Phawuloosi
Ximtoosas
Xaafida Nam7antho Kiita
Giddo qofa
Phawuloosi Ximtoosas xaafida ha nam7antho kiitay Phawuloosi erays daro maaddo giidi bana maaddiza ooso lagge gidida naatetha naa Ximtoosas yeddida zore qaala oykides. Phawuloosi Ximtoosa izi daro dandayan minnana mala zorides. Ximtoossi Phawuloosappe ekkida mino zore qaalay issi Yesus Kirstoosa gish ammanettidi markattana mala Mishiraachcho qaalanne kase gal7a caaqo garsan diza timirtezakka minthi oykkana malanne izas aykko waayey darikkoka tamarsoninne Mishiraachcho qaala sabakko aggonta minnana malassa.
Ximtoosas imettida mino yo7oy coo mela eeyateththan asay palametiza yo7oppe izi haakkana malassa. Hessa mala yo7oy siyizayta moores attin izi immiza hara go7ay deenna.
Hayssa ubban Ximtoossi yuushi qoppanas bessizay Phawuloosi ammanon waani de7idakkonne, izi ay mala gencidakkonne iza siiqoza, iza minotethanne iza bolla gakkida waayeza leemiso izi kaallana mala. Phawuloosi hayssa ha kiita xaafiday ba laytha wursethan hayqo pirday iza bolla pirdeti uttin izi hayqo naagiza wode. (2Xim 4:6-8)
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Ximtoosas imettida zore 1:3-2:13
Asay kadiza wode minni eqo 2:14-4:5
He wode diza hanotanne heyta gish imettida zoreta 4:6-18
Kuushsha qofa 4:19-22
1
Yesus Kirstoosara issifetethan diza de7o hidota qaala gish yootana mala Xoossa shenen Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe, dosettida ta naa Ximtoosas kiyatethi, maarotethinne sarotethi Xoossa Aawappe Goda Yesus Kirstoosappe nees gido. * Hawa 16:1
Ximtoosas imettida zore
Pacey baynda gallassinne qamma ne gish woossan qofisashe kase Aawati ooththida mala geeshsha woznara ta gooynniza Xoossa ta galatays. Kase ne afuntha qoppa ekkada ta nena beyada ufayettana laamotays. Qoodheppe qommon gidonta ne ammanoza ta qoppays. He ammanoyka koyro ne aayey aayn Loydininne qasseka ne aayeyn Ewonqen dees. Ha7i qas ne bolla dizayssakka ta eradis. * Hawa 16:1 Hessa gish tani ta kushe ne bolla woththin ne ekkidayssa ne bolla diza Xoossa imota ne dentheththana mala ta nena qofissays. Xoossi nuus nuni nu hu7e haaranas Xoossa wolqa eranasinne siiqettana Ayana immides attin babo ayana immibenna.
Hessa gish Goda gish markatanas woykko Goda gish qashetida tanan yeellatoppa. Gido attin Xoossa wolqara mishiraachcho qaala gish tanara meto ekka. Nu aykkokka ooththida gish gidonta dishin ba qofa malanne ba kiyatetha mala nuna ashshidaynne nuna erays dummasidi izi xeygides. He iza kiyatethay merna wodeppe kase Yesus Kirstoosa baggara nuus imettides. 10 Ha7i qas izi hayqo wursi dhayssidi mishiraachcho qaala baggara nuna poo7on kessida nu dhale Yesus Kirstoosa yuussan qoncides.
11 Takka hayssa ha mishiraachcho qaala yootizade, kiitettidadenne astamare gidada shuumetadis. * 1Xim 2:7 12 Tani meto beyizaykka hessa gishassa. Gidikkokka ta oona ammanizakkone tani ta ammanizade shaaka eriza gish izan yeellatikke. Ta izas immida hadara he gallassiya gakkanaas izi naaganas dandayizayssa ta shaaka eradis.
13 Ne taappe siyida timirteza Yesus Kirstoosara issifetethan diza ammanoninne siiqon leemiso histada oykka. 14 Nees imettida lo7o hadara nunan diza Xillo Ayanan naaga. 15 Iisiya awurajja giddon dizayti wurikka tana aggidayssa ne eraasa. Filgoossinne Hermogeenessi tana aggida asa giddon deettes. 16 Heneessifore so asa Goday maaro; aysi giikko izi tana daro wode minthethidessinne; ta sansalatan qasheta dishin tana beydi yeellatibenna. 17 Harappeka izi Oroome yida wode tana koy koydi demmides. 18 Wursetha pirda gallas Goday iza pirdafe ashsho. Izi tana Efesoonen ay mala maaddidakkone ne lo7etha eraasa.

*1:2 Hawa 16:1

*1:5 Hawa 16:1

*1:11 1Xim 2:7