3
Geeshshatetha duussas maaddiza woga
Histikko inte Kirstoosara issife dendidayta gidikko Kirstoosi Xoossa achchan uttidason puden diza hanotetha koyite. * Maza 110:1 Inte qofay pude bollan diza miisha bolla gido attin ha biitta yo7o bolla gidoppo. Gaasoyka inte hayqqidetanne inte de7oyka Kirstoosara Xoossa achchan qotetides. Intes de7o gidida Kirstoosi qonciza gallas inteka he wode izara issife bonchora qoncana.
Hessa gish intes biitta bolla diza amoteth diggite. Heytikka layma, tunateth, asho amo, iita amotethinne eeqas goynno mala gidida gaphigapho. Heytanta gaason Xoossa hanqoy Xoossas azazettontayta bolla yaana. Inteka kase diza duussan he miishata ooththideta.
Ha7i gidikko hanqo, yiillo, cashshe, zigirsinne yeellasiza haasaya heytanta misatizayta wursi diggite. Kase ceega asateth iza oosora gaththi intefe qaari yeggida gish inte inte garsan issoy issara wordo hasayoppite. * Efe 4:22 10 Bana medhdhidayssa misatana mala eran ooraxida ooratha asateth may7ideta. * Efe 4:24; Medhe 1:26 11 Heen Girike as gidin woykko Yuhuda as woykko qaxxarettidayta woykko qaxxaretontayta woykko tamaridaytanne tamarontayta woykko maaretontayta woykko aylle woykko goqa geetettiza dummatethi deenna. Kirstoosi heytanta ubbassa. Qasse ubbanka dees. * Tamaridaytanne tamarontayta gizaysi kase koyro Girike qaalan Barbariyanne Asikute gussi gidishin izikka wora giddofe yida asatanne Girike qaala erontayta bessees 12 Hessa gish dumma gididi dosettidayto, inte Xoossas doorettidayta gidida mala mishetethinne kiyateth, ashketeth, bonchonne dandaya may7ite. * Efe 4:2 13 Inte issoy issa dandayite, intefe issadey issade bolla mishetikko yo7oykka iza bolla diikko issoy issas atto atto geetettite. Godayka intes atto gida mala inteka hara asas atto giite. * Efe 4:32 14 Hessa ubba bolla ubba kumeththa issifetethan shiishshi qachchiza siiqo may7ite. 15 Inte wurikka issi asho gididi sarotethas xeeygetida Kirstoosa sarotethi inte woznan kawoto. Inte galatizayta gidite.
16 Kirstoosa qaalay intenan kumeth gido. Inte inte garsan aadho eratethan tamaritenne zoretite; mazamureninne saban Ayana yethan galatara gaththi inte woznara Xoossas yexite. 17 Iza baggara Xoossa Aawas galata shiishshishe qaalan gidin woykko ooson inte ooththizayssa wursi Goda Yesusa sunthan ooththite.
Ammaniza asay baso asa kaalethiza woga
18 Macheto! Goda achchan intes bessiza miish gidida gish inte azinatas azazetite. * Efe 5:22; 1Phex 3:1 19 Azinato! Inte inte macheta siiqitenne istas menxe iitoppite. * Efe 5:25; 1Phex 3:7
20 Nayto! Inte Goda ufayssana mala inte intena yelidaytas ubba miishan azazetite. * Efe 6:1 21 Aawato! Nayti hidota qanxonta mala inte nayta hanqethofte. * Efe 6:4
22 Aylleto! As ufayssasinne coo ayfeson betanas gidonta suure woznappe inte Godas babbite. Hayssa biittan haariza godataska hano ubban azazetite. * Efe 6:5-8 23 Inte ooththiza miish wursi asas gidonta Godas ooththiza mala taybidi kumeththa woznappe ooththite. 24 Inte Goda achchafe inte ooso mala ekkanas laatay dizayssa inte ereeta. Inte ooththizay Goda Yesus Kirstoosassa. 25 Qoho ooththidadey ba ooththidari kushe ekkana. Iza achchan dumma maadoy deenna. * Zaare 10:17; Efe 6:9

*3:1 Maza 110:1

*3:9 Efe 4:22

*3:10 Efe 4:24; Medhe 1:26

*3:11 Tamaridaytanne tamarontayta gizaysi kase koyro Girike qaalan Barbariyanne Asikute gussi gidishin izikka wora giddofe yida asatanne Girike qaala erontayta bessees

*3:12 Efe 4:2

*3:13 Efe 4:32

*3:18 Efe 5:22; 1Phex 3:1

*3:19 Efe 5:25; 1Phex 3:7

*3:20 Efe 6:1

*3:21 Efe 6:4

*3:22 Efe 6:5-8

*3:25 Zaare 10:17; Efe 6:9