5
Ta ishato! Hessi hanana wodeza gish nu intes xaafanas koshshenna. Kaysoy qamman yiza mala Goda gallassikka hessa mala yaanayssa inte inte baggara lo7ethi ereeta. * Mato 24:43; Luqa 12:39; 2Phex 3:10 Asay “Gadey saronne lo7okko” gishin miixay qanthara diza macas oykkiza mala hessathoka as dhayssizay qopponta asa bolla gakkana. Oonikka kessi ekkenna.
Inteno ishato! He gallassay kayso mala intena daganthanas inte dhuman deekketa. Inte wurikka poo7o nayta; nuni dhuma woykko qamma bagga gidokko. Histikko ane beeggoos; ane nurka nuna haaros attin hanko dhiskiza asa mala nukka ane dhiskokko. Dhisikizayti qamara dhisikeetes; mathotizaytikka qamara mathottettes. Nu qas gallasa asata gidida gish ammanonne siiqo, tiran may7iza xurure may7o mala may7idi atotetha hidota hu7en woththiza birata qoobe mala hu7en woththidi ane nunatetha haaridi de7oos. * Isa 59:17; Efe 6:13-17 Xoossi nu Goda Yesus Kirstoosa baggara atoteth demmana mala attin nuna hanqos xeygibenna. 10 Nu hayqqikkoka woykko paxa diikkokka izara daana mala izi nu gish hayqqides. 11 Hessa gish tumappe inte ha7i ooththizayssa malaka issoy issara minetitenne minthethite.
Wursetha zorenne saroka
12 Histikko ta ishato! Inte giddon minni ooththizayta Godan intefe bollara diza halaqatanne intena zorizayta inte bonchana mala nu intena woossos. 13 Ista ooso gishikka ista siiqora lo7ethi bonchite; inte inte giddon saron diite.
14 Ta ishato! Nu intena “Ooso ooththonta asata hanqettite; babbizayta minisite; daaburanchata maaddite; as ubba dandayite” gi zoroos. 15 Oonaska iita gish iita zaaronta mala naagetite; gido attin inte inte giddon gidin hara asara gidin ubba wode lo7o gidizayssa ooththanas baaxetite.
16 Ubba wode ufayetite. 17 Qanxonta woossite. 18 Ay hanonka galattite Xoossa sheney intes Yesus Kirstoosa baggara hessa.
19 Xillo Ayana tama toyssofte. 20 Tinbite qaala kadhoppite. 21 Wursikka paaci xeellite, lo7o gididaz oykkite. 22 Iita gidida ay miishappekka haakkite.
23 Sarotetha Goday izi intenatetha erays dummaso; inte ayanay, inte shempoynne inte ashoy Goda Yesus Kirstoosi yiza wode wosoy baynda naageto. 24 Intena xeygidayssi ammanettidade gidida gish izi hessa ooththana.
25 Nu ishato! Nu gishikka woossite. 26 Ammanizayta ubba geeshsha yeeretethan sarokite. 27 Ha kiitay ammanizaytas ubbas nababettana mala Goda sunthan hadara gays.
28 Nu Goda Yesus Kirstoosa aadhdho kiyatethi intenara gido.

*5:2 Mato 24:43; Luqa 12:39; 2Phex 3:10

*5:8 Isa 59:17; Efe 6:13-17