2
Tumu timirte
Ne gidikko asa tumu gididaz tamarsa. Cima asay woznama, bonchettidayta, bana barka haarizayta; amanoninne siiqon dandayanka lo7o gidana mala ista zora. Hessathoka cima macasati ba diza duussan bonchora dizaytanne lo7o hanoteth asa tamarsizayta gidetto attin asa sunth iissizayta woykko woyne cajje ushsha suuken waaxetidayta gidonta mala ista tamarsa. Hessatho ooththikko natetha macasati ba azinatanne ba nayta dosana mala tamarsanas dandayettes. Xoossa qaalay oona achchanka cayettonta mala isti barka bana haarizaytanne geeshshata, keeththa giddon ista oosoy oykkidaytanne asas kiyata, ba azinatas azazettizayta gidana mala cima macasati ista tamarsetto.
Hessathoka yalaga attumasay barka bana haarana mala ne ista zora. Ay hanonka ne asas lo7o leemiso gida. Ne asa tamarsiza timirteza nekka woznappe tamarsizadenne naagizade gida. Nu gish iita haasayiza asay haasayanas iita demmoonta aggidi yeelatana mala ne haasayiza haasaya giddon borso yo7oy dooppo. Aylleti aazanka ba godatas haarettana malanne ufayssana mala; qasseka awute zaaronta mala tamarsa. 10 Hanizazan ubban nuna ashshida Xoossa timirtey dossettana mala isti lo7o markateth bessana mala ba godata miish kaysotoppeto.
11 Asas izappe maaroy beettiza Xoossa kiyatethi asa ubbas qoncides. 12 He kiyatethaykka nuni nagaran duussinne ha alame amotetha kadidi hayssa ha wodezan nurka nuna haaridinne xillotethan Tumu Ayana duus daanayssa nuna tamarses. 13 Hessika nuus anjetida hidota gidida wogga Xoossanne nuna ashshida Yesus Kirstoosa bonchoy qoncanayssa naaganassa. 14 Izikka nuna iitatethafe wozanasinne lo7o ooththanas minniza ba dere erays dooranas bana nuus aaththi immides. * Maza 130:8; Kessa 19:5; Zaare 4:20; 7:6; 14:2; 1Phex 2:9
15 Hessa gish ne tamarsanayti heytanta. Hessaka ne kumeththa godateththara zoranne hanqa; nena oonikka leqqofo.

*2:14 Maza 130:8; Kessa 19:5; Zaare 4:20; 7:6; 14:2; 1Phex 2:9