4
ዜሬꬅ ዜሪዛዴ ሌሚሶ
(ማቶ 13፡1-9፤ ሉቃ 8፡4-8)
ቃሴ ዬሱሲ ሃራ ዎዴ ኣባ ኣቻን ታማርሶ ኦይኪዴስ። ኢዛኮ ኬሂ ዳሮ ዴሬይ ሺቂዳ ጊሽ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዎጎሎ ዲዛሪን ጌሊዲ ኡቲዴስ፤ ኣሳይካ ዉሪ ኣባ ኣቻን ሺቂዴስ። * ሉቃ 5፡1-3 ኢዚካ ዳሮ ዮዖታ ሌሚሶ ሂዝጊ ታማርሲዴስ። “ሲዪቴ! ኢሳዴይ ዜሬꬅ ዜራናስ ኬዚዴስ። ኢዚ ዜሪሺን ኢሲ ኢሲ ዜሬꬂ ኦጌ ቦላ ዎꬊዴስ። ኦጌ ቦላ ዎꬊዳ ዜሬꬃ ካፎቲ ማፂ ሚዳ። ባጋይ ሜላ ቢታን ዎꬊዴስ። ሄ ቢታይ ሜላ ጊዲዳ ጊሽ ሄራካ ጫሪዴስ። ጊዶ ኣቲን ኣዋ ኣርሼይ ኬዚዳ ማላ ሹሊዲ ፃጶ ዬዶንታ ጊሽ ሜሊዴስ። ቃሴ ኢሲ ዜሬꬂ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬊዴስ፤ ኣጉንꬃይካ ዲጪዲ ጩሊዳ ጊሽ ኣይፊቤና። ሃራ ዜሬꬂ ቃሴ ሎዖ ኦርዴ ቢታ ቦላ ዎꬊዳ ጊሽ ጫሪዲ ዲጪዴስ፤ ኣይፌካ ኣይፊዴስ፤ ኢሶይ ሄꬑ ታሙ፥ ኢሶይ ቃሴ ኡሱፑን ታሙ፥ ኢሶይ ቃሴ ፄቱ ኣይፊዴስ።”
ዬሱሲ ቃሴካ “ሲዪዛ ሃይꬂ ዲዛዴይ ሲዮ!” ጊዴስ።
ዬሱሲ ሌሚሶራ ዮቲዛ ጋሶ
(ማቶ 13፡10-17፤ ሉቃ 8፡9-10)
10 ዬሱሲ ባርካ ዲሺን ታማኔ ናምዓቲኔ ካሴ ኢዛራ ዲዛ ኣሳይ ኢዚ ዮቲዳ ሌሚሶዛ ጊሽ ኢዛ ዛሪ ኦይቺዳ። 11 ኢዚካ ኢስታስ “ኢንቴስ ፆሳ ካዎቴꬃ ፁራ ኤሮይ ጌሊዴስ ሺን ካሬን ዲዛይታስ ጊዲኮ ዮዖይ ዉሪ ሌሚሶራ ዮቴቴስ። 12 ሄሲካ ካሴ ‘ኢስቲ ቤዪዲ ቤዪዳይሳ ኣኬኮንታ ማላኔ ሲሞንታ ማላ፥ ቃሴካ ኢስታ ናጋራይ ማሬቶንታ ማላኮ’ ” ጊዴስ።
13 ቃሴካ ዬሱሲ “ሃይሲ ሌሚሶይ ኢንቴስ ጌሊቤኔ? ሂስቲን ሃራ ሌሚሶ ኢንቴ ዎስቲ ኤራኔ? 14 ዜሪዛዴይ ቃላ ዜሬስ። 15 ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኦጌ ቦላ ዎꬊዳ ዜሬꬃ ሚሳቴቴስ፤ ኢስቲ ቃላ ሲዪዛ ዎዴ ፃላዔይ ዪዲ ሄራካ ኢስቲ ሲዪዳ ቃላ ኢስታ ዎዝናፔ ኤኪቼስ። 16 ሄሳꬆካ ሃራቲ ሜላ ቢታ ቦላ ዎꬊዳ ዜሬꬃ ሚሳቴቴስ። ኢስቲ ቃላ ሲይዲ ኡፋይሳን ኤኬቴስ። 17 ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ፃጶ ዬዶንታ ጊሽ ጉꬃ ዎዴ ጋምዒሺን ቃላ ጌዶን ሜቶይ ዎይኮ ጎዴታይ ኣሳታ ቦላ ዪዛ ዎዴ ሄራካ ꬉጴቴቴስ። 18 ሃራቲ ቃሴ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬊዳ ዜሬꬃ ሚሳቴቴስ፤ ኢስቲ ቃላ ሲሲ ሲዬቴስ። 19 ጊዶ ኣቲን ሃ ቢታ ሜቶይ፥ ሚሻ ሲቆይኔ ሃራ ኣሞይ ኢስቲ ሲዪዳ ቃላ ጩሊዲ ኣይፌ ኣይፎንታ ማላ ዲጌስ። 20 ሃንኮይቲ ሎዖ ቢታን ዜሬቲዳ ዜሬꬃ ሚሳቴቴስ፤ ሄይቲካ ቃላ ሲይዲ ኤኪዛዴኔ ሄꬑ ታሙ ኣይፌ፥ ኡሱፑን ታሙ ኣይፌኔ ፄቱ ኣይፌ ኣይፊዛይታ” ጊዴስ።
ጌማን ዲዛ ፆምፔ
(ሉቃ 8፡16-18)
21 ቃሴካ ዬሱሲ “ፆምፔ ኦይꬂዲ ጌማሶን ዎይኮ ኣርሳ ጊዶን ዎꬂ ኤሬቲ? ፖዓና ማላ ቆንጬሶን ዎꬄታ ጊዴኔ? * ማቶ 5፡15፤ ሉቃ 11፡33 22 ሄሳ ጊሽ ቆቴቲዲ ቆንጬ ኬዞንታይ፥ ፖዖን ኬዞንታ ጌማን ኣታናይ ባዋ። * ማቶ 10፡26፤ ሉቃ 12፡2 23 ሄሳ ጊሽ ሲዪዛ ሃይꬂ ዲዛዴይ ሲዮ!” ጊዴስ።
24 ጉጂዲካ “ኢንቴ ሲዪዛይሳ ዎዝናን ዎꬂቴ፤ ኢንቴ ማኪዛ ሚሻራ ኢንቴስ ማኬታና፤ ሄሳፌካ ዳሮይ ጉጄታና። * ማቶ 7፡2፤ ሉቃ 6፡38 25 ዲዛዴስ ጉጄታና ሺን ባይንዳዴፌ ኢዛስ ዲዛራካ ኤኬቲቻና” ጊዴስ። * ማቶ 13፡12፤ 25፡29፤ ሉቃ 19፡26
ዲጪዛ ዜሬꬃ ሌሚሶ
26 ቃሴካ ዬሱሲ “ፆሳ ካዎቴꬂ ዜሬꬅ ዜሪዛ ኢሲ ኣስ ሚሳታዉስ። 27 ዜሪዳዴይ ኦማርስ ꬊሲኬስ። ዎንቲሺን ዴንዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኤሮንታ ዲሺን ዜሬቲዳ ካꬃይ ሞኪዲ ዲጬስ። 28 ጋዴያካ ኮይሮ ጫሬች፥ ካሌꬃዳ ፑꬌ፥ ቅሴካ ፑꬌዛ ቦላ ሎዖ ኣይፌ ኢማዉስ። 29 ካꬃይ ካፂዳፔ ጉዬ ቦኔይ ጋኪን ኬꬃ ኣዋይ ሄራካ ማፃ ኦይኬስ” ጊዴስ።
ሳናፊጬ ጌቴቲዛ ሚꬃ ኣይፌ ሌሚሶ
30 ዬሱሲ “ፆሳ ካዎቴꬅ ኑ ኣዛራ ጊኒሳኔ? ኣዛራ ሌሚሳኔ? 31 ቢታ ቦላ ኡባፌ ላፋ ጊዲዳ ሳናፊጬ ኣይፌ ሚሳታዉስ። 32 ዜሬታዳ ዲጪዳፔ ጉዬ ቃስ ኣታኪልቴታ ኡባፌ ኣꬊዛ ጊሽ ካፎቲ ዪዲ ሄ ኣታኪልቴይ ሃጋታ ኩዋ ጊዶን ሼምፔቴስ” ጊዴስ።
33 ዬሱሲካ ኣሳይ ኤካናስ ዳንዳዪዛይሳ ኬና ሃይታ ሚሳቲዛ ሃራ ዳሮ ሌሚሶራ ኢስታስ ዮቲዴስ። 34 ኣይ ሚሽ ጊዲኮካ ኣሳስ ሌሚሶይ ባይንዳ ዮቲ ኤሬና። ኢዚኔ ኢዛ ካሊዛይቲ ፃላ ዲዛ ዎዴ ጊዲኮ ዉርሲ ቢርሽ ዮቴስ።
35 ሄ ጋላስ ጋዴይ ቃሚሺን ባና ካሊዛይታ “ኣኔ ጌዴ ሄ ፒንꬅ ፒኖስ” ጊዴስ። 36 ኢስቲ ኣሳ ሄን ኣጋጊዲ ኢዚ ኡቲ ዲዛ ዎጎሎዛራ ዬሱሳ ኤኪ ቢዳ። ሃራ ዎጎሎቲካ ኢስታራ ኢሲፌ ዴቴስ። 37 ሄ ዎዴ ዎልቃማ ዳምባላይ ኣባ ቦላ ዴንዲዲ ዎጎሎዛ ሃꬂ ኩማና ጋካናስ ዳምባላይ ሾጬቺዴስ። 38 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ቦርኮꬅ ቦርኮቲዲ ዎጎሎዛስ ጉዬ ባጋን ኢቺዴስ። ኢስቲካ ኢዛ ዴንꬂዲ “ኣስታማሬ! ኑኒ ꬋዪሺን ኔና ሜቴኔ?” ጊዳ።
39 ኢዚካ ዴንዲዲ ጫርኮዛ “ጮዑ ጋ!” ኣባካ “ዎፑ ጋ!” ጊዴስ፤ ጫርኮይካ ጮዑ ጊዴስ፤ ሙሌካ ጮዑ ጊዴስ። 40 ባና ካሊዛይታካ “ሃይሳꬆ ኣዛስ ባቢዴቲ? ሃይሳ ጋካናስ ኢንቴስ ኣማኖይ ባዌ?” ጊዴስ።
41 ኢስቲካ ኬሂ ባቢዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ጫርኮይኔ ኣባይ ኢዛስ ኣዛዜቲዛይ ሃይሲ ኦኔ?” ጌቴቲዳ።

*4:1 ሉቃ 5፡1-3

*4:21 ማቶ 5፡15፤ ሉቃ 11፡33

*4:22 ማቶ 10፡26፤ ሉቃ 12፡2

*4:24 ማቶ 7፡2፤ ሉቃ 6፡38

*4:25 ማቶ 13፡12፤ 25፡29፤ ሉቃ 19፡26