2
Hessa gish, ta naazo neni Goda Yesus Kirstoosa kiyatethan minna. Daro markata sinthan ne taappe siyidayssa harata tamarsanas dandayizaytassinne ammanettida asatas hadara imma.
Yesus Kirstoosas ammanettida lo7o wotadera mala tanara meto ekka. Wotadaratethan ooththizadey ba halaqa ufayssanas dafettes attin hara bana qaxethiza ooson geli erena. Hessathoka gaadde woxxizadey wotha woga naagonta woxxikko xoono aklile ekkenna. Gooba goshshanchay ba goyi kessida kaththa xeera mizade gidanas bessees. Ta nees gizayssa ne woznan wotha siyikko Goday nees yo7o ubban akeekka immana.
Hayqoppe dendida Dawute zereth gidida Yesus Kirstoosa qoppa; ta yootiza mishiraachcho qaalaykka hessa. Hessa geedon iita ooththida asa mala qashettana gakkanaas waaye beyays. Gido attin Xoossa qaalay qashetenna. 10 Hessa gish Kirstoosa baggara diza atottethinne merna boncho demmana doorettidayta gish gaada wursakka dandayadis.
11 “Nu izara issife hayqqikko qasse
nu izara de7on daana.
12 Dandayan minnikko
nu izara kawotana.
Nu iza kaadikko
izikka nuna kaadana. * Mato 10:33; Luqa 12:9
13 Nu izas ammanetontayta gidikko
izi mernas ammanettida mala daana.
Izi barka bana kaadana dandayenna”
geetettida qaalay ammanettidayssa.
Mino oosancha
14 Hayta ha yo7ota gish asa qofiso aggofa. Asay ba giddon issoy issara qaala geedon paalametonta mala Xoossa sunthan zora. Hessa mala yo7oy siyizayta moores. 15 Tumu Xoossa qaala yootizade, yeellachonta oosanchanne asi ne gish lo7o markattizade gidada nenateth wursa Xoossa sinth shiishshanas minna. 16 Coo mela duuna lalabeteththafe haakka. Hessa mala yo7on waaxetida asati Xoossafe haakki haakki bettes. 17 Ista timirtey sakidi paxonta gede gujji gujji daakketti biza maduntha mala. Hemenewoossinne Filxoosa geetettizayti hessa mala timirte tamarizayta giddon deettes. 18 Heyti tumatethafe haakkidi coo mela waayetes. Istika hayqoppe denthi hayssafe kase hanni aadhdhides giidi issi issi asa ammano guye shiri yeggeetes.
19 Gido attin “Goday erays gidizayta erees” qasseka “Goda sunth xeygizay wuri iitappe haakko” giza matamey iza bolla diza laamettonta Xoossa koyro qofay laamettibenna.
20 Issi gita keeththan worqafenne birappe xalla gidonta mithafenne urqafe oosetidayti dizayssaththo heytantafeka baggayti boncho oosos, baggayti qas hiraaysso oosos ekkettettes. 21 Hessa gish oonikka hayta ta gida iita yo7otappe bana geeshshikko hesadey boncho oosos gidizaddenne anjettidade; Goda go7izaddenne lo7o oosos giigettidade gidana.
22 Paanthatetha iita amotethafe baqata. Geeshsha woznara Goda xeygiza asatara xilloteth, ammano, siiqonne saroteth kaalla.
23 Go7aynne hidotay baynda eeyata palamappe haakka. Ayssi giikko hessanta malay oosh kaaleththizayssa ne eraassa. 24 Goda oosanchay asara oyeetanas bessenna. Hessafe asa ubba achchan kiya, as tamarsanas dandayizadenne mino as gidanas bessees. 25 Izi banara eqqetiza asata ashketethara oykkizade gidanas bessees. Oone erizay isti tuma erana mala Xoossi istas maarettanas wode immana dandayees. 26 Hessika isti yuushi qoppi simmidi iza shene kunthana mala ista di7i efida Xala7e narxafe isti keessi ekkana.

*2:12 Mato 10:33; Luqa 12:9