ማርቆሲ ፃፊዳ
ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ
ጊዶ ቆፋ
ማርቆሳ ሚሺራቾ ቃላይ “ሃይሲ ፆሳ ና ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላስ ኮይሮ” ጉሳን ዶሜስ። ሃይሳ ሃ ሚሺራቾ ቃላዛ ጊዶን ዬሱሲ ኦሳንቻኔ ኢዚ ጎዳቴꬃራ ዲዛዴ ጊድ ሺቂዴስ። ጎዳቴꬃይካ ኢዛ ቲሚርቴን፥ ዳይዳንꬃታ ቦላ ዲዛ ዎልቃኒኔ ኢዚ ኣሳ ናጋራ ኣቶ ጊዳይሳን ኤሬቲዴስ። ዬሱሲ “ኣሳ ናጋራ ኣይሌቴꬃፌ ኬሲ ኤካናስ ታ ሼምፖ ኣሳ ጊሽ ኣꬃ ኢማናስ ዪዳ ኣሳ ናይ ታና” ጊዲ ባርካ ዮቲዴስ።
ማርቆሲ ዬሱሳ ታሪኬ ሺሺዳይ ቆንጬኒኔ ዎልቃይ ኩሚዳ ኦጌራ ጊዲሺን ኢዚ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዳይ ዬሱሳ ቃላኔ ኢዛ ቲሚርቴዛ ጊዶንታ ኢዚ ኦꬂዳ ጊታ ማላታ ኦሶታ። ኢዚ ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ጊሽ፥ ዬሱሳ ፂንቃቴ ጊሺኔ ኢዚ ኤኪዳ ሜቶዛ ጊሽ ቃንꬃራ ዮቲዳፔ ጉዬን ዬሱሲ ታማርሲዳ ቲሚርቴዛ ጊሺኔ ኢዚ ሃርጋንቻታ ፓꬂዳይሳ ቢርሽ ዮቴስ። ዬሱሳ ካሊዛይቲ ጉዬፔ ዬሱሳ ሎዔꬂ ኤሪ ኤሪ ቢዳ ማላ ዬሱሳራ ኤቄቲዛይቲ ቃሴ ዬሱሳ ካሴፔ ኣꬂ ኢፂ ኢፂ ቢዳ። ማፃፋስ ዉርሴꬃ ሼምፖቲ ዬሱሲ ቢታ ቦላ ዴዒዳ ዉርሴꬃ ላይꬃን ዉርሴꬃ ሳሚንታን ፖሌቲዳ ኦሶታ፤ ሃራፔካ ኢዛ ካቄቴꬃ ጊሺኔ ኢዛ ዴንꬃ ጊሽ ዮቴቴስ።
ማርቆሳ ሚሺራቾ ቃላስ ዉርሴꬃን ዲዛ ናምዑ ኪፊሌቲ ኢሲ ኢሲ ማፃፋታን ፃላላ ዴቴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ሚሺራቾ ቃላስ ኮይሮ ዶሜꬅ 1፡1-13
ዬሱሲ ባ ኦሶ ኮይሮ ጋሊላን ዶሚዴስ 1፡14-9፡50
ዬሩሳላሜን ዬሱሳ ኦሶ 10፡1-52
ዬሩሳላሜኒኔ ሄ ሄራን ዉርሴꬃ ሳሚንታን ዬሱሳ ጋኪዳ ሜቶ 11፡1-15፡47
ሃይቆፔ ጎዳ ዴንꬂ 16፡1-8
ሃይቆፔ ዴንዲዳ ጎዳ ቆንጬꬂኔ ፑዴ ሳሎ ቡስ 16፡9-20
1
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ማርካቴꬅ
(ማቶ 3፡1-12፤ ሉቃ 3፡1-18፤ ዮሃ 1፡19-28)
ፆሳ ና ዬሱስ ኪርስቶሳ ኮይሮ ሚሺራቾይ ሃይሳ፤ * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፆሳ ና ጊዛ ቃላዚ ፃፌቲቤና። ናቤ ኢሳያሳ ባጋራ
“ሄኮ ኔስ ኦጌ ሎዔꬃናዴ ታ ኪታናዴ
ኔፔ ሲንꬃራ ዬዳና። * ሚል 3፡1
‘ጎዳስ ኦጌ ጊጊሲቴ፤
ኢዚ ባና ኦጌ ሱሪሲዲ ኦꬂቴ’
ጊሼ ባዞ ቢታን ዋሲዛ ጊሪስ”
ጌቴቲ ፃፌቲዴስ። * ኢሳ 40፡3
ሄሳꬆካ ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ኣሳ ፃማቂሼኔ “ኢንቴ ናጋራፔ ሲሚዲ ፃማቄቲቴ፥ ፆሲ ኢንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና” ጊ ኣዋጂሼ ባዞራ ኬዚ ዎꬊዴስ። ዩሁዳ ዴሬይ ኩሜꬅ ዬሩሳላሜ ኣሳይ ዉሪ ዮሃኒሳኮ ቢ ቢዲ ባ ናጋራ ናጋራ ፓፂ ፓፂ ዮርዳኖሴ ሻፋን ዮሃኒሳ ኩሼን ፃማቄቲዴስ። ሄ ዎዴ ዮሃኒሲ ማይዒዛይ ጋሜላ ኢሲኬፔ ኦሴቲዳ ማይዖ፤ ቃሴ ባ ፄሳን ፄሳ ጉሲ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ኣሳታ ቃላራ ዳባ ጌቴቴስ። ዳፎ ጊፄስ። ኢዚ ሚዛ ቁማይ ቦሌኔ ዴጌራ ኤሳ። * 2ካዎ 1፡8 ኢዚ “ታኒ ሆካዳ ኢዛ ጫማ ቃሾ ቢርሻናስ ቤሶንታዴይ፥ ታፔ ኣꬊዛዴይ ታፔ ጉዬራ ያና። ታኒ ኢንቴና ሃꬃን ፃማቃይስ ኢዚ ጊዲኮ ኢንቴና ፂሎ ኣያናን ፃማቃና” ጊዲ ሳባኪዴስ።
ዬሱሳ ፃማቄቴꬂኔ ፓጬቴꬅ
ሄ ዎዴ ዬሱሲ ጋሊላ ጊዶን ዲዛ ናዚሬቴ ጌቴቲዛ ካታማይፔ ዮርዳኖሴ ሻፋ ዪዲ ዮሃኒሳ ኩሼን ፃማቄቲዴስ። 10 ዬሱሲ ፃማቄቲዲ ሃꬃፌ ኬዚዳ ማላ ሳሎይ ዶዬቲን ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ቦላ ሃራጴ ካፎ ሚሳቲዲ ዎꬊሺን ቤዪዴስ። 11 ቃሴካ “ታ ዶሲዛ ናይ ኔና፥ ኔናን ታ ኡፋዬታይስ” ጊዛ ቃላ ጊሪሲ ፑዴ ሳሎፔ ሴቴቲዴስ። * ሜꬌ 22፡2፤ ማዛ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 9፡7፤ ሉቃ 3፡22
12 ሄራካ ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ዱጌ ባዞ ካሌꬂ ኤፊዴስ። 13 ሄን ባዞንካ ኦይዱ ታሙ ጋላስ ጋካናስ ፃላዔራ ፓጬቲሼ ጋምዒዴስ። ዶዓታራ ኢሲፌ ዴዒዴስ። ኪታንቻቲካ ኢዛ ማዲዳ።
ዬሱሲ ሞሌ ኦይኪዛ ኦይዱ ኣሳታ ባና ካላና ማላ ፄይጊዴስ
14-15 ዮሃኒሲ ቃሾ ኬꬅ ጌሊዳይሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪሼ ጌዴ ጋሊላ ቢዲ “ዎዴይ ጋኪዴስ፤ ፆሳ ካዎቴꬂ ማቲዴስ፤ ናጋራፔ ሲሚቴ፥ ሚሺራቾ ቃላን ኣማንቴ” ጊዲ ሳባኪዴስ።
16 ዬሱሲ ጋሊላ ኣባ ኣቻራ ኣꬊን ሲሞናይኔ ኢዛ ኢሻ ኢንዲራሲ ሞሌ ኦይኪዛይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢስቲ ሞሌ ኦይኪዛ ጊቴ ኣባን ዬጊሺን ቤዪዴስ። 17 ዬሱሲ ኢስታ “ሃ ዪቴ! ታና ካሊቴ፤ ኢንቴ ሞሌ ኦይኪ ሺሺዛ ማላ ታ ኢንቴና ኣስ ኦይኪዛይታ ኦꬃና” ጊዴስ። 18 ኢስቲ ሄራካ ሞሌ ጊቴዛ ዬጊ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሊዳ።
19 ጉꬅ ጌዴ ሲንꬄ ኣꬊዲ ዛቢዶሳ ና ያቆቤይኔ ኢዛ ኢሻ ዮሃኒሲ ዎጎሎን ኡቲዲ ሞሌ ጊቴ ጊጊሲሺን ቤዪዲኔ ሄራካ ኢስታ ፄይጊዴስ። 20 ኢስቲካ ባ ኣዋ ዛቢዶሳስ ቃፃሬቲዲ ኦꬂዛ ኣሳታራ ኢሲፌ ዎጎሎዛ ጊዶን ኣጊዲ ዬሱሳ ካሊ ቢዳ።
ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴ ዬሱሲ ፓꬂዴስ
21 ሄፔካ ቂፊርናሆሜ ቢዳ። ሄራካ ዬሱሲ ኣይሁዳታ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ታማርሶ ኦይኪዴስ። ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጊዛይሳ ኣማራꬆ ቃላን “ሚኩራቤ” ጌቴቴስ። 22 ፃፌታ ማላ ጊዶንታ ጎዳቴꬃራ ዲዛ ኣሳ ማላ ኢዚ ታማርሲን ኣሳይ ዉሪ ኢዛ ቲሚርቴዛን ማላሌቲዴስ።
23 ሄ ዎዴ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ዲዛ ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኢሲ ኣዴይ 24 “ናዚሬቴ ዬሱሳ ኔ ኑፔ ኣዚ ኮያይ? ኑና ꬋይሳና ያዲ? ኔ ኦናኮኔ ታ ኔና ኤራይስ፤ ኔኒ ፆሳ ጌሻዛ” ጊዲ ዋሲዴስ።
25 ዬሱኣሲካ ቱና ኣያናዛ “ጮዑ ጋዳ ኢዛፔ ኬዛ!” ጊዲ ሃንቂዴስ።
26 ቱና ኣያናይ ኣዴዛ ጌንዴርሲዲ ኢዚ ቃኬቲሺን ኢዛፔ ዋሲሼ ኬዚዴስ። 27 ዴሬይ ዉሪ “ኣሶ ሃይሲ ኣዛ ፓላ? ሃይሲ ጎዳቴꬃራ ዲዛ ኦራꬃ ቲሚርቴ፤ ቱና ኣያናታካ ኣዛዜስ፤ ኢስቲካ ኢዛስ ኣዛዜቴቴስ” ጊ ማላሌቲሼ ኣሳይ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳ ኦይሼቾ ኦይኪዴስ።
28 ሄራካ ኢዛ ኦሶ ዎሬይ ኩሜꬅ ጋሊላ ዩሾን ዲዛ ዴሬ ኡባን ሲዬቲዴስ።
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቻታ ፓꬂዴስ
29 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዚዳ ማላ ያቆቤራኔ ዮሃኒሳራ ኢሲፌ ጌዴ ሲሞናሶኔ ኢንዲራሳሶ ጌሊዳ። 30 ሄ ጌሊዳ ማላ ሲሞና ቦሎቴያ ሚሻ ሃርጌ ሳኬታዳ ኢቺዳይሳ ኢዛስ ዮቲዳ። 31 ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ ኢዚኮ ሺቂዲ ኢዚ ኩሼ ኦይኪዲ ዴንꬂዴስ። ሚሻይ ኣጊን ኢዛ ዴንዳዳ ኢስታ ሞካዱስ።
32 ኣዋ ኣርሼይ ዉሊዳፔ ጉዬ ጋዴይ ꬉሚሺን ኣሳይ ሃርጋንቻታኔ ዳይዳንꬂ ኦይኪዳ ኣሳ ዉርሲ ዬሱሳኮ ኤኪ ዪዴስ። 33 ሄ ካታማዪን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ኬꬃ ካሬን ሺቂዴስ። 34 ኢዚካ ዱማ ዱማ ሃርጌን ሳኬቲዳይታ ዳሮታ ፓꬂዴስ። ዳሮ ዳይዳንꬃታካ ኬሲዴስ። ጊዶ ኣቲን ዳይዳንꬃቲ ዬሱሲ ኦናኮኔ ኤሪዛ ጊሽ ዳይዳንꬃቲ ሃሳያና ማላ ዬሱሲ ኮይቤና።
ዬሱሲ ጋሊላን ሚሺራቾ ቃላ ታማርሲዴስ
35 ባዞይ ዞዖንታ ማላዶ ዎንታራ ዬሱሲ ዴንዲዲ ኢሲ ኣሲ ባይንዳሶ ቢዲ ሄን ዎሳ ኦይኪዴስ። 36 ሲሞኒኔ ኢዛራ ዲዛይቲ ዬሱሳ ኮያና ኬዚ ቢዳ። 37 ኢስቲ ኢዛ ዴሚዲ ኣሲ ዉሪ ኔና ኮሻን ዴስ ጊዳ።
38 ዬሱሲካ “ታ ዪዳይ ታማርሳናስ ጊዲዳ ጊሽ ኣኔ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ማታን ዲዛ ጉታታ ቦስ” ጊዴስ።
39 ሄሳ ጊሽ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ጌሊ ጌሊ ሳባኪሼኔ ዳይዳንꬂ ኬሲሼ ጋሊላ ኩሜꬃን ዩዪዴስ።
ዬሱሲ ኢንቺራቻ ሃርጊዛዴ ፓꬂዴስ
40 ኢሲ ኢንቺራቻ ሃርጊዛዴይ ዬሱሳኮ ሺቂዲኔ ኢዛ ሲንꬃን ጉልባቲዲ “ኔ ሼኔ ጊዲኮ ኔ ታና ፓꬃና ዳንዳያሳ” ጊ ዎሲዴስ። § ንቺራቻ ጌሻ ማፃፋይ ቆንጪሲዛ ማላ ኣሳቴꬃ ቦላ ቦላራ ጋልባን ኬዚዛ ዱማ ዱማ ሃርጌታ ኡባ ቤሴስ።
41 ዬሱሲካ ኣዴዛስ ሚሼቲዲ ባ ኩሼ ዬዲ ኢዛ ቦቺዲኔ “ታ ኔ ፓፃና ማላ ኮያይስ፤ ፓፃ!” ጊዴስ።
42 ሄራካ ኣዴዛ ኢንቺራቻ ሃርጌይ ኣጊን፥ ኣዴዚ ፓፂዴስ። 43-44 ዬሱሲካ ኣዴዛስ “ኦናስካ ሃይሳ ኔ ሃሳዮንታ ማላ ናጌታ፤ ጊዶ ኣቲን ባዳ ቄሴስ ኔና ቤሳ። ዴሬዛስ ማርካ ጊዳና ማላ ኔ ፓፂዳይሳስ ሙሴይ ኣዛዚዳ ያርሾዛ ሺሻ” ጊዲ ኬሂ ሚንꬅ ዮቲዴስ።
45 ጊዶ ኣቲን ኣዴዚ ኬዚ ቢዲ ባ ቢዳ ኡባሶን ዎሬ ዳርሲ ꬋርጪዴስ። ሄሳ ጌዶን ዬሱሲ ኣይ ካታማንካ ቆንጬራ ጌላናስ ዳንዳይቤና። ሄሳፌ ዴንዲዳይሳን ካታማፔ ካሬራ ኣሲ ባይንዳሶን ዱስ ኦይኪዴስ። ኣሳይ ጊዲኮ ዱማ ዱማሶፔካ ኢዛኮ ዪዴስ።

*1:1 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፆሳ ና ጊዛ ቃላዚ ፃፌቲቤና።

*1:2 ሚል 3፡1

*1:3 ኢሳ 40፡3

1:6 ፄሳ ጉሲ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ኣሳታ ቃላራ ዳባ ጌቴቴስ።

*1:6 2ካዎ 1፡8

*1:11 ሜꬌ 22፡2፤ ማዛ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 9፡7፤ ሉቃ 3፡22

1:21 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጊዛይሳ ኣማራꬆ ቃላን “ሚኩራቤ” ጌቴቴስ።

§1:40 ንቺራቻ ጌሻ ማፃፋይ ቆንጪሲዛ ማላ ኣሳቴꬃ ቦላ ቦላራ ጋልባን ኬዚዛ ዱማ ዱማ ሃርጌታ ኡባ ቤሴስ።