ማቶሲ ፃፊዳ
ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ
ጊዶ ቆፋ
ማቶሳ ሚሺራቾ ቃላይ፥ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቡሮፔ ያናይሳ ሲንꬃሲዲ ኢዛ ጊሽ ዮቴቲዳ ዴሬ ኣሻናዴይ ኢዛ ጊዲዳይሳኔ ፆሲ ካሴ ጋልዓ ጫቆ ማፃፋን ባ ዴሬዛስ ኢሚዳ ሂዶታ ቃላ ኩንꬂዳይ ኢዛ ባጋራ ጊዲዳይሳ ዮቲዛ ሚሺራቾ ቃላራ ዴስ። ሄሲካ ሄ ሚሺራቾ ቃላይ፥ ዬሱስ ኪርስቶሲ ኢስታ ጊዶን ዬሌቲ ዲጪዳ ኣይሁዳ ኣሳስ ፃላላ ጊዶንታ ኣላሜ ኣሳስ ኩሜꬃሳ።
ማቶሳ ሚሺራቾ ቃላይ፥ ዳሮፔ ናጌቴꬃን ጊጌቲዳ ማፃፋ። ማፃፋዚ ኮይሮፔ ዬሱሳስ ዬሌቴꬃ ጊሽ ዮቶ ዶሚዲ ኢዛ ፂንቃቴ ጊሺኔ ኢዚ ፓጬቲዳ ፓጬዛ ሎዔꬂ ዮቲዳፔ ጉዬ ኢዚ ጋሊላ ዴሬን ሳባኪዳይሳ፥ ታማርሲዳይሳኔ ኣሳ ሃርጌፌ ፓꬂዳይሳ ቆንጪሴስ። ቃሴካ ዬሱሲ ጋሊላ ዴሬፔ ዬሩሳላሜ ቢዳይሳ፥ ኢዚ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ቦላ ዴዒዳ ዴዖ ጊሺኔ ሃ ኣላሜዛ ቦላ ጋምዒዳ ዉርሴꬃ ላይꬃን ዉርሴꬃ ሳሚንታን ሃኒዳ ሃኖታ ጊሽ ዮቴስ። ሄይቲካ ዬሱሲ ካቄቲዳይሳ፥ ሃይቂዳይሳኔ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሳ።
ሃ ሚሺራቾ ቃላዚ፥ ዬሱሲ ፆሳ ዎጋ ቢርሻናስ ኢዛስ ጎዳቴꬂ ዲዛዴኔ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ታማርሲዛ ጊታ ኣስታማሬ ሂስቲ ሺሼስ። ኢዛ ቲሚርቴዛፔ ዳሪዛ ባጋይ ኢቻሹ ዱማ ዱማ ኪፊሌን ሻኬቴስ።
1. ፆሳ ካዎቴꬃን ዲዛይታ ሃኖ፥ ኢስታ ኦሶ፥ ኢስታ ሼኔ፥ ኢስቲ ሃናና ማላ ኢስታስ ቤሲዛዚኔ ኢስታስ ቤሲዛ ዉርሴꬃ ኤፃ ሻኪ ኤሪሲዛ ዙማ ቦላ ሳባኪዳ ቃላ (ሼምፖ 5-7)
2. ታማኔ ናምዑ ኢዛ ኣሽካራቲ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ኪቴቲ ቢሺን ኢስታስ ኢሜቲዳ ዎጋታ (ሼምፖ 10)
3. ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ሺቂዳ ዱማ ዱማ ሌሚሶታ (ሼምፖ 13)
4. ዬሱሳ ዎስቲ ካላናኮኔ ኢስታስ ጌላና ማላ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ (ሼምፖ 18)
5. ሃይሳ ሃ ዎዴዛ ዉርሴꬃ ጊሺኔ ፆሳ ካዎቴꬃይ ያናይሳ ጊሽ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ (ሼምፖ 24-25)
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬃ ዛርኬኔ ኢዛ ዬሌቴꬃ 1፡1-2፡23
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ኦሶ 3፡1-12
ዬሱሳ ፃማቄቴꬂኔ ኢዛ ፓጬቴꬅ 3፡13-4፡11
ዬሱሲ ጋሊላን ኦሶ ዶሚዴስ 4፡12-18፡35
ዬሱሲ ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ቡስ 19፡1-20፡34
ዬሱሳ ዉርሴꬃ ሳሚንታን ጋኪዳ ሜቶታ 21፡1-27፡66
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲ ቤቲዴስ 28፡1-20
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌታ ዛርኬ
(ሉቃ 3፡23-38)
ዳዉቴ ና፥ ኣብራሃሜ ና ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬃ ዛርኬይ ሃይሳፌ ካሊዛይሳ፤
ኣብራሃሜይ ዪሳቃ ዬሊዴስ፤ ዪሳቂ ያቆቤ ዬሊዴስ፤ ያቆቤይ ዩሁዳኔ ኢዛ ኢሻታ ዬሊዴስ፤ ዩሁዳይ ቲማሪፔ ፋሬሳኔ ዛራ ዬሊዴስ፤ ፋሬሳይ ኤስሮሜ ዬሊዴስ፤ ኤስሮሜይ ኣራሜ ዬሊዴስ፤ ኣራሜይ ኣሚናዳቤ ዬሊዴስ፤ ኣሚናዳቤይ ኔዓሶኔ ዬሊዴስ፤ ኔዓሶኔይ ሳሎሞኔ ዬሊዴስ፤ ሳሎሞንካ ቦዔዜ ኤራዓቢፔ ዬሊዴስ፤ ቦዔዜይ ኡሩቲፔ ኢዮቤዴ ዬሊዴስ፤ ኢዮቤዴይ ኢሴዬ ዬሊዴስ፤ ኢሴዬይ ካዎ ዳዉቴ ዬሊዴስ፤ ዳዉቴይ ኦሪዮ ማቼይፌ ሶሎሞኔ ዬሊዴስ።
ሶሎሞንካ ሮቢዓሜ ዬሊዴስ፤ ሮቢዓሜይ ኣቢያ ዬሊዴስ፤ ኣቢያይካ ኣሳፌ ዬሊዴስ፤ ኣሳፌይ ዮሳፒፄ ዬሊዴስ፤ ዮሳፒፄይ ኢዮራሜ ዬሊዴስ፤ ኢዮራሜይ ኦዚያ ዬሊዴስ፤ ኦዚያኔይ ኢዮዓታሜ ዬሊዴስ፤ ኢዮዓታሜይ ኣካዜ ዬሊዴስ፤ ኣካዜይ ሂዚቃሴ ዬሊዴስ፤ 10 ሂዚቃሲ ሚናሴ ዬሊዴስ፤ ሚናሴይ ኣሞፄ ዬሊዴስ፤ ኣሞፄይካ ዮሲያሳ ዬሊዴስ፤ 11 ዮሲያሲ ባቢሎኔ ዲዖ ላይꬅ ኢኮኛኔኔ ኢዛ ኢሻታ ዬሊዴስ።
12 ባቢሎኔ ዲዖፔ ጉዬ ኢኮኛኔይ ሳላቲያሌ ዬሊዴስ፤ ሳላቲያሌይካ ዜሩባቤሌ ዬሊዴስ፤ 13 ዜሩባቤሌይ ኣቢዮዴ ዬሊዴስ፤ ኣቢዮዴይ ኤሊያቄሜ ዬሊዴስ፤ ኤሊያቄሜይ ኣዛሬ ዬሊዴስ፤ 14 ኣዛሬይ ሳዶቄ ዬሊዴስ፤ ሳዶቄይ ኣኪሜ ዬሊዴስ፤ ኣኪሜይካ ኤሊዮዴ ዬሊዴስ፤ 15 ኤሊዮዴይ ኣላዛሬ ዬሊዴስ፤ ኣላዛሬይ ማታኔ ዬሊዴስ፤ ማታኔይ ያቆቤ ዬሊዴስ፤ 16 ያቆቤይካ ኪርስቶሳ ጌቴቲዳይሳ ዬሱሳ ዬሊዳ ማራሞ ኤካና ጊጊሲዳ ዮሴፌ ዬሊዴስ። * ኪርስቶሳ ኪርስቶሳ ጉሲ “ሜሲሄ” ዎይኮ “ቲዬቲዳይሳ” ጉሳ።
17 ሄሳ ጊሽ ኣብራሃሜፔ ዪዲ ዳዉቴ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ፤ ቃሴ ዳዉቴፔ ባቢሎኔ ዲዖ ዎዴ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ፤ ባቢሎኔ ዲዖፔ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬅ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ ጊዴስ።
ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌታ
18 ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬃ ታሪኬይ ሃይሳፌ ካሊ ዲዛይሳ፤ ኢዛ ኣያ ማራማ ዮሴፌስ ጊጌታ ዲሺን ኢዚ ኢዚራ ጋይቶንታ ፂሎ ኣያናን ቃንꬃታዳ ቤታዱስ። * ሉቃ 1፡27 19 ኢዞ ጊጊሲዳ ዮሴፌይ ፂሎ ኣስ ጊዲዳ ጊሽ ማራሞ ኣሳ ሲንꬃን ቆንጬ ኬሶንታ ቆታራ ኣጋናስ ባ ዎዝናራ ቃቺዴስ። 20 ሃይሳ ኢዚ ቆፒሺን ፆሳ ኪታንቻይ ኣጉሞራ ኢዛስ ቆንጪዲ “ዳዉቴ ና ዮሴፌ! ኔ ጊጊሲዳ ማራማ ቃንꬃቲዳይ ፂሎ ኣያናን ጊዲዳ ጊሽ ኢዞ ኔሶ ኤፋናስ ባቦፋ። 21 ኢዛ ኣቱማ ና ዬላና፤ ኢዚ ኣሳ ናጋራፔ ኣሻናዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዛ ሱንꬅ ኔ ‘ዬሱሳ’ ጋ ሱንꬃና” ጊዴስ። * ሉቃ 1፡31
22-23 ጎዳይ ናቤ ኢሳያሳ ዱናን “ሄኮ! ጌላዖይ ቃንꬃታና፤ ኣቱማ ናካ ዬላና፤ ናዛ ሱንꬃይካ ኣማኑዔላ ጌቴታና፤ ሄሳ ቢርሼꬂካ ‘ፆሲ ኑናራ ዴስ’ ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሲ ፖሌታና ማላ ሃይሲ ዉሪካ ሃኒዴስ” ጊዴስ። * ኢሳ 7፡14
24 ዮሴፌይካ ꬊስኮፌ ቤጊዲ ጎዳ ኪታንቻይ ኢዛ ኣዛዚዳ ማላ ማራሞ ባሶ ኤፊዴስ።
25 ጊዶ ኣቲን ባዳ ኢዛ ኮይሮ ናዛ ዬላና ጋካናስ ኢዞ ኤኪቤና። ዬሌቲዳ ጉꬃ ናዛ ሱንꬃ “ዬሱሳ” ጊዴስ። * ሉቃ 2፡21

*1:16 ኪርስቶሳ ኪርስቶሳ ጉሲ “ሜሲሄ” ዎይኮ “ቲዬቲዳይሳ” ጉሳ።

*1:18 ሉቃ 1፡27

*1:21 ሉቃ 1፡31

*1:22-23 ኢሳ 7፡14

*1:25 ሉቃ 2፡21