16
Yerusalamen waayetiza ammanizaytas miisha keso
Ha7i qasse ammanizaytas miisha keso gish Galatiyan diza Woosa Keeththatas tani immida azazo mala inteka ooththite. * Oro 15:25-26 Miishay kezanay buro ta hee biin gidonta mala intefe issi issi asi baasi diza mala saamintan saamintan issi gallas wogga wogga kessi wotho. Ta he biza wode inte doorida asatas ta moyzo dabdaabe xaafa immada, isti inte immida imota Yerusalame gaththana mala haappe ta kiittana. Ta istara baanas koshshizaz gidikko tanara baandettes.
Phawuloosas oge baana qofa
Tani bashe Maqidooniyara aadhdha buussi taas attonta gish ta Maqidooniya gakkada heera inteko baana. * Hawa 19:21 Ta awakka bishin tana ogey waayssonta mala inte tana maaddana mala bashe ta inte achchan gam7onta aggike. Oone erizay balgoy aadhdhana gakkanaas ta inte achchan balgoza aaththonta waaya aggana. Ta inte achchan daro wode gam7anas koyiza gish intena coo ogera aadhdha bashe beyanas koyikke. Goda shene gidikko inte achchan adussa wode gam7anas koyays.
Gido attin Phenxaqoste geetettiza ba7aale gallas gakkanaas ta Efesoonen gam7ana. * Lewe 23:15-21; Zaare 16:9-11 Ta heen gam7ana gaasoyka taas heen gita ooso pengey doyettides shin tanara eqetizayti daroti deettes.
10 Ximtoosi inteko biikko izi ta mala Goda oosancha gidida gish izi baboy baynda daana mala inte iza maaddite. * 1Qoro 4:17 11 Hessa gish oonikka iza kadhoppo. Izi taakko saron simmana mala inte maaddite. Nukka hara ammanizaytara iza yuussa naagon doos.
12 Nu isha Aphilosi hara ammanizaytara inteko baana mala keeha woossadis shin izi qas ha7i inteko baanas koybenna. Gido attin baana ogey giigishin izi inteko baana.
Wurisetha zorenne sarokka
13 Beeggite! Ammanon minni eqqite; minnite; goobte. 14 Inte ooththizaz wursikka siiqon ooththite.
15 Ta ishato! Akaaya biittan koyro ammaniday Istifanooseso asa gididayssanne ammaniza asa maaddanas isti bana aaththi immidayssa inteka ereeta. * 1Qoro 1:16 16 Ista misatiza asatasinne istara issife daaburiza asatas ubbas azazettana mala ta intena woossays.
17 Istifanoossi, Ferdonaxoossinne Akayqoosi yida gish ta daro ufayetays. Gaasoyka inte haan tanara doonta gish isti taas paccizaz wursi kunthida. 18 Ta woznanne inte wozna wursi shempisida. Hessa gish hessanta mala asata mule baloppite.
19 Iisiya biittan diza Woosa Keeththati intena saro geetes. Aqilaynne Phirsiqillaykka ista soon shiiqiza ammaniza asay Goda sunthan boncho sarota intes shiisheetes. * Hawa 18:2 20 Haan ammanizayti wurikka intena saro geetes. Inte inte giddon issoy issara siiqo yeereteth yeeretite.
21 Hayssa sarokka ta kushera xaafiday tana Phawuloosa.
22 Goda dosontadey diikko izi qangetidade gido! Godo haaya! 23 Goda Yesusa kiyatethi intenara gido.
24 Ta siiqoy Goda Yesus Kirstoosa baggara intes ubbas gido. Amiin.

*16:1 Oro 15:25-26

*16:5 Hawa 19:21

*16:8 Lewe 23:15-21; Zaare 16:9-11

*16:10 1Qoro 4:17

*16:15 1Qoro 1:16

*16:19 Hawa 18:2