4
Godato! Intes salon Goday dizayssa inte eriza gish intes ooththizaytas tumaninne suuretethan ooththite. * Efe 6:9
Gujo zore
Beegidi galatara gaththi pacey baynda Xoossa woossite. Ta iza gish qashetida Kirstoosa xuura awajjanas dandayana mala Xoossi nuus qaala yootanas oge doyana mala nu gishikka woossite. Qasseka haasayanas bessiza qaala qonccen ta haasayana mala taas woossite.
Ammanonta asatara intes diza hanotethan aadho eratethan Simeretite. Intes beettida lo7o qaadan go7ettite. * Efe 5:16 Issos issas inte zaaro wosti immanakone inte erana mala inte haasayay maxinera kaxxida kaththa mala mal7o gido.
Wursetha saroka
Tiqiqoossi ta duussa gish wursi intes yootana. Izi daro dosettida ishanne Godas tanara issife ooththiza ammanettida oosancha. * Hawa 20:4; 2Xim 4:12 Nu duussa gish inte erana malanne inte wozna minthana mala tani iza inteko kiittadis. Izi inte bagga gididi ammanettidadenne dosettidade gidida nu isha Anasmoosara inteko erays. Istika haan diza hanoza wursi intes yootana. * Pil 10-12 10 Barnabaasa aawa michey naa Marqoossinne tanara issife qashetida Arxirokoossi intena saro geetes. Marqoosa gish inte ay ooththanakkonne kase intena ta qofisa woththida mala izi inteko gakkishin mokki ekite. * Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Pil 24
11 Iyosxoosa geetettiza Iyaasoyka intena saro gees. Ayhuda asa giddofe Xoossa Kawoteththas tanara ooththizayti haytanta xalla. Isti tana minthethida.
12 Inte baggafe gidida Yesus Kirstoosa oosancha Ephapiray intena saro gees. Izikka intena Ayana duussan lo7ethi minnidinne mulera woppu giidi Xoossa shenen minni eqqana mala ubba wode inte gish woossan baaxetees. * Qola 1:7; Pil 23 13 Qasseka inte gish hessathoka Lodoqiyaninne Iyarpolise kataman dizaytas izi pacey baynda ooththizayssa ta izas markatays.
14 Daro dosettida aakkime Luqaassinne Deemaassi intena saro geetes. * 2Xim 4:10-11; Pil 24 15 Lodoqiyan diza nu ishataas, Nimpussinne izi keeththan shiiqiza ammaniza asatas ta saroka yootite. * Nimpusissinne izi keeththan dizaaris. Issi issi birsheththa maxaafati Nimpusessinne iza keeththan shiiqiza ammaniza asata geettes 16 Hanna ta kiitaya intes nababetida mala qasseka Lodoqiyan diza Woossa Keeththayn nababettana mala ooththite. Inteka qasse Lodoqiyappe intes kiitettida kiita nababite. 17 Akiriphas “Neni Godappe ekkida oosoza wurseth gaththanas minna” giite. * Pil 2
18 Hayssa saroka tani Phawuloosi ta kushera xaafadis. Ta qasheta dizayssa doggoppite. Xoossa kiyatethi intenara gido.

*4:1 Efe 6:9

*4:5 Efe 5:16

*4:7 Hawa 20:4; 2Xim 4:12

*4:9 Pil 10-12

*4:10 Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Pil 24

*4:12 Qola 1:7; Pil 23

*4:14 2Xim 4:10-11; Pil 24

*4:15 Nimpusissinne izi keeththan dizaaris. Issi issi birsheththa maxaafati Nimpusessinne iza keeththan shiiqiza ammaniza asata geettes

*4:17 Pil 2