Phawuloosi
Tasolonqe Asas
Xaafida Nam7antho Kiita
Giddo qofa
Kirstoosi nam7antho yaanayssa gish oyshoynne ooshi dendida gish Tasolonqe Woossa Keeththa garsan metoy dari dari bides. Phawuloosi Tasolonqe asas xaafida nam7antho kiitay “Goda yuussa gallassi matides” giza ammano qaala tishshi histi yootides. Phawuloosi xaafishe Kirstoosi yaanappe kasetidi “Makala as” geetettizadey Kirstoosara eqettizadey baleththon hayssa alameza bolla iitatethinne makalay dari dari baana guussan ista ammano giigissanas dafettes.
Nababizayti waayeynne metoy ista bolla darikkokka isti ba ammanon minni eqqana mala Phawuloossinne harati izara issife ooththizayti ooththiza mala istika ba duussas koshshizayssa demmanas minni ooththana malanne lo7o ooso ooththanas azallonta mala ista lo7ethi zorees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Galatanne hadara imo 1:3-12
Kirstoosi nam7antho yaanayssa gish imettida timirte 2:1-17
Ammanon duussa gish imettida zore 3:1-15
Kuushsha qofa 3:16-18
1
Phawuloosappe, Silwaanooseppenne Ximtoosappe; nu Aawa Xoossaninne Goda Yesus Kirstoosan gidida Tasolonqen ammaniza asas. *- Hawa 17:1 Xoossa Aawappenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroteth intes gido.
Galatanne woossa
Ta ishato! Inte ammanoy wodeppe woden dicci dicci biza gishshinne inte siiqoyka kaseppe gujeti gujeti biza gish nu inte gish Xoossa lo7ethi galatanas bessees. Hessa gish inte bolla gakkida goodeteththaninne meto ubban inte minnida gish nuni nu baggara inte dandaya gishshinne inte ammano gish ammaniza asa ubba achchan ceeqqettos.
Hessi wurikka Xoossa pirday suure gididayssa besses. Hessa geedon waaye beyiza inte Xoossa Kawoteththas bessizayta gidi bettideta. Xoossi xillo gidida gish intena waaysizayta izi waayssana. Waaye ekkida intessinne nuus shempo immana. Hessika Goda Yesus Kirstoosi wolqama salo Xoossa kiitanchatara salo bolla qonciza wode hanana. He wode Xoosse eronta asatanne Goda Yesus Kirstoosa Mishiraachcho qaalas azazettonta asata bolla izi ba halo laco taman kessana. * laco taman gizayssi issi issi qaala birsheththatan xaafetibenna. Istika Goda sinthafenne iza boncho wolqa achchafe kichchidi mernas dhayon qaxayettana. * Isa 2:10 10 Isti qaxayettanay izi geeshshata achchan bonchettanassinne ammanizayti wuri izan malalettana mala izi yiza gallassan hanana. Inteka he ammaniza asara daana; gaasoyka nu intes markattidayssa inte ammanida gishassa.
11 Nu hessa qoppishe nu Xoossi intena ba xeeyssas gidizayta histi qoodana mala inte lo7o ooththanas amottiza amozanne ammanon inte ooththida oosoza wursi izi intes ba wolqan polana mala nu intes ubba wode woossos. 12 Qasseka nu Goda Xoossanne nu Goda Yesus Kirstoosa kiyatetha mala Yesus Kirstoosa sunthi inte achchan bonchettana malanne inteka izan bonchettana mala nu intes woossos.

*-1:1 Hawa 17:1

*1:8 laco taman gizayssi issi issi qaala birsheththatan xaafetibenna.

*1:9 Isa 2:10