4
Xoosse ufaysiza duus
Ha7i wursethan ta ishato! Inte Xoossa ufayssanas inte waani waani daana bessizakkone nu intena tamarsidos. Tumappekka nu tamarsida mala deeta; hessa gish Goda Yesus Kirstoosan nu intena woossizaynne zorizay hayssafeka aadhdhiza hanora inte sinthe gujjana mala. Goda Yesus Kirstoosa wolqan nu intes ay azazo immidakkone inte ereeta.
Xoossa sheney inte laymappe hakkidi dummatanassa. Qasse issi issi asay ba macho geeshshatethaninne bonchon ayso bessizayssa shaakki ero. Hessika Xoosse ammanonta Ayzaabeta mala layma qaqetethan gidoppo. Hessa malan oonikka balettidi ba isha baleththofo; gaasoyka hayssafe kase nu intes yootida malanne naagetanas akeekissida mala Goday heytanta mala nagara ooththiza ubbata bolla ba hanqo ehana. Xoossi nuna geeshshateththas xeygides attin tunatethas xeygibenna. Hessa gish hayssa ha zoreza kadhidi ekkontadey Xillo Ayana izas immida Xoossa kadhees attin as kadhizade gidenna.
Ishata siiqotetha gish intes oonikka xaafanas koshshenna; gaasoyka inte inte giddon siiqettana mala inte inte baggara Xoossafe tamarideta. 10 Kumeththa Maqidooniyan diza ammaniza asa inte wursi siiqizays eretidayssa. Gido attin nu ishato! Sintha baggan inte hayssafe aaththi siiqettana mala nu intenna zoroos. 11 Nu hayssafe kase intena azazida mala inte inte kushera ooththite; woppu gi diite; intes gidizayssa lo7ethi xeellite. 12 Hessika gallas gallas inte duussay hanko ammanonta asa achchan intena bonchissana malanne inte ayy asaska tooho gidonta mala.
Godas nam7antho yuus
13 Ta ishato! Inte ashon hayqqidayta gish eronta attana mala nu koyokko. Qasseka hidotay baynda hara asata mala inte kayottana mala nu koyokko. 14 Yesusi hayqqidi dendidayssa nu ammaniza gidikko Yesusa ammanidayta Xoossi Yesusara hessathoka zaari ha yeddana.
15 Nu Goda qaalan intes gizay hayssa. Nuni hayqqonta paxa dizaytinne Goday yaana gakkanaas gam7anayti kase hayqqidaytappe sinthatokko. 16 Goday ba hu7era gita azazon kiitanchata halaqa giirissara Xoossa xurumba giirissan saloppe wodhdhana. Kase Kirstoosa ammanidi hayqqidayti isti kaseti dendana. 17 Hessafe guye nu qasse paxa dizayti Goda carko bolla gaagganas istara issife shaarara dendana; hessathoka nu mernas Godara daana. 18 Hessa gish hayssa qaalan issoy issara minetite.