Yohannisi
Xaafida Nam7antho Kiita
Giddo qofa
Nam7antho kiitazi xaafettiday cima gidida Hawaare Yohannisan gidishin kiitazi xaafettiday issi doorettida godatteyssinne izi naytassa. Oone erizay issi Woosa Keeththan diza ammanizaytas xaafettonta aggenna. Hayssi ha qaantha kiitazi xaafettiday asay ba garsan issoy issara siiqettana mala qofisanassinne wordo astamaretappe ista timirtefekka asay naagettana malassa.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1-3
Siiqoy ubbafe aadhdheth 4-6
Wordo timirtefe naagettana mala qofiso 7-11
Kuushsha qofa 12-13
1
Taappe cimazappe; tumappe ta dosiza doorettida godatteyssinne izi naytas; tana xalla gidonta tumu erizayti wuri dosizaaris kiitettida kiita. * godatteyssinne izi naytas Woosa keeththan diza abaleta (ammaniza asa) bessees. Paydo 4-5 xeella. Gaasoykka hayssi tumay ha7ikka nu giddon dizayssanne sinthafekka mernas daanayssa.
Xoossa Aawappenne iza Naa Yesus Kirstoosappe kiyatethi, maarotethinne saroy tumaninne siiqon nunara gido.
Ne naytappe baggati Aawappe nuus imettida azazoza mala tuman minni dizayta ta beyida gish daro ufayetadis. Ha7ikka godatteye! Kaseppeka dizaaro attin ta nees hara ooratha azazo xaafikke; hessika nuni nu giddon siiqetanayssa. * Yoha 13:34; 15:12,17 He siqoykka nu iza azazoza mala daanayssa. Azazozikka inte koyro siyida mala siiqon daana mala.
Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yibenna giza ammanonta daro baleththizayti alame bolla laalettida. Heyta malay ay asikka as baleththizadenne Kirstoosara eqetizade. Inte gidikko inte daabura waagappe mela attonta malanne kumeththa woyto ekana mala inte hu7es naagetite. Kirstoosa timirte mala doonta asinne iza timirtefe balettidi kare keziza as oonanka Xoossi deenna. Kirstoosa timirten dizaddey gidikko izas Aawaynne Aawa Nay deettes. 10 Oonikka inteko yishe hessa he timirteza ekki yoonta as mokki ekoftenne saroka gooppite. 11 Mokki ekkidi baso gelthizadey hessade ooson izara issino gides.
Wursetha saroka
12 Ta intes xaafanaas koyiza daro miishi deessishin waraqataninne qalamen xaafana mala koykke. Gidikkoka nu ufayssay kumeth gidana mala ta inteko baada inte sinthan intenara haasayanas hidota ooththays. 13 Doorettida ne michey nayti nena saro geetes.

*1:1 godatteyssinne izi naytas Woosa keeththan diza abaleta (ammaniza asa) bessees. Paydo 4-5 xeella.

*1:5 Yoha 13:34; 15:12,17