2
ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋፌ ዪዳ ኤራንቻታ
ካዎ ሄርዶሳ ዎዴ ዬሱሲ ቤቴሌሜ ዩሁዳን ዬሌቲዳፔ ጉዬ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋፌ ኤራንቻቲ ዬሩሳላሜ ዪዲ “ዬሌቲዳ ኣይሁዳ ካዎይ ኣዋን ዲዜ? ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋራ ኢዛ ፆሊንቴዛ ቤዪዲ ኢዛስ ጎይናና ዪዶስ” ጊዲ ኦይቺዳ።
ካዎ ሄርዶሲ ሄሳ ሲይዲ ዳጋሚዴስ፤ ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ኢዛራ ዳጋሚዴስ። ኢዚካ ቄሴታ ሃላቃታኔ ዎጋ ታማርሲዛይታ ኡባ ሺሺዲ “ኪርስቶሲ ኣዋን ዬሌታኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
5-6 ኢስቲካ ኢዛስ “ናቤይ
‘ዩሁዳ ቢታን ዲዛሬ ሃኔ ቤቴሌሜ!
ታ ዴሬ ኢስራዔሌ ናጊዛዴይ ኔፔ ኬዛና ጊሽ
ሃንኮ ዩሁዳ ሃሪዛይታፔ ኣዛንካ ጉፃካ’
ጊዲ ፃፊዳ ጊሽ ኢዚ ቤቴሌሜ ዩሁዳን ዬሌታና”
ጊዲ ዮቲዳ። * ሚክ 5፡2
ሄሳፌ ጉዬ ሄርዶሲ ሄ ኤራንቻታ ጌማራ ፄይጊሲዲኔ ኢስታ ሃሳይሲዲ ፆሊንቴዚ ኢስታስ ቤቲዳ ዎዴዮ ሻኪ ኤሪዴስ። ኤራንቻታ ቤቴሌሜ ዬዲዲ “ቢዲ ጉꬃ ናዛ ኮዪቴ፥ ታካ ባዳ ኢዛስ ጎይናና ማላ ዴሚዳ ማላ ሃ ታኮ ሲሚዲ ኢዚ ኣዋን ዲዛኮን ታስ ዮቲቴ” ጊዴስ።
ኤራንቻቲካ ካዎይ ኢስታስ ጊዳይሳ ሲዪዳፔ ጉዬ ሲሚ ቢዳ፤ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋራ ኢስታስ ቤቲዳ ፆሊንቴይ ኢስታ ካሌꬂዲ ጉꬃ ናዚ ዲዛሶ ጋꬂዴስ። 10 ኢስቲ ፆሊንቴዛ ቤዪዳ ዎዴ ዳሮ ኡፋዬቲዳ። 11 ኬꬄ ጌሊዲ ጉꬃ ናዛ ኢዛ ኣዮ ማራሚራ ዴሚዲኔ ጉልባቲዲ ኢዛስ ጎይኒዳ፤ ባ ሳፂኔ ሳፂኔ ዶይዲ ዎርቃ፥ ኤፃኔኔ ካርቤ ጊዛ ሚሽ ኢዛስ ኢሚዳ።
12 ኢስቲ ሄርዶሳኮ ሲሞንታ ማላ ኣጉሞን ኬሂ ናጌታና ማላ ጌቴቲዳ ጊሽ ሃራ ኦጌራ ባ ዴሬ ሲሚዳ።
ጊብፄ ቢታ ቤቴ ቡስ
13 ኤራንቻቲ ቢዳፔ ጉዬ ጎዳ ኪታንቻይ ዮሴፌስ ኣጉሞራ ቤቲዲ “ሄርዶሲ ጉꬃ ናዛ ዎꬋና ኮዪዛ ጊሽ ኔ ሲማና ዎዴ ታ ኔና ኤሪሳና ጋካናስ ዴንዳዳ ጉꬃ ናዛ ኣዬይራ ኤካዳ ዱጌ ጊብፄ ቢታ ባቃታዳ ሄን ዳሻ” ጊዴስ።
14 ሄሳ ጊሽ ዮሴፌይ ዴንዲዲ ኣዪዮ ናዛራ ኤኪዲ ጊዶꬃራ ዱጌ ጊብፄ ቢታ ቢዴስ። 15 ሄርዶሲ ሃይቃና ጋካናስ ሄን ዴዒዴስ። ሄሳንካ “ታ ናዛ ታ ጊብፄ ቢታፌ ፄይጋዲስ” ጊዲ ጎዳይ ካሴ ናቤ ዱናን ሃሳዪዳይሲ ፖሌቲዴስ። * ሆሴ 11፡1
16 ኤራንቻቲ ኢዛ ባሌꬂዳይሳ ኤሪዳ ዎዴ ሄርዶሲ ኬሂ ሃንቄቲዴስ። ኤራንቻቲ ኢዛስ ካሴ ዮቲዳ ማላ ባ ኣስ ኪቲዲ ናምዑ ላይꬃኔ ናምዑ ላይꬅ ኩሞንታይታ ቤቴሌሜኒኔ ቤታሌሜ ዩሾን ዲዛ ጉꬃ ኣቱማ ናይታ ኡባ ዎꬊሲዴስ።
17-18 ሄሳን
“ዬሆይኔ ጊታ ዋሶ ጊሪሳይ ኤራማን ሲዬቲዴስ፤
ኢራዔላ ባ ናይታስ ዬካዱስ፤
ናይቲ ዉሪ ዉሪዳ ጊሽ
ሚናናስ ዳንዳዮንታ ኢፃዱስ”
ጌቴቲዲ ናቤ ኤርማሳን ዮቴቲዳይስ ፖሌቲዴስ። * ኤር 31፡15
ጊብፄፔ ናዚሬቴ ሲሞ
19 ሄርዶሲ ሃይቂዳፔ ጉዬ ጎዳ ኪታንቻይ ኣጉሞራ ዮሴፌስ ጊብፄ ቢታን ቤቲዲ፥ 20 “ዴንዳዳ ጉꬃ ናዛኔ ኢዛ ኣዪዮ ኤካዳ ኢስራዔሌ ቢታ ሲማ፤ ናዛ ዎꬋና ኮዪዛይቲ ሃይቂዳ” ጊዴስ። 21 ዮሴፌይ ዴንዲዲ ናዛ ኣዪይራ ኤኪዲ ኢስራዔል ቢታ ሲሚዴስ።
22 ጊዶ ኣቲን ኣርካላዎሲ ባ ኣዋ ሄርዶሳ ሶን ዩሁዳን ካዎቲዳይሳ ሲይዲኔ ሄ ባናስ ባቢዴስ፤ ጎዳይ ኣጉሞራ ኢዚ ሄ ቦንታ ማላ ዮቲዳ ጊሽ ጋሊላ ኣዉራጃ ቢዴስ። 23 ናዚሬቴ ጌቴቲዛ ካታማዮ ቢዲ ሄን ዱስ ኦይኪዴስ። ሄሳንካ ካሴ ናቤታን “ናዚሬቴ ኣስ ጌቴታና” ጌቴቲዲ ካሴቲዲ ሲንꬃፌስ ሃሳዬቲዳይሲ ኩሚዴስ። * ማር 1፡24፤ ሉቃ 2፡39፤ ዮሃ 1፡45

*2:5-6 ሚክ 5፡2

*2:15 ሆሴ 11፡1

*2:17-18 ኤር 31፡15

*2:23 ማር 1፡24፤ ሉቃ 2፡39፤ ዮሃ 1፡45