3
ዬሱሲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 12፡9-14፤ ሉቃ 6፡6-11)
ሃራ ጋላስ ዬሱሲ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዴስ። ሄንካ ኩሼይ ሲሊዳዴይ ዴስ። ዬሱሳ ሞታናስ ጋሶ ኮዪዛ ኣሳቲ ኢዚ ኣይሁዳታ ሳምባታ ጋላስ ፓꬃናኮኔ ጊዲ ፓꬂሺን ቤያና ኮይዳ።
ኢዚካ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ “ሄን ሺቂ ኡቲዳ ኣሳ ሲንꬃን ዴንዳ ኤቃ” ጊዴስ። ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኣሳ “ሳምባታ ጋላስ ቤሲዛይ ሎዖ ኦሶዬ? ኢታ ኦሶ? ኣሳ ሼምፖ ኣሾዬ? ዎይኮ ሼምፖ ዎꬎ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ኢስቲካ ጮዑ ጊዳ።
ኢስታ ዎዝና ሹቻቴꬃን ሚሼቲዲ ኢዛ ጊዶꬂዲ ዩዪ ኣꬊ ኤቂዳ ኣሳ ሃንቆራ ፄሊዲ ኣዴዛ “ኔ ኩሼዛ ፒዲሳ!” ጊዴስ። ኣዴዚካ ባ ኩሼ ፒዲሲን ኩሼዚ ሙሌራ ፓꬂዴስ። ፋርሳዌቲ ኬዚ ቢዲ ኢዛ ዎስቲ ꬋይሳናኮኔ ሄርዶሳ ባጋ ጊዲዳ ኣሳታራ ዞሬቲዳ።
ኣባ ላንቄን ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳኮ ሺቂዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታራ ኣባኮ ቢዴስ። ጋሊላፔኔ ዩሁዳፔ ዪዳ ዳሮ ዴሬይ ኢዛ ካሊዴስ። ኢዚ ኦꬂዛይሳ ሲይዲ ኣሳይ ዩሁዳፔ፥ ዬሩሳላሜፔ፥ ኤዶሜፔ፥ ዮርዳኖሴ ፒንꬃን ዲዛ ዴሬታፔ ቃሴ ፂሮሴፔኔ ሲዶና ሄራፔ ኢዛኮ ዪዴስ። ኣሳይ ዳሪዳ ጊሽ ኢዛ ኡንዔꬆንታ ማላ ጉꬃ ዎጎሎ ኢስቲ ጊጊሳና ማላ ባና ካሊዛይታ ኣዛዚዴስ። 10 ኢዚ ዳሮ ሃርጋንቻታ ፓꬂዳ ጊሽ ሳኮይ ዋይሲዛይቲ ዉሪ ኢዛ ባ ኩሼራ ቦቻናስ ዳፌቲዳ። * ማር 4፡1፤ ሉቃ 5፡1-3 11 ቱና ኣያናቲካ ዬሱሳ ቤዪዳ ማላ ኢዛ ሲንꬃን ኩንዲዲ “ኔኒ ፆሳ ና” ጊዲ ዋሲዳ።
12 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኦናኮኔ ቱና ኣያናቲ ቆንጪሶንታ ማላ ኬሂፔ ሃንቂዴስ።
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታ ዶሪዴስ
(ማቶ 10፡1-4፤ ሉቃ 6፡12-16)
13 ዬሱሲ ፑዴ ዙማ ቦላ ኬዚዲ ባ ኮዪዛይታ ባኮ ያና ማላ ፄይጊዴስ፥ ኢስቲካ ኢዛኮ ዪዳ። 14 ኢዛራ ኢሲፌ ጊዳና ማላኔ ሳባካናስ ዬዳና ማላ ታማኔ ናምዓታ “ሃዋሬታ” ጊ ሱንꬂዴስ። 15 ኣሳፔ ዳይዳንꬃታ ኬሳና ማላ ኢስታስ ጎዳቴꬂ ኢሚዴስ።
16 ኢዚ ሱንꬂዳ ታማኔ ናምዓታ ሱንꬂ ሃይሳፌ ካሊዛይሳ፤ ጴፅሮሳ ጌቴቲዳ ሲሞና፥ 17 ቢዖሪኔጌሴ ዎይኮ ዳዳ ናይታ ጌቴቲዳ ዛቢዶሳ ናይታ ያቆቤኔ ዮሃኒሳ፥ 18 ኢንዲራሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ባርቴሌሞሳ፥ ማቶሳ፥ ቶማሳ፥ ኢልፊዮሳ ና ያቆቤ፥ ታዶሳ፥ ባ ባጋስ ሚሼቲዛ ሲሞና፥ * ባ ባጋስ ሚሼቲዛ፥ ሲሞና ሃይሲ ሃ ሱንꬃይ ጉጄቲዳይ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዚ ባ ሃይማኖቴዛስ ሚሼቲዛ ጊሻሳ ጌቴስ። ሃራይቲ ቃሴ ኢዚ ኢሲ ኣሳ ኣይሌቴꬃፌ ዎዚዛ ኢሲ ዲርጂቴ ጊዶን ዲዛ ጊሻሳ ጌቴስ። 19 ዬሱሳ ኣꬂ ኢሚዳ ኣስቆሮንቶ ዩሁዳ።
ዬሱሳኔ ቢዔሊዜቡላ
(ማቶ 12፡22-32፤ ሉቃ 11፡14-23፤ 12፡10)
20 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኢሲ ሶ ጌሊዴስ። ኢዚኔ ኢዛ ካሊዛይቲ ካꬅ ማና ዎዴይ ኢስታስ ꬋያና ጋካናስ ዴሬይ ቃሴካ ዳሪ ሺቂዴስ። 21 ኢዛ ሃኖታ ሲዪዳ ኢዛ ዳቦቲ “ጎዮንታ ኣጌና” ጊዲ ባናራ ኤኪ ባናስ ኢዚ ዲዛሶ ጋኪዳ።
22 ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ፃፌቲካ “ቢዔሊዜቡላ ጌቴቲዛ ዳይዳንꬃታ ሃላቃይ ኢዛ ቦላ ዴስ። ኢዚ ዳይዳንꬃታ ኬሲዛይ ዳይዳንꬃታ ሃላቃ ዎልቃንኮ!” ጊዳ።
23 ኢዚካ ኢስታ ፄይጊዲ ሌሚሶራ “ፃላዔይ ኣሳፔ ፃላዔ ዎስቲ ኬሳኔ? 24 ባ ጊዶን ሻኮይ ዲዛ ካዎቴꬂ ሚናናስ ዳንዳዬና። 25 ኢሲ ኬꬃ ኣሲካ ባ ጊዶን ሻኬቲኮ ኤቃናስ ዳንዳዬና። 26 ሄሳꬆካ ፃላዔይ ባ ጋራሳን ኢሶይ ኢሳራ ሻኬቲኮኔ ኢፄቲኮ ሚኒ ኤቃናስ ዳንዳዬና። ሄሲካ ኢዛስ ዉርሴꬅ ጊዳና።
27 “ሄሳ ጌዶን ኢሳዴይ ኮይሮቲዲ ዎልቃማ ኣስ ቃቾንታ ዲሼ ዎልቃማዛሶ ጌላናሲኔ ኢዛ ሚሼ ቦንቃናስ ዳንዳዬና፤ ኢዛ ኣቆ ቦንቃናስ ዳንዳዬቲዛይ ዎልቃማዛ ቃቺኮ ፃላላ።
28 “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኣሳ ናይታስ ናጋራይኔ ጫሺ ዉሪ ማሬታና። 29 ጊዶ ኣቲን ፂሎ ኣያና ቦላ ጫሻ ቃላ ሃሳዪዛ ኣሳ ኡባስ ሜርናስ ናጋራ ኣጮ ጊዳና ኣቲን ማሬቴና” ጊዴስ። * ሉቃ 12፡10 30 ሄሳ ኢዚ ጊዳይ ኢስቲ ኢዛ “ኔ ቦላ ቱና ኣያናይ ዴስ” ጊዳ ጊሻሳ።
ዬሱሳ ኣዬዮኔ ኢዛ ኢሻታ
(ማቶ 12፡46-50፤ ሉቃ 8፡19-21)
31 ሄሳፌ ጉዬ ኢዛ ኣዬያኔ ኢዛ ኢሻቲ ካሬ ዪ ኤቂዲኔ ኣሴ ኢዛኮ ኪቲ ፄይጊሲዳ። 32 ኢዛ ዩዪ ኣꬊ ኡቲዳ ዳሮ ኣሳይ “ሄኮ ኔ ኣዬያኔ ኔ ኢሻቲ ካሬን ኤቂዲ ኔና ኮዬቴስ” ጊዳ።
33 ኢዚካ ዛሪዲ “ታ ኣያ ኦኔ? ታ ኢሻቲ ኦናንቴ?” ጊዴስ። 34 ኢዛ ዩዪ ኡቲዳ ኣሳኮ ፄሊዲ “ታ ኣዬያኔ ታ ኢሻቲ ሃይታንታኮ! 35 ፆሳ ሼኔ ኦꬂዛይ ዉሪ ኢዚ ታ ኢሻ፥ ታ ሚቾኔ ታ ኣዮ” ጊዴስ።

*3:10 ማር 4፡1፤ ሉቃ 5፡1-3

*3:18 ባ ባጋስ ሚሼቲዛ፥ ሲሞና ሃይሲ ሃ ሱንꬃይ ጉጄቲዳይ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዚ ባ ሃይማኖቴዛስ ሚሼቲዛ ጊሻሳ ጌቴስ። ሃራይቲ ቃሴ ኢዚ ኢሲ ኣሳ ኣይሌቴꬃፌ ዎዚዛ ኢሲ ዲርጂቴ ጊዶን ዲዛ ጊሻሳ ጌቴስ።

*3:29 ሉቃ 12፡10