Phawuloosi
Qolasiyase Asas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Hayssi kiitazi xaafettiday qeeri Iisiyan diza Efesoone katamappe arshey mokiza baggara diza Qolasiyase kataman diza Woossa Keeththassa. Hinno he Woossa Keeththayo essiday Phawuloosa gidonta aggikkokka iza Oroome kawoteththa garsan diza Iisiyan waanna katama gidida Efesooneppe Mishiraachcho qaala yootizayta hee yeddida gish Qolasiyaseska alafeteth dees. Qolasiyase Woossa Keeththan “Xoossa eranassinne mulera attoteth demmanas issi issi asi hu7en hu7en wolqama ayanatassinne godatas goynnanas koshshees” giza wordo astamareti dizayssa Phawuloosi siydes. He astamareti tamarsiza hara yooti “Asi wurikka qaxxara wogas haarettanas bessees; kaththa muussa woganne hara wogatakka naaganas bessees” giidi tamarsetes.
Phawuloosi ha kiitaza xaafiday tumu gidida ammano timirte tamaridi he wordo astamareta timirteza digganassa. Iza malthetappe waannatizay “Yesus Kirstoosi kumeththa attoteth imees; hankoyti ammaniza ammanoy gidikko Yesusappe haassetes” gizayssa. Xoossi hayssa alameza Kirstoosan medhides. Qasseka Xoossi ha alameza Kirstoosa baggara baakko zaari ehana. Hayssi alamezi attanay Kirstoosa woznappe ammanon xalala. Hessan eqqidi Phawuloosi hayssi wolqama timirtey ammanizayta de7on waani daanas koshshizakkonne bessees.
Hayssa ha kiitaza Phawuloosappe ekkidi Qolasiyase asas gaththanas kiitettida Tiqiqoosara issife dizay Anasmoosa gididayssa eroy maaddizaza. Phawuloosi he Anasmoosa geetettiza aylleza gish Pilmoonas hara kiita xaafides. Qolasiyase kiita giddon diza qofay Efisone kiitara addafe gayttees. Nam7aykka issi woden xaafetida. Ista giddon diza gita dummateththi Efesoone kiitan Phawuloosi Kirstoosa Woossa keeththa hu7e ooththidii shiishshees. Qasse Qolasiyase kiitan Kirstoosa medhetetha ubbas hu7e ooththidi shiishshees. Hayssa izi ooththidiay Xoossi medhdhida kiitanchatas goynnoy eeyateth gididayssa bessanasa.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-8
Kirstoosa hanonne iza ooso 1:9-2:19
Kirstoosan diza ooratha de7o 2:20-4:6
Kuushsha qofa 4:7-18
1
Xoossa shenen Yesus Kirstoosan kiitettida Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe, Qolassiyaasen diza Kirstoosan dummatidaytassinne ammanettida ishatas nu Aawa Xoossafe sarotethinne kiyateth intes gido.
Galata woossa
Nu inte gish woossiza ubba gallas nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossa galatoos. Gaasoyka intes Yesus Kirstoosan diza ammanoninne ammaniza asa inte wursi siiqizayssa nu siyida gishassa. Hessi wurikka haniday salon intes giigetida hidotappe dendidayssanna. Hessa he hidota gish Mishiraachcho qaala inte kasetidi siyideta. Hessika hee inteko gakkides. Hessa Mishiraachcho qaala inte siyosappenne Xoossa kiyatetha tumatetha inte ero gallassafe haa simmin alame yuushon izi ooththishe dizayssa mala inte achchan ayfe ayfishenne diccishe dees. Hessaka ha7i nu gish gididi Kirstoosas ammanettida oosancha gididayssinne nunara issife ooththizanne siiqiza Ephapiray intena tamarsides. * nu gish Issi issi Geeshsha Maxaafatan inte gish geetettides.* Qola 4:12; Pil 23 Qasseka izi intenan diza Ayana siiqotetha nuus yootides.
Nu qasse hessa siyosappe haa simmin inte Xoossa shene eratethaninne akeekan intena kunthana mala inte gish woossa qanxibeekko. 10 Hessathoka Godas bessiza duus daana mala inte iza poli ufayssana mala lo7o ooso ubban ayfe immana malanne Xoosse eron dicci dicci baana mala nu intes woossos. 11 Goday ba gita wolqan ba minoteth ubba intes immo; wursikka inte dandayana malanne ufayssan giigettidayta gidana mala intena izi maaddo. 12 Ammanizayti laattizaso poo7o kawoteth laattizayta nu gidana mala nuna gathida nu Aawa inte galatanassa. 13 Izi nuna dhuman haareteththafe ashshidi gede ba dosiza naaza kawoteththan nuna pinthides. 14 Nu izan wozetidi nagarappe maaretidos. * Efe 1:7
Kirstoosi ubbafe bolla
15 Kirstoosi ayfen beettonta Xoossas tumu leemiso; medhetetha ubbafe gitanne bayra. 16 Medheteth wuri izan medhetides. Saloninne sa7an dizayti, ayfen beettizaytinne beettontayta gidinka, wolqamata gidinka, haarizayta gidinka woykko godateth dizayti haniday wurikka izan izas medhetides. 17 Izi ubbafe kase dees. Wurikka issi bolla oykketi minniday izanna. 18 Izi ba asateth gidida Woossa Keeththays hu7e. Ubbas bolla gidana mala izi hayqqida asa ubbafe koyro dendides. * Efe 1:22-23 19 Hessika haniday kumeththa Xoossatethay iza naazan de7ana mala Xoossa Aawa shene gidida gishassa. 20 Masqale bolla izappe gukkida suuthan saroteth medhidi biitta bolla gidin salo bolla dizayssa wursi iza baggara banara maqayinthides. * Efe 2:16
21 Inte iita amale gaason kase inte Xoossafe shaaketidi inte inte qofara izas morketakkoshin. 22 Ha7i qasse inte bolla balaynne wosoy baynda geeshshata ooththidi intena ba sinth shiishshanas Kirstoosa asho hayqo baggara Xoossi intena banara maqayinthides. 23 Hessika hananay inte ammanon xaphidinne giigettidi inte inte ammanon ekkida mishiraachcho qaalappe qaaxonta minni eqqikkonna. Intessinne salo gufanthon diza medhetethas sabaketida Mishiraachcho qaalay hessa. Ta Phawuloossikka hayssa ha mishiraachcho qaalas oosancha gidadis.
Phawuloosi Woossa Keeththa gish ekkida waaye
24 Ta inte gish waaye beydayssi ha7ikka tana ufaysses. Kirstoosi ba asateth; hessikka Woossa Keeththa gish izi ekkida waayezappe ekkishin paciday diikko tani ta ashon kunthana. Phawuloosi hayssan “Izi ekkida waayezappe ekkishin paciday diikko tani ta ashon kunthana” gussi Nagara maarana dandayiza Kirstoosi ooththida oosoppe attidayssi dees gussi gidenna; Hayssan Phawuloosi gizaysi Kirstoosi asa nagara gish masqale bolla kaqettidayssatho dhayida ha alameys Mishiraachcho qaala yootishe iza waayeza skaaketizayssa bessees. 25 Xoossa qaala ta intes pacey baynda gaththana mala taas Xoossafe imettida hadara mala ta Woossa Keeththa oosancha gidadis. 26 Ha qaalay beni wodeppenne kase yeletethafe geemmidi xuura gidi gam7ides. Ha7i gidikko ammanizaytas ubbas qoncides. 27 Xoossi ba asas qoncisanas koyda xuuray iza boncho duretethay ayzaabe gidida inte giddon ay mala gitakkonne bessanassa. Izikka iza boncho hidota gidida inte giddon diza Kirstoosa.
28 Nuka issi issi as Kirstoosas kumeththa as histi shiishshanas dandayana mala as wursi hiillara zorishenne tamarsishe Kirstoosa gish sabakoos. 29 Takka ta garsan mintha ooththiza iza wolqan wursa baaxetashe he qofa polanas dafettays.

*1:7 nu gish Issi issi Geeshsha Maxaafatan inte gish geetettides.

*1:7 Qola 4:12; Pil 23

*1:14 Efe 1:7

*1:18 Efe 1:22-23

*1:20 Efe 2:16

1:24 Phawuloosi hayssan “Izi ekkida waayezappe ekkishin paciday diikko tani ta ashon kunthana” gussi Nagara maarana dandayiza Kirstoosi ooththida oosoppe attidayssi dees gussi gidenna; Hayssan Phawuloosi gizaysi Kirstoosi asa nagara gish masqale bolla kaqettidayssatho dhayida ha alameys Mishiraachcho qaala yootishe iza waayeza skaaketizayssa bessees.