Yohannisa Ajjuta
Giddo qofa
Yohannisa ajjutay xaafettiday ammanizayti Yesus Kirstoosi istas Goda gididayssa eridi ammanida gish goodetethinne waayey ista bolla gakkida wodenna. Xaafezi maxaafaza nababizayti ba hidota qanxonta mala ista minthethanassinne bena gakkida goodeteththaninne meto garsan isti ba ammanon minni eqqana mala minthethanassa.
Ha maxaafan dariza baggay daro dumma dumma oyketi diza ajjutata issi bolla gath oykkides; ajjutatika he wode diza ammaniza asay eranaas dandayizazi gidishin hanko asas qas gelonta xuura gididi shiiqida leemiso malan shiiqida yo7okko. Shiri shiri yexxiza mala maxaafazas waanna qofati dumma dumma ajjutata baggara dumma dumma medhan zaareti zaareti shiiqida. Ha maxaafaza birsheththi dumma dumma gidikkokka izas ayfe qofay qas qonce. Hessika Xoossi Goda Yesusa baggara nam7anthoy baynda ogera Xala7era iza morketa wursi xoonana. He xoonozikka wuridaappe guye baas ammanettida ba laggetas izi ooratha salonne ooratha biitta anjo laatisana gizayssa.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-8
Koyro beettida ajjuta 1:9-20
Laapun Woosa Keeththatas yedettida kiitata 2:1-3:22
Maxaafazanne laapun maatameta 4:1-8:1
Laapun xurumbata 8:2-11:19
Dawezanne nam7u do7ata 12:1-13:18
Dumma dumma ajjutata 14:1-15:8
Xoossa hanqo xu7ata laapunata 16:1-21
Babiloone kundeth, do7aza wordo nabetanne dabulosa Xooneteth 17:1-20:10
Wursetha pirda 20:11-15
Ooratha salo, ooratha Biittanne ooratha Yerusalame 21:1-22:5 Kuushsha qofa 22:6-21
1
Hayssi ajjutazi mata wode biitta bolla hananayssa baas ooththizayta bessana mala Xoossi Yesus Kirstoosas immidayssa. Yesus Kirstoosikka ba kiitancha kiittidi ba oosanchaza Yohannisas hayssa ajjutaza qoncisides. Yohannisikka Xoossa qaala gishshinne Yesus Kirstoosi tamarsida tuma gish qasseka izi ba ayfen beyidayssakka wursi markattides. Hayssi wurikka hananay mata woden gidida gish hayssa tinbite qaala nababiza asi anjettidade. Hessathoka tinbite qaala siyizaytinne ha tinbite qaala xaafettidayssa poli ooththizayti isti anjettidayta.
Iisiyan diza laapun Woosa Keeththatas kiitettida saroka
4-5 Iisiyan diza laapun Woosa Keeththatas Kasekka dizayssafe, ha7ikka dizayssafenne, * Kessa 3:14; Ajju 4:5 burokka yaana Xoossafe iza alga sinthan diza laapun ayanatappe hessathoka hayqoppe denthan bayra gididayssafe, ha biitta kawotas kawonne ammanettida marka gididayssafe, nuna siiqizayssafenne ba suuthan nuna nu nagarappe geeshshida Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. * Isa 55:4; Maza 89:27 Nuni Yesus Kirstoosa aawa Xoossas ooththana mala nuna izi kawotanne Qeeseta kessida Yesus Kirstoosas bonchoynne wolqay mernappe merna gakkanaas izas gido! Amiin. * Kessa 19:6; Ajju 5:10
Hekko izi saloppe shaarara gita bonchora yaana. Kase iza caddi wodhidaytikka attonta asi wurikka iza beyana. Biitta bolla diza dereyka wurikka iza gish yeekkana. Hayssi ha yo7ozi tumukko! Amiin. * Dane 7:13; Mato 24:30; Mar 13:26; Luqa 21:27; 1Taso 4:17; Zaka 12:10; Yoha 19:34,37
Kasekka, ha7ikka dizayssi buroppeka Yaanayssi wursi dandayiza Goda Xoossi “Alfaynne Oomegay, Koyroynne Wurseththi tana” gees.* Kessa 3:14
Kirstoosi ajjutan qoncishin
Tani Yesusa waayeza iza kawoteththa qasseka iza dandayan intenara issife gidida ta inte ishay Yohannisi Xoossa qaalaninne Yesusas markattida gish qashetada Fiiximo geetettiza abba giddon diza dere daarin days. 10 Tani Goda gallas Xillo Ayanan dhisko mala coo liphiphi gishin dinke giirissa malay gita giiris taappe guyera, 11 “Neni beyizayssa waraqatan xaafada laapun Woosa Keeththatas heytikka Epesoones, Samerneeses, Phergamoones, Tiyaxiroones, Sardeeses, Piladelfiyassinne Lodoqiyas yedda” gishin siyadis.
12 Hessa taas ooni yootidakkonne erana gaada ta guye yuuya xeelliza wode xompe ista bolla woththiza worqafe oosettida laapun ballata beyadis. 13 He ista bolla xompe woththiza ballata giddon asa naa misatizade demmadis. Izikka hirki toho qirphe gakkiza aduussa may7o may7ides; tira bollakka worqa may7o may7ides.* Dane 7:13; 10:5 14 Iza hu7eynne iza hu7e binanay qas booththa shach misatiza booththa suufe geetettiza katha mala. Iza ayfetikka tama laco misatetes. * Dane 7:9; 10:6 15 Iza tohoti tama bonqon qoxeti kezida xarqimala misatetes. Iza qaalaykka wolqama piissa haaththe giiriza mala giirees. * Hizi 1:24; 43:2 16 Izi ba ushachcha kushen laapun xoolinteta oykkidi uttides. Iza duunappe nam7u baggara qara mashshay kezees. Iza ayfesoy awa arshe mala xolqetees.
17 Tani hessa beyada hayqqida as misatada iza toho garsan kundadis. Izi qas ta bolla ba ushachcha kushe woththidi “Ne babbofa! Koyroynne wursethi tana. * Isa 44:6; 48:12; Ajju 2:8; 22:13 18 Tani paxa days. Kase hayqqadiskoshin hekko tani hayssafe mernaas paxa daana. Hayqo bollanne Si7ole bolla tani Goda. 19 Hessa gish neni beyidayssa ha7i dizayssanne guyeppe hananayssa xaafa. 20 Neni ta ushacha kushen beyida laapun xoolintetanne xompe ista bolla woththiza worqafe oosettida laapun ballata xuuray hekko hayssa. Laapun xoolinteti laapun Woosa Keeththata kiitanchata. Xompe ista bolla woththiza laapun worqa ballati laapun Woosa Keeththata.

*1:4-5 Kessa 3:14; Ajju 4:5

*1:4-5 Isa 55:4; Maza 89:27

*1:6 Kessa 19:6; Ajju 5:10

*1:7 Dane 7:13; Mato 24:30; Mar 13:26; Luqa 21:27; 1Taso 4:17; Zaka 12:10; Yoha 19:34,37

*1:8 Kessa 3:14

*1:13 Dane 7:13; 10:5

*1:14 Dane 7:9; 10:6

*1:15 Hizi 1:24; 43:2

*1:17 Isa 44:6; 48:12; Ajju 2:8; 22:13