Yuhuday
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Yuhuda kiitay xaafettiday ammanizaytas gidonta ammaniza asi misatidi wordo timirte biitta gathiza asatappe ammanizayti naagettana malassa. Nam7antho Phexroosa kiita misatiza hayssa ha qaantha kiitazan xaafezi “Xoossay zaari nam7anthonta mala ba derezas issito immida ammano gish asay minni olettana mala” nababizayta lo7ethi qofises.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1-2
Wordo astamareta timirte, hanonne kundeth 3-16
Ammanizayti ba ammano naagana mala imettida zore 17-23
Wursetha anjo 24-25
1
Yesus Kirstoosas ooththiza Yaqoobe isha Yuhudappe, intes xeeygetidaytas, Xoossi Aaway siiqizaytassinne Yesus Kirstoosi naagidaytas ubbatas; * Mato 13:55; Mar 6:3 maarotethi, sarotethinne siiqoy intes daro.
Wordo astamareta
Ta siiqoto! Nu issife attida atotetha gish ta intes xaafanas daro koyadisishin ha7i qasse nam7anthonta issito Xoossi asas immida ammano gish inte daro baaxettana mala ta intena zorays. Ta intes xaafanas taas tooho gidides. Ista bolla pirdetanays daro wodeppe kase ista gish xaafetida asati inteko kalxi gelida. Heytanti Xoosse erontayta; nu Goda kiyatetha coo mela laammizaytanne Xoossa goynnontayta. Izi barka nuna haarizayssanne nuus Goda gidida Yesus Kirstoosakka kaadettes.
Inte hessa ubbakka kaseti erikkoka Goday ba dereza Gibxeppe kessidi ashshidayssanne hanko ammanontayta guyeppe dhayssidayssa ta intena akeekissana koyays. * Kessa 12:51; Tay 14:29-30 Hessathoka ba boncho naagonta ixidi ba dizaso yeddida kiitanchata inte yuushi qoppana mala; Xoossi ista gita pirda gallas gakkanaas merna qashos gird gida dhuman naagi woththides. Hessathoka Soddomeynne Gamoray qasseka ista heeran diza katamatikka laymatidanne salo medhetethatara laymatanas amottida. Hessa gish isti merna taman xuugetanaytas leemiso gidida. * Sodome asay Looxekko yida imathatara laymatana koyidayssa bessees.* Medhe 19:1-24
Hessathoka heyti he asati barka ba agumo kaallidi barka ba asho tuniseetes. Bappe bollara dizaytas azazettettenna. Isti salon bonchora dizaytaka cayeettes. Haray attoshin salo kiitanchata halaqay Mikaaley Muse asho gish izara palametishe “Nena Goday hanqetto!” gides attin izas cashsha qaala zaaribenna. * Dane 10:13,21; 12:1; Ajju 12:7; Zaare 34:6; Zaka 3:2 10 Hayti asati qasse istas eretonta ixida miish wursi cash cayeettes. Aykkokka eronta meheta mala coo mela qoppi ekkida miishi istas diikko isti hessan dhayana. 11 Isti Qayeele ogen bida gish miishas giidi Bala7ame mala balan kundida. Qasse Qoorey eqettida mala istika eqettidi dhayida gish istas aayye-ana! * Medhe 4:3-8; Tay 22:1-35; 16:1-35
12 Hayti ha asati yeellay baynda layma hanora issi bolla inte diggisseson beettiza wode intes dhuphe gidettes. Isti baas xalala qoppeetes. Isti carkon biza iray baynda shaara mala. Ayfey ayfiza woden ayfey baynda xaphoppe dhoqalletidi nam7uto melida mitha mala. 13 Isti yeellachiza ba oosoza wolqama abba dambala mala gopponto copu histizayta. Gird gida dhumay ista mernas naagizayssanne coo mela waayetiza xoolinteta malakko!
14 Addameppe ha simmin laapuntho yeleteth gidida Henookey “Hekko Xoossi qooday baynda geeshsha kiitanchatara asa ubba bolla pirdanas yaana. * Medhe 5:18,21-24 15 Heyta Xoossas goynnonta asati ooththida iita ooso geedon ista izi qaxayana. Addafeka Xoossi heyta baas goynnonta nagaranchata bolla isti haasayida iita miishata gish izi ista bolla pirdana” gides.
16 Heyti he asati ubba wode zuuzumetizaytanne ay miishanka ufayeti erontayta. Isti ba iita amo kaallizayta; ista duunan otoretetha qaalay kumides. Baas ba go7a koyishe as addasheettes.
Akeekiso zore
17 Inte ta siiqoto! Nu Goda Yesus Kirstoosa Hawaareti hayssafe kase yootida qaala akeekite. 18 Isti “Wode wursethan Xoossa sheneppe haakkidayti barka ba iita amo kaallishe as qidhizayti yaana” giidi intes kase yooti woththida. * 2Phex 3:3 19 Heyti asa issa issafe shaakkizayta; asho amoteth kaallizaytanne istan Xillo Ayanay bayndayta. 20 Ta ishato! Inte qasse ubbafe bollara inte geeshsha ammanon minni eqqite; Xillo Ayananka minni woossite. 21 Nu Goda Yesus Kirstoosi ba maarotethan intena merna de7on gaththanayssa naagetishe intenatetha Xoossa siiqon naagite.
22 Sidhishe diza asatas mishetite; 23 issi issi asata tamappe kessi ashshite; haratas yashshatethan mishetite shin nagaran tunida ista asateth bochchida mayokka wursi ixite.
Galata woossa
24 Intena kundethafe ashshanassinne intena wosoy bayndayta histidi ufayssan ba boncho sinthi shiishshanaas dandayizayssas; 25 izi xalala nuus Xoossanne dhale gidida Goda Yesus Kirstoosa baggara benippe doommidi ha7i gakkanaassinne mernaska bonchoynne gitateth, wolqaynne godateththi izas gido. Amiin.

*1:1 Mato 13:55; Mar 6:3

*1:5 Kessa 12:51; Tay 14:29-30

*1:7 Sodome asay Looxekko yida imathatara laymatana koyidayssa bessees.

*1:7 Medhe 19:1-24

*1:9 Dane 10:13,21; 12:1; Ajju 12:7; Zaare 34:6; Zaka 3:2

*1:11 Medhe 4:3-8; Tay 22:1-35; 16:1-35

*1:14 Medhe 5:18,21-24

*1:18 2Phex 3:3