6
Xoossa sunthinne iza timirtey cayettonta mala aylletetha qambara giddon dizayti wuri ba godas kumeththa bonchoy bessizayssa eretto. Ammaniza godati diza ammaniza ashkarati godati istas ishata gidida gish godatas bessiza boncho imetto. Harappeka ista ooson maaddetiza ammaniza godati istas dosettidayta gidida gish nekka haytanta mala yo7ota tamarsanassinne zoranas bessees.
Wordo timirtenne tumu dureteth
Oonikka wordo timirte tamarsko Goda Yesus Kirstoosa lo7o qaalanne Ayana tumatetha minisiza timirtera gaaggontayssa gidikko, hessadey otoretethan kumidesinne aykkokka yuushi qoppenna. Issi issi qaalata gish paalametanassinne ooyetanas iita amoy izan dees. Heytikka qanateteth, oosh, cash, iita sidhe kaaleththettes. Tumay istafe ekketi gidin erays Ayana ooson wodhe demmana misatiza asatanne qofa pace asata giddon gooshettidi duuxxonta oosh eheettes.
Gido attin Tumu Ayana as gideth nuus dizayssan woppu giidi duussara gita wodhe. Gaasoyka nu hayssa ha alameza yishe aykkokka ekki yibekko; bishekka qasse aykkoka ekki bookko. Gido attin nuus maanayssinne nu may7anays diikko gidana. Dure gidanas koyizayti gidikko gede paaceninne narxan gelidi oyketizayssa mala daro hadaninne iita amon un7etetes. 10 Gaasoyka miisha siiqoy iitateth ubbas xapho. Issi issi asati dure gidana giidi amoppe dendidayssan ammano ogeppe balettidi haraso bidanne barka bana daro meto giddo gelthida.
Phawuloosi Ximtoosas immida hadara qaala
11 Neno Xoossa aso! Ne hessa ubbafe baqata. Xilloteth, Tumu Ayanan duus, ammano, siiqo, dandayanne ashketeth kaalla. 12 Ammano baaxe lo7etha baaxeta. Daro markata sinthan lo7o ammanetethan ne markattidayssanne ne izas xeeygetida merna de7oza lo7etha oykka. 13 Ubbaska de7o immiza Xoossa achchan hessathoka Phanxoosa Philaxoosa sinthan tuma markattida Yesus Kirstoosa sinthan ta nena hadara gizay, * Yoha 18:37 14 Goda Yesus Kirstoosi qoncana gakkanaas nees imettida oosoza wosoy baynda ne polana mala. 15 He qoncethay anjettidayssi barka ubba haarizayssinne kawota kawoy, godatas Goday izi ba woden bessana. 16 Izi xalla hayqqontayssa. Oonikka shiiqanas dandayonta poo7o giddon dees. Iza beyida asi oonikka baawa, beyana dandayizaddeykka deenna. Izas wolqaynne bonchoy mernappe mernas gido. Amiin.
17 Hayssa ha alamezan duretidayti otoretonta mala azaza; nu ufayettana mala wursikka darsi tirfisidi nuus immiza Xoossan attin ammanthonta miishan ammanetonta mala asas yoota. 18 Lo7o ooththana malanne lo7o ooson dureta gidana mala, kiyatanne shaakki immanas dosizayta gidana mala asa azaza. 19 Hessathoka tumu gidida de7o demmana mala buroppe yaana wodes asay mino xapho gidiza haaro erays shiishana.
20 Ximtoosa, ne hadara ekkidayssa wursa naaga. Xoossa bonchisonta hada duuna lom7u lom7appenne wordo erateth geetettiza asi bappe medhi kessida timirtefe haakka. 21 Nuus hessa mala eratteth dees giza, issi issi asati hessatho ooson ammano ogeppe balettida. Xoossa kiyatethi intenara gido.

*6:13 Yoha 18:37