Phawuloosi
Tasolonqe Asas
Xaafida Koyro Kiita
Giddo qofa
Tasolonqey Maqidooniya geetettiza Oroomes waanna katama. Phawuloosi Tasolonqe Woossa Keeththayo essiday Piliphisiyoose yeggi bidappe guyenna. Heerakka issi agina kumoonta dishin Ayhudati izi Piliphisiyoose yeggi bidayssa siyida. Hessa gish Phawuloosi istas xaafida ba kiitazan Mishiraachcho qaala qaanthara qoncisides. (1:9-10) Istika Ayhudata ammano ekkanas mati uttida Ayzaabeti Phawuloosi yootiza ammanon wozna bochettida. Hessa gish Ayhudati qanatetethan Phawuloosa bolla palama denthida. Hessa gish Phawuloosi Tasolonqe yeggidi gede Beeriya baanayssi izas manne gidides. Guuthi gam7ishe Qorontose katama bi gakkida mala Ximtoossi Woossa Keeththay hanizayssa wursikka izas yootides.
Phawuloosi koyro kiita Tasolonqe asas xaafiday ammanizayta dentheththanassinne minthethanassa. Izi ista lo7o ammano gishshinne ista siiqotetha gish lo7o wore siydi Xoosse galatides. Kase Phawuloosi istara diza wode izi istara ay mala duus deyidakkonne ista qofises. Hessafeka Kirstoosas nam7antho yuussa gish dendida oyshatas zaaro imees.
He oyshatappe baggati “Kirstoosi haa simmi yaanappe kasetidi kase hayqqida ammaniza asay Kirstoosa yuussan beettiza merna de7o demmanee?” gizayta. Phawuloossikka hessa gaaso histidi “Kirstoosas nam7antho yuussa timirteza hidotan naagishe he wode gakkanaas co7u giidi inte ooso ooththite” giidi ista zorees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1
Phawuloosa ufayssinne iza galata 1:2-3:13
Ammaniza asay kaallana woga 4:1-12
Kirstoosi nam7antho yaana yuussa gish imettida timirte 4:13-5:11
Wursetha zore 5:12-22
Kuushsha qofa 5:23-28
1
Phawuloosappe, Silwaanooseppenne Ximtoosappe; Xoossa Aawasinne Goda Yesus Kirstoosayta gidida Tasolonqen diza ammaniza asas nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosa kiyatethinne saroteth intes gido.* Hawa 17:1
Tasolonqen ammaniza asa ammano gish shiiqida galata
Nu intena nu woossan qoppishe ubba wode Xoossa inte gish galatoos. Ammanoninne mino siiqotethan inte ooththida ooso gish Goda Yesus Kirstoosa bolla diza inte mino ufayssan beettida inte minotetha gish nu Goda Xoossa, nu Aawa sinthan ubba gallas inte gish qoppoos.
Xoossan dosettida nu ishato! Izi intena dooridayssa nu eroos. Gaasoyka Mishiraachcho qaalay inteko yiday wolqara Xillo Ayananinne lo7ethi shaakki erin attin coo qaala xallan gidenna; qasseka nu inte gish giidi waani de7idakkone inte ereeta. Ha7i inte nunanne Goda misatideta. Inte bolla ay metoy gakkida gidikkokka Xillo Ayana ufayssa qaala inte ekkideta. * Hawa 1:5-9 Hessafe dendidayssan inte Maqidooniyaninne Akaayan ammaniza asa ubbas lo7o leemisota gidideta. Goda qaalay intefe kezidi Maqidooniyaninne Akaayan siyeteth xalla gidonta intes Xoossa bolla diza ammanoy ubbason eretides; hessa gish nu intes yootanas aykkokka koshshenna. Inte nuna wosti mokki ekkidakkone de7on diza tumu Xoossas ooththanas inte eeqatappe Xoossakko waani simmidako asay inte gish haasayees. 10 Qasseka Xoossi hayqoppe denthidayssa buro yaana hanqofe nuna ashshana Saloppe yaana Xoossa Naa Yesusa yuussa inte wosti naagizakkone asay haasayees.

*1:1 Hawa 17:1

*1:6 Hawa 1:5-9