2
Makala as
Ta ishato! Goda Yesus Kirstoosa yuussa gishshinne nu izakko baana buussa gish nu intena qofisoos. * 1Taso 4:15-17 Ayanay qoncisides woykko qaalay gees giidi woykko nuuppe intes kiitettida kiita mala “Goda yuussa gallas gakkides” giidi inte qofan yark yarkofitenne daggammofte. Oonikka ay hanonka intena baleththofo. Daro asay ammano kadanappe sinthe dhayanas bessiza issi makala asi qonconta dishin he gallassay gakkenna. Izikka Xoosse geetetti gooynettiza eeqa xoossata ubbafe bollara bana dhoqu dhoqu histizadenne Xoossara eqettizade. Izikka Xoossa Keeththan uttidi bana “Tani Xoossa” giidi awajja awajjisana. * Hizi 28:2
Ta intenara diza wode hayta ha yo7ota intes ta yootidayssi intes qofetizeshaa? Izi ba woden qoncana gakkanaas ha7i izi qonconta mala aazi diggizakkonne inte ereeta.
Makalancha xuuray haray attoshin Ha7ikka ooso bolla dees. Gido attin hayssi hananay izi ha7i ooththonta mala iza diggizaddey iza ogeppe kichchana gakkanaas xalla. Hessafeka kaallidi Goda Yesusi ba duuna peenoninne ba boncho yuussan dhayssana; makalanchay qoncana. * Isa 11:4 He makalancha yuussi Xala7e wolqan hessikka as baleththiza malatataninne malalisiza miishatan hanana. * Mato 24:24 10 Hessathoka ekkidi attonta mala tuma ixidi dhayiza asata baleththanas dumma dumma iita oosoy yaana. 11 Hessa geedon isti wordo yo7o ammanana mala Xoossi ista bolla bala ooso kiittana. 12 Hessi hananay tuma ammanonta ixidinne wordo yo7on ufayetizayti wuri pirdettanasa.
Minni eqqite
13 Godan dosettida ta ishato! Nu gidikko ubba wode inte gish Xoosse galatanas nuus besses. Gaasoyka Xoossi intena koyroppe oykkidi inte Xillo Ayanan dummatidaytanne tumu ammanidi inte attana mala intena doorides. 14 Nu Goda Yesus Kirstoosi boncho gishettizayta inte gidana mala nu yootida mishiraachcho qaala baggara intena xeygides. 15 Hessa gish ta ishato! Inte minni eqqite, nu nu duunan gidin woykko kiitan woykko nu intes aaththi yeddida timirteza lo7ethi oykkite.
16 Izi nu Goda Yesus Kirstoosi qasse nuna siiqidaynne ba kiyatethan merna minthethonne lo7o hidota izi nuus immida nu Aawa Xoossay, 17 izi inte wozna lo7o oosoninne qaalan mintho.

*2:1 1Taso 4:15-17

*2:4 Hizi 28:2

*2:8 Isa 11:4

*2:9 Mato 24:24