27
ዩሁዳይ ካቄቲ ሃይቂዴስ
(ማር 15፡1፤ ሉቃ 23፡1-2፤ ዮሃ 18፡28-32)
ማላዶ ዎንታራ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዴሬ ጪማቲ ዉሪካ ዬሱሳ ዎꬋና ኦጌ ዞሬቲዳ። ዬሱሳ ቃቺ ኤፊዲ ጋዤ ጲላፆሳስ ኣꬂ ኢሚዳ።
3-4 ኢዛ ኣꬂ ኢሚዳ ዩሁዳይካ ዬሱሳ ቦላ ፒርዴቲዳይሳ ቤዪዲ “ኣꬃ ኢሞንታ ኣጋርኪና” ጊዲ ባ ኤኪዳ ሄꬑ ታሙ ቢራ ቄሴታ ሃላቃታሲኔ ዴሬ ጪማታስ ዛሪ ኢሚዲ “ፂሎ ኣስ ኣꬃ ኢሚዳ ጊሽ ታ ሞራዲስ” ጊዴስ። ኢስቲካ “ሂስቲን ኑስ ኣይ ሜቶ! ኔ ኤራ ኤካ!” ጊዳ። ሄሳ ጊሽ ዩሁዳይ ቢራ ኤፊዲ ፆሳ ኬꬃ ጊዶን ዬጊዲ ኬዚ ቢዲ ጩሌቲ ሃይቂዴስ።
ቄሴታ ሃላቃቲ ቢራ ዴንꬂዲ “ሱꬃ ዋጋ ጊዲዳ ጊሽ ፆሳ ኬꬃ ሚሻን ጉጃናስ ቤሴና” ጊዳ። ባ ጊዶን ዞሬቲዲ ኢማꬅ ጊዲዳ ኣሳታስ ዱፎ ጊዳና ማላ ኢሲ ኡርቃ ሚሽ ሜꬊዛ ሂላዛ ጋዴ ሻሚዳ። ሄሳ ጊሽ ሄ ጋዴይ ሃቺ ጋካናስ ሱꬃ ጋዴ ጌቴቴስ።
9-10 ኢዛስ ዋጋ ጊዳና ማላ “ኢስራዔሌ ናይቲ ሄሬጊዳ ሄꬑ ታሙ ቢራ ቆዲ ኤኪዳ። ፆሲ ታና ኣዛዚዳ ማላ ኡርቃ ሜꬊዛ ሂላዛ ጋዴስ ኢሚዳ” ጌቴቲዲ ናቤ ኤርማሳ ዱናን ዮቴቲዳይሲ ፖሌቲዴስ።
ዬሱሲ ጲላፆሳ ሲንꬃን
(ማር 15፡2-5፤ ሉቃ 23፡3-5፤ ዮሃ 18፡33-38)
11 ሄ ዎዴ ዬሱሲ ዴሬ ሃሪዛይሳ ሲንꬅ ሺቂዴስ። ዴሬ ሃሪዛይሲካ “ኔኒ ኣይሁዳ ካዎ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ዬሱሲካ “ኔ ጊዳ ማላ ጊዶ” ጊዴስ። 12 ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዴሬ ጪማቲ ኢዛ ሞቲሺን ዬሱሲ ኢስታስ ኣይኔ ዛሪቤና። 13 ሄ ዎዴ ጲላፆሲ ዬሱሳ “ኣፑን ዮዖን ኔና ሞቲዛኮኔ ሲዪኪ?” ጊዴስ። 14 ዴሬ ሃሪዛይሲ ኬሂ ማላሌታና ጋካናስ ዬሱሲ ኢሲ ቃላካ ዛሪቤና።
15 ዴሬ ሃሪዛይሳስ ባዓሌ ጋላስ ዴሬይ ቃሾ ኣሳፔ “ኤቤሎይ ኑስ ቢርሼቶ!” ጊ ኦይቺኮ ኢሳዴ ቢርሺዛ ዎጋይ ዴስ። 16 ሄ ዎዴ ጌኔ ኦሶን ኤሬቲዳ ባርባኔ ጌቴቲዛ ኢሲ ቃሾ ኣሲ ዴስ። 17 ዴሬይ ሺቂዳ ማላ ጲላፆሲ “ባርባኔፔኔ ኪርስቶሳ ጌቴቲዛ ዬሱሳፔ ታ ኢንቴስ ኦና ቢርሻና ማላ ኮዬቲ?” ጊዴስ። 18 ጲላፆሲ ኢስቲ ጮ ቃናቴስ ኣꬂ ኢሚዳይሳ ኤሪሼ ኦይቺዴስ።
19 ኢዚ ፒርዳ ኣልጋ ቦላ ኡቲ ዲሺን ኢዛ ማቼያ “ኢዛ ጌዶን ሃቺ ታኒ ኣጉሞራ ዳሮ ሜቶታዲስ፤ ሄሳ ፂሎ ኣዴዛ ቦላ ኔ ኣይኮካ ኦꬆንታ ማላ” ጊዛ ኪታ ጲላፆሳስ ዬዳዱስ።
20 ጊዶ ኣቲን ቄሴታ ሃላቃቲኔ ጪማቲ ኢስታስ ባርባኔይ ቢርሼታና ማላኔ ቃሴ ዬሱሳ ዎꬋና ማላ ዎሳናስ ዴሬዛ ቃላይ ጋጋና ማላ ኦꬂዳ። 21 ዴሬ ሃሪዛይሲ “ናምዓታፔ ኦና ቢርሻና ማላ ኮዬቲ?” ጊ ኦይቺን፥ ኢስቲ “ባርባኔ ቢርሻ!” ጊዳ።
22 ጲላፆሲካ “ሂስቲኮ ኪርስቶሳ ጌቴቲዛ ዬሱሳ ዎስቶ?” ጊዴስ። ዉሪካ “ካቄቶ!” ጊዳ።
23 ጲላፆሲካ ኣይሲ? “ኣይ ኢታ ኦꬂዴ?” ጊዲ ኢስታ ኦይቺዴስ። ኢስቲካ ቃሴ ኬሂ ዋሲዲ “ካቄቶ!” ጊዳ። 24 ጲላፆሲ ሃኒዛይሲ ዉሪካ ኣሳይ ባ ጊዶን ቡልዓኬቴꬃፌ ኣቲን ሃራ ኣይ ጎዓይ ባይንዳይሳ ዩሺ ፄሊዲ “ሃይሳ ኣዴዛ ሱꬃ ጎሜፔ ታ ጌሻ፤ ሃይሳፌ ጉዬ ኢንቴ ሼኔ” ጊዲ ሃꬂ ኤሂሲዲ ዴሬዛ ሲንꬃን ባ ኩሼ ሜጬቲዴስ። * ዛሬ 21፡6-9
25 ዴሬይ ዉሪ “ኢዛ ሱꬂ ኑ ቦላኔ ኑ ናይታ ቦላ ጋኮ” ጊዲ ዛሪዴስ። 26 ሄ ዎዴ ባርባኔ ኢስታስ ቢርሺዲ ዬሱሳ ጋራፊሲዳፔ ጉዬ ካቃና ማላ ኣꬂ ኢሚዴስ።
ዎታዳራቲ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጪዳ
(ማር 15፡16-21፤ ዮሃ 19፡2-3)
27 ሄሳፌ ዎታዳራቲ ዬሱሳ ጌዴ ዴሬ ሃሪዛይሳ ጊቤ ኤኪ ቢዲ ዉሪ ሺቂዲ ዬሱሳ ጊዶ ኣꬂዳ። 28 ኢዛ ማይዖ ቃሪዲ ሃራ ዞዖ ማይዖ ማይዚዳ። 29 ኣጉንꬃ ኣክሊሌ ፃፂዲ ጊጊሲዳ፤ ኢዛ ሁዔ ቦላ ዎꬂዳ፤ ሾምቦቆ ጉፌ ኡሻቻ ኩሼን ኦይꬂዲኔ ኢዛ ሲንꬃን ጉልባቲዲ “ኣይሁዳ ካዎ! ኢንቴስ ቶ!” ጊዲ ኢዛ ቂꬊዳ። 30 ኢዛ ቦላ ጩቲዳ፥ ሾምቦቆ ጉፌዛ ኢዛ ኩሼፔ ኤኪዲ ዬሱሳ ሁዔን ዛሪ ዛሪዲ ሾጪዳ። 31 ኢዛ ቦላ ቂꬊ ካዒዳይሳፌ ጉዬ ቃሴካ ዞዖ ማይዖዛ ቃሪ ኤኪዲኔ ካሴ ኢዛ ማይዖዛ ዛሪ ማይዚዲ ካቃናሶ ኤኪ ቢዳ።
ዬሱሳ ካቄቴꬅ
32 ኢስቲ ኤኪ ቢሺን ቃሬና ጌቴቲዛሶፔ ዪዳ ሲሞና ጌቴቲዛይሳ ዴሚዲ ማስቃሌዛ ኢዛ ዎልቃራ ቶሲዳ። 33-34 ቢርሼቻይ “ሁዔ ጉጌ” ጌቴቲዛ ጎልጎታ ጋኪሺን ጪዬራ ዋላኬቲዳ ዎይኔ ጫጄ “ኡያ” ጊዲ ኢሚዳ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ ጋንፂ ኤኪዲ ኡያና ኮይቤና። * ማዛ 69፡21 35 ኢዛ ካቂዳፔ ጉዬን ኢዛ ማይዖዛ ቦላ ሳማ ዬጊዲ ጊሼቲዳ። 36 ሄን ኡቲዲ ኢዛ ናጊዳ። 37 “ሃይሲ ኣይሁዳ ካዎ ዬሱሳ” ጊዛ ሞቶ ቃላ ኢዛ ሁዔፔ ቦላራ ዎꬂዳ። 38 ናምዑ ዎምባዴታፔ ኢሶይ ዬሱሳፔ ኡሻቻ ባጋራ፥ ኢሶይ ሃዲርሳ ባጋራ ኢዛራ ኢሲፌ ካቄቲዳ።
39-40 ኦጌራ ኣꬊ ቢዛ ኣሳይ ጫዪሼኔ ሁዔ ቃꬂሼ * ማዛ 22፡7፤ 109፡25 “ፆሳ ኬꬃ ላላዳ ሄꬑ ጋላሳን ሃራ ኬፃና ጊዛይሶ! ኣኔ ኔና ኣሻ፥ ኔ ፆሳ ና ጊዲኮ ኣኔ ማስቃሌ ቦላፌ ዎꬋ” ጊዳ። * ማቶ 26፡61፤ ዮሃ 2፡19
41 ቄሴታ ሃላቃቲ ዴሬ ጪማታራ ጊዲዲ ኢዛ ቦላ ቂꬊሼ፤ 42 “ሃራ ኣሳ ኣሺዴስ ሺን ባና ኣሻናስ ዳንዳይቤና፤ ኢዚ ኢስራዔሌ ካዎ ጊዲኮ ኣኔ ሃዒ ማስቃሌ ቦላፌ ዎꬎ፤ ኑካ ኢዛ ኣማናና። 43 ፆሳን ኣማኔቲዴስ፤ ባና ፆሳ ና ጊዳ ማላ ፆሲ ኢዛ ዶሲዛ ጊዲኮ ኣኔ ሃዒ ኢዛ ኣሾ” ጊዳ። * ማዛ 22፡8 44 ኢዛራ ኢሲፌ ካቄቲዳ ፓንጋቲካ ሄሳꬆ ጫሻ ቃላ ኢዛ ቦላ ቆቆፊዳ።
ዬሱሳ ሃይቆ
(ማር 15፡33-41፤ ሉቃ 23፡44-49፤ ዮሃ 19፡28-30)
45 ጋላሳፌ ኡሱፑን ሳቴፔ ቢዲ ኡዱፉን ሳቴ ጋካናስ ኩሜꬃ ቢታይ ꬉሚዴስ። 46 ኡዱፉን ሳቴ ጊዲሺን ዬሱሲ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ኤሎሄ! ኤሎሄ! ላማ ሳባቂታን” ጊዲ ዋሲዴስ። ሄሳ ጉሳስ ቢርሼꬃይ “ታ ፆሶ! ታ ፆሶ! ታና ኣይሲ ኣጋዲ?” ጉሳ። * ማዛ 22፡1 47 ሄን ጋዳን ኤቂዳ ኣሳታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዛ ዋሶዛ ሲይዲ “ኤላሳ ፄይጌስኮ!” ጊዳ። 48 ኢስታፌ ኢሳዴይ ዎፂ ቢዲ ዛንꬓ ሚሳቲዛ ሴፊኔጌ ጌቴቲዛ ሚሽ ኤኪዲ ጫሊዳ ዎይኔ ጫጄን ዬጊ ጫጲሲዲኔ ሾምቦቆ ጌቴቲዛ ሚꬃ ፄራን ቃጲዲ ኡያና ማላ ዬሱሳ ዱናኮ ሺሺዴስ። * ማዛ 69፡21 49 ሃንኮ ኣሳይ ቃሴ “ኣጋጊቴ ኣኔ፥ ኤላሲ ዪዲ ኢዛ ኣሺን ቤያና” ጊዳ። 50 ዬሱሲ ቃሴካ ꬎቃ ቃላን ዋሲዲ ሼምፖ ኬዚዴስ።
51 ሄ ዎዴ ፆሳ ኬꬃ ማጋላሻይ ቦላ ሁዔራ ዱጌ ሲሚ ዳኬቲዲ ናምዑ ኬዚዴስ፤ ቢታይ ቃፂዴስ፤ ዛላቲ ዛዒዳ። * ኬሳ 26፡31-33 52 ዱፎቲ ዶዬቲዳ፤ ካሴ ሃይቂዳ ፆሳ ኣሳፔ ዳሮ ባጋይ ዴንዲዴስ። 53 ዱፎፔ ኬዚዲ ዬሱሳ ዴንꬃፌ ጉዬ ጌዴ ጌሻ ካታማ ጌሊዲ ዳሮታ ኣይፌን ቤቲዳ። 54 ማቶ ሃላቃይኔ ኢዛራ ኢሲፌ ዬሱሳ ናጊዛይቲ ቢታ ቃꬃኔ ሃኒዳይሳ ዉርሲ ቤዪዲ ዳሮ ባቢዳ። ቃሴ “ሃይሲ ቱማፔ ፆሳ ናኮ!” ጊዳ። 55 ጋሊላፔ ዪዲ ዬሱሳ ኮሺዛዛን ኦꬂ ማዳናስ ካሊዛ ዳሮ ማጫሳቲ ሃኒዛይሳ ዉርሲካ ሃሆራ ፄሊሼ ሄን ዴቴስ። 56 ኢስታ ጊዶን ማግዳሌፔ ዪዳ ማራሚራኔ፥ ያቆቤኔ ዮሴፌ ኣዮ ማራሚራ፥ ቃሴካ ዛቢዶሳ ናይታ ኣዬዪራ ኢሲፌ ዴቴስ።
ዬሱሲ ሞጌቲዴስ
(ማር 15፡42-47፤ ሉቃ 23፡50-56፤ ዮሃ 19፡38-42)
57 ጋዴይ ኦማርሲሺን ዮሴፌ ጌቴቲዛ ኢሲ ዱሬ ኣዴ ዳይሲ ኣርማቲያሳ ጌቴቲዛሶፔ ዪዴስ። ኢዚካ ባ ባጋራ ዬሱሳ ካሊዛዴ። 58 ኢዚ ጲላፆሳ ሲንꬂ ሺቂዲ ዬሱሳ ኣሃ ኢዛስ ኢማና ማላ ዎሲን ጲላፆሲካ ኢዛስ ኢማና ማላ ኣዛዚዴስ። 59 ዮሴፌይ ኣሃ ኤኪዲ ጌሺዛ ሞጎ ኣፋላን ፃፂዴስ። 60 ሹች ዎጪዲ ባሲ ጊጊሲዳ ዱፎን ኤፊ ዎꬂዲ ጊታ ሹች ጌንዴርሲዲ ዱፎዛ ጎርዲዴስ። 61 ሄሳ ዎዴ ማግዳሌ ማራሚራኔ ሃራ ማራሚራ ዱፎዛ ጊናን ኡቲዳ።
62 ሳምባታስ ጊጌቲዛ ዎንቴꬃ ጋላስ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ፋርሳዌቲ ጲላፆሳ ሲንꬅ ሺቂዲ፥ 63 “ጎዶ! ሄ ዎርዶይ ካሴ ፓፃ ዲሼ ‘ሄꬑ ጋላሳፌ ጉዬ ታ ዴንዳና’ ጊዳ ቃላይ ኑ ዎዝናን ቱርቹ ጊዴስ። * ማቶ 16፡21፤ 17፡23፤ 20፡19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቃ 9፡22፤ 18፡31-33 64 ሄሳ ጊሽ ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛ ኣሃ ካይሶቲ ኤኪዲ ዴሬስ ‘ኢዚ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ’ ጊዲ ዎሬሶንታ ማላ ሄꬓንꬆ ጋላስ ጋካናስ ዱፎይ ናጌታና ማላ ኣዛዛ፤ ኣካይ ጊኮ ካሴይሳፌ ጉዬ ባላይ ኣꬌꬅ ጊዳና” ጊዳ። 65 ጲላፆሲ “ኢንቴስ ናጊዛይቲ ዴቴስ፤ ቢዲኔ ኢንቴስ ኤሬቲዳ ማላ ናጊሲቴ” ጊዴስ። 66 ኢስቲካ ቢዲ ዱፎዛ ዱና ማታሜን ጎርዲዲ ናጋና ዛቤ ኤሲዳ።

*27:24 ዛሬ 21፡6-9

*27:33-34 ማዛ 69፡21

*27:39-40 ማዛ 22፡7፤ 109፡25

*27:39-40 ማቶ 26፡61፤ ዮሃ 2፡19

*27:43 ማዛ 22፡8

*27:46 ማዛ 22፡1

*27:48 ማዛ 69፡21

*27:51 ኬሳ 26፡31-33

*27:63 ማቶ 16፡21፤ 17፡23፤ 20፡19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቃ 9፡22፤ 18፡31-33