Phawuloosi
Titoosas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Titoosi Ayzaabetethappe simmi ammanon gelida Phawuloosa, Mishiraachcho qaala ooson matan maaddiza izas adda eretida lagge. Phawuloosi hayssa ha kiitaza xaafiday bappe laythan yoogizanne izara matiza hayssa banara issife ooththiza Titoosas gidishin Titoosi he wode Woossa Keeththa xeellishe Qarxeese geetettizason dees. Ha kiitay lo7ethi minthizay heedzdzu ayfe yo7ota bolla.
Koyroy, Woossa keeththa cimati harappeka Qarxeese asas iita ooso gish istas ay mala lo7o oosoy bessizakkone Titoosi ista tamarsana mala Titoosa qofises. Nam7antho qas Woossa Keeththa giddon diza dumma dumma budunen hessikka cimmida macasatanne attuma asa, hessathoka naatetha naytanne asas ooththi aqizayta izi tamarsana bessizayssa tamarsana mala Titoosa zorees. Wursethan qas ammanon duussa gish harappeka asay saroninne siiqotethan de7ana mala, hessathoka Woossa Keeththa giddofe issoy issa ixonne oosh ba garsan shaaketeth aggana mala Titoosas zore immidi ooththana oge bessides.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-4
Woossa keeththa kaalethizayta 1:5-16
Woossa keeththan diza dumma dumma asatas imettida ooththo 2:1-15
Zorenne naagettana mala qofiso 3:1-11
Kuushsha qofa 3:12-15
1
Woossa keeththa kaalethizaytanne wordo astamareta
Xoossas doorettidayta ammanoninne Tumu Ayanan kaaleththiza tuma eratethan dichchana mala Xoossa ayllenne Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe. Iza ammanoynne eratethay kaseppe oykkidi wordotonta Goday daro wodeppe kase ba immida merna de7o hidota mala. Izi kase gida wodey gakkida mala nuna ashshida Xoossa azazon taas sabakanas imettida hara baggara Xoossi ba qaala qoncisides.
Nuus koththe gidida ammano issifetethan ammanon taas tumu naa gidida Titoosas “Xoossa Aawappenne nuna ashshida Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroteth nees gido” gides. * 2Qoro 8:23; Gala 2:3; 2Xim 4:10
Qarxeesen Titoosa ooso
Ta nena Qarxeesen aggiday buroppe giigana bessiza daro miishi dizayssa gish ne giigissanassinne ta nena azazida mala katamay dizason Woossa Keeththa cimata ne dooranassa. Cimateththan doorettanayti ista bolla boroy bayndayta, issi machi azinata, nayti ammanizaytanne waayssontayta woykko azazettiza nayta aawata gidetto. Woossa keeththa cimay Xoossas ooththana hadara ekidade gidida mala iza bolla wosoy bayndade gidanas bessees. Hessika ceeqqettizadde, guutha miishan yiillotizadenne mathotizade, ushshanchanne izas bessonta ogera go7a gididaz goodi eki bizadde gidanas bessenna. Hessafe bollara izi imath mokkizade, lo7o ooso dosizade, barka bana haarizade, suure as, xillonne erays naagetizade gidanas bessees. Hara asata lo7o timirten minthethizadenne he lo7o timirteza ixizayta hanqanas ba tamarida mala qaalan minnizade gidanas bessees.
10 Waayssizaytinne duunan xalala baleththizayti daroti deettes; harappeka heyti qaxxaretida Ayhuda asatappe ammanida asata baggata. 11 Heytanta co7u histeth bessees. Gaasoyka isti besonta ogera baassi go7a demmanas bessonta timirte tamarson keeththa asa wursi mooron deettes. 12 Ista nabetappe issadey ista gish haasayishe “Qarxeese asay ubba wode wordanchata, iita do7ata, ganjamatanne azallata” gides. 13 He markatethay tuma; hessa gish ne ista lo7etha hanqetta. Gaasoyka istas tumu ammanoy daana malanne, 14 Ayhudata hayssi7e woykko tumu yo7oppe hakkida asata azazo isti siyonta malassa. 15 Geeshshatas miishi wurikka geeshsha shin tunatasinne ammoontaytas gidikko wurikka tuna. Harappeka ista qofay wurikka tunides. 16 Isti bana nu Xoosse eroos geettes shin ba hanotethan gidikko kadetes. Isti shuunizayta, azazetontaytanne lo7o oosos besontayta.

*1:4 2Qoro 8:23; Gala 2:3; 2Xim 4:10