Phawuloosi
Qorontoose Asas
Xaafida Koyro Kiita
Giddo qofa
Phawuloosi Qorontose asas xaafida koyro kiitay xaafettiday izi kase Qorontoosen essida Woosa Keeththa giddon diza ammanon duussa gishshinne ammano gish dendida metota birshanas giidikko. He wode Qorontoose katamaya kumeththa alamen eretida Girike asa katama gidoyssappekka bollara Akaya geetettiza Oroome kawoy haariza waanna katama. Hinna he katamaya izin daro gita zal7ey zal7etizaso. Hanko dere woga baggara gidikko daro dichcha bolla dawussinne iita hanoninne dumma dumma miishe ammanon daro erettidaro.
Hawaarey harappeka lo7ethi xeelliday Woosa Keeththay giddon diza shaakotetha gish, ista iita ooththo gish, layma gishshinne ekone gelo gish, Woosa Keeththa gish, Xillo Ayana imotata gishshinne hayqoppe dentha gishassa. Hessathoka Hawaarey Mishiraachcho qaalaza hayta ha oyshata bolla istas lo7ethi minthi zaaro immees.
“Siiqoy” Xoossi ba asas immida imota ubbafe aadhdheth gididayssa qoncisizay tammanne heedzdzantho shempoy hayssa ha maxaafa giddon daro erettida kifle giidi qofettes.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-9
Ammanizayta garsan medhetida shaakoteth 1:10-4:21
Iita oosonne so asa duus 5:1-7:40
Ammanizaytanne ammanonta asa 8:1-11:1
Ammanizayta duussinne Xoosse goynno woga 11:2-14:40
Hayqoppe Kirstoosa denthinne ammanizayta denthi 15:1-58
Yuhudan waaye bolla diza ammanizayta maaddanas keso miish shiisho 16:1-4
Kuushsha qofa 16:5-24
1
Xoossa shenen Yesus Kirstoosas kiitetanas xeeygetida Phawuloosappenne nu isha Sostineeseppe;
Qorontoosen diza Xoossa Woosa Keeththas; Goda Yesus Kirstoosas dummatidaytasinne istassara nuussara Goda gidida Goda Yesus Kirstoosa suntha awan awanka xeygiza ammanizaytara gidanas xeeygetida asa ubbas. Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroy intes gido.
Xoossas galata
Goda Yesus Kirstoosa baggara intes imettida Xoossa kiyatetha gish ubba wode inte gishikka tani Xoossa galatays. Gaasoy ay yo7onka; hessikka haasayan gidin eratetha inte ubban duretideta. Kirstoosa gish nu intes markattidayssi inte achchan minnides. Hessa gish inte Yesus Kirstoosi qoncana gallas naagishin Ayana imotethatappe aykkoykka intes paccenna. Goda Yesus Kirstoosi nam7antho yaana gallassan inte inte bolla boroy baynda bettana mala wurseth gakkanaas izi intena lo7eth naagana. Izi ba naaza nu Goda Yesus Kirstoosa issifetethako intena xeygida Xoossi izi ammanettida Xoossa.
Qorontose Woosa Keeththa garsan medhetida shaaketeth
10 Ta ishato! Inte garsan shaaketethi doonta mala intes issi woznaynne issi qofay daana mala inte inte garsan issino gidana mala Goda Yesus Kirstoosa sunthan ta intena woossays. 11 Ta ishato! Inte garsan palamay dizayssa ta Qaalo7e so asappe siyadis. 12 Yo7ozikka hayssa mala; inte garsan issi issi asay “Ta Phawuloosa bagga” gees; baggay qasse “Ta Aphilosa bagga” gees; baggay qasse “Ta Keefa bagga” gishin haray qasse “Ta Kirstoosa bagga” gees. * Keefa gussi Phexroosa guus.* Hawa 18:24 13 Histikko Kirstoosi shaaketi wodhdhidee? Inte gish Phawuloosi kaqettidee? Woykko Phawuloosa sunthan xammaqetidetii? 14 Inte giddofe Qerisphoosappenne Gayiyoosappe attin hara oonakka ta xammaqonta gish Xoossa galatays. * Hawa 18:8; 19:29; Oro 16:23 15 Hessa gish oonikka “Ta Phawuloosa sunthan xammaqetadis” gaana asi deenna. 16 Tumukka Istifanoose so asa xammaqadis. Heytappe hara ta xammaqidakkone ta erizadey deenna. * 1Qoro 16:15 17 Kirstoosi tana kiittiday Mishiraachcho qaala yootanas attin xammaqanas gidenna. Kirstoosa masqaley hada gidonta mala ta asappe gidida cincateththan sabakikke.
Xoossa wolqanne erateth gidida Kirstoosa
18 Masqaleza kiitay dhayana dizaytas eeyateththa. Gido attin attana diza nuus gidikko Xoossa wolqa. 19 “Cincata cincatethi ta istafe dhayssana; eranchata eratetha ta hada ooththana” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides. * Isa 29:14
20 Cincay awan dizee? Tamarida eray awan dizee? Hayssa wodeza pilgi erizay awan dizee? Xoossi ha alameza erateth, eeyateth ooththibenee? * Iyo 12:17; Isa 19:12; 33:18; 44:25 21 Xoossa eratethafe dendidayssan alamey ba eratetha gaason Xoossa eroy xoonin sabako eeyateththan ammanizayta ashshanas Xoossa shene gidides. 22 Ay wodekka Ayhudati dumma malata koyettes. Girike asati qasse erateth koyettes; 23 Nuni gidikko kaqettida Kirstoosa sabakoos. Hessika Ayhudatas dhuphe; Ayzaabetas qasse eeyateththa. 24 Xoossi xeygidaytas isti Ayhudata gidin woykko Girike dere asa gidikkoka Kirstoosi Xoossa wolqanne Xoossa eratetha. 25 Gaasoyka asa erappe Xoossa eeyateththi aadhdhida eratetha; asa minotethafe Xoossa laafatethi aadhdhees;
26 Ta ishato! Kase inte xeeygetiza wode inte ay mala asakkonne ane qoppite. Asa qofa mala gidikko intefe darizayti erata gidekketa. Intefe daroti wolqay bayndayta; darotikka gita keeththa asappe yeletibekketa. 27 Gido attin Xoossi erata yeelachanas deraappe eeyata doorides; Xoossi minota yeelachanas alamezappe daburanchata doorides. 28 Xoossi hanko ammanonta asa achchan deettes geetetti erettiza miishata baynda miisha mala ooththana hayssa alamezan leqettidaytanne kawuyidayta laafata doorides. 29 Hessakka izi ooththiday oonikka iza sinthan ceeqqettonta mala. 30 Intena qasse Xoossi Yesus Kirstoosara issifetethi daana mala ooththides. Hessa gish Xoossi Yesus Kirstoosa nu erateth, nu xilloteth, nu geeshshatethinne nuna ashshizade gidana mala ooththides. 31 Hessa gish kase “Ceeqqiza asi Godan ceeqo” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala.* Er 9:24

*1:12 Keefa gussi Phexroosa guus.

*1:12 Hawa 18:24

*1:14 Hawa 18:8; 19:29; Oro 16:23

*1:16 1Qoro 16:15

*1:19 Isa 29:14

*1:20 Iyo 12:17; Isa 19:12; 33:18; 44:25

*1:31 Er 9:24