Phawuloosi
Galatiya Asas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Yesusi ashshizade gididayssa yootiza Mishiraachcho qaalay ubbason Ayzaabetas sabaketin asay ammani ammani darishin “Ammanizade gidanas kase Muse woga poli naaganas koshshizeyee? Koshshenee?” giza oyshoy dendides. Qeeri Iisiya geetettizason Oroome kawoy haarizason Galatiyan diza ammaniza asa garsan “Asi Xoossa achchan xillo gidanas Yesusan ammano xalala gidonta Muse baggara imettida wogaza polo koshshees” giidi Phawuloosara eqetizayti deettes.
Phawuloosi qas Galatiya kiita xaafiday hayssa ha timirtezan balettida asati tuma timirtekkonne tuma ammanokko zaaranassa. Phawuloosi Yesus Kirstoosa Hawaare gididayssa qoncisethan doommes. Iza Hawaareteths xeygiday Xoossa attin izi asa xeeyssan kiitetontayssanne qas izi kiitettiday Ayhuda asako gidonta Ayzaabetas gididayssa wursi birsh yootees. Wursetha shempota garsan ammano duussi Yesusa ammanon beettiza siiqoppe gididayssa lo7ethi yootees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-10
Phawuloosas imettida Hawaareteths maata 1:11-2:21
Xoossa kiyatetha Mishiraachcho qaala 3:7-4:31
Ammanizyta goqateththinne ammano 5:1-6:10
Kuushsha qofa 6:11-18
1
Asi kiittidade gidonta Yesus Kirstoosa hayqoppe denthida iza aawa Xoossafe kiitettida Phawuloosappe. Tanara diza ishata ubbafe Galatiyan diza Woosa Keeththatas. Nu Aawa Xoossafe Goda Yesus Kirstoosappe Xoossa kiyatethinne saroy intes gido. Nu Aawa Xoossa shene gidin iita alamezappe nuna ashshanas bana aaththi immidayssas, merppe merna gakkanaas izas bonchoy gido.
Mishiraachcho qaalay mexi issino
Inte Kirstoosa kiyatethan xeygidayssa aggagidi hara dumma shaako Mishiraachcho qaalakko simmidayssi tana daro malalises. Ta hessa gida gaasoy intena baleththizaytinne Kirstoosa Mishiraachcho qaala mirqiza issi issi asati diza gishassa; tuma giikko Mishiraachcho qaalay issino xalla. Gido attin nuna gidin woykko salo kiitancha gidinka nu intes sabakida Mishiraachcho qaalappe hara dumma Mishiraachcho qaala sabakikko hessadey mernas qangetidade gido. Ta kase gida malaka Ha7ikka zaaradakka kase inte eko Mishiraachcho qaalappe hara dumma Mishiraachcho qaala sabakikko izaadey mernas qangetidade gido gays.
10 Ha7i ta asi tana eroshsho! Hashshu gaana mala koyazinayee? Xoossi hashshu gaana mala koyazinaa? Woykko as ufayssana koyazinaa? Ta as ufayssana koyizakko Kirstoosa oosancha gidikke.
Xoossi Phawuloosa xeygides
11 Ta ishato! Ta intes sabakida Mishiraachcho qaalay asa ooso gidontayssa inte erana mala koyays. 12 Hayssa ha Mishiraachcho qaalaza Yesus Kirstoosi taas qoncisides attin ta oonappekka ekkabeekke; woykko oonikka tana tamarsibenna.
13 Tani kase Ayhudata ammanon waana dizaakkonne Xoossa Woosa Keeththe ta ay mala goodidakkonne qasse mule dhayssanas ta ay mala dafettidakkonne inte siyideta. * Hawa 8:3; 22:4-5; 26:9-11 14 Kase ta diza woden diza daro Ayhuda asata darotappe ammanon aadhdhays. Kase nu aawata woga naaganas daro dafettayssishin. * Hawa 22:3
15 Gido attin kase koyro tani ta aayi ulon dishin baasi dooridi ba kiyatethan tana xeygida Xoossay 16 Ayzaabeta giddon iza naaza gish ta sabakana mala ba naaza tanan qoncisanas dosida gish ta oona asarakka zoretabeekke. 17 Taappe kase Hawaare gididaytakko Yerusalame babeekke shin ammanida mala heerakka Arabe biitta badis; heeppeka Damasqo simmadis. 18 Heeppeka heedzdzu laythafe guye Phexroosara gaagganas Yerusalame badis. Izara gaaggada tammanne ichashu gallas gakkanaas heen gam7adis. * Hawa 9:26-30 19 Gido attin Goda isha Yaqoobeppe attin Hawaaretaappe oonakka beyabekke.
20 Hayssa ta intes xaafizayssan ta wordo hasayontayssa Xoossa sinthan yootays. 21 Hessafe guye gede Sooriyanne Kilqiya geetettiza dere badis. 22 Yuhuda deren diza Kirstoosan ammaniza asay tana beybenna. 23 Gido attin “Beni nuna ammano gish goodi dhayssana koyiza addezi ha7i he ammano zaari sabakkes” giza wore xalla siyida. 24 He asay ta gaason Xoosse galatides.

*1:13 Hawa 8:3; 22:4-5; 26:9-11

*1:14 Hawa 22:3

*1:18 Hawa 9:26-30