Phawuloosi
Qorontoose Asas
Xaafida Nam7antho Kiita
Giddo qofa
Phawuloosi Qorontoose asas nam7antho kiita xaafida gaasoy Qorontoosen diza Woosa Keeththayra izas diza gaytoteththay daro lo7onta wode. Issi issi ammaniza asati deexxiza kadhe qaalata iza bolla shiishshikkokka Phawuloosi istara giiganas daro koyidayssa bessees. Izi istara giigikko izas gita ufayssi siyetanayssa qoncisees.
Ba xaafida koyro kiita bolla Phawuloosi Qorontoosen diza Woosa Keeththayra izas diza gaytoteththa qoncisethan he Woosa Keeththayn dendida boro yo7ozassinne ista eqetethas ays izi mino zaaro immidakonne erisses. Izi hessara issi bolla gathidi he iza hanqozan asay maarotethassinne maqaynos gathida gish hessi izas siyetida ufayssa qoncisees. Qasseka Yuhudan diza ammaniza asa maaddanas kiyatetha maado immana mala ista qofises. Wursetha shempota bolla Phawuloosi ba Hawaaretetha bolla dendida mootoza gish bena maaddiza makalkaya zaaro immees. Qorontoose Woosa Keeththan issi issi asati barka bana tumu Hawaareti nuna guussan Phawuloosi izi wordo Hawaare giidi mootetes.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-11
Phawuloosanne Qorontoose Woosa Keeththa 1:12-7:16
Yuhudan diza ammaniza asa maaddanas miishe keso 8:1-9:15
Phawuloosi baasi Hawaaretetha gish shiishida makalkaya zaaro 10:1-13:10
Kuushsha qofa 13:11-14
1
Xoossa shene mala Yesus Kirstoosas kiitettida Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe Qorontoosen diza Xoossa Woosa Keeththeys qasseka Akaaya biittan ammaniza kumeththa asas.* Hawa 18:1
Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroy intes gido.
Phawuloosi Xoossas shiishida galata
Maariza Aawasinne wursikka minthethiza nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossas galatay gido. Nuka nu baggara Xoossafe demmida minotethan metotetizayta minthethanas dandayana mala nu meton izi nuna minthethes. Kirstoosa waayey nu bolla daridayssa mala nuuska Kirstoosa baggara minthethoy darees. Nu meton inte atotethinne minoteth demmeeta. Nuni metotishin qasse inteka kase ekkida metoza mala genci ekkidi minettandeta. Nu meto inte nunara shaakki ekkida mala nunarakka inte minettanayssa nuni eriza gish nuus inte bolla diza ufayssi gita.
Ta ishato! Iisiya biittan nu bolla gakkida meto gish inte erana mala nu koyoos. He nu bolla gakkida metozi nu tokkanappe deexo gidida gish hayqqonta paxa daana giidi qoppibeekko. * 1Qoro 15:32 Addafekka nu bolla hayqo pirday pirdetida misatides; hessi wurikka nu bolla gakkida gaasoy nuni hayqqidayta denthiza Xoossan ammanettanassafe attin nu wolqan ammanetonta mala hanides. 10 Izi nuna hessa mala qopponta hayqoppe ashshides. Ha7ikka wodeppekka izi nuna ashshanayssa nu ammanettos. 11 Inteka inte woossan nuna maaddite. Daro asa woossan nuus imettida imotassinne nu gish daroti Xoossa galatetes.
Phawuloosi beyana baana gida qofa laammides
12 Histikko nu ceeqeteththi hayssa mala. Ha alamezan harappeka intessara nuussara diza gaytoteththan Xoossafe gidida geeshshatethaninne suuretethan nu de7idayssa nu woznay nuus markatees. Hessika asa cincateththan gidonta Xoossa kiyatethanna. 13 Inte nababidi eranas dandayonta miish nu intes xaafokko. Inte wursikka nababidi eranaysa nu eroos. 14 Inte nunan ceeqqettizayssa mala nuka intenan ceeqqettizayssa ha7i wursi eronta aggikkokka Goda Yesusi simmi yiza gallas wursikka erana.
15 Tani hayssa shaaka eriza gish nam7uto inte go7ettana mala koyro intena beyana qoppadis. 16 Hessika ta kase Maqidooniya bashe intena beyada Maqidooniyappekka simmashe inte achchara aadhdhada ta Yuhuda bishin inte tana maaddana mala qoppadisikkoshin. 17 Hayssi ta qofay intes ta lo7etha qopponta qofa misatizee? Woykko Ayzaabetas dose gididayssatho takka issito “Ero ero qasseka akay akay” giza misatizee? 18 Xoossi ammanettida Xoosse gidida mala nu intes yootiza qaalayka “Ee” giidi “Akay” gizaz gidenna. 19 Gaasoyka tana gidin woykko Silwaanoosenne Ximtoosa gidin nu intes sabakida Xoossa Naa Yesus Kirstoosi “Eenne akay” gidenna. Gido attin ubba wode izan “Ee” xalalay dees.
20 Xoossafe imettida hidotati wurikka “Ee” gididay izanna. Nuka iza baggara Xoossa bonchos “Amiin” gizay hessa gishassa. 21 Hessa gish inteka nunikka Kirstoosan minni eqana malanne ba oosos dooriday Xoossa. 22 Nu izayta gididayssa erisanas ba maatame nu bolla shocidaynne nu sinthafe demmana miishas Ayana waaseteth nu woznan woththiday iza.
23 Tani Qorontoose simmada inteko boonta aggiday intena mishisikke gaadakko; qasse hessi tumu gidonta wordo gidikko Xoossi ta bolla markato. 24 Inte ammanon eqqida gish intena ufayssanas nu intenara ooththana attin inte ammano bolla godatanas gidenna.

*1:1 Hawa 18:1

*1:8 1Qoro 15:32