Yohannisi
Xaafida Heedzdzantho Kiita
Giddo qofa
Heedzdzantho kiitazikka xaafettiday “Cima gidida Hawaare Yohannisappe” gishin he kiitazi issi Woosa Keeththa kaalethiza Gayiyosa geetettizadessa. Gayiyoosi hanko ammanizayta maaddida gish xaafezi galattees. Hara baggara qas Diyotrafese geetettizade issi iita asappe naagettana mala qofisees. Gaasoyka izi Woosa Keeththa bolla otoretethafe dendidayssan daanna gidana koyza gishassa.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1-4
Gayiyoosas imettida galata 5-8
Diyoxiroosas shiiqida walasse 9-10
Dimexiroosas imettida qaalata 11-12
Kuushsha qofa 13-15
1
Taappe cimazappe tumappe ta siiqiza ta siiqo lagge Gayiyoosas. * Hawa 19:29; Oro 16:23-24; 1Qoro 1:14
Ta ishazo! Ne shempoy lo7on diza mala ne asatethay lo7o daana malanne ne ooththizazi wurikka nees giiga gidana mala ta nees woossays. Ne tumas ammanettidade gidida mala qasseka ne hanoy wuri tumu gididayssa issi issi ammaniza asati taakko yiidi ne gish yootin siyada ta daro ufayetadis. Gaasoykka ta nayti lo7onne tuman simeretishin siisafe aadhdhiza hara ufaysi taas deenna.
Gayiyoossas imettida lo7o markateth
Ta ishazo! Isti nees imath gidikkokka neni ne ishatas ooththida miishe ubban ammanettadasa. Ne bolla ay mala siiqoy dizaakkonne isti ne gish Woosa Keeththa asa sinthan markattida. Isti biza ogen Xoosse ufaysiza hanon ne ista maaddikko lo7o ooththassa. Ayssi giikko isti Xoossa ammanontaytappe aykkokka ekkonta Kirstoosa suntha gish mela kezida. Hessa gish nu issife tumas ooththana mala heytanta malata mokki ekkanas bessees.
Ta Woosa keeththas hayssafe kase xaafadis. Gido attin kaaleththizade gidana koyiza Diyoxiraxoosi nu gizaz ekenna. 10 Hessa gish, ta he biikko izi ba iita qaalan nu sunth mooranas ooththidaysa ta intes qoncisana. Hessika izas gidonta ixin ammaniza asa mokki ekenna; mokki ekana koyizaytaka diggessinne Woosa Keeththafe kessi gooddes.
11 Ta ishazo! Lo7ota misata attin iita asata misatoppa. Lo7o ooththizadey wurikka Xoossa asa. Iita ooththizadey qasse Xoosse beybenna. 12 Dimexiroosas asi wuri lo7o markatees. Tumaykka izas markatawus. Nukka izas markattos; inteka nu markay tumu gididayssa ereeta.
wursetha saroka
13 Ta nees xaafana buro daro yo7oy dees shin ta nees waraqatan xaafanaas koyikke. 14 Ta nena mata wode beyanas hidota ooththays; he wode nu issife utti haasayana.
15 Ane saron da; ne laggeti nena saro saro geettes; ta laggeta sunthan sunthan xeeygada saro ga.

*1:1 Hawa 19:29; Oro 16:23-24; 1Qoro 1:14