2
Kaqettida Kirstoosa gish tamarso
Ta ishato! Ta inteko Xoossa xuura qoncisana biday taas duuna qaratethi woykko era daroy diza gish gidenna. Ta inte giddon diza wode kaqettida Yesus Kirstoosappe attin hara eronta mala ta baggara murtadis. Ta inteko daro daaburan, yashshatethaninne daro kokkorashe badis. Ta qaalaynne sabakoykka Ayana wolqa qoncisethanppe attin cimoninne era daron gidenna. Hessika inte ammanoy Xoossa wolqanppe attin asa cincateththa bolla xaphonta mala hanides.
Xillo Ayanappe imettida erateth
Nu kaha kunthida asata achchan era haasaya hasayos; gido attin hayssa ha alameza erateth gidenna; woykko dhayana diza ha alameza haarizayta erateth gidenna. Gido attin nu haasayizay kase qoteti diza Xoossa xuura eratetha; he eratethay Xoossi daro wodeppe kase nuna bonchos kasetidi wursi woththidayssa. Ha alameza haarizaytappe oonikka ha eratetha eribenna; eridako isti boncho Goda kaqettenna. Gido attin Geeshsha Maxaafan
“Asa ayfey beyontaz,
asa haythi siyontaz,
asa woznaykka qoppontaz
Xoossi ba dosizaytas giigissides” gees. * Isa 64:4
10 Xoossi gidikko hessa ba Ayana baggara nuus qoncisides. Ayanaykka Xoossas diza ciimma yo7o ashshonta wursi pilgi xeelles. 11 Asa garsan izaades diza ayanappe attin izaade wozna erizay oonee? Hessathoka Xoossa Ayanappe attin Xoossa qofa erizay oonikka deenna. 12 Xoossafe nuus imettidayssa nuni erana mala Xoossa Ayanay nuus imettides attin nuni hayssa ha alameza ayana ekibeekko.
13 Nu yootizay hayssa; nu asappe tamarida qaala gidonta Ayanappe tamarida qaala hasayos. Ayana tumatethakka nu qoncisizay Ayana qaalanna. 14 Xoossa Ayanay izan baynda asi Xoossa Ayanappe gididaz ekkanas dandayenna; Gaasoyka hessa mala yo7oy izas eeyateththa; izi baasi Ayanan paacetizade gidida gish izi eranas dandayenna. 15 Xoossa Ayanay izan dizadey qas wursikka paaces attin baasi oonanka paacettenna. 16 Hessika
“Goda qofa eranas dandayizay oonee?
Iza zoranas dandayizay oonee?”
geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafettida mala; nuus gidikko Kirstoosa woznay dees. * Isa 40:13

*2:9 Isa 64:4

*2:16 Isa 40:13