4
Xoossa sinthaninne hessathoka paxa dizayta bollanne hayqqidayta bolla pirdanas diza Yesus Kirstoosa sinthan iza qoncethanne iza kawoteththa qofara hayssa nees hadara gays. Qaala sabaka; nees giigin woykko gigonta aggin neni ne baggara giiga utta. Daro dandayara tamarson asa suurisa; hanqanne zora. Gaasoyka asay wuri suure gidida timirte ekkonta ixana wodey yaana. Hessafe bollara asay ba amora gaaggizayssa ista haythey siyana koyizayssa xalla istas yootana mala bana tamarsana daro astamareta ba achchi shiishana. Tuma siyanappe ba hayth haraso zaaridi hayssi7e bagga simmana. Ne gidikko haniza yo7on ubban loddu ga; meto dandaya; mishiraachcho qaala yooto nees ooso hista; ne ooththozakka pola.
Ta qas yarshetanas mata uttadis; hayssa ha alamezappe shaaketta buussa wodey taas gakkides. Lo7o baaxe ta baaxettadis; ta woxxana wothe wursisadis. Ammanokka naagadis. Sinthafe taas akliley giigi uttides; hessikka xillotetha. Hessaka tumu pirdiza Goday he gallas taas immana. Hessika taas xalla gidonta iza yuussa laamotizaytas ubbaska immana.
Phawuloosi azazida wursetha azazo
Taakko ellela yaanas nees dandayettida mala ooththa. 10 Deemaassi hayssa alameza siiqidi tana yeggi aggidi Tasolonqe bides. Qarqissi Galatiya bides. Titoosi gede Dalmaaxiya bides. * Qola 4:14; Pil 24; 2Qoro 8:23; Gala 2:3; Tito 1:4 11 Luqaassi xalla tanara dees. Marqoossi tana ooson maaddiza gish iza nenara ekka ya. * Qola 4:14; Pil 24; Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Qola 4:10; Pil 24 12 Tiqiqoosa Efesoone yeddadis. * Hawa 20:4; Efe 6:21-22; Qola 4:7-8 13 Ne ha yashe ta Xiro7aadan Akirpha achchan woththida ta Maaqanne maxaafata harappeka galban xaafetida maxaafata taas ekka ya. * Hawa 20:6
14 Xarqimala qoxxiza Iskindiroosi ta bolla daro qoho gaththides shin Goday izas iza ooso mala immana. * 1Xim 1:20; Maza 62:12; Oro 2:6 15 Izi nu yootiza qaala keehi ixxides. Nekka izappe naageta.
16 Tana mootiza yo7ozas koyro tana ashshana marka ta shiishshin oonikka tana maaddana yibenna. Gido attin wurikka tana yeggidi bida. Hessaka ista bolla Xoossi qoho ooththi qoodoppo. 17 Gido attin qaala kiitay ta baggara kumeth yootettana malanne dere asay wuri siyana mala Goday ta achchan eqqidi tana minisides; Gaammo duunappekka tana ashshides. 18 Goday iita yo7o ubbafe tana ashshana. Gede ba salo kawoteththas tana sarora gaththana. Izas mernappe merna gakkanaas bonchoy gido. Amiin.
Wursetha saroka
19 Phirsiqillas, Aqilas, Heneessifore so asaska ta sarokka gaththa.* Hawa 18:2; 2Xim 1:16-17 20 Erisxoossi Qorontoosen attides. Xirofomoosi saketida gish iza ta Miliixen aggadis.* Hawa 19:22; Oro 16:23; Hawa 20:4; 21:29 21 Balgoy gakkanappe sinthetada taakko ha gakkanaas nees dandayettida mala ooththa. Ewuguloosi, Phuddeesi, qasseka Linoosi, Qilawudiyaynne ammanizayti wurikka nena saro saro gida. 22 Goday nenara gido. Goda kiyatethi intenara gido.

*4:10 Qola 4:14; Pil 24; 2Qoro 8:23; Gala 2:3; Tito 1:4

*4:11 Qola 4:14; Pil 24; Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Qola 4:10; Pil 24

*4:12 Hawa 20:4; Efe 6:21-22; Qola 4:7-8

*4:13 Hawa 20:6

*4:14 1Xim 1:20; Maza 62:12; Oro 2:6

*4:19 Hawa 18:2; 2Xim 1:16-17

*4:20 Hawa 19:22; Oro 16:23; Hawa 20:4; 21:29