28
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ
(ማር 16፡1-8፤ ሉቃ 24፡1-12፤ ዮሃ 20፡1-10)
ሳምባታይ ኣꬊዳፔ ጉዬ ሳሚንታፔ ኮይሮ ጋላስ ቡሮ ሳሎይ ዞዒሺን ማግዳሌ ማራማኔ ሃራ ማራማ ዱፎዛ ቤያና ቢዳ። * ሳምባታ ሃይሳ ቦላ ሳምባታይ ቄራ ጋላሳ። ቆፖንታ ዲሺን ጊታ ቢታ ቃꬂ ሃኒዴስ፤ ጎዳ ኪታንቻይካ ሳሎፔ ዎꬊ ዱፋኮ ቢዲ ሹቻ ጌንዴርሲዲ ኢዛ ቦላ ኡቲዴስ። ኪታንቻስ ሜꬋይ ዎልቃንꬃ ፖዖ ማላ፤ ማይዖይካ ሻቻ ማላ ቦꬃ። ዱፎ ናጊዛይቲ ኪታንቻዛስ ባቢዲ ኮኮሪዲኔ ሃይቄꬅ ሚሳቲዳ።
5-6 ኪታናቻይ ማጫሳታ “ባቦፍቴ፤ ኢንቴ ካቄቲዳ ዬሱሳ ኮዪዛይሳ ታ ኤራይስ፤ ኢዚ ሃዒ ሃን ባዋ፤ ኢዚ ካሴ ዮቲዳ ማላ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ፤ ሃ ዪዲ ኢዚ ኢቺዳሶ ቤይቴ። ሃዒካ ኤሌሊ ቢዲ ኢዛ ካሊዛይታስ ‘ሃይቆፔ ዴንዲዴስ። ኢንቴፌ ካሴቲዲ ጋሊላ ቤስ፤ ኢንቴ ኢዛ ሄን ዴማና’ ጊዲ ዮቲቴ። ሂዓ ታ ኢንቴስ ዮታዲስ” ጊዴስ። ማጫሳቲካ ባቦኒኔ ኡፋይሳን ኩሚዲ ኢዛ ካሊዛይታስ ዮታናስ ኤሌሊዲ ዎꬃን ዱፎይ ዲዛሶ ዬጊ ኣጊዲ ቢዳ።
ሄራካ ዬሱሲ ኢስታ ዴሚዲ “ሃይቶ ሳሮ” ጊዴስ። ኢስቲካ ዬሱሳኮ ሺቂዲኔ ኢዛ ቶሆ ኦይኪዲ ኢዛስ ጎይኒዳ። 10 ዬሱሲ ኢስታ “ባቦፍቴ! ቢዲኔ ኢስቲ ጋሊላ ባና ማላ ታ ኢሻታስ ዮቲቴ። ኢስቲ ታና ሄን ቤያና” ጊዴስ።
ናጊዛይታ ማርካቴꬅ
11 ማጫሳቲ ቡሮ ኦጌ ቦላ ዲሺን ናጊዛይታፔ ጉꬃ ባጋቲ ካታማ ቢዲ ሃኒዳይሳ ዉርሲ ቄሴታ ሃላቃታስ ዮቲዳ። 12-13 ቄሴታ ሃላቃቲካ ዴሬ ጪማታራ ሺቄቲዲ ዞሬቲዳ፤ ዎታዳራታስ ጊዲዛ ሚሽ ኢሚዲ “ ‘ኑኒ ꬊሲኪዳሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ቃማራ ዪዲ ካይሶቲ ኤፊዳ’ ጊቴ ጊዳ። 14 ሃይሲ ዎሬይ ዴሬ ሃሪዛይሳ ማታን ሲዬቲኮካ ኑኒ ኢዛስ ሎዔꬂ ዮታና፤ ኣይኮ ኢታይካ ኢንቴ ቦላ ጋኮንታ ማላ ኑ ኦꬃና” ጊዳ። 15 ዎታዳራቲካ ሚሻ ኤኪዲ ኢስቲ ጊዳ ማላ ኦꬂዳ፤ ሃይሲ ዮዖዚ ሃቺ ጋካናስ ኣይሁዳታ ኣቻን ዳሮሶን ዮቴቲሼ ዴስ።
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ ኣይፌን ቤቲዴስ
(ማር 16፡14-18፤ ሉቃ 24፡36-49፤ ዮሃ 20፡19-23፤ ሃዋ 1፡6-8)
16 ሄሳፌካ ዬሱሳ ካሊዛ ታማኔ ኢሲኔቲ ዬሱሲ ኢስታ ቤሲዳ ጋሊላን ዲዛ ዙማ ቦላ ኬዚዳ። 17 ዬሱሳ ቤዪዳ ማላ ኢዛስ ጎይኒዳ፥ ኢስታ ጋራሳፌ ጉፂዛ ባጋቲ ሲꬊዳ።
18-20 ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታኮ ሺቂዲ “ሳሎኒኔ ሳዓን ጎዳቴꬂ ታስ ኢሜቲዴስ። ሄሳ ጊሽ ቢዲ ዴሬ ኡባ ኣዋ፥ ናዛኔ ፂሎ ኣያና ሱንꬃን ፃማቂሼ፤ ታና ካሊዛይታ ኦꬂቴ፤ ታ ኢንቴና ኣዛዚዳይሳ ዉርሲ ናጋና ማላ ታማርሲቴ። ታካ ኣላሜ ዉርሴꬅ ጋካናስ ታ ኢንቴናራ ዳይስ” ጊዴስ። * ሃዋ 1፡8

*28:1 ሳምባታ ሃይሳ ቦላ ሳምባታይ ቄራ ጋላሳ።

*28:18-20 ሃዋ 1፡8