16
Saroka
Kinkira7oose Woosa Keeththan ooththiza ammanettida micheyo Pebeeno intes hadara gays. Ammaniza asas bessiza mokko inte izo Goda sunthan mokki ekkana malanne iza intefe koyiza ay miishanka inte izo maaddana mala ta intena qofisays.
Kase tanara Goda Yesus Kirstoosas issife ooththida Phirsiqillassinne Aqilas ta sarokka gaththite. * Hawa 18:2 Isti ta gish hayqqana gakkanaas bana aaththi immida; tana xalala gidonta Ayzaabetappe ammanidaytikka ista galatetes. Ista keeththan diza ammaniza asaaka saro giite. Iisiyappe koyro Kirstoosan ammanida ta siiqoza Ephenexoose saro giite. Intes daro daaburidaro Maaramo saro giite. Tanara issife qashetida Andiraqonenne Yuniyase saro giite. Heytanti Hawaareta garsan lo7o sunthara dizaytanne Kirstoosa taappe kase ammanidayta. * Yuuniyaase Issi issi Geeshsha Maxaafati Yoliya geettes.
Tani Goda baggara daro siiqiza Philyaxone saro giite. Kirstoosa ooso tanara issife ooththiza Irobanoonenne ta siiqiza Senxakekka saro giite. 10 Kirstoosan iza ammanoy paacetidi galattettida Exessenesses ta sarokka gaththite. Arsixabaloso asaska ta sarokka gaththite. 11 Ta dabbo Herodiyaana saro giite. Godan diza Niriqaasoso asa saro giite.
12 Godan gididi minotethan ooththiza macasata Tirofimoononne Xirofimoono saro giite. Godas ooson daro daaburidaris Kirstoosan tani izo siiqiza Xarsidis ta sarokka gaththite. 13 Godan doorettida Ruufoones, taassinne izas aayo gididaris ta sarokka yootite. * Mar 15:21 14 Asqeroonessi, Afilasoonessi, Heromeenessi, Phaxirobaanessi, Hermaanessinne istara diza ishata ubbatas ta sarokka gaththite. 15 Filegoones, Yuuliyaas, Neeriyassinne iza micheys hessathoka Alxoones, istara diza ammanizaytaska ta sarokka gaththite.
16 Issoy issa yeeri yeer ekkidi saroketite. Kirstoosan ammaniza Woosa Keeththa asay wurikka intena saro gees.
17 Ta ishato! Asa garsan shaaketethi medhizaytappenne inte tamarida timirta ekkonta ixon intes dhuphe gidiza asatappe inte naagetite. 18 Heytanta mala asati Yesus Kirstoosas ooththizayta gidonta ba qantha kaththa gish ooththizayta. Shugo qaalara haasayaninne wozna kiya asata baleththetes. 19 Inte mishiraachcho qaalas azazettizayta gididayssa asi wuri siydes. Hessika tana daro ufaysides. Gidikkoka inte lo7o hanos cincata qasse iita oosos eeyata gidana mala ta koyays. 20 Sarotetha Goday Xala7e eeson inte toho gars aaththi dincereththana.
Goda Yesus Kirstoosa kiyatethi intenara gido.
21 Tanara issife ooththiza Ximtoossi qasseka ta dabbo Luqiyoossi, Iyaasooneynne Susiphexiroossi intena saro saro geetes. * Hawa 16:1
22 Hayssa kiita xaafiday tani Xerixiyoossi intena Goda sunthan saro gays.
23 Taninne hayssan diza kumeththa Woosa Keeththa asay mokki ekkiza Gayiyoossikka intena saro gees; katama miishsha oykkiza Erisxoossinne nu isha Qo7axiroossi intena saro geettes. * Hawa 19:29; 1Qoro 1:14; 2Xim 4:20 24 Goda Yesus Kirstoosa kiyateth intenara ubbatara gido. Amiin.
25 Tani yootiza Mishiraachcho qaalay Yesus Kirstoosa gish yootetiza kiitaynne beni wodeppe doommidi qotan gam7idi ha7i qasse qoncida tuma xuura baggara izi intena ammanon essanas dandayees. 26 Ha7i qasse hayssi tumay qoncides. Merna Xoossa azazon wurikka ammanidi azazettana mala nabeta maxaafa baggara dereti wurikka iza erana mala hanides.
27 Izi xalala era gidida Godas Yesus Kirstoosa baggara merna bonchoy izas gido. Amiin.

*16:3 Hawa 18:2

*16:7 Yuuniyaase Issi issi Geeshsha Maxaafati Yoliya geettes.

*16:13 Mar 15:21

*16:21 Hawa 16:1

*16:23 Hawa 19:29; 1Qoro 1:14; 2Xim 4:20