2
Inte gishinne Lodoqiyan dizaytanne hessathoka tana ba ayfera beyi eronta asa ubbas ta ay mala baaxetikkonne inte erana mala ta koyays. Qasseka ista woznay minnana malanne isti siiqotethan issoy issara oykkettana mala kumeth gididayssa yuushi qoppi ero dureteth demmidi Xoossa xuura gidida Kirstoosa isti erana mala ta dafettays. Qotan diza cincateththinne eratetha haaroy wurikka beettizay Kirstoosa achchanna. Oonikka intena duuna mal7eththon baleththonta mala ta intes yootays. Ta intefe asho ayfen haakka diikkokka Ayanan intenara issife days. Inte wogara dizayssanne inte Kirstoosa lo7eth ammanizayssa beyada ta daro ufayetays.
Kirstoosan beettiza kumeththa de7o
Hessa gish inte Goda Yesus Kirstoosa ammanida mala izan de7ite. Inte izan tokketidinne keexettidi inte tamarida mala ammanon minni daro tirpa galata izas shiishshishe diite.
Kirstoosan xaphidaz gidonta asa woganinne go7ay baynda ha alameza laafa wogan eqqida asa eratethaninne coo mela baleththo haasayan intena oonikka di7onta mala naagetite. Gaasoyka kumeththa Xoosateth iza asatethan dees. 10 Inteka haarizaytassinne godata ubbas hu7e gidida Kirstoosan kumeth gidite.
11 Inte izan qaxxaretideta. Hessi he qaxxarazika nagara gidida asho qofa digganas Kirstoosan hanidayssa attin asa kushen hanibenna. 12 Xinqatan izara issife moogetideta. Iza hayqoppe denthida Xoossa wolqan ammanidi qasseka izara issife dendideta. * Oro 6:4 13 Inte kase inte mooroninne inte asho nagara hanotetha intefe diggonta aggida gish hayqqidaytakko shin Xoossi intena Kirstoosa baggara pathides; inte nagarakka ubba atto gides. * Efe 2:1-5 14 Kase nuna mootishenne nunara eqetishe diza Muse wogan acco mootos xaafetidayssa qucci diggides. Masqale bolla torgidi nu bollafe diggides. 15 Halaqatanne godatizayta godateth istafe woththi ekkidinne masqale bolla hayqqidi xooni dendidi di7ettidayta qoncen yuushi bessides.
16 Hessa gish muussan woykko ushshan, issife bonchon woykko agina xeeroninne Sambata gallas boncho gish inte bolla oonikka pirdofo. * Oro 14:1-6 17 Heyti wurikka buro yaana hanotas eeshota gidishin waanna asatethay gidikko Kirstoosa. 18 Bessonta ashketethinne kiitanchatas goynno dosiza asi oonikka intena dhuphidi mela ashshonta mala naagetite. Hessa mala asi ba beyida agumos wogay baynda bana nashishe hada asho qofan kumidi otoretes. 19 Hessa mala asas hu7e gidida Kirstoosara aykko gaytoteththikka deenna. Kumeththa asateth shayaninne koldze gaththi oythethi dichchiza hu7ey Kirstoosa. Xoossi Kirstoosa asateth kumeth dichchizay hessa malanna. * Efe 4:16
Wordo timirtefe naagetite
20 Hayssa ha alameza wogas inte Kirstoosara hayqqidayta gidikko histin ha7i aazas he wogas haarettetii? 21 Oykkofa, laaca beyoppa; bochchofa gizayta mala. 22 Hayti wuri asa azazoninne asa timirten wodhdhida wogata gidida gish ooththetidappe guye coo dhayanas deettes. 23 Ha azazoti barka bappe medhi ekkida goynno qofay coo bessonta ashketethinne ba asateth naaqi oythan istas tumu aadho erateth dizayta misatetes. Gido attin asho amoteth shiishshi oykiza wolqay istas baawa.

*2:12 Oro 6:4

*2:13 Efe 2:1-5

*2:16 Oro 14:1-6

*2:19 Efe 4:16