2
Phawuloosa Hawaareti mokki ekkida
Tammanne oyddu laythafe guye qasseka Yerusalame badis; he wode Barnabaasara days; Titoosakka tanara ekka badis. * Hawa 11:30; 15:2 Taas qoncida gish he badis. Ayzaabeta giddon ta sabakiza Mishiraachcho qaalakka istas yootadis. Gido attin ta kase mela woxxidakko gaadanne qasseka sinthafe coo mela woxxonta mala hirgada waannatizaytas dumma erisadis. Haray attoshin tanara diza Titoossi izi Girike as shin izi qaxxarettana mala wolqathibetenna. Hayssi ha yo7ozi dendiday issi issi wordo ammanizayti nuni Yesus Kirstoosan demmida geeshshatetha yuuyi yuuyi paaci beyanassinne nuna aylletethan zaari gelthanas loddara nuukko salli gelida gishassa. Hayta he asatas nuni issitokka haarettibeekko. Hessika inte Mishiraachcho qaala tumatethan eqi daana mala giidikko.
Waanna misatiza asati taas aykkokka misatetenna; Xoossi asa ayfeso beyidi maado ooththi erenna. Heyti he asati ta kiittiza yo7otas taas aykkokka gujjibettenna. * Zaare 10:17 Gido attin Phexroossi qaxaretidaytas Mishiraachcho qaala sabakanas hadara ekidaysa mala takka qaxxaretontaytas Mishiraachcho qaala sabakanas hadara ekidaysa isti erida. Phexroossi Ayhudatas Hawaare gidi ooththana mala ooththida Xoossay takka Ayzaabetas Hawaare gida ooththana mala taas ooththides. Waannati Yaqoobey, Phexroossinne Yohansikka taas imettida Xoossa imota akeekidi taasinne Barnabaasas ba ushacha kushe immida; hessafe guye nuni Ayzaabetas isti qas Ayhudatas qaala yootanas qaala ero gi ekkida. 10 Isti nuus hadara giday manqotas qofa nu aggonta mala. Ta amoyka hessa ooththanasa.
Phawuloosi Phexroosa qophides
11 Phexroossi Anxokiya yida wode eretida bala ooththida gish ta iza qoncen qophadis. 12 Issi issi asati Yaqoobe achchafe yaanappe kase Phexroossi Ayzaabetara issife kath mizayssa aggidi asati yidappe guye qaxxaretida asatas babbidi Ayzaabetappe shaakettida guye guye gussi oykkides. 13 Barnabaassikka istatho qoodheppe qommon hanon ekettana gakkanaas hara Ayhuda baggafe ammanida asaykka izara issifettides. 14 Ista oosoy Mishiraachcho qaala tuman gidontayssa ta erada kumeththa asa achchan Phexroosa “Ne Ayhuda as shin Ayzaabeta wogan attin Ayhudata wogan dabeyikka; histin Ayzaabeti Ayhudata woga kaallana mala aazas wolqathay?” gadis.
15 “Nuni nu yeletethan Ayhudatappe attin Ayzaabeta mala nagarancha gidokko. 16 Asi Yesus Kirstoosan ammanon xillana attin woga naagon xillontayssa nu eroos. Hessa gish woga naagon gidonta Kirstoosa ammanon nu xillana mala nukka qasse Yesus Kirstoosa ammanidos. Woga naagon oonikka xillenna. * Maza 143:2; Oro 3:20,22
17 “Nu Kirstoosan xillana koykko nu nagaranchata gididayssi qonci erettides. Histin Kirstoosi nagaray dari dari baana mala koyizee? Koyenna. 18 Tani laallidayssa zaarada tarka ta kushera keexxikko takka woga mooridade gididayssa ammanetays. 19 Tani Xoossas daana mala woga baggara he wogas hayqqadis. 20 Tani Kirstoosara kaqettadis; hayssafe guye tani taas diikke; gido attin Kirstoosi ta giddon dees. Ha7ikka ta ashon diza duussay tana dosidi bana ta gish aaththi immida Xoossa Naa bolla diza ammanon diza duussa. 21 Tani Xoossa kiyateth kawushshikke. Xillotethi woga naagon beettiza miish gidikko Kirstoosi mela hada hayqqides guussakka!”

*2:1 Hawa 11:30; 15:2

*2:6 Zaare 10:17

*2:16 Maza 143:2; Oro 3:20,22