2
ዬሱሲ ቶሆ ሲላ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 9፡1-8፤ ሉቃ 5፡17-26)
ጉꬃ ጋላሳፌ ጉዬ “ዬሱሲ ቂፊርናሆሜ ሲሚዲ ሶን ዴስ” ጊዛ ዎሬ ኣሳይ ሲዪዴስ። ሄሳ ጊሽ ኬꬃራ ካሬራ ኡቲዛሶይ ꬋያና ጋካናስ ዳሮ ዴሬይ ሺቂዴስ። ኢዚካ ፆሳ ቃላ ኣሳስ ሳባኪዴስ። ኦይዱ ኣስ ዳይቲ ኢሲ ቶሆይ ሲሊዳ ኣስ ቶኪዲ ኢዛኮ ኤሂዳ። ኣሳ ዳሮቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ዬሱሲ ዲዛሶ ጋꬃናስ ዳንዳዮንታ ጊሽ ዬሱሲ ዲዛ ጊናራ ካራ ቃሪዲ ሃርጋንቻዛ ኢዚ ኢቺዳ ሃላራ ዬሱሳ ሲንꬅ ዱጌ ዎꬂዳ። * ሃላራ ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላራ ዛጳራ ጌቴስ። ዬሱሲ ኣሳታ ኣማኖ ቤዪዲ ቶሆይ ሲሊዳ ኣዴዛ “ታ ናዞ! ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቲዴስ” ጊዴስ።
6-7 ሄን ጋዳን ኡቲዳ ኢሲ ኢሲ ሙሴ ዎጋ ፃፌቲ ባ ዎዝናራ ሃይሲ ኣዴዚ ዎስቲ ሃይሳꬆ ጊዜ? “ፆሳ ቦላ ጫሻ ቃላ ሃሳዬስ። ኢሲ ፆሳፌ ኣቲን ናጋራ ማራና ዳንዳዪዛይ ኦኔ?” ጊዲ ቆፒዳ።
ዬሱሲ ሄራካ ኢስቲ ባ ዎዝናን ቆፒዳይሳ ባ ኣያናን ኤሪዲ “ኢንቴ ዎስቲ ሃይሳꬆ ቆፔቲ? ቶሆይ ሲሊዳ ኣዴዛ፥ ‘ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቲዴስ’ ጉሳፌኔ ‘ዴንዳዳ ኔ ሃላ ቶካዳ ባ ጉሳፌ ኣዋይሲ ማቲዜ?’ 10 ጊዶ ኣቲን ኣሳ ናስ ቢታ ቦላን ናጋራ ማራና ጎዳቴꬂ ዲዛይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ” ጊዲ ቶሆ ሲላ ኣዴዛ፤ 11 “ዴንዳዳ ኔ ቶኬታ ዪዳ ሃላ ቶካዳ ኔሶ ባ” ጊዴስ።
12 ኢዚካ ዴንዲዲ ኣሳይ ዉሪ ቤዪሺን ሃላ ቶኪዲ ቢዴስ። ሄን ጋዳን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ሃኖዛን ማላሌቲዲ “ካሴ ሃይሳ ማላይ ሃኒን ቤይቦኮ” ጊዲ ፆሴ ጋላቲዴስ።
ዬሱሲ ሌዌ ፄይጊዴስ
(ማቶ 9፡9-13፤ ሉቃ 5፡27-32)
13 ቃሴካ ዬሱሲ ጋሊላ ኣባ ላንቄ ቢዴስ። ዳሮ ዴሬይ ኢዛኮ ዪን ኢዚካ ዪዳ ኣሳ ታማርሲዴስ። 14 ኢዚ ኦጌራ ኣꬊ ቢሺን ኢልፊዮሳ ና ሌዌይ ቃራፃ ሺሺዛሶን ኡቲዳይሳ ቤዪዲ “ሃያ ታና ካላ” ጊዴስ። ኢዚካ ዴንዲዲ ዬሱሳ ካሊዴስ።
15 ሄሳፌ ጉዬ ሌዌ ሶን ካꬃ ማዳን ኡቲ ዲሺን ቃራፃ ሺሺዛ ዳሮ ኣሳቲኔ ናጋራንቻቲ ኢዛራ ካሊ ዪዳ ጊሽ ኢስቲ ዬሱሳራኔ ኢዛ ካሊዛይታራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲዳ። 16 ፋርሳዌታ ባጋፌ ጊዲዳ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ዬሱሲ ናጋራንቻታራኔ ቃራፃ ሺሺዛይታራ ሚሺን ቤዪዲ ኢዛ ካሊዛይታ “ቃራፃ ቃንፂሲዛይታራኔ ናጋራንቻታራ ኣዛስ ሚዜ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
17 ዬሱሲካ ኢስቲ ጊዛይሳ ሲይዲ “ኣኪሜይ ሃርጋንቻታስ ኮሼስ ኣቲን ሃርጎንታይታስ ጊዴና። ታካ ናጋራንቻታ ፄይጋናስ ያዲስ ኣቲን ፂሎታ ፄይጋናስ ያቤኬ” ጊዴስ።
ፆማ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
(ማቶ 9፡14-17፤ ሉቃ 5፡33-39)
18 ዮሃኒሳ ካሊዛይቲኔ ፋርሳዌቲ ፆማ ፆሜቴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዬሱሳኮ ዪዲ “ዮሃኒሳ ካሊዛይቲኔ ፋርሳዌታ ካሊዛይቲ ፆሜቴስ ሺን ኔና ካሊዛይቲ ኣዛስ ፆሜቴኔ?” ጊ ኦይቺዳ።
19 ዬሱሲካ ኢስታስ “ሚሺራይ ኢስታራ ዲሺን ሚሺራ ላጌቲ ፆሚ ኤሪዞ? ሚሺራይ ኢስታራ ዲሺን ፆሚ ኤሬቴና። 20 ሚሺራይ ኢስታፌ ኤኬታና ዎዴይ ያና። ሄ ዎዴ ኢስቲ ፆማና።
21 “ጋልዓ ማይዖ ቦላ ኦራꬃ ዎሶ ዎꬂ ሲኪዛዴይ ኦኒካ ዴና፤ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ኦራꬃዚ ጋልዓ ዳኪ ዳኪ ዬጌስ፤ ዳኬꬃይካ ካሴፔ ጌዴ ኣꬊ ኢቴስ። 22 ሄሳꬆካ ኦራꬃ ዎይኔ ጫጄ ጋልዓ ሉካሞን ዎꬂዛዴይ ዴና። ዎꬂዛ ጊዲኮ ዎይኔ ጫጄዚ ጋልዓ ሉካሞዛ ꬉሴስ፤ ዎይኔ ጫጄዚኔ ሉካሞዚ ናምዓይ ሞሬቴቴስ። ሄሳ ጊሽ ኦራꬃ ዎይኔ ጫጄይ ዳናስ ቤሲዛይ ኦራꬃ ሉካሞና” ጊዴስ።
ሳምባታ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
(ማቶ 12፡1-8፤ ሉቃ 6፡1-5)
23 ዬሱሲ ኣይሁዳታ ሳምባታ ጋላስ ጊስቴ ቲያ ጊዶራ ኣꬊሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛራ ኢሲፌ ቢሼ ቲያ ፁጶ ኦይኪዳ። * ዛሬ 23፡25 24 ፋርሳዌቲ “ኔና ካሊዛይቲ ሳምባታ ጋላስ ዲጌቲዳ ሚሽ ኣዛስ ኦꬂዞ?” ጊዲ ዬሱሳ ኦይቺዳ።
25 ኢዚካ ኢስታስ “ዳዉቴይ ጋፊዲ ሚዛ ሚሽ ኮይዳ ዎዴ ኢዛራ ኢሲፌ ዲዛይታራ ኢዚ ኦꬂዳይሳ ናቤቢቤኬቲ? * 1ሳሜ 21፡1-6 26 ኣቢያታሬይ ቄሴታ ሃላቃቴꬃን ዲሺን ኢዚ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዲ ቄሴቲ ፃላላ ማናስ ቤሲዛ ዱማ ካꬃ ባሲ ሚዲኔ ባናራ ዲዛይታስ ኢሚዴስ” ጊዴስ። * ሌዌ 24፡9
27 ቃሴካ ዬሱሲ ኢስታስ “ሳምባታይ ኣሳስ ሜꬌቲዴስ ኣቲን ኣሲ ሳምባታስ ሜꬌቲቤና። 28 ሄሳ ጊሽ ታ ኣሳ ናይ ሳምባታ ጎዳ” ጊዴስ።

*2:4 ሃላራ ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላራ ዛጳራ ጌቴስ።

*2:23 ዛሬ 23፡25

*2:25 1ሳሜ 21፡1-6

*2:26 ሌዌ 24፡9