሳ ቤዪዴስ። 39 ሶ ጌሊዲ “ሃይሲ ዉሪ ኣዛ ዋሶኔ ኣዛ ዬሆ? ናያ ꬊስካዱስ ኣቲን ሃይቃቤይኩ” ጊዴስ።
40 ቃሴ ኣሳይ ዉሪ ኢዛ ቦላ ሚጪዴስ፤ ኣሳ ዉርሲካ ኬꬃፌ ኬሲዲ ናይ ኣዋኔ ናይ ኣዪዮ ቃሴካ ኢዛራ ኢሲፌ ዪዳይታ ኢዛ ካሊዛይታ ፃላ ካሌꬂዲ ናያ ዲዛ ሶ ጌሊዴስ። 41 ናይ ኩሼካ ኦይኪዲ “ፃቢታ ኩም!” ጊዴስ። “ፃቢታ ኩም” ጉሳስ ቢርሼꬂ “ሃኔ ናዬ፥ ዴንዳ” ጉሳ።
42 ናያካ ሄራካ ዴንዳ ኤቃዱስ፤ ሄኔ ሃኔ ሃሙታዱስ። ኢዚስካ ላይꬃይ ታማኔ ናምዑ ላይꬃ፤ ኣሳይካ ሄ ሃኖዛን ዳሮ ማላሌቲዴስ። 43 ዬሱሲ ሃይሳ ኦኒካ ኤሮንታ ማላ ኬሂ ሚንꬂ ዮቲዴስ፤ “ናይስ ማና ቁማ ኢሚቴ” ጊዴስ።

*5:9 ሌጎኔ ጉሲ ዳሮ ዎታዳራታ ቡቴ [ጪፊራ] ጉሳ።